Inaktuell version

Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
SFS 2009:704
Ikraft
2009-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

[S2]En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i denna lag gruppering.

Frågor om deltagande i en gruppering m.m.

2 §  Frågor om en svensk medlems deltagande i en gruppering prövas av regeringen.

[S2]Regeringen prövar även frågor om ändring av avtalet om att bilda en gruppering, betydande ändring av en grupperings stadga samt sådana frågor som avses i artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

Överlåtelse av förvaltningsuppgifter till en gruppering

3 §  Regeringen får till en gruppering överlåta förvaltningsuppgifter gällande program för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU. De förvaltningsuppgifter som överlåts får inbegripa beslutsfattande i fråga om fördelning av stöd ur EG:s strukturfonder.

Register över grupperingar m.m.

4 §  Bolagsverket ska föra ett register över grupperingar med säte i Sverige. I registret ska uppgifter om regeringens beslut i fråga om en gruppering föras in.

[S2]Bolagsverket ska genast kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som har förts in i registret.

[S3]I ärenden om registrering ska avgift betalas för ärendets handläggning. Avgift ska också betalas för registerföringen.

5 §  En anmälan om registrering av en gruppering ska göras av grupperingens samtliga blivande medlemmar.

Förvaltningslagens tillämpning

6 §  När en gruppering med säte i Sverige handlägger förvaltningsuppgifter beträffande förvaltning av program som delvis finansieras av EU ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) tillämpas:

 • 9 § om ombud och biträde,
 • 10 § om inkommande handlingar,
 • 11 och 12 §§ om jäv,
 • 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
 • 15 § om anteckning av uppgifter,
 • 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
 • 20 § om motivering av beslut,
 • 21 § om underrättelse av beslut,
 • 2225 §§ om överklagande m.m.,
 • 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,
 • 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, samt
 • 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

Bokföring, årsredovisning och revision

7 §  Bestämmelser om bokföring, årsredovisning och revision för en gruppering finns i respektive bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554) och revisionslagen (1999:1079).

Likvidation och upplösning

8 §  Medlemmar i en gruppering med säte i Sverige ska i avtalet om att bilda grupperingen reglera förfarandet vid grupperingens likvidation och upplösning.

[S2]Grupperingen ska underrätta regeringen och Bolagsverket om ett beslut om att inleda likvidation och om upplösning av en gruppering med säte i Sverige. Upplysningar om likvidation och upplösning ska föras in i registret över grupperingar.

Kontroll av förvaltningen av offentliga medel

9 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska i fråga om en grupperings förvaltning av offentliga medel utföra kontroll och vidta övriga åtgärder enligt artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

[S2]En gruppering är skyldig att lämna myndigheten de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för kontrollen.

[S3]Myndigheten ska rapportera resultatet av kontrollen till regeringen, Bolagsverket och grupperingen.

Ändringar

Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2008/09:303, Prop. 2008/09:174, Bet. 2008/09:NU22
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2018:834) om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01