Upphävd författning

Förordning (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997:401 i lydelse enligt SFS 2007:732
Ikraft
1997-07-01
Upphäver
Förordning (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Post- och telestyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. Förordning (2003:403).

Postområdet

2 §  Post- och telestyrelsen skall

 1. främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst finns tillgänglig för alla enligt de mål som anges i postlagen (1993:1684),
 2. fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsten motsvarar samhällets behov,
 3. övervaka prisutvecklingen,
 4. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt postlagen, och
 5. meddela föreskrifter enligt postförordningen (1993:1709). Förordning (2003:403).

Kassaserviceområdet

2 a §  Post- och telestyrelsen skall bevaka att kassaservicen enligt lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice motsvarar samhällets behov. Förordning (2001:1278).

Området för elektronisk kommunikation

3 §  Post- och telestyrelsen skall

 1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
 2. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt,
 3. främja en sund konkurrens,
 4. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
 5. följa utvecklingen inom området för elektronisk kommunikation, särskilt vad gäller säkerhet vid elektronisk informationshantering och vad gäller uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,
 6. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
 7. på begäran överlämna information till Europeiska gemenskapernas kommission om utförda kontroller på slutkundsmarknaden och, vid behov, om de system för kostnadskalkyler som används av de berörda företagen,
 8. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation,
 9. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvändningen,
 10. utöva tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning,
 11. utöva tillsyn enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer,
 12. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. Förordning (2006:259).

3 a §  Post- och telestyrelsen skall beakta de rekommendationer som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdar om harmonisering av genomförandet av bestämmelser på området för elektronisk kommunikation.

[S2]Om Post- och telestyrelsen inte följer en sådan rekommendation skall myndigheten meddela kommissionen detta och motivera sin ståndpunkt. Förordning (2003:403).

EU-arbetet och annan internationell verksamhet

4 §  Post- och telestyrelsen skall

 1. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser mellan Sverige och andra länder,
 2. handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen (EU), världspostföreningen UPU, den europeiska post- och telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen ITU och annat internationellt samarbete,
 3. vara det behöriga organ som kan begära råd och stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet,
 4. delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete,
 5. handlägga ärenden som rör teknisk och ekonomisk koordinering enligt EUTELSAT, och
 6. ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i EU-arbetet och i annan internationell verksamhet genom att fortlöpande hålla regeringen informerad om hur verksamheten utvecklas i de fall myndigheten eller dess personal medverkar och om andra förhållanden som är av betydelse för deltagandet samt ställa den personal till förfogande för Sveriges deltagande som regeringen begär. Förordning (2006:54).

Upphandling av samhällsåtaganden

5 §  Post- och telestyrelsen får genom upphandling

 1. tillgodose funktionshindrades behov av särskilda post- och kassatjänster samt elektroniska kommunikationstjänster,
 2. tillgodose samhällets behov av grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden,
 3. tillgodose totalförsvarets behov av posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster under höjd beredskap, och
 4. stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar av elektronisk kommunikation och posttjänster i fred. Förordning (2007:732).

6 § Har upphävts genom förordning (2001:1278).

7 §  När Post- och telestyrelsen beslutar om föreskrifter skall den i förekommande fall beakta nationell och internationell standard.

8 §  Post- och telestyrelsen skall fullgöra den prövning eller tillsyn som regeringen särskilt beslutar om i samband med avtal mellan staten och en postoperatör.

9 §  Post- och telestyrelsen skall, i enlighet med sitt sektorsansvar, främja att marknaderna för post och elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur såväl ett konsument- som regionalpolitiskt perspektiv samt att marknaden för elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. Myndigheten skall vidare verka för att de handikappolitiska målen uppnås inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten skall därvid vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Myndigheten skall i konkurrens- och konsumentfrågor och regionalpolitiska frågor samråda med Konkurrensverket, Konsumentverket och Glesbygdsverket, i massmediefrågor samråda med Radio- och TV- verket samt i övrigt ta initiativ till ett löpande informationsutbyte mellan myndigheterna. Förordning (2003:403).

10 §  Post- och telestyrelsen får, med de begränsningar som följer av personuppgiftslagen (1998:204) och sekretesslagen (1980:100), till myndigheter och enskilda sälja uppgifter ur Post- och telestyrelsens frekvens- och tillståndsregister.

[S2]Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen bestäms av Post- och telestyrelsen.

[S3]Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot den registrerades personliga integritet. Om den registrerade har anmält till Post- och telestyrelsen att han eller hon önskar att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte säljas för det ändamålet. Förordning (1998:530).

11 §  Bestämmelser om avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet finns i

Verksförordningens tillämpning

12 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Post- och telestyrelsen med undantag av 3, 4, 6, 7, 9 och 16 §§. Förordning (2007:289).

Post- och telestyrelsens ledning

13 §  Post- och telestyrelsen leds av en styrelse. Den består av lägst fem och högst tio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet.

[S3]Generaldirektören är under styrelsen chef för Post- och telestyrelsen. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Personalföreträdare

14 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Post- och telestyrelsen

Bisysslor

15 §  De anställda hos Post- och telestyrelsen får inte för egen eller någon annans räkning driva sådan verksamhet som avses i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, postlagen (1993:1684), lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning eller lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. De får inte heller vara anställda hos eller åta sig uppdrag för ett företag som driver sådan verksamhet. Post- och telestyrelsen kan dock i vissa fall medge undantag från detta förbud. Förordning (2003:403).

Överklaganden

17 § Har upphävts genom förordning (2007:289).
18 § Har upphävts genom förordning (1998:1088).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:530) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 10 § den 24 oktober 1998, och i övrigt den 1 juli 1998. Om datalagen (1973:289) även efter den 24 oktober 1998 skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 10 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Omfattning
ändr. 2, 6, 9, 10 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1088) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 18 §; ändr. 17 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:573) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:759) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-11-01

Förordning (1999:837) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1117) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 3, 4, 11, 15 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:791) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2001:1040) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
upph. 16 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1278) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 5 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:403) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §; omtryck
Ikraftträder
2003-07-25

Förordning (2006:54) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32004R0460
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:259) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:289) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 17 §; ändr. 12 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:732) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007. Vid upphandlingar enligt 5 § 2 får Post- och telestyrelsen inte ingå upphandlingskontrakt som börjar gälla före den 1 juli 2008.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:205, Prop. 2006/07:55, Bet. 2006/07:TU16
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-11-01

Ändring, SFS 2007:951

Omfattning
upph.