Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
SFS 2009:1426 i lydelse enligt SFS 2020:567
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1043) med instruktion för Livsmedelsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-09-11

Uppgifter

1 §  Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

2 §  Myndigheten ska

 1. verka för en riskbaserad, effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
 2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen,
 3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analyser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet,
 4. informera konsumenter, företag och andra intressenter om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,
 5. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn,
 6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda krav som mottagarlandet kan ställa,
 7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
 8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra medvetna val när det gäller hälsosam och säker mat,
 9. verka för en utveckling av måltider i vård, skola och omsorg, och
 10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Förordning (2020:567).

2 a §  Myndigheten ska vara ansvarig myndighet på nutritionsområdet och verka för bra matvanor samt samordna statliga myndigheters information om bra matvanor. Förordning (2011:1229).

3 §  Myndigheten ska ansvara för nationell samordning av dricksvattenfrågor, särskilt när det gäller

 1. anpassningar till klimatförändringar, samt
 2. kris- och beredskapsplanering avseende dricksvattenförsörjning.

[S2]Myndigheten ska också ansvara för nationell samordning när det gäller kris- och beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen.

4 §  Myndigheten ska se till att dess föreskrifter och vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för konsumenter, företag och kontrollmyndigheter. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta för konsumenternas, företagens och kontrollmyndigheternas kontakter med myndigheten.

5 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Myndigheten ska i sitt informations- och utredningsarbete utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov.

[S2]Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

5 a §  Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Förordning (2011:1229).

5 b §  Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingssamarbete som myndigheten bedriver internationellt. Förordning (2014:1431).

Särskilda uppgifter

6 §  Myndigheten ansvarar för vissa uppgifter som avser jordbruksprodukter och livsmedel i enlighet med vad som anges i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordning (2014:1084).

7 §  Myndigheten ska ha de uppgifter när det gäller den fleråriga nationella kontrollplanen som framgår av artikel 109.2 a-c och i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 111 och 113.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Den fleråriga nationella kontrollplanen och den årliga rapporten ska utarbetas efter samråd med Statens jordbruksverk. Förordning (2019:711).

7 a §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde vara nationellt referenslaboratorium enligt artikel 100.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Myndigheten ska också vara nationellt referenslaboratorium för

 1. bekämpningsmedel i foder,
 2. halogenerade långlivade organiska föroreningar i foder,
 3. metaller och kvävehaltiga föreningar i foder, och
 4. restsubstanser i foder.

[S2]Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 100.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:711).

8 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Statens jordbruksverk med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livsmedel som avses i artikel 115 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i EU- förordningen. Förordning (2020:567).

8 a §  Myndigheten får på begäran av en länsstyrelse utföra sådana revisioner av länsstyrelsernas livsmedelskontroll som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:711).

8 b §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde utse gräns- kontrollstationer och även i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 59-63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:711).

9 §  Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 30, 31, 40, 43 och 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

[S2]Kontrollprogrammet, som avses i artikel 30, ska vad avser foder utarbetas efter samråd med Jordbruksverket. Uppgifterna enligt artiklarna 43 och 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 ska utföras efter samråd med Jordbruksverket.

10 §  Myndigheten är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Myndigheten ansvarar för samordningen med övriga berörda svenska myndigheter i kontakter med Efsa. Förordning (2020:567).

10 a §  Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har i fråga om att utse behöriga organisationer som kan bistå Efsa i dess uppdrag enligt artikel 36.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Förordning (2020:567).

11 §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 10 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2015:294).

12 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt vad avser verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2014:1084).

12 a §  Myndigheten ska senast den 30 september varje år till regeringen lämna en redovisning av hur livsmedelskontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som verket identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas. Förordning (2015:294).

13 §  Myndigheten får utföra

 1. laborativa undersökningar inom sitt verksamhetsområde på uppdrag av enskilda eller av en annan stat, samt
 2. uppdrag åt myndigheter när det gäller livsmedel och foder.

[S2]Myndigheten får vidare tillhandahålla datorbaserade system för kostregistrering på uppdrag av universitet och högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller på uppdrag av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, förutsatt att resultatet av forskningen görs tillgängligt för tredje man. Förordning (2020:567).

14 §  Myndigheten får på uppdrag av enskilda bistå i verksamhet som syftar till att en livsmedelsanläggning ska godkännas av tredjeland för export dit av livsmedel. Uppdraget får också gälla verksamhet som syftar att behålla ett sådant godkännande. Förordning (2020:567).

14 a §  Myndigheten får på uppdrag av andra medlemsstater i Europeiska unionen eller en avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vara nationellt referenslaboratorium till den staten eller den parten. Förordning (2020:567).

Myndighetens ledning

15 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

16 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

17 §  Generaldirektören är myndighetschef.

18 § Har upphävts genom förordning (2020:567).
19 § Har upphävts genom förordning (2010:1490).
20 § Har upphävts genom förordning (2020:567).

Personalansvarsnämnd

21 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

23 §  Myndigheten får ta ut avgift för sådan uppdragsverksamhet och övrig avgiftsbelagd verksamhet som avses i 5 b, 13, 14 och 14 a §§.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2020:567).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

CELEX-nr
32005R0396
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1490) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
upph. 19 §; ändr. 2, 18 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:91) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 11 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:1229) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
nya 2 a, 5 a §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1084) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 6, 12 §§
Ikraftträder
2014-11-01

Förordning (2014:1431) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 13, 23 §§; ny 5 b §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:294) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 11 §§; nya 8 a, 12 a §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2019:711) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2019 i fråga om 8 b § och i övrigt den 14 december 2019.
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 8 a §§; nya 7 a, 8 b §§
Ikraftträder
2019-12-09

Förordning (2020:567) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
upph. 18, 20 §§; ändr. 2, 8, 10, 13, 14, 23 §§; nya 10 a, 14 a §§
Ikraftträder
2020-07-01