Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
SFS 2009:1426 i lydelse enligt SFS 2015:294
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1043) med instruktion för Livsmedelsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

2 §  Myndigheten ska

 1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
 2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen,
 3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analyser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet,
 4. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedelskedjan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,
 5. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn,
 6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda krav som mottagarlandet kan ställa,
 7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
 8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat,
 9. verka för en utveckling av måltider i vård, skola och omsorg,
 10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, samt
 11. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2015:294).

2 a §  Myndigheten ska vara ansvarig myndighet på nutritionsområdet och verka för bra matvanor samt samordna statliga myndigheters information om bra matvanor. Förording (2011:1229).

3 §  Myndigheten ska ansvara för nationell samordning av dricksvattenfrågor, särskilt när det gäller

 1. anpassningar till klimatförändringar, samt
 2. kris- och beredskapsplanering avseende dricksvattenförsörjning.

[S2]Myndigheten ska också ansvara för nationell samordning när det gäller kris- och beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen.

4 §  Myndigheten ska se till att dess föreskrifter och vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för konsumenter, företag och kontrollmyndigheter. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta för konsumenternas, företagens och kontrollmyndigheternas kontakter med myndigheten.

5 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Myndigheten ska i sitt informations- och utredningsarbete utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov.

[S2]Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

5 a §  Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Förording (2011:1229).

5 b §  Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingssamarbete som myndigheten bedriver internationellt. Förordning (2014:1431).

Särskilda uppgifter

6 §  Myndigheten ansvarar för vissa uppgifter som avser jordbruksprodukter och livsmedel i enlighet med vad som anges i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordning (2014:1084).

7 §  Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 41–44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Den samlade kontrollplanen och den årliga rapporten ska utarbetas efter samråd med Statens jordbruksverk.

8 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livsmedel som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i denna EU-förordning.

8 a §  Myndigheten får på begäran av en länsstyrelse utföra sådana revisioner av länsstyrelsernas livsmedelskontroll som avses i artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2015:294).

9 §  Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 30, 31, 40, 43 och 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

[S2]Kontrollprogrammet, som avses i artikel 30, ska vad avser foder utarbetas efter samråd med Jordbruksverket. Uppgifterna enligt artiklarna 43 och 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 ska utföras efter samråd med Jordbruksverket.

10 §  Myndigheten är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Myndigheten ansvarar för samordningen med övriga berörda svenska myndigheter i kontakter med EFSA.

11 §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 10 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2015:294).

12 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt vad avser verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2014:1084).

12 a §  Myndigheten ska senast den 30 september varje år till regeringen lämna en redovisning av hur livsmedelskontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som verket identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas. Förordning (2015:294).

13 §  Myndigheten får utföra

 1. laborativa undersökningar inom sitt verksamhetsområde på uppdrag av enskilda, samt
 2. uppdrag åt myndigheter vad avser livsmedel och foder.

[S2]Myndigheten får vidare tillhandahålla datorbaserade system för kostregistrering på uppdrag av universitet och högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller på uppdrag av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, förutsatt att resultatet av forskningen görs tillgängligt för tredje man. Förordning (2014:1431).

14 §  Livsmedelsverket får på uppdrag av enskilda bistå i verksamhet som syftar till att en livsmedelsanläggning ska godkännas av tredjeland för export dit av livsmedel.

Myndighetens ledning

15 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

16 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

17 §  Generaldirektören är myndighetschef.

18 §  En professor anställs genom beslut av regeringen efter förslag från myndigheten.

[S2]Innan myndigheten överlämnar sitt förslag till regeringen ska den

 • hämta in yttrande över de sökande till anställningen från ett universitet eller en högskola som är verksamt inom området för anställningen, samt
 • ge de sökande till anställningen tillfälle att yttra sig över myndighetens förslag. Förordning (2010:1490).

19 § Har upphävts genom förordning (2010:1490).

20 §  En professor vid myndigheten ska undervisa inom området för sin kompetens i den omfattning som myndigheten beslutar i varje enskilt fall.

Personalansvarsnämnd

21 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

23 §  Myndigheten får ta ut avgift för sådan uppdragsverksamhet och övrig avgiftsbelagd verksamhet som avses i 5 b, 13 och 14 §§.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2014:1431).

Ändringar

Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

CELEX-nr
32005R0396
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1490) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
upph. 19 §; ändr. 2, 18 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:91) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 11 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:1229) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
nya 2 a, 5 a §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1084) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 6, 12 §§
Ikraftträder
2014-11-01

Förordning (2014:1431) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 13, 23 §§; ny 5 b §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:294) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 11 §§; nya 8 a, 12 a §§
Ikraftträder
2015-07-01