Upphävd författning

Förordning (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:570 i lydelse enligt SFS 2006:1407
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden.

[S2]Socialstyrelsen skall verka för god hälsa och social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

1 a §  Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till Socialstyrelsens verksamhetsområde. Socialstyrelsen skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2001:793).

2 §  Socialstyrelsen skall särskilt

 1. följa utvecklingen inom och utvärdera verksamheterna samt därvid samverka med andra samhällsorgan i den utsträckning det behövs,
 2. vaka över verksamheterna vad gäller kvalitet och säkerhet samt den enskildes rättigheter,
 3. svara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling i vård och omsorg,
 4. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård vad gäller barn och ungdom,
 5. med hjälp av det epidemiologiska centret och på annat sätt följa, analysera och rapportera om hälsoutvecklingen i landet samt belysa epidemiologiska konsekvenser av olika åtgärder,
 6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt ansvarsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,
 7. svara för tillsyn i frågor som gäller hälsoskydd enligt 2, 5, 6 och 9 kap.miljöbalken samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-4 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),
 8. ha det övergripande ansvaret för hälsofrågor inom samtliga miljökvalitetsmål,
 9. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 10. delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
 11. fortlöpande ta fram underlag för sin analys avseende tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt vad gäller läkare med specialistkompetens,
 12. genom det nationella kunskapscentret för frågor om dentala material svara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling om dentala material,
 13. samverka med Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetsmiljöverket i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet,
 14. med hjälp av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av socialtjänstens insatser samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,
 15. efter samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor utarbeta den särskilda information som behövs för bedömning av ett hems lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det, och
 16. genom Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd följa och utvärdera den verksamhet som bedrivs med statligt bidrag som administreras av institutet. Förordning (2006:1146).

3 §  Föreskrifter om Socialstyrelsens medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]Härutöver skall Socialstyrelsen samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, hälsoskyddets, smittskyddets samt socialtjänstens beredskap. Socialstyrelsen skall samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap och för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap. Förordning (2006:963).

4 §  Socialstyrelsen får utfärda sådana föreskrifter som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och beredskapsplanläggningen inför höjd beredskap enligt 3 § andra stycket skall få en samordnad inriktning. Förordning (2002:527).

5 § har upphävts genom förordning (1996:921).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Socialstyrelsen med undantag av 17, 21 och 32 §§. Förordning (2006:1407).

Myndighetens ledning

7 §  Socialstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Vid Socialstyrelsen finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2004:1357).

Organisation

8 §  Inom myndigheten finns Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor, Epidemiologiskt centrum, ett nationellt kunskapscentrum för frågor om dentala material, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids, Rikssjukvårdsnämnden samt regionala tillsynsenheter.

[S2]Socialstyrelsen bestämmer i övrigt sin organisation. Förordning (2006:1128).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Socialstyrelsen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Rådet för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor

11 §  Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor avgör

 • rättsmedicinska ärenden,
 • ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
 • ärenden om tillstånd till sterilisering,
 • ärenden om tillstånd till kastrering,
 • ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
 • ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),
 • ärenden om tillstånd till insemination,
 • ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband med prövning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,
 • ärenden där Socialstyrelsen skall yttra sig över en sådan utredning med ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, samt
 • andra ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en åklagarmyndighet eller en polismyndighet skall avge utlåtande om någons hälsotillstånd.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet avgöra även andra ärenden. Förordning (2006:1123).

Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation

11 a §  Till uppgifterna för Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation hör att

 • vara ett kunskapscentrum i donations- och transplantationsfrågor,
 • ha en opinionsbildande roll och svara för att allmänheten och massmedierna får kontinuerlig information i donationsfrågor,
 • följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations- och transplantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge anledning till,
 • utforma riktlinjer för arbetet som donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska,
 • medverka i kvalitetssäkring och utbildning,
 • medverka i framtagandet av nyckeltal,
 • ge vägledning i hithörande etiska frågor,
 • svara för internationella kontakter, samt
 • svara för driften av Donationsregistret och frågor som gäller donationskort.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet även fullgöra andra uppgifter. Förordning (2004:1357).

Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd

11 b §  Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd har till uppgift att

 • administrera det statliga bidraget till särskilt utbildningsstöd,
 • administrera det statliga bidraget till verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser i anslutning till gymnasieskola med speciellt anpassad utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning),
 • bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever med Rh-anpassad utbildning med administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 5 kap. 31 a § skollagen (1985:1100); ytterligare bestämmelser finns i 10 kap.gymnasieförordningen (1992:394),
 • svara för administrativt stöd åt Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
 • administrera det statliga bidraget till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen,
 • administrera bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier,
 • följa och utvärdera de verksamheter som fått statligt stöd.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det får institutet även fullgöra andra uppgifter. Förordning (2005:1079).

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring

11 c §  Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen och skall bistå styrelsen med att

 • utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 3 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
 • stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen,
 • främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
 • följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
 • utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.

[S2]Rådet skall vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar. Förordning (2005:1249).

Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids

11 d §  Till uppgifterna för Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids hör att

 • verka för samordning av de insatser som vidtas mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar på nationell, regional och lokal nivå,
 • se till att information om utvecklingen av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och om omvärldsförändringar av betydelse för att kunna förebygga och begränsa konsekvenserna av dessa sjukdomar följs upp och analyseras,
 • se till att utvecklingen av de insatser som vidtas inom berörda samhällssektorer på lokal, regional och nationell nivå följs upp och analyseras,
 • verka för att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka stigmatisering och diskriminering av hivsmittade och deras anhöriga,
 • identifiera utvecklingsbehov på lokal, regional och nationell nivå och inom berörda samhällssektorer,
 • identifiera behov av kunskapsutveckling och kunskapsspridning,
 • identifiera behov av kommunikations- och informationsinsatser,
 • verka för att utveckla ideella organisationers verksamhet inom området,
 • bidra till utvecklandet av övergripande prioriteringar och villkor för statliga bidrag inom området,
 • bidra till utvecklandet av övergripande principer för uppföljning och utvärdering av de insatser som fått statligt bidrag, samt
 • verka för att utveckla det internationella samarbetet inom området.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet även fullgöra andra uppgifter. Förordning (2006:1057).

Rikssjukvårdsnämnden

11 e §  Rikssjukvårdsnämndens uppgift är att fatta beslut om rikssjukvård enligt 9 a och 9 b §§hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det får nämnden även fullgöra andra uppgifter. Förordning (2006:1128).

Ärendenas handläggning

12 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor, av styrelsen för Epidemiologiskt centrum, av styrelsen för Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, av Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation, av Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, av Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids, av Rikssjukvårdsnämnden eller av personalansvarsnämnden.

[S2]Socialstyrelsen bestämmer vilka ärenden som skall avgöras av styrelsen för Epidemiologiskt centrum eller av styrelsen för Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete.

[S3]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan anställd. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S4]Andra och tredje styckena gäller inte föreskrifter. Förordning (2006:1128).

13 §  Socialstyrelsens styrelse utser ledamöter i rådet för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

[S2]Ordföranden i rådet och ställföreträdare för denne skall ha erfarenhet som lagfaren domare.

13 a §  Socialstyrelsens styrelse utser ledamöter i styrelsen för Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete. Förordning (2004:88).

13 b §  Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation består av en ordförande och sju andra ledamöter. Rådet utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2004:1357).

13 c §  Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd leds av en kanslichef. Besluten om statligt bidrag enligt 11 b § fattas av kanslichefen. Förordning (2005:1079).

13 d §  Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring består av en ordförande och sju andra ledamöter. De utses av regeringen för en bestämd tid. Minst en av ledamöterna skall utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges läkarförbund och minst en från universitet och högskolor på förslag av Högskoleverket. Förordning (2005:1249).

13 e §  Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids består av en ordförande och nio andra ledamöter. Ordföranden i rådet utses av regeringen och övriga ledamöter utses av Socialstyrelsens styrelse för bestämd tid. Förordning (2006:1057).

13 f §  Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra ledamöter, varav sex skall representera landstingen, en skall representera Statens beredning för medicinsk utvärdering och en skall representera Vetenskapsrådet. Socialstyrelsens styrelse utser ledamöterna i nämnden.

[S2]Ordförande i nämnden och ställföreträdare för denne är en representant från Socialstyrelsen. Förordning (2006:1128).

Anställningar

14 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt.

[S3]Andra anställningar beslutas av Socialstyrelsen. Förordning (2004:1357).

Överklagande av beslut om fördelning av bidrag

15 §  Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte överklagas. Förordning (2006:1407).

Rapportering

16 §  Socialstyrelsen skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 8 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1146).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:921) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

  Omfattning
  upph. 5 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1065) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1241) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft i fråga om 7 och 12 §§ den 1 november 1998 och i övrigt den 1 januari 1999.
Omfattning
ändr. 2, 7, 12 §§
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1999:615) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1372) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:117) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:793) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2001:1101) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:527) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:752) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2004:88) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 2, 8, 12 §§; ny 13 a §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:918) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1357) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
nuvarande 14 § betecknas 15 §; ändr. 2, 6, 7, 8, 11, 12 §§; nya 11 a, 13 b, 14 §§, rubr. närmast före 11 a, 14 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:36) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:1079) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Beslut som Statens institut för särskilt utbildningsstöd fattat under år 2005 om sådant statligt bidrag som avses i 11 b § förordningen och som rör läsåret 2005/06 eller kalenderåret 2006 gäller även för Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd.
Omfattning
ändr. 2, 8, 12, §§; nya 11 b, 13 c §§, rubr. närmast före 11 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:1249) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 8 §; nya 11 c, 13 d §§, rubr. närmast före 11 c §
Ikraftträder
2006-03-01

Förordning (2006:326) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 8, 12 §§; nya 11 d, 13 e §§, rubr. närmast före 11 d §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:963) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1057) om ändring i förordningen (2006:326) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 8, 11 d, 12, 13 e §§, rubr. närmast före 11 d §, ikrafttr.best. i 2006:326
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1123) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2006:1128) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 8, 12 §§; nya 11 e, 13 f §§, rubr. närmast före 11 e §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1146) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §; ny 16 §, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1407) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 13 e §; ändr. 6, 15 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1202

Omfattning
upph.