Inaktuell version

Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Version: 2012:972

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-03-12
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2012:972
Upphäver
Förordning (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Tillväxtverket ska verka för att regeringens mål för den regionala tillväxtpolitiken respektive näringspolitiken uppnås. Tillväxtverket ska främja hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling samt förvalta strukturfondsprogram.

[S2]Tillväxtverket ska utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft, lönsamhet, hållbar tillväxt och utveckling i företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt nationell, regional och lokal konkurrenskraft. Förordning (2012:972).

2 §  De insatser som Tillväxtverket utvecklar och genomför ska

 1. beakta skillnader i förutsättningar i olika typer av regioner, i gles- och landsbygder, i små och medelstora städer och i storstadsområden,
 2. utgå från företagens och företagarnas behov,
 3. beakta kvinnors och mäns behov,
 4. vara marknadskompletterande och konkurrensneutrala,
 5. beakta sociala och miljömässiga aspekter, och
 6. främja goda förutsättningar för företagande inom såväl befintliga näringar som nya och potentiella tillväxtområden.

[S2]Myndigheten ska där det bedöms lämpligt nyttja andra berörda myndigheters och andra relevanta aktörers kompetens. Förordning (2012:972).

Främjande av hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling

3 §  Tillväxtverket ska

 1. verka för att fler och växande företag utvecklas i alla delar av landet,
 2. verka för att den utvecklingskraft och tillväxtpotential som finns i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden nyttjas

[S2]och vidareutvecklas,

 1. verka för hållbara lösningar som ur ett miljö- och klimatperspektiv stöder utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv,
 2. främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag

[S3]och medborgare i serviceglesa områden, och

 1. främja entreprenörskap vid universitet och högskolor. Förordning (2012:972).

4 §  Tillväxtverket ska

 1. på ett enkelt och samordnat sätt erbjuda myndighetsinformation som är relevant för företagen och vägleda blivande och redan etablerade företagare till andra myndigheter, organisationer och aktörer som främjar företagsutveckling,
 2. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för information till företag om regionala företagsstöd,
 3. delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet, däribland program för kommersiell och offentlig service för företag och medborgare,
 4. förmedla kunskap till andra myndigheter och relevanta aktörer om regionalt tillväxtarbete inklusive god tillgång till kommersiell och offentlig service samt om skillnader i tillväxtförutsättningar mellan gles- och landsbygder, små och medelstora städer och storstadsområden,
 5. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, i fråga om inkvarteringsstatistik,
 6. vara huvudansvarig i Sverige för delprogrammet Entreprenörskap och innovation inom ramen för Europeiska unionens ramprogram för konkurrenskraft och innovation och samordna det svenska nätverket till stöd för små och medelstora företag inom programmet samt vara kontaktpunkt enligt Small Business Act,
 7. informera om EU:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell nivå samt, i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska kommissionen gör kontrollbesök som gäller statligt stöd,
 8. främja svenskt deltagande och bistå Regeringskansliet i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
 9. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem,
 10. för företag tillgängliggöra information inom miljöteknikområdet samt ansvara för förvaltningen av den databas över svenska miljöteknikföretag och den karta över svenska referensanläggningar som tagits fram inom ramen för Sveriges Miljöteknikråds kommittéuppdrag,
 11. vara ansvarig myndighet för att vidareutveckla och förvalta den elektroniska kontaktpunkten för tjänsteleverantörer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden och, tillsammans med berörda myndigheter, säkerställa att kontaktpunkten fungerar enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,
 12. ansvara för samordning av, förmedla kunskap till och stödja aktörer som beviljar regionala företagsstöd, och
 13. bidra till och utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovationspolitiken. Förordning (2012:972).

5 §  Tillväxtverket ska

 1. svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,
 2. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i frågor som avses i 1,
 3. ansvara för metodutveckling och genomförande av mätningar av administrativa och andra kostnader för företag som tillämpning av regelverk kan medföra,
 4. inhämta och följa upp synpunkter och förslag från näringslivet som rör arbetet med att förenkla för företag,
 5. utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet,
 6. delta i det internationella arbetet med att förenkla för företag,
 7. främja en god kunskap hos myndigheter om hur företag påverkas av tillämpning av regelverk och förenklingsarbetet,
 8. stödja och samordna förenklingsarbetet hos myndigheter som har omfattande verksamhet riktad till företag, och
 9. stödja och genomföra insatser som förenklar företagens myndighetskontakter på lokal och regional nivå. Förordning (2012:972).

Förvaltning av strukturfondsprogram

6 §  Tillväxtverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete. Myndigheten ska vidare

 1. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen med genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning,
 2. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna för de regionala strukturfondsprogrammen, för programmen Nord, Botnia- Atlantica, Sverige-Norge och Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete, samt för gemenskapsinitiativet Leader+,
 3. svara för information om genomförandet av programmen för territoriellt samarbete,
 4. vara sekretariat för den nationella kommitté som, inom ramen för det transnationella strukturfondsprogrammet för Östersjöregionen inom målet europeiskt territoriellt samarbete, har till uppgift att skapa regional förankring och inhämta regional kunskap inför beslut som rör stöd,
 5. svara för kontroller i de territoriella programmen i enlighet med vad som framgår av förordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder, och
 6. vara förvaltande myndighet för gemenskapsinitiativet Leader+. Förordning (2010:494).

Uppföljning och intern styrning

7 §  Tillväxtverket ska genomföra uppföljningar och analyser som stöd för den egna verksamheten. Analyserna ska ligga till grund för förslag till insatser inom myndighetens verksamhetsområde samt till omprioritering och effektivisering av dessa insatser. Myndigheten ska även genomföra kontroll av utbetalda medel avseende regionala företagsstöd och programverksamhet.

8 §  Tillväxtverket ska till regeringen förmedla erfarenheter och kunskaper som myndigheten får i kontakter med företag och andra aktörer samt genom de insatser myndigheten ansvarar för. Myndigheten ska lämna förslag och rekommendationer om hur insatser kan förbättras och effektiviseras.

9 §  Tillväxtverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare.

9 a §  Tillväxtverket ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

[S2]Verket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1586).

Samverkan

10 §  Tillväxtverket ska främja samarbete, samordning, erfarenhetsutbyte, metodutveckling och lärande mellan

 1. lokala, regionala och nationella aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för företagsutveckling och hållbar regional tillväxt, och
 2. regionala aktörer med ansvar för regionala tillväxtfrågor. Förordning (2012:972).

11 §  Tillväxtverket ska samverka med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser när det gäller utveckling och användning av databaser, analysverktyg och statistik. Tillväxtverket ska ansvara för stöd-, utbildnings- och informationsinsatser till användarna av system och verktyg för tillgänglighetsanalyser, inklusive databaser, samt till användarna av det regionala analys- och prognossystemet.

12 §  Tillväxtverket får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut. Avgift ska dock inte tas ut av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för uppdrag som avser statistiska bearbetningar för den myndighetens löpande verksamhet.

13 §  Tillväxtverket ska utföra administrativa uppgifter åt Nämnden för hemslöjdsfrågor och mot ersättning utföra kansligöromål åt Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

13 a §  Tillväxtverket ska utse ledamöter i styrelsen för Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) och ha de övriga uppgifter som, enligt SIQ:s stadgar, det tidigare Närings- och teknikutvecklingsverket ansvarat för. Förordning (2011:1586).

Ledning

14 §  Tillväxtverket leds av en styrelse med högst nio ledamöter.

Organisation

15 §  Vid Tillväxtverket ska det finnas en enhet för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete. För handläggning av ärenden på regional nivåska tjänstemän vara stationerade i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten ska organiseras i enlighet med godkända programdokument.

[S2]I övrigt bestämmer Tillväxtverket sin egen organisation.

16 §  Enheten för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete ska

 1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd, och
 2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltningsmyndighet enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999.

[S2]Särskilda bestämmelser om förvaltning av EU:s strukturfonder finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Förordning (2010:494).

17 §  Enheten ansvarar för sina beslut och ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

18 §  Enhetens personal ska medverka i myndighetens övriga verksamhet i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

19 §  Chefen för enheten beslutar om föreskrifter och beslutar i ärenden som hör till enhetens ansvarsområde.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta ska ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av chefen.

[S3]Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.

Anställningar och uppdrag

20 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

21 §  Vid Tillväxtverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Övergångsbestämmelse

SFS 2009:145
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009, då förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för sådana ärenden inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder som avser programperioden 2000–2006.
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:494) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 4, 6, 16 §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2011:1586) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 2, 4 §§; nya 9 a, 13 a §§
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:972) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
nuvarande 2, 3 §§ betecknas 3, 2 §§; ändr. 1, 4, 5, 10 §§, den nya 2 §; nya rubr. närmast före 3, 6, 7 §§
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2014:43) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
upph. 8, 10, 11, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 3, 7, 10, 15 §§; nuvarande 2, 3, 4, 5, 7 §§ betecknas 5, 2, 3, 4, 8 §§; ändr. 1, 15, 16 §§, de nya 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 7, 14 a §§, rubr. närmast före de nya 2, 7, 8, 14 a §§
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:1087) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 4 §; nya 17, 18, 19, 20 a §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1540) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 6, 15, 16 §§
Ikraftträder
2015-01-15

Förordning (2015:191) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 2, 18 §§
Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2015:583) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-11-15

Förordning (2016:1047) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 3, 6, 7, 8 §§; nya 10, 11 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:253) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:940) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2018-01-01