Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008:962 i lydelse enligt SFS 2019:934
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 kap. Lagens tillämpningsområde

Lagens omfattning

[K1]1 §  Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som omfattas av CPV-kod 79611000-0 eller 85000000-9 till 85323000-9 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling, i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008. Lagen gäller dock inte tjänster som omfattas av CPV-kod 85311300-5, 85321000-5 eller 85322000-2.

[S2]Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden. Lag (2016:1153).

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen anger den grundläggande förutsättningen för när lagen gäller, nämligen i de fall då en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa ett valfrihetssystem inom vissa områden. Skälen för avgränsningen av lagens tillämpningsområde och den lagtekniska konstruktionen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.2.

Omsorgs- och stödverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning ...

Principerna för valfrihetssystem

[K1]2 §  Den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem.

Prop. 2008/09:29: Paragrafen ger uttryck för de grundläggande principerna som ska råda i ett valfrihetssystem. Paragrafen fastslår att de principer som gäller enligt artiklarna 43 och 49 i EG-fördraget också gäller enligt LOV. Skälen för införandet av denna paragraf har behandlats närmare i avsnitt 5.3.

Kravet på likabehandling och icke-diskriminering innebär att alla ansökningar om att delta ska behandlas lika i alla ...

Förvaltningslagens tillämpning

[K1]3 §  Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas inte vid handläggningen av ärenden enligt denna lag. Lag (2018:831).

Prop. 2008/09:29: Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.4.

Förvaltningslagen (1986:223) ska inte tillämpas vid handläggning av ärenden enligt LOV.

Paragrafen har förts in på inrådan från Lagrådet.

[K2]1 §  Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för ansökan om att delta i ett valfrihetssystem som en upphandlande myndighet tillhandahåller.

Prop. 2008/09:29: Begreppet förfrågningsunderlag har samma innebörd som i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Ett förfrågningsunderlag

är ett underlag för anbud som den upphandlande myndigheten tillhandahåller en leverantör samt bilagor och kompletterande handlingar.

Ett ...

[K2]2 §  Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

 1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer,
 2. avser tillhandahållandet av tjänster, och
 3. undertecknas av parterna eller skrivs under av dem med en elektronisk underskrift.

[S2]Kontraktet kan även innehålla andra villkor än ekonomiska. Lag (2016:572).

Prop. 2008/09:29: Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen under avsnitt 5.1. Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor. Detta innebär att förvärv med någon form av motprestation, en tjänst, som har ett ekonomiskt värde omfattas av definitionen. Kontrakt som rör helt benefika förvärv omfattas inte. Ett skriftligt avtal om att delta i ett valfrihetssystem ska undertecknas av parterna eller signeras av dem ...

[K2]3 §  Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som avses i 1 kap. 1 § första stycket. Med leverantör avses också en grupp av leverantörer.

Prop. 2008/09:29: Med begreppet leverantör avses detsamma som i LOU. En leverantör är en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller tjänster i ett valfrihetssystem. En leverantör kan t.ex. vara ett enskilt företag, en ideell organisation, kommun, landsting eller annat offentligt organ.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

[K2]4 §  Med löpande annonsering avses en annons som gäller tills vidare och där det inte anges något sista datum för att komma in med ansökan.

Prop. 2008/09:29: Löpande annonsering återfinns endast i LOV. Skyldigheten att annonsera löpande medför att den upphandlande myndigheten, utan tidsintervaller och under valfrihetssystemets giltighet, ska annonsera på den nationella webbplatsen. Reglerna för annonsering återfinns i 3 kap. 1–2 §§.

[K2]5 §  Med offentligt styrda organ avses sådana bolag och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av kommersiell karaktär, och

 1. som till största delen finansieras av en kommun, en region eller en upphandlande myndighet,
 2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller
 3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av en kommun, en region eller en upphandlande myndighet. Lag (2019:934).

Prop. 2008/09:29: Paragrafen motsvarar huvudsakligen 2 kap. 12 § LOU och artikel 1.9 andra stycket i direktivet 2004/18/EG och har behandlats i den allmänna motiveringen under avsnitt 5.5. Bestämmelsen medför att bolag och stiftelser som bildats för att tillgodose behov i det allmännas intresse får tillämpa lagen.

I 2 kap. 12 § LOU nämns, förutom kommersiell, även industriell karaktär. De områden LOV kan tillämpas på ...

[K2]6 §  Med tjänst avses sådan tjänst som framgår av 1 kap. 1 § första stycket.

Prop. 2008/09:29: En upphandlande myndighet kan ingå avtal om köp av tjänster som omfattas av begreppet B-tjänster, kategori 25, hälsovård samt socialtjänst. Barn- och ungdomsomsorg är dock undantagen.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

[K2]7 §  Med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet.

[S2]Vid tillämpningen av denna lag ska med upphandlande myndigheter likställas

 1. beslutande församlingar i kommuner och regioner,
 2. offentligt styrda organ som avses i 5 §,
 3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, och
 4. sammanslutningar av flera organ enligt 2. Lag (2019:934).

Prop. 2008/09:29: Paragrafen motsvarar 2 kap. 19 § LOU och artikel 1.9 första stycket i direktivet 2004/18/EG. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.5. Enligt 1 kap. 1§ kommunallagen (1991:900) är landet indelat i kommuner och landsting. Enligt 1 kap. 7 § regeringsformen finns det primärkommuner och landstingskommuner. ...

3 kap. Annonsering

Skyldighet att annonsera på nationell webbplats

[K3]1 §  En upphandlande myndighet som beslutat att inrätta eller förändra ett valfrihetssystem ska annonsera på den nationella webbplats som upprättats för ändamålet. Förfrågningsunderlag ska tillsammans med annonsen finnas tillgängligt på webbplatsen.

Prop. 2008/09:29: Annonseringsskyldigheten är central i systemet. Motiven för bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.6.

En upphandlande myndighet som beslutat att tillämpa LOV måste annonsera på den för ändamålet tillskapade nationella webbplatsen. Kammarkollegiet har fått i uppdrag att uppföra och ansvara för driften av en nationell webbplats för annonsering av valfrihetssystem. Annonseringsplikt ...

Löpande annonsering

[K3]2 §  Den upphandlande myndigheten ska löpande begära in ansökningar genom annons på den nationella webbplatsen.

Prop. 2008/09:29: Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.6.

Till skillnad från en offentlig upphandling ska annonsering av ett valfrihetssystem enligt LOV ske löpande. Detta innebär att den upphandlande myndigheten, så länge valfrihetssystemet finns, ska ha en annons utlagd på den nationella webbplatsen. En ansökan om att komma in i systemet kan lämnas när som helst. Något sista datum för inkommande ...

4 kap. Förfrågningsunderlagets innehåll

Ekonomisk ersättning

[K4]1 §  Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en leverantör ska framgå av förfrågningsunderlaget.

Prop. 2008/09:29: Eftersom ett valfrihetssystem inte bygger på priskonkurrens ska grunderna för den ekonomiska ersättning som leverantören erhåller framgå av förfrågningsunderlaget. De närmare skälen har behandlats i avsnitt 5.7.

Särskilda kontraktsvillkor

[K4]2 §  Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihetssystem eller i förfrågningsunderlaget.

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen motsvarar i princip 6 kap. 13 § LOU och har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.7. Med stöd av denna bestämmelse får den upphandlande myndigheten ställa särskilda kontraktsvillkor, dvs. krav på hur kontraktet ska fullgöras. Villkoren benämns särskilda kontraktsvillkor på grund av att det är fråga om villkor som inte är ett krav på leverantören, utan särskilda därutöver tillkommande kontraktsvillkor. ...

Ingivande och handläggningstid av ansökan

[K4]3 §  I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska anges på vilket sätt ansökan ska ges in.

Prop. 2008/09:29: Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen under avsnitt 5.7. Delvis motsvarande bestämmelser finns i 9 kap. 1 § LOU och 42.1, 42.2 och 42.6 a i direktivet 2004/18/EG. Av annonsen eller förfrågningsunderlaget ska framgå hur en sökande lämnar in ansökan. Den upphandlande myndigheten får välja kommunikationsmedel, t.ex. per post, fax eller elektroniska medel.

Paragrafen har utformats i enlighet ...

[K4]4 §  I förfrågningsunderlaget ska anges inom vilken tid den upphandlande myndigheten kommer att fatta beslut om godkännande.

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen under avsnitt 5.7. Eftersom den sökande är bunden av sin ansökan måste den upphandlande myndigheten informera leverantören om handläggningstiden avseende godkännande. Om den upphandlande myndigheten överskrider den i förfrågningsunderlaget angivna tiden för handläggning av ansökan är leverantören inte längre bunden av sin ansökan.

[K4]5 §  Vid bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den upphandlande myndigheten tillämpas 22 § förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:831).

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen under avsnitt 5.8. För att fastställa när en handling ska anses inkommen till den upphandlande myndigheten ska bestämmelserna i 10 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas.

Paragrafen har förts in på inrådan av Lagrådet.

5 kap. Ansökan om deltagande i ett valfrihetssystem

Rätten att få delta i ett valfrihetssystem

[K5]1 §  Fysiska eller juridiska personer kan var för sig eller tillsammans med andra leverantörer lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får inte ställa upp villkor om att en grupp ska ha en bestämd juridisk form för att få lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

Prop. 2008/09:29: Paragrafen, som behandlats i avsnitt 5.9, motsvarar 1 kap. 11 § LOU. I lagens mening finns inget alternativ till att vara fysisk eller juridisk person. Fysiska eller juridiska personer har rätt att för sig eller tillsammans med andra ansöka om att få delta i ett valfrihetssystem. En grupp av sökande som, då ansökan skickas in, inte har en bestämd juridisk form, får inte uteslutas av denna anledning. Om det krävs för att ...

Tillgång till andra företags kapacitet

[K5]2 §  En sökande får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Sökanden ska genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt kunna visa att han eller hon kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Prop. 2008/09:29: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.9, motsvarar 11 kap. 12 § LOU. Bestämmelsen omfattar även en grupp av leverantörer som får åberopa resurser hos leverantörerna i gruppen eller hos andra företag.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

6 kap. Kommunikation

Kommunikation med elektroniska medel

[K6]1 §  Vid kommunikation med elektroniska medel ska medlen vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som i allmänhet används.

Prop. 2008/09:29: Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen under 5.10. Motsvarande bestämmelser finns i 9 kap. 2 § i LOU samt 42.4 i upphandlingsdirektivet 2004/18/EG. Vid kommunikation med elektroniska medel ska medlen vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga

att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som vanligtvis används ...

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

[K6]2 §  Den upphandlande myndigheten får medge att en sökande rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Den upphandlande myndigheten får begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras.

Prop. 2008/09:29: Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.10. I ett valfrihetssystem är risken att den upphandlande myndighetens agerande ska medföra särbehandling och konkurrensbegränsningar mindre, eftersom det är den enskilde brukaren som väljer leverantör. Vidare står det en sökande fritt, om något fel skulle föreligga, att på nytt ansöka om inträde i valfrihetssystemet redan påföljande dag eftersom valfrihetssystemet ...

Omständigheter som får medföra uteslutning av sökande

[K7]1 §  Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande,
 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen,
 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,
 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller
 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

[S2]Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

[S3]Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5.

Prop. 2021/22:215: Paragrafen innehåller bestämmelser om att den upphandlande myndigheten får utesluta vissa sökanden. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen motsvarar 10 kap. 2 § LOU samt art. 45.2 i direktivet 2004/18/EG och har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.11.

Bestämmelsen ger den upphandlande myndigheten en möjlighet, men inte en skyldighet, att utesluta sökande som är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad ...

Intyg och bevis som gäller sökande

[K7]2 §  Den upphandlande myndigheten ska som bevis för att det inte finns grund för att utesluta en sökande godta utdrag ur ett officiellt register eller annan likvärdig handling när det gäller ett förhållande som avses i 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och intyg från behörig myndighet när det gäller ett förhållande som avses i 1 § första stycket 5.

[S2]Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket inte utfärdas i sökandens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar samtliga de fall som avses i 1 § första stycket1-3 kan de ersättas med en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller av en liknande försäkran.

[S3]Om en sökande är registrerad i en officiell förteckning över godkända leverantörer i ett land inom EES, ska den upphandlande myndigheten utgå från att sökanden inte kan uteslutas som leverantör enligt 1 § första stycket1-5.

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen motsvarar 10 kap. 3 § LOU samt art. 45.3 i direktivet 2004/18/EG.

I artikel 45.3 andra stycket anges som exempel på bevis som kan ersätta utdrag ur register och intyg, försäkran under ed, eller en högtidlig

försäkran som avläggs inför en behörig rättslig eller administrativ myndighet, notarius publicus eller en godkänd ...

8 kap. Godkännande och ingående av kontrakt

Beslut om godkännande

[K8]1 §  Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i annonsen och förfrågningsunderlaget och som inte har uteslutits med stöd av 7 kap. 1 §.

Prop. 2008/09:29: Alla sökande som uppfyller lagens krav och de av den upphandlande myndigheten formulerade kraven i förfrågningsunderlaget, samt inte uteslutits med hänvisning till 7 kap. 1 § ska godkännas. De närmare skälen för paragrafens motiv har behandlats i avsnitt 5.12. I ett valfrihetssystem föreligger inte någon konkurrenssituation mellan leverantörerna om att få teckna kontrakt med den upphandlande myndigheten.

Om ...

Underrättelse om beslut

[K8]2 §  När beslut fattats om huruvida en sökande får delta i valfrihetssystemet ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt lämna underrättelse till sökanden om beslutet och skälen för det.

[S2]En sådan underrättelse ska lämnas till sökandena även när den upphandlande myndigheten beslutar att avbryta inrättandet av valfrihetssystemet.

[S3]Om den upphandlande myndigheten beslutar att inte godkänna sökanden som leverantör i valfrihetssystemet ska den upphandlande myndigheten lämna upplysningar om hur rättelse söks.

Prop. 2008/09:29: Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.12. Frågan om formen för underrättelse har behandlats i avsnitt 7.1. Paragrafen motsvarar 9 kap. 9 § LOU och artikel 41.1 i direktiv 2004/18. Alla sökande ska enligt första stycket snarast möjligt få besked huruvida de uppfyller kraven eller inte, dvs. om de blivit godkända ...

Tecknande av kontrakt

[K8]3 §  Sedan den upphandlande myndigheten lämnat sitt godkännande, ska myndigheten utan dröjsmål teckna kontrakt med leverantören.

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen under avsnitt 5.12. Den upphandlande myndigheten ska teckna kontrakt med de leverantörer som blivit godkända. Kontraktstecknandet ska ske utan dröjsmål, dvs. så snart som möjligt.

Uttrycket ”ingå kontrakt” i Lagrådets yttrande har ersatts med uttrycket ”teckna kontrakt”, eftersom detta begrepp används på andra ställen i lagen. Paragrafen har i ...

9 kap. Information och ickevalsalternativ

Den upphandlande myndighetens informationsansvar

[K9]1 §  Den upphandlande myndigheten ska till enskilda lämna information om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen för valfrihetssystemet. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Prop. 2008/09:29: Skälen för bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen under avsnitt 6.4. Huvudmannen, dvs. kommunen och landstinget, har ansvaret för att alla enskilda, dvs. brukare, patienter eller invånare oavsett fysisk eller psykisk kapacitet får en så fullgod information som möjligt om de olika valalternativen, dvs. vilka leverantörer hon eller han kan välja mellan. Detta innebär att informationen måste anpassas till ...

Ickevalsalternativ

[K9]2 §  För den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ.

Prop. 2008/09:29: Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 6.5. Den enskilde ska ges stöd och hjälp i valsituationen. Om den enskilde trots detta inte väljer ska den upphandlande myndigheten i förväg besluta vad som gäller. Den upphandlande myndigheten ska i dessa fall tillhandahålla ett s.k. ickevalsalternativ. Om den enskilde inte väljer ska den upphandlande myndigheten inte slumpvis välja bland de leverantörer ...

10 kap. Rättsmedel m.m.

Rättelse

[K10]1 §  En leverantör, som gör gällande att en upphandlande myndighet brutit mot en bestämmelse i denna lag, får ansöka om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den upphandlande myndighetens beslut enligt 8 kap. 1 §.

[S3]En ansökan om rättelse ska inges skriftligen.

Prop. 2008/09:29: Skälen för bestämmelsens konstruktion har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 7.1. En leverantör som gör gällande att den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i lagen, får enligt första stycket i en framställning till länsrätten ansöka om att domstolen ska besluta om att den upphandlande myndigheten ska vidta rättelse.

Situationer då detta kan bli aktuellt är t.ex. - om ...

[K10]2 §  Om den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i denna lag och detta medfört att en leverantör lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta om att den upphandlande myndigheten ska vidta rättelse.

Prop. 2008/09:29: Skälen till bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 7.1. Om domstolen gör bedömningen att den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i lagen, och leverantören lidit eller kan komma att lida skada på grund av detta, ska domstolen besluta att den upphandlande myndigheten ska vidta rättelse. Av definitionen i 2 kap. 3 § följer att detta gäller såväl leverantörer som deltar i ett valfrihetssystem ...

 • HFD 2020:57:Fråga om ett beslut att säga upp ett avtal med en leverantör inom ett valfrihetssystem utgör ett beslut som kan bli föremål för rättelse enligt lagen om valfrihetssystem.

Behörig domstol

[K10]3 §  En ansökan om rättelse enligt 1 § ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sitt hemvist.

[S2]En ansökan enligt 1 § andra stycket ska ha kommit in till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från det att underrättelse lämnats enligt 8 kap. 2 §.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:856).

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen överensstämmer med 16 kap. 3 § LOU och har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 7.1. En ansökan om rättelse ska göras hos den länsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten

har sitt hemvist. En ansökan om rättelse ska ha inkommit till domstol ...

Förbud mot överklagande

[K10]4 §  Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av 13 kap.kommunallagen (2017:725). Lag (2017:754).

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen överensstämmer med 16 kap. 4 § i LOU. Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen.

Skadestånd

[K10]5 §  En upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i denna lag ska ersätta sökanden för därigenom uppkommen skada. Skadeståndstalan som grundar sig på beslut enligt 8 kap. 1 § ska väckas inom ett år från det att den upphandlande myndigheten beslutat att inte godkänna sökanden.

[S2]Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol.

[S3]Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

Prop. 2008/09:29: Talerätt har alla sökande som ansökt om att få delta i ett valfrihetssystem men som inte fått teckna kontrakt och som därigenom lidit skada. Skälen och den lagtekniska konstruktionen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 7.3.

En skadelidande sökande ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om sökanden försummar detta får sökanden själv bära en motsvarande del av förlusten. ...

Undantag från rättelse och skadestånd

[K10]6 §  Bestämmelserna i detta kapitel om rättelse eller skadestånd gäller inte den upphandlande myndighetens beslut om information och ickevalsalternativ.

Prop. 2008/09:29: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.1. Beslut avseende information och ickevalsalternativ kan inte prövas enligt bestämmelserna om rättelse eller skadestånd.

Tillsyn

[K10]7 §  Regeringen utser en myndighet att utöva tillsyn över valfrihetssystem enligt denna lag.

[K10]8 §  Tillsynsmyndigheten får inhämta sådana upplysningar från de upphandlande myndigheterna som är nödvändiga för tillsynen. Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom ett skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska eller något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna i stället inhämtas genom besök hos den upphandlande myndigheten eller muntligen.

[K10]9 §  En upphandlande myndighet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

Prop. 2008/09:29: Paragraferna har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 7.4. I bestämmelserna stadgas att regeringen utser en myndighet att utöva tillsyn enligt lagen, att tillsynsmyndigheten får inhämta upplysningar och att den upphandlande myndigheten är skyldig att tillhandahålla upplysningarna.

Ändringar

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Förarbeten
Rskr. 2008/09:61, Prop. 2008/09:29, Bet. 2008/09:SoU5
CELEX-nr
32002R2195
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:856) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 10 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2016:572) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:1153) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Förarbeten
Rskr. 2016/17:66, Prop. 2015/16:195, Bet. 2016/17:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:754) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 10 kap. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:831) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 1 kap. 3, 4 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:934) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 5, 7 §§
Ikraftträder
2020-01-01