Inaktuell version

Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Version: 2016:1047

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2009-03-12
Ändring införd
SFS 2009:145 i lydelse enligt SFS 2016:1047
Ikraft
2009-04-01
Upphäver
Förordning (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av landet främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

[S2]Tillväxtverket ska

 1. utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, hållbar tillväxt och utveckling i företag, stärkt konkurrenskraft samt förenkling för företag,
 2. genomföra insatser som främjar ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt i det arbetet utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå, och
 3. ansvara för nationell samordning och utveckling av genomförandet av regionalfonden i Sverige inom ramen för den europeiska sammanhållningspolitiken.

[S3]Tillväxtverket ska verka för att regeringens mål för näringspolitiken respektive den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Förordning (2014:43).

Främjande av hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt

2 §  Tillväxtverket ska

 1. verka för att fler och växande företag utvecklas i alla delar av landet,
 2. verka för att den utvecklingskraft och tillväxtpotential som finns i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden nyttjas och vidareutvecklas,
 3. verka för hållbara lösningar som ur ett miljö- och klimatperspektiv stöder utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet,
 4. främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden,
 5. främja och vara samordnande i frågor som rör entreprenörskap vid universitet och högskolor, och
 6. främja goda förutsättningar för företagande inom såväl befintliga näringar som nya och potentiella tillväxtområden. Förordning (2015:191).

3 §  Tillväxtverket ska

 1. på ett enkelt, behovsanpassat och samordnat sätt erbjuda myndighetsinformation som är relevant för företagen och även vägleda blivande och redan etablerade företagare till information hos andra offentliga aktörer som främjar företagsutveckling,
 2. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för information till företag om regionala företagsstöd samt ansvara för att samordna, förmedla kunskap till och stödja aktörer som beviljar regionala företagsstöd,
 3. delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet,
 4. förmedla kunskap till andra myndigheter, regionalt utvecklingsansvariga och andra relevanta aktörer om näringslivsutveckling, hållbar regional tillväxt samt hållbart nationellt och regionalt tillväxtarbete inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service,
 5. ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgång till grundläggande betaltjänster som ska ligga till grund för regionala kartläggningar och för beslut enligt förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster,
 6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, i fråga om inkvarteringsstatistik,
 7. ansvara för förvaltning och utveckling av system och verktyg, inklusive databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive för regionala analys- och prognossystem,
 8. ansvara för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning inom turism,
 9. vara huvudansvarigt i Sverige för EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag och samordna det svenska nätverket inom Enterprise Europe Network samt vara kontaktpunkt enligt Small Business Act,
 10. informera om EU:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell nivå samt, i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska kommissionen gör kontrollbesök som gäller statligt stöd,
 11. främja svenskt deltagande och bistå Regeringskansliet i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
 12. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem som uppfyller nationella krav och kraven i enlighet med EU:s-regelverk,
 13. för företag tillgängliggöra information inom miljöteknikområdet och ansvara för förvaltningen av den databas över svenska miljöteknikföretag och den karta över svenska referensanläggningar som tagits fram inom ramen för Sveriges miljöteknikråds kommittéuppdrag, och
 14. vara ansvarig myndighet för att vidareutveckla och förvalta den elektroniska kontaktpunkten för tjänsteleverantörer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen, och, tillsammans med berörda myndigheter, säkerställa att kontaktpunkten fungerar enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2016:1047).

4 §  Tillväxtverket ska

 1. svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,
 2. stödja kommittéer och särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen (1998:1474) i deras arbete med att upprätta konsekvensutredningar,
 3. stödja Regeringskansliet i dess arbete med att upprätta konsekvensutredningar,
 4. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i frågor som avses i 1,
 5. ansvara för metodutveckling och genomförande av mätningar av administrativa och andra kostnader för företag som tillämpning av regelverk kan medföra,
 6. inhämta och följa upp synpunkter och förslag från näringslivet som rör arbetet med att förenkla för företag,
 7. utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet,
 8. delta i det internationella arbetet med att förenkla för företag,
 9. främja en god kunskap hos myndigheter om hur företag påverkas av tilllämpning av regelverk och förenklingsarbetet,
 10. stödja och samordna förenklingsarbetet hos myndigheter som har omfattande verksamhet riktad till företag, och
 11. stödja och genomföra insatser som förenklar företagens myndighetskontakter på lokal och regional nivå. Förordning (2014:1087).

5 §  De insatser som Tillväxtverket utvecklar och genomför ska

 1. beakta skillnader i förutsättningar i olika typer av regioner, i gles- och landsbygder, i små och medelstora städer och i storstadsområden,
 2. utgå från företagens och företagarnas behov,
 3. beakta kvinnors och mäns förutsättningar,
 4. vara marknadskompletterande och konkurrensneutrala, och
 5. beakta sociala och miljömässiga aspekter. Förordning (2014:43).

Förvaltning och genomförande av strukturfondsprogram

6 §  Tillväxtverket ska, för programperioden 2014–2020, vara förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet Europeiskt territoriellt samarbete.

[S2]Myndigheten ska vidare

 1. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen med genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet,
 2. bistå övervakningskommittéerna för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet och offentliggöra en förteckning över respektive kommittés medlemmar,
 3. svara för information om genomförandet av programmen för territoriellt samarbete,
 4. vara sekretariat för den nationella kommitté som, inom ramen för det transnationella strukturfondsprogrammet för Östersjöregionen inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, har till uppgift att skapa regional förankring och inhämta regional kunskap inför beslut som rör stöd,
 5. vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammen Espon och Urbact inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och
 6. svara för kontroller i de territoriella programmen i enlighet med vad som framgår av förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Förordning (2016:1047).

Samverkan

7 §  Tillväxtverket ska samverka med andra berörda nationella, regionala och lokala aktörer med uppgift att skapa förutsättningar för hållbar näringslivsutveckling, innovationer och internationalisering.

[S2]Tillväxtverket ska också föra en dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och berörda användare när det gäller utveckling och användning av databaser, analysverktyg och statistik samt när den myndigheten ska utvärdera uppdrag som Tillväxtverket genomför. Tillväxtverket ska ansvara för stöd-, utbildnings- och informationsinsatser till användarna av regionala analys- och prognossystem inklusive databaser.

[S3]Tillväxtverket ska även tillgängliggöra data och erbjuda stöd när det gäller statistiska bearbetningar till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

[S4]Tillväxtverket ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning. Förordning (2016:1047).

Uppföljning och intern styrning m.m.

8 §  Tillväxtverket ska genomföra analyser för kunskapsutveckling och lärande samt uppföljningar inom näringspolitiken och för hållbar tillväxt och utveckling i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Analysarbetet ska innefatta stöd till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Analyserna ska ligga till grund för förslag till insatser inom myndighetens verksamhetsområde samt till omprioritering och effektivisering av dessa insatser.

[S2]Myndigheten ska även genomföra kontroll av utbetalda medel avseende regionala företagsstöd och programverksamhet. Förordning (2016:1047).

9 §  Tillväxtverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare.

9 a §  Tillväxtverket ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

[S2]Verket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1586).

10 §  Tillväxtverket ska årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de indikatorer som används i budgetpropositionen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för att följa utvecklingen i landets regioner. Förordning (2016:1047).

11 §  Tillväxtverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen forskning utifrån statistiskt material. Förordning (2016:1047).

12 §  Tillväxtverket får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut. Avgift ska dock inte tas ut av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för uppdrag som avser statistiska bearbetningar för den myndighetens löpande verksamhet.

13 §  Tillväxtverket ska utföra administrativa uppgifter åt Nämnden för hemslöjdsfrågor och mot ersättning utföra kansligöromål åt Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

13 a §  Tillväxtverket ska utse ledamöter i styrelsen för Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) och ha de övriga uppgifter som, enligt SIQ:s stadgar, det tidigare Närings- och teknikutvecklingsverket ansvarat för. Förordning (2011:1586).

Ledning

14 §  Tillväxtverket leds av en styrelse med högst nio ledamöter.

Organisation

14 a §  Tillväxtverket ska under programperioden för sammanhållningspolitiken 2014–2020 i sin verksamhet tillvarata möjliga synergier mellan myndighetens olika verksamheter genom att använda myndighetens samlade kunskap och kompetens. Förordning (2014:43).

15 §  För förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen på regional nivå ska tjänstemän vara stationerade i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten ska organiseras i enlighet med Europeiska unionens regelverk för strukturfonder och godkända programdokument.

[S2]I övrigt bestämmer Tillväxtverket sin egen organisation. Förordning (2014:1540).

16 §  För förvaltning av det nationella regionalfondsprogrammet och de regionala strukturfondsprogrammen inom målet Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt av programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet Europeiskt territoriellt samarbete ska Tillväxtverket

 1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd, och
 2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltande myndighet enligt vad som följer av
  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete,
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006, och
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

[S2]Särskilda bestämmelser om förvaltning av EU:s strukturfonder finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Förordning (2014:1540).

Särskilt organ

17 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Regelrådet. Rådet ska

 • yttra sig över konsekvensutredningar som upprättats i enlighet med 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) eller 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och som har legat till grund för ett förslag till föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företag,
 • yttra sig över andra konsekvensutredningar som har legat till grund för ett förslag som kan få effekter av betydelse för företag, om Regeringskansliet begär det,
 • bistå regelgivarna, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla,
 • tillgängliggöra sina yttranden på en webbplats, och
 • varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med en redovisning av resultat och slutsatser av föregående års uppgifter. Förordning (2014:1087).

18 §  Regelrådet består av en ordförande, en vice ordförande och tre övriga ledamöter. För varje övrig ledamot ska det finnas två personliga ersättare.

[S2]Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst ytterligare två ledamöter är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Eventuell skiljaktig mening ska framgå av rådets yttrande. Rådets ärenden avgörs efter föredragning. Förordning (2015:191).

19 §  Rådet ansvarar för sina beslut. Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

[S2]Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Regelrådet tilldelas resurser för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2014:1087).

Anställningar och uppdrag

20 §  Generaldirektören är myndighetschef.

20 a §  Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare i Regelrådet utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2014:1087).

Personalansvarsnämnd

21 §  Vid Tillväxtverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009, då förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för sådana ärenden inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder som avser programperioden 2000–2006.
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:494) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 4, 6, 16 §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2011:1586) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 2, 4 §§; nya 9 a, 13 a §§
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:972) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
nuvarande 2, 3 §§ betecknas 3, 2 §§; ändr. 1, 4, 5, 10 §§, den nya 2 §; nya rubr. närmast före 3, 6, 7 §§
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2014:43) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
upph. 8, 10, 11, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 3, 7, 10, 15 §§; nuvarande 2, 3, 4, 5, 7 §§ betecknas 5, 2, 3, 4, 8 §§; ändr. 1, 15, 16 §§, de nya 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 7, 14 a §§, rubr. närmast före de nya 2, 7, 8, 14 a §§
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:1087) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 4 §; nya 17, 18, 19, 20 a §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1540) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller för ärenden som avser programperioden 2007–2013.
Omfattning
ändr. 6, 15, 16 §§
Ikraftträder
2015-01-15

Förordning (2015:191) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 2, 18 §§
Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2015:583) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-11-15

Förordning (2016:1047) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 3, 6, 7, 8 §§; nya 10, 11 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:253) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:940) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2018-01-01