Upphävd författning

Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008 i lydelse enligt SFS 2009:552
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om stimulansåtgärder för att öka jämställdheten när det gäller föräldraledighet och deltagande i arbetslivet (jämställdhetsbonus).

Prop. 2007/08:93: Paragrafen innehåller en bestämmelse om vad som regleras genom lagen och lagens syfte. I syfte att öka jämställdheten mellan småbarnsföräldrar införs stimulansåtgärder av ekonomisk natur, som benämns jämställdhetsbonus. Dessa åtgärder ska öka jämställdheten mellan föräldrarna i två hänseenden; dels vad gäller ansvaret för hem och barn, dels vad gäller deltagande i arbetslivet.

2 §  Försäkringskassan beslutar i ärenden om jämställdhetsbonus.

[S2]Jämställdhetsbonus beräknas för månad och lämnas årligen för ett kalenderår.

Prop. 2010/11:146: I andra stycket görs den ändringen att jämställdhetsbonus i stället för att lämnas årligen ska betalas månadsvis. Vidare föreskrivs att bonus lämnas utan ansökan. Det förhållande att jämställdhetsbonus ska lämnas utan ansökan innebär att Försäkringskassan på eget initiativ ska besluta om och betala ut jämställdhetsbonus när föräldrapenning har tagits ut på sådant sätt att rätt till jämställdhetsbonus har uppkommit. ...

Prop. 2007/08:93: I första stycket föreskrivs att det är Försäkringskassan som handlägger ärenden enligt lagen. Beslut i fråga om jämställdhetsbonus enligt lagen fattas av Försäkringskassan.

Enligt 14 och 15 §§ tillgodoförs en förälder jämställdhetsbonus genom kreditering på skattekontot. Åtgärder rörande skattekontot handhas av Skatteverket, vilket regleras i skattebetalningslagen (1997:483).

Lagrådets ...

3 §  Rätt till jämställdhetsbonus har föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn.

[S2]Med föräldrar som har gemensam vårdnad likställs personer som avses i 4 kap. 2 § första stycket a och b lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Prop. 2007/08:93: I paragrafen regleras vilka personer som ingår i den personkrets som har rätt till jämställdhetsbonus. Gemensamt för dessa personer är att de har en självständig rätt till föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL).

Rätt till jämställdhetsbonus föreligger för de föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn. I de ...

  • HFD 2013:69:Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gemensam vårdnad registerats först efter det att en förälder börjat ta ut föräldrapenning.

4 §  Vid tillämpning av denna lag beaktas endast sådan föräldrapenning som enligt 4 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har lämnats

  1. med belopp motsvarande förälderns sjukpenning eller
  2. med belopp enligt grundnivån.

Prop. 2007/08:93: Jämställdhetsbonusen beräknas på grundval av bl.a. hur föräldrarna fördelar uttaget av föräldrapenning mellan sig. Enligt denna paragraf beaktas vid tillämpning av lagen endast den föräldrapenning som enligt bestämmelserna i 4 kap. 6 § AFL lämnas med belopp motsvarande förälderns sjukpenning eller med belopp enligt grundnivån. Föräldrapenning på lägstanivån, som kan lämnas under 90 dagar, ingår däremot inte i underlaget för bestämmande av jämställdhetsbonus. Uttaget av föräldrapenning på lägstanivån ...

Berättigad till jämställdhetsbonus

5 §  Jämställdhetsbonus lämnas till den av ett barns föräldrar (den berättigade föräldern) som vid utgången av det år som bonusen avser har tagit ut föräldrapenning för vård av barnet under högst antal dagar räknat under hela den tid föräldrapenning har tagits ut av någon av föräldrarna.

[S2]Vid flerbarnsfödsel lämnas jämställdhetsbonus gemensamt för barn som avses i 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S3]Har föräldrarna tagit ut föräldrapenning under lika många dagar, lämnas jämställdhetsbonus till den förälder som är yngst.

Prop. 2010/11:146: I första stycket görs den ändringen att jämställdhetsbonus ska betalas till ett barns båda föräldrar i stället för som hittills till den av föräldrarna som har tagit ut föräldrapenning under flest dagar. Begreppet ”den berättigade föräldern” utmönstras eftersom jämställdhetsbonus ska lämnas till båda föräldrarna.

Vidare görs den ändringen att det i första stycket anges att jämställdhetsbonusen uppgår till 50 kronor per bonusdag som ska betalas ut till vardera föräldern. ...

Prop. 2007/08:93: I paragrafens första stycke regleras vem av föräldrarna eller med dessa enligt 3 § likställda personer som har rätt till jämställdhetsbonus. Jämställdhetsbonus beräknas för varje barn för vilka dess föräldrar har fördelat föräldraledigheten mellan sig. Om det i en familj finns två eller flera bonusberättigande barn beräknas och beslutas en jämställdhetsbonus för respektive barn.

Det är endast en av föräldrarna som kan vara berättigad till en jämställdhetsbonus som lämnas ...

Jämställdhetsbonusens storlek

6 §  Jämställdhetsbonus lämnas med högst 100 kronor per dag (bonusnivån). Bonusens årsbelopp beräknas enligt 10 §.

Prop. 2007/08:93: I paragrafen anges det högsta belopp som jämställdhetsbonus kan lämnas med per dag. Ytterligare bestämmelser om beräkning av jämställdhetsbonus finns i 7–11 §§.

Till grund för beräkning av jämställdhetsbonusen ligger bl.a. bonusnivån, som utgör ett visst penningbelopp per bonusdag. Vad som avses

med bonusdag anges i 7 §. Den högsta ...

Dagar för vilka jämställdhetsbonus lämnas

7 §  Jämställdhetsbonus lämnas för de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den andra föräldern än den berättigade föräldern (bonusdagar).

[S2]Vid beräkningen av antalet bonusdagar ska de första 60 dagarna inte räknas med.

Prop. 2010/11:146: I första stycket slopas begreppet den berättigade föräldern, se kommentaren till 5 §. Bonusdagarna utgörs i stället av de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den förälder som har tagit ut sådan ersättning under lägst antal dagar.

Enligt andra stycket ska vissa dagar under vilka en förälder har tagit ut föräldrapenning inte utgöra bonusdagar och således inte ingå i underlaget för att beräkna jämställdhetsbonus. Bestämmelserna utvidgas till att ...

Prop. 2007/08:93: I enlighet med Lagrådets synpunkter har bestämmelserna om bonusdagar i 6 § lagrådsremissen överförts till denna paragraf. Med bonusdagar avses enligt första stycket det antal dagar för vilka den andra föräldern, dvs. den förälder som inte är berättigad till jämställdhetsbonus, har fått föräldrapenning av sådant slag som anges i 4 §.

I andra stycket finns vissa begränsningar beträffande vilka dagar som utgör bonusdagar. Föräldrapenning som en förälder har fått under ...

  • HFD 2013:69:Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gemensam vårdnad registerats först efter det att en förälder börjat ta ut föräldrapenning.

Beräkning av jämställdhetsbonus

Antalet bonusdagar

8 §  Antalet bonusdagar för ett år ska beräknas till det sammanlagda antalet bonusdagar enligt 7 § minskat med det antal bonusdagar för vilka det för barnet för tidigare år har lämnats jämställdhetsbonus.

[S2]Om ansökan om jämställdhetsbonus för barnet inte har gjorts för ett tidigare år, ska antalet bonusdagar enligt 7 § minskas också med de dagar för vilka bonus skulle ha lämnats om ansökan hade gjorts.

[S3]De bonusdagar med vilka minskning sker ska anses ha infallit före andra bonusdagar.

Prop. 2010/11:146: I paragrafen finns bestämmelser om beräkning av de bonusdagar som ska ligga till grund för jämställdhetsbonus för en månad. Den beräkning av antalet bonusdagar som då ska göras utförs på motsvarande sätt som vid den hittillsvarande årsberäkningen. Detta innebär att vid varje beräkningstillfälle beräknas antalet bonusdagar ackumulerat för barnet från födseln, varefter avdrag görs för de bonusdagar för vilka bonus redan har betalats ut. Det sålunda uppkomna nettot av bonusdagar ligger sedan till ...

Prop. 2007/08:93: I denna paragraf finns ytterligare bestämmelser om hur bonusdagarna för jämställdhetsbonusen beräknas. I första stycket finns bestämmelser om beräkning av bonusdagar, när bonus ska bestämmas för ett kalenderår. Denna beräkning görs, som anges i 7 §, med utgångspunkt endast från de dagar för vilka föräldrapenning har lämnats till den förälder som har fått föräldrapenning under lägst antal dagar. Vid denna bedömning beaktas det för föräldern sammanlagda uttaget av föräldrapenning, som hänför ...

Bonusnivån

9 §  Bonusnivån beräknas för varje månad under vilken det infallit bonusdag med ledning av den berättigade förälderns inkomst under samma månad till den del inkomsten anses som arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Denna månadsinkomst ska räknas om till en dagsinkomst genom att den delas med de dagar under månaden för vilka föräldern inte har tagit ut föräldrapenning.

[S2]Bonusnivån ska bestämmas till hälften av dagsinkomsten enligt första stycket, dock högst 100 kronor per dag.

[S3]Om den berättigade föräldern har studiemedel för tid under vilken det har infallit bonusdagar, ska studiemedlen likställas med arbetsinkomst när bonusnivån bestäms. Studiemedlen ska räknas om till månadsbelopp, innan beräkning görs enligt första stycket. Lag (2009:200).

Prop. 2007/08:93: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur bonusnivån ska beräknas.

Bonusnivån ska enligt första stycket beräknas med ledning av den berättigade förälderns arbetsinkomster. Vad som utgör arbetsinkomst regleras i 65 kap. 9 a § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Det ankommer enligt 13 § på föräldern att visa eller lämna uppgifter om sina arbetsinkomster i samband med att han eller hon ansöker ...

Jämställdhetsbonusens årsbelopp

10 §  Jämställdhetsbonusen för ett år beräknas på så sätt att antalet bonusdagar enligt 8 § för respektive månad multipliceras med bonusnivån enligt 9 § för samma månad. Bonusen uppgår därefter till summan av dessa månadsbelopp. Detta årsbelopp ska avrundas till närmaste hundratal kronor, varvid 50 kronor avrundas uppåt.

Prop. 2007/08:93: I paragrafen anges hur jämställdhetsbonusens totalbelopp för ett kalenderår beräknas. De bonusdagar som har erhållits vid beräkning enligt 8 § fördelas på de månader de hänför sig till för att man ska kunna beräkna bonusnivån månad för månad. Efter summering av jämställdhetsbonus för respektive månad erhålls bonusens årsbelopp, vilket avrundas till närmaste hundratal kronor.

Beräkning av antalet dagar

11 §  Vid beräkning av antalet dagar ska dagar för vilka föräldrapenning har lämnats med kvotdel enligt 4 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring räknas om så att de för respektive månad motsvarar antal dagar med hel föräldrapenning, varvid dag med halv föräldrapenning avrundas uppåt.

[S2]Vid beräkning av dagar för vilka det har lämnats föräldrapenning beaktas endast dagar som har infallit under de kalenderår som har passerat innan ansökan senast skulle ha gjorts och för vilka det har betalats ut föräldrapenning senast den 31 januari året efter det år ansökan avser.

Prop. 2007/08:93: I första stycket finns bestämmelser om hur antalet dagar ska beräknas när det har lämnats föräldrapenning med kvotdel. De dagar för vilka det har lämnats föräldrapenning med kvotdel ska räknas om så att de motsvarar dagar med hel föräldrapenning, s.k. nettodagar.

I andra stycket finns bestämmelser om den prövningsram som gäller för beräkning av jämställdhetsbonus. Detta innebär att de föräldrapen-...

Ansökan

12 §  Den som vill ha jämställdhetsbonus ska ansöka om detta hos Försäkringskassan. Ansökan ska ha kommit in dit senast den 1 mars året efter det år ansökan avser.

[S2]Ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Ansökan får även göras elektroniskt med tillämpning av lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration.

Prop. 2007/08:93: Enligt första stycket ska den som vill ha jämställdhetsbonus ansöka om detta hos Försäkringskassan senast den 1 mars året efter det år ansökan avser. Inkommer en ansökan senare kan jämställdhetsbonus inte beviljas för avsett kalenderår.

I andra stycket finns bestämmelser om på vilket sätt ansökan kan göras. Ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad.

Genom en hänvisning till lagen (2004:115) ...

13 §  Den som ansöker om jämställdhetsbonus ska med lönebesked eller annan skriftlig dokumentation styrka sina månatliga arbetsinkomster, om han eller hon har inkomst av anställning. En sökande som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning ska lämna skriftlig uppgift om sina månatliga arbetsinkomster. Därvid får den månatliga inkomsten beräknas till en tolftedel av årsinkomsten.

[S2]Inkomstuppgifterna enligt första stycket ska avse de månader under vilka det har infallit bonusdagar.

[S3]Den som ansöker om jämställdhetsbonus och som har studiemedel för de månader under vilka det har infallit bonusdagar ska styrka detta.

Prop. 2007/08:93: I första stycket finns en bestämmelse om att den som ansöker om jämställdhetsbonus ska styrka sina arbetsinkomster, om han eller hon har inkomst av anställning, eller lämna en uppgift om sina arbetsinkomster, om han eller hon har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning. Den som har inkomst av anställning ska styrka sina arbetsinkomster med någon form av skriftlig dokumentation, varvid det i första hand bör vara lönebesked som kommer ifråga. Ett intyg från en arbetsgivare kan också ...

Hur jämställdhetsbonus tillgodoförs

14 §  Jämställdhetsbonus, som Försäkringskassan har beslutat vid den årliga beräkningen, ska tillgodoföras den berättigade föräldern genom att för det år som bonusen avser krediteras som preliminär skatt på sådant skattekonto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) och avräknas mot den slutliga skatten enligt 11 kap. 14 § andra stycket 1 g samma lag.

[S2]Försäkringskassan ska senast den 1 maj året efter det år jämställdhetsbonusen avser lämna Skatteverket uppgifter om bonusens årsbelopp och de personuppgifter som behövs för tillgodoförandet.

Prop. 2008/09:182: Ändringen är en konsekvens av ändringen i 11 kap. 14 § SBL.

Prop. 2007/08:93: I denna paragraf finns bestämmelser om hur jämställdhetsbonusen ska tillgodoföras den förälder som är berättigad till bonus. Enligt första stycket sker detta inte genom någon kontant utbetalning utan genom en kreditering på förälderns skattekonto, varvid jämställdhetsbonusen tillgodoförs som preliminär skatt, vilken avräknas mot förälderns slutliga skatt. Såsom Lagrådet har anfört preciseras det även att bonusen ska tillgodoföras för det år som bonusen avser. Det är Skatteverket som ombesörjer ...

15 §  Jämställdhetsbonus som har fastställts genom Försäkringskassans omprövningsbeslut eller av allmän förvaltningsdomstol ska tillgodoföras genom att Skatteverket krediterar motsvarande belopp, till den del det inte ingår i beslut som avses i 14 § första stycket, på sådant skattekonto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483). Försäkringskassan ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen. Sådan kreditering ska göras den 12, i januari den 17, i månaden efter den månad under vilken beslutet fattades. För belopp som har krediterats enligt denna paragraf tillämpas 18 kap. 2 § första stycket första meningen och andra stycketskattebetalningslagen.

Prop. 2007/08:93: I denna paragraf regleras hur jämställdhetsbonus tillgodoförs när jämställdhetsbonus har fastställts genom Försäkringskassans omprövningsbeslut eller av allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelserna i denna paragraf avser inte bonusbelopp som har fastställts vid den årliga beräkningen enligt 10 §. Sådana belopp tillgodoförs nämligen enligt 14 § första stycket, medan själva tilläggsbeloppet tillgodoförs enligt förevarande paragraf. Har Försäkringskassan vid den ordinarie årliga beräkningen beslutat ...

Övriga bestämmelser

16 §  Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om den som har tillgodoförts sådan bonus genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgiftsskyldighet har orsakat att bonus har tillgodoförts felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om jämställdhetsbonus i annat fall har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp och den som tillgodoförts bonusen har insett eller skäligen borde ha insett detta.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

[S3]Vad som föreskrivs om ränta i 20 kap.4 b-4 d §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring ska tillämpas på beslut om återbetalning enligt denna paragraf.

Prop. 2010/11:146: I paragrafen görs ändringar med anledning av att jämställdhetsbonus utan ansökan (se 2 §) ska betalas ut till båda föräldrarna i stället för att som hittills tillgodoföras endast den ena föräldern. Återkrav enligt denna paragraf kan således komma att avse jämställdhetsbonus som har betalats ut till båda föräldrarna.

Skyldighet att återbetala föräldrapenning införs som en kompletterande grund för återkrav av jämställdhetsbonus. Om föräldrapenning som legat till grund för jämställdhetsbonus ...

Prop. 2007/08:93: I första stycket finns bestämmelser om återkrav av jämställdhetsbonus som har tillgodoförts felaktigt eller med för högt belopp. Eftergift av sådant efterkrav kan enligt andra stycket ske helt eller delvis. Detta motsvarar i princip vad som gäller inom socialförsäkringen. Förslaget har utvecklats i avsnitt 9.

Bestämmelserna i tredje stycket innebär att bestämmelserna om ränta i 20 ...

17 §  För jämställdhetsbonus gäller följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Prop. 2012/13:45: – 110 kap. 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyldighet, – 113 kap. 3–9 §§ om ändring och omprövning, och – 113 kap. 10–17, 19, 20 och 21 §§ om överklagande.

Paragrafen innehåller hänvisningar till bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.2.

Ändringen är en följd av att ...

Prop. 2007/08:93: I paragrafen anges att vissa bestämmelser i AFL ska tillämpas på jämställdhetsbonus. Förslaget har närmare utvecklats i avsnitt 9.

18 §  Försäkringskassans beslut enligt denna lag får fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskassan när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

Prop. 2007/08:93: Genom bestämmelsen i denna paragraf får Försäkringskassan möjlighet att fatta beslut genom automatiserad behandling. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 13 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas på föräldrapenning som lämnas för barn som är födda efter den 30 juni 2008 eller, vid adoption, för barn som den försäkrade har fått i sin vård efter nämnda tidpunkt. Lag (2009:552).
Förarbeten
Rskr. 2007/08:201, Prop. 2007/08:93, Bet. 2007/08:SfU10
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:200) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången i fråga om 2010 års taxering.
På regeringens vägnar
Förarbeten
Rskr. 2008/09:184, Prop. 2008/09:77, Bet. 2008/09:SkU20
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:552) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas på jämställdhetsbonus för tid från och med den 1 juli 2008.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:240, Prop. 2008/09:139
Omfattning
ändr. ikrafttr.
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:1065) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Förarbeten
Rskr. 2009/10:23, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU2
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1302) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 11, 12, 16, 17 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1085) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Förarbeten
Rskr. 2011/12:15, Prop. 2010/11:146, Bet. 2011/12:SfU4
Omfattning
upph. 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 §§; ändr. 2, 5, 7, 8, 11, 16 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:111) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2015:675) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Förarbeten
Rskr. 2015/16:31, Prop. 2014/15:124, Bet. 2015/16:SfU5
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:1295) om upphävande av lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Omfattning
upph.