Upphävd författning

Förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
SFS 2009:1476 i lydelse enligt SFS 2011:843
Ikraft
2010-02-01
Upphäver
Förordning (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för verksamhet som rör klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

[S2]Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. Det generationsmål och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt ska vara vägledande i arbetet. Förordning (2011:620).

2 §  Naturvårdsverket ska inom ramen för miljömålssystemet samordna miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen samt vägleda de myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet.

[S2]Naturvårdsverket ska samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. Förordning (2011:620).

3 §  Naturvårdsverket ska särskilt

 1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen,
 2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete,
 3. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna verkets synpunkter tidigt i processen,
 4. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön,
 5. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,
 6. verka för att miljökvalitetsmålen nås genom att följa och utvärdera miljöarbetet och vid behov föreslå åtgärder för arbetets utveckling,
 7. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,
 8. följa upp och utveckla arbetet med miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande administrativa samordningen av miljöövervakningen,
 9. samråda med andra berörda myndigheter och
  1. varje år göra en samlad redovisning av myndigheternas uppföljning och prognos av utvecklingen i förhållande till miljökvalitetsmålen,
  2. regelbundet göra en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt i en rapport till regeringen ge en samlad bild av myndigheternas utvärdering, och
  3. utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet,
 10. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för verkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete,
 11. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänhet och andra berörda,
 12. ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap.miljöbalken,
 13. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de statliga bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande,
 14. förvärva värdefulla naturområden för statens räkning,
 15. samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön,
 16. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
 17. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,
 18. verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder är effektiv för samhället och enkel för konsumenterna,
 19. samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller, och
 20. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840). Förordning (2011:843).

4 §  Naturvårdsverket ska delta i det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver inom EU och internationellt.

[S2]Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt

 1. bidra med underlag och expertkunskap,
 2. delta vid möten i samråd med Regeringskansliet och rapportera från mötena,
 3. bidra till Sveriges politik för global utveckling och genomförandet av politiken,
 4. bedriva grannlands- och utvecklingssamarbete,
 5. ansvara för internationell rapportering inom sitt ansvarsområde,
 6. vid sitt deltagande i den Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktigare förslag och ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter till verket, och
 7. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet.

5 §  Naturvårdsverket får i tvister om skadestånd enligt 32 kap.miljöbalken väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, när verket anser att det är nödvändigt för att tillgodose angelägna allmänna miljöintressen.

6 §  Naturvårdsverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

7 §  Naturvårdsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Statens jordbruksverk med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt när det gäller verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Ledning

8 §  Naturvårdsverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

9 §  Vid Naturvårdsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

10 § Har upphävts genom förordning (2010:1476).
11 § Har upphävts genom förordning (2010:1476).
12 § Har upphävts genom förordning (2010:1476).
13 § Har upphävts genom förordning (2010:1476).

Tillsyns- och föreskriftsrådet

14 §  Inom Naturvårdsverket finns Tillsyns- och föreskriftsrådet som är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område.

15 §  Tillsyns- och föreskriftsrådet ska

 1. identifiera behov av samsyn och samverkan,
 2. vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan,
 3. ansvara för att det sker ett erfarenhets- och informationsutbyte med övriga myndigheter som har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område, och
 4. föra ett register över
  1. samtliga förordningar och föreskrifter som är utfärdade med stöd av miljöbalken,
  2. samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som är utfärdade av myndigheterna, och
  3. de EU-förordningar och EU-direktiv som rör miljöbalksområdet med uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

16 §  Tillsyns- och föreskriftsrådet ska varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med en redovisning och utvärdering av föregående års verksamhet.

17 §  Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten och Generalläkaren. Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna. Förordning (2011:620).

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

18 §  Inom Naturvårdsverket finns Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald som är ett rådgivande organ med uppgift att

 1. medverka i rådgivningen till regeringen i vetenskapliga frågor som rör biologisk mångfald,
 2. följa nationell och internationell utveckling inom forskningsområden som rör rådets verksamhet, och
 3. medverka i det arbete som föranleds av att Sverige är part till FN:s konvention om biologisk mångfald och andra internationella instrument med anknytning till frågor om biologisk mångfald.

Anställningar och uppdrag

19 §  Generaldirektören är myndighetschef.

20 §  Regeringen utser för en bestämd tid ordförande och övriga ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet och Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Förordning (2010:1111).

Personalfrågor

21 §  Vid Naturvårdsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

22 §  Naturvårdsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Tillämpning av vissa förordningar

23 §  Naturvårdsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Överklagande

24 §  Beslut av myndighetschefen om fördelning av Naturvårdsverkets anslag för forskning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:1111) om ändring i förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
upph. 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 1, 2, 3, 20 §§
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2011:620) om ändring i förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 17 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:843) om ändring i förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-08-01

Ändring, SFS 2012:989

Omfattning
upph.