Upphävd författning

Förordning (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1202 i lydelse enligt SFS 2008:1242
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden.

[S2]Socialstyrelsen ska verka för god hälsa och social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

2 §  Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till Socialstyrelsens verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

3 §  Socialstyrelsen ska särskilt

 1. följa utvecklingen inom myndighetens verksamhetsområden och regelbundet rapportera till regeringen om denna utveckling samt om tillståndet inom verksamhetsområdena,
 2. vaka över verksamheterna vad gäller kvalitet och säkerhet samt den enskildes rättigheter,
 3. svara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom Socialstyrelsens verksamhetsområde,
 4. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller barn och ungdom,
 5. följa, analysera och rapportera om hälsoutvecklingen i landet samt belysa epidemiologiska konsekvenser av olika åtgärder,
 6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt ansvarsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,
 7. svara för tillsyn i frågor som gäller hälsoskydd enligt 2, 5, 6 och 9 kap.miljöbalken samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-4 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),
 8. ha det övergripande ansvaret för hälsofrågor inom samtliga miljökvalitetsmål,
 9. delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
 10. fortlöpande ta fram underlag för sin analys av tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt när det gäller läkare med specialistkompetens,
 11. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av socialtjänstens insatser, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,
 12. efter samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor utarbeta den särskilda information som behövs för bedömning av ett hems lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,
 13. genomföra utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.,
 14. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG, och
 15. efter samråd med länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse upprätta och årligen revidera en förteckning över hem för vård eller boende.

4 §  Socialstyrelsen ska inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.

5 §  Utöver vad som anges i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska Socialstyrelsen samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, hälsoskyddets, smittskyddets och socialtjänstens beredskap.

[S2]Socialstyrelsen ska samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap och för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap.

Samverkan

6 §  Socialstyrelsen ska samverka med relevanta aktörer inom sitt verksamhetsområde för att uppnå målen med verksamheten.

7 §  Socialstyrelsen ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

8 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

10 § Har upphävts genom förordning (2008:339).

Särskilda organ

Rådgivande organ

11 §  Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation har till uppgift att

 • vara ett kunskapscentrum i donations- och transplantationsfrågor,
 • ha en opinionsbildande roll och svara för att allmänheten och massmedierna får kontinuerlig information i donationsfrågor,
 • följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations- och transplantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge anledning till,
 • utforma riktlinjer för arbetet som donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska,
 • medverka i kvalitetssäkring och utbildning,
 • medverka i framtagandet av nyckeltal,
 • ge vägledning i hithörande etiska frågor,
 • svara för internationella kontakter, samt
 • svara för driften av Donationsregistret och frågor som gäller donationskort.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra uppgifter.

[S3]Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

12 §  Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till uppgift att

 • bistå Socialstyrelsen med att dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialistkompetens,
 • bistå Socialstyrelsen med att utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 3 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
 • stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen,
 • främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
 • följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
 • utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.

[S2]Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

[S3]Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter. Förordning (2008:1242).

13 §  Rådet för samordning mot hiv/aids har till uppgift att

 • verka för samordning av de insatser som vidtas mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar på nationell, regional och lokal nivå,
 • se till att information om utvecklingen av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och om omvärldsförändringar av betydelse för att kunna förebygga och begränsa konsekvenserna av dessa sjukdomar följs upp och analyseras,
 • se till att utvecklingen av de insatser som vidtas inom berörda samhällssektorer på lokal, regional och nationell nivå följs upp och analyseras,
 • verka för att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka stigmatisering och diskriminering av hivsmittade och deras anhöriga,
 • identifiera utvecklingsbehov på lokal, regional och nationell nivå och inom berörda samhällssektorer,
 • identifiera behov av kunskapsutveckling och kunskapsspridning,
 • identifiera behov av kommunikations- och informationsinsatser,
 • verka för att stödja ideella organisationers verksamhet inom området,
 • bidra till utvecklandet av övergripande prioriteringar och villkor för statliga bidrag inom området,
 • bidra till utvecklandet av övergripande principer för uppföljning och utvärdering av de insatser som fått statligt bidrag, samt
 • verka för att utveckla det internationella samarbetet inom området.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet även fullgöra andra uppgifter.

[S3]Rådet består av en ordförande och nio andra ledamöter.

Beslutande organ

14 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor, som har till uppgift att avgöra

 • rättsmedicinska ärenden,
 • ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
 • ärenden om tillstånd till sterilisering,
 • ärenden om tillstånd till kastrering,
 • ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
 • ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),
 • ärenden om tillstånd till insemination,
 • ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband med prövning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,
 • ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan utredning med ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, samt
 • andra ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en åklagarmyndighet eller en polismyndighet ska avge utlåtande om någons hälsotillstånd.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra ärenden.

[S3]Ordföranden i rådet och ställföreträdare för denne ska ha erfarenhet som lagfaren domare.

15 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Rikssjukvårdsnämnden, som har till uppgift att fatta beslut om rikssjukvård enligt 9 a och 9 b §§hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra andra uppgifter.

[S3]Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra ledamöter, varav sex ska representera landstingen, en ska representera Statens beredning för medicinsk utvärdering och en ska representera Vetenskapsrådet. Ordförande i nämnden och ställföreträdare för denne är en representant från Socialstyrelsen.

Anställningar och uppdrag

16 §  Generaldirektören är myndighetschef.

17 §  Vid myndigheten finns en överdirektör.

18 §  Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation utses av regeringen för en bestämd tid.

19 §  Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses av regeringen för en bestämd tid. Minst en av ledamöterna ska utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges läkarförbund och minst en från universitet och högskolor på förslag av Högskoleverket.

20 §  Ordföranden i Rådet för samordning mot hiv/aids utses av regeringen.

Personalansvarsnämnd

21 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Socialstyrelsen.

Rapportering

23 §  Socialstyrelsen ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 3 § 8 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Överklagande

24 §  Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

CELEX-nr
32006L0100
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1346) om ändring i förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2008-01-02

Förordning (2008:339) om ändring i förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1242) om ändring i förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2009-02-01

Ändring, SFS 2009:1243

Omfattning
upph.