Upphävd författning

Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:313 i lydelse enligt SFS 2015:675
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om stimulansåtgärder för att öka jämställdheten när det gäller föräldraledighet och deltagande i arbetslivet (jämställdhetsbonus).

Prop. 2007/08:93: Paragrafen innehåller en bestämmelse om vad som regleras genom lagen och lagens syfte. I syfte att öka jämställdheten mellan småbarnsföräldrar införs stimulansåtgärder av ekonomisk natur, som benämns jämställdhetsbonus. Dessa åtgärder ska öka jämställdheten mellan föräldrarna i två hänseenden; dels vad gäller ansvaret för hem och barn, dels vad gäller deltagande i arbetslivet.

2 §  Försäkringskassan beslutar i ärenden om jämställdhetsbonus.

[S2]Jämställdhetsbonus beräknas och betalas ut månadsvis utan ansökan. Lag (2011:1085).

Prop. 2010/11:146: I andra stycket görs den ändringen att jämställdhetsbonus i stället för att lämnas årligen ska betalas månadsvis. Vidare föreskrivs att bonus lämnas utan ansökan. Det förhållande att jämställdhetsbonus ska lämnas utan ansökan innebär att Försäkringskassan på eget initiativ ska besluta om och betala ut jämställdhetsbonus när föräldrapenning har tagits ut på sådant sätt att rätt till jämställdhetsbonus har uppkommit. ...

Prop. 2007/08:93: I första stycket föreskrivs att det är Försäkringskassan som handlägger ärenden enligt lagen. Beslut i fråga om jämställdhetsbonus enligt lagen fattas av Försäkringskassan.

Enligt 14 och 15 §§ tillgodoförs en förälder jämställdhetsbonus genom kreditering på skattekontot. Åtgärder rörande skattekontot handhas av Skatteverket, vilket regleras i skattebetalningslagen (1997:483).

Lagrådets ...

3 §  Rätt till jämställdhetsbonus har föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn.

[S2]Med föräldrar som har gemensam vårdnad likställs personer som avses i 11 kap. 4 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1302).

Prop. 2007/08:93: I paragrafen regleras vilka personer som ingår i den personkrets som har rätt till jämställdhetsbonus. Gemensamt för dessa personer är att de har en självständig rätt till föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL).

Rätt till jämställdhetsbonus föreligger för de föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn. I de ...

  • HFD 2013:69:Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gemensam vårdnad registerats först efter det att en förälder börjat ta ut föräldrapenning.

4 §  Vid tillämpning av denna lag beaktas endast sådan föräldrapenning som enligt 12 kap.socialförsäkringsbalken har lämnats på sjukpenningnivån eller grundnivån. Lag (2010:1302).

Prop. 2007/08:93: Jämställdhetsbonusen beräknas på grundval av bl.a. hur föräldrarna fördelar uttaget av föräldrapenning mellan sig. Enligt denna paragraf beaktas vid tillämpning av lagen endast den föräldrapenning som enligt bestämmelserna i 4 kap. 6 § AFL lämnas med belopp motsvarande förälderns sjukpenning eller med belopp enligt grundnivån. Föräldrapenning på lägstanivån, som kan lämnas under 90 dagar, ingår däremot inte i underlaget för bestämmande av jämställdhetsbonus. Uttaget av föräldrapenning på lägstanivån ...

5 §  Jämställdhetsbonus betalas till ett barns båda föräldrar och utgör för var och en av föräldrarna 50 kronor per bonusdag.

[S2]Vid flerbarnsfödsel lämnas jämställdhetsbonus gemensamt för barnen. Lag (2011:1085).

Prop. 2010/11:146: I första stycket görs den ändringen att jämställdhetsbonus ska betalas till ett barns båda föräldrar i stället för som hittills till den av föräldrarna som har tagit ut föräldrapenning under flest dagar. Begreppet ”den berättigade föräldern” utmönstras eftersom jämställdhetsbonus ska lämnas till båda föräldrarna.

Vidare görs den ändringen att det i första stycket anges att jämställdhetsbonusen uppgår till 50 kronor per bonusdag som ska betalas ut till vardera föräldern. ...

Prop. 2007/08:93: I paragrafens första stycke regleras vem av föräldrarna eller med dessa enligt 3 § likställda personer som har rätt till jämställdhetsbonus. Jämställdhetsbonus beräknas för varje barn för vilka dess föräldrar har fördelat föräldraledigheten mellan sig. Om det i en familj finns två eller flera bonusberättigande barn beräknas och beslutas en jämställdhetsbonus för respektive barn.

Det är endast en av föräldrarna som kan vara berättigad till en jämställdhetsbonus som lämnas ...

6 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

Dagar för vilka jämställdhetsbonus lämnas

7 §  Bonusdagar är de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den förälder som har tagit ut föräldrapenning under lägst antal dagar. Har föräldrarna tagit ut föräldrapenning under lika många dagar utgörs bonusdagarna av de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den ena föräldern.

[S2]Bonusdagarna omfattar inte sådana dagar för vilka båda föräldrarna samtidigt har tagit ut föräldrapenning enligt 12 kap. 4 a § socialförsäkringsbalken. Detsamma gäller de första 90 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning. Lag (2015:675).

Prop. 2010/11:146: I första stycket slopas begreppet den berättigade föräldern, se kommentaren till 5 §. Bonusdagarna utgörs i stället av de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den förälder som har tagit ut sådan ersättning under lägst antal dagar.

Enligt andra stycket ska vissa dagar under vilka en förälder har tagit ut föräldrapenning inte utgöra bonusdagar och således inte ingå i underlaget för att beräkna jämställdhetsbonus. Bestämmelserna utvidgas till att ...

Prop. 2014/15:124: Paragrafen reglerar hur man beräknar det antal dagar för vilka det lämnas jämställdhetsbonus (bonusdagar).

I andra stycket görs den ändringen att antalet bonusdagar minskas som en konsekvens av att antalet så kallade reserverade dagar inom föräldrapenningen höjs från 60 till 90 dagar. Enligt nuvarande lydelse omfattar bonusdagarna inte de första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit föräldrapenning. Detta antal ökas således till 90 dagar.

Förslaget ...

Prop. 2007/08:93: I enlighet med Lagrådets synpunkter har bestämmelserna om bonusdagar i 6 § lagrådsremissen överförts till denna paragraf. Med bonusdagar avses enligt första stycket det antal dagar för vilka den andra föräldern, dvs. den förälder som inte är berättigad till jämställdhetsbonus, har fått föräldrapenning av sådant slag som anges i 4 §.

I andra stycket finns vissa begränsningar beträffande vilka dagar som utgör bonusdagar. Föräldrapenning som en förälder har fått under ...

  • HFD 2013:69:Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gemensam vårdnad registerats först efter det att en förälder börjat ta ut föräldrapenning.

8 §  Vid beräkningen av jämställdhetsbonus för en månad ska det sammanlagda antalet bonusdagar enligt 7 § minskas med det antal bonusdagar för vilka det för barnet tidigare har betalats ut jämställdhetsbonus. Lag (2011:1085).

Prop. 2010/11:146: I paragrafen finns bestämmelser om beräkning av de bonusdagar som ska ligga till grund för jämställdhetsbonus för en månad. Den beräkning av antalet bonusdagar som då ska göras utförs på motsvarande sätt som vid den hittillsvarande årsberäkningen. Detta innebär att vid varje beräkningstillfälle beräknas antalet bonusdagar ackumulerat för barnet från födseln, varefter avdrag görs för de bonusdagar för vilka bonus redan har betalats ut. Det sålunda uppkomna nettot av bonusdagar ligger sedan till ...

Prop. 2007/08:93: I denna paragraf finns ytterligare bestämmelser om hur bonusdagarna för jämställdhetsbonusen beräknas. I första stycket finns bestämmelser om beräkning av bonusdagar, när bonus ska bestämmas för ett kalenderår. Denna beräkning görs, som anges i 7 §, med utgångspunkt endast från de dagar för vilka föräldrapenning har lämnats till den förälder som har fått föräldrapenning under lägst antal dagar. Vid denna bedömning beaktas det för föräldern sammanlagda uttaget av föräldrapenning, som hänför ...

9 § Har upphävts genom lag (2011:1085).
10 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

11 §  Vid beräkning av antalet dagar ska dagar för vilka föräldrapenning har lämnats med kvotdel enligt 12 kap. 9 § socialförsäkringsbalken räknas om så att de för respektive månad motsvarar antal dagar med hel föräldrapenning, varvid dag med halv föräldrapenning avrundas uppåt. Lag (2011:1085).

Prop. 2007/08:93: I första stycket finns bestämmelser om hur antalet dagar ska beräknas när det har lämnats föräldrapenning med kvotdel. De dagar för vilka det har lämnats föräldrapenning med kvotdel ska räknas om så att de motsvarar dagar med hel föräldrapenning, s.k. nettodagar.

I andra stycket finns bestämmelser om den prövningsram som gäller för beräkning av jämställdhetsbonus. Detta innebär att de föräldrapen-...

12 § Har upphävts genom lag (2011:1085).
13 § Har upphävts genom lag (2011:1085).
14 § Har upphävts genom lag (2011:1085).
15 § Har upphävts genom lag (2011:1085).

Övriga bestämmelser

16 §  Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om bonus har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp och den som har fått bonusen har insett eller skäligen borde ha insett detta. Försäkringskassan ska också besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om bonus har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp till följd av att föräldrapenning ska återbetalas med stöd av 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

[S3]Vad som föreskrivs om ränta i 108 kap.15, 16, 19 och 21 §§socialförsäkringsbalken ska tillämpas på beslut om återbetalning enligt denna paragraf. Lag (2011:1085).

Prop. 2010/11:146: I paragrafen görs ändringar med anledning av att jämställdhetsbonus utan ansökan (se 2 §) ska betalas ut till båda föräldrarna i stället för att som hittills tillgodoföras endast den ena föräldern. Återkrav enligt denna paragraf kan således komma att avse jämställdhetsbonus som har betalats ut till båda föräldrarna.

Skyldighet att återbetala föräldrapenning införs som en kompletterande grund för återkrav av jämställdhetsbonus. Om föräldrapenning som legat till grund för jämställdhetsbonus ...

Prop. 2007/08:93: I första stycket finns bestämmelser om återkrav av jämställdhetsbonus som har tillgodoförts felaktigt eller med för högt belopp. Eftergift av sådant efterkrav kan enligt andra stycket ske helt eller delvis. Detta motsvarar i princip vad som gäller inom socialförsäkringen. Förslaget har utvecklats i avsnitt 9.

Bestämmelserna i tredje stycket innebär att bestämmelserna om ränta i 20 ...

17 §  För jämställdhetsbonus gäller följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken

Prop. 2012/13:45: – 110 kap. 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyldighet, – 113 kap. 3–9 §§ om ändring och omprövning, och – 113 kap. 10–17, 19, 20 och 21 §§ om överklagande.

Paragrafen innehåller hänvisningar till bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.2.

Ändringen är en följd av att <a ...

Prop. 2007/08:93: I paragrafen anges att vissa bestämmelser i AFL ska tillämpas på jämställdhetsbonus. Förslaget har närmare utvecklats i avsnitt 9.

18 §  Försäkringskassans beslut enligt denna lag får fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskassan när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

Prop. 2007/08:93: Genom bestämmelsen i denna paragraf får Försäkringskassan möjlighet att fatta beslut genom automatiserad behandling. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 13 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas på föräldrapenning som lämnas för barn som är födda efter den 30 juni 2008 eller, vid adoption, för barn som den försäkrade har fått i sin vård efter nämnda tidpunkt. Lag (2009:552).
Förarbeten
Rskr. 2007/08:201, Prop. 2007/08:93, Bet. 2007/08:SfU10
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:200) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången i fråga om 2010 års taxering.
På regeringens vägnar
Förarbeten
Rskr. 2008/09:184, Prop. 2008/09:77, Bet. 2008/09:SkU20
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:552) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas på jämställdhetsbonus för tid från och med den 1 juli 2008.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:240, Prop. 2008/09:139
Omfattning
ändr. ikrafttr.
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:1065) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Förarbeten
Rskr. 2009/10:23, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU2
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1302) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 11, 12, 16, 17 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1085) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för jämställdhetsbonus som avser tid före ikraftträdandet.
  3. När jämställdhetsbonus beräknas för tid efter ikraftträdandet ska från antalet bonusdagar avräknas även det antal dagar för vilka bonus skulle ha tillgodoförts för tid före ikraftträdandet såsom om ansökan om jämställdhetsbonus hade lämnats.
  4. Jämställdhetsbonus enligt de nya föreskrifterna betalas ut första gången i mars månad 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:15, Prop. 2010/11:146, Bet. 2011/12:SfU4
Omfattning
upph. 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 §§; ändr. 2, 5, 7, 8, 11, 16 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:111) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
  2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2015:675) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för jämställdhetsbonus för ett barn som har fötts före ikraftträdandet, eller vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:31, Prop. 2014/15:124, Bet. 2015/16:SfU5
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:1295) om upphävande av lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om jämställdhetsbonus som avser tid före den 1 januari 2017.
Omfattning
upph.