Upphävd författning

Förordning (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2009-07-02
Ändring införd
SFS 2009:894 i lydelse enligt SFS 2011:88
Ikraft
2009-08-15
Upphäver
Förordning (2007:1221) med instruktion för Kommerskollegium
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Kollegiet ska verka för frihandel. Verksamheten bedrivs inom ramen för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU), särskilt deltagandet i den inre marknaden, tullunionen och den gemensamma handelspolitiken.

[S2]Kollegiet ska verka för

 1. en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital,
 2. att EU:s externa handelspolitik bygger på frihandel,
 3. handelpolitiska liberaliseringar och
 4. att det multilaterala handelssystemet är öppet och starkt.

[S3]Kollegiet ska utgå ifrån det samlade svenska ekonomiska intresset mot bakgrund av regeringens övergripande mål för tillväxt och sysselsättning. Kollegiet ska härvid beakta näringslivets och konsumenternas intressen. Kollegiet ska även beakta utvecklingsländernas intressen och integrering i handelssystemet.

2 §  Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska kollegiet bistå regeringen med expertstöd i såväl långsiktigt som löpande arbete, genom underlag, utredningar och yttranden samt vid behov genom deltagande i internationella möten och förhandlingsprocesser.

3 §  Kollegiet ska

 1. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
 2. integrera frågor om hållbar utveckling i sitt arbete,
 3. inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
 4. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i exempelvis sina utredningar belysa och analysera kvinnors och mäns villkor, och
 5. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Förordning (2011:88).

3 a §  Kollegiet ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:88).

4 §  Kollegiet ska ansvara för följande uppgifter:

 1. arbeta för att stärka Sveriges och EU:s konkurrenskraft, ökad handel och tillväxt, genomförande av Global Europe inklusive marknadstillträdesstrategin, samt för att förverkliga Lissabonstrategin, dess externa dimension och strategins framtida uppföljare,
 2. följa verksamheten i europeiska och internationella organisationer inom myndighetens verksamhetsområde, inklusive deltagande i arbetet i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),
 3. följa och analysera utvecklingen av Sveriges utrikeshandel, världshandeln och den handelspolitiska utvecklingen,
 4. upprätthålla samlade kunskaper om regelverk och andra förhållanden inom verksamhetsområdet,
 5. inom sitt verksamhetsområde informera myndigheter, näringsliv och allmänhet om EU:s och Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk och andra relevanta regelverk, om den inre marknaden, det globala handelssystemet, handelsutvecklingen och frihandelns betydelse för den ekonomiska utvecklingen samt de rättigheter – och för myndigheter, de skyldigheter – som följer av EU- medlemskapet,
 6. hjälpa företag och enskilda som stöter på handelshinder globalt samt handelshinder och andra typer av problem på den inre marknaden,
 7. arbeta med förenkling av handelsprocedurer, och
 8. värna om att Sverige efterlever internationella handelspolitiska åtaganden.

5 §  Inom området EU:s inre marknad ska kollegiet särskilt

 1. arbeta för en väl fungerande inre marknad, inbegripet en effektivisering av de horisontella instrumenten,
 2. anmäla, i enlighet med WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT) och avtal om sanitära och fytosanitära frågor (SPS) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG, sådana regler som avses i förordningen (1994:2029) om tekniska regler samt ta emot och bereda anmälningar och andra meddelanden enligt nämnda avtal och direktiv, inklusive standardiseringsärenden,
 3. minska eller eliminera handelshinder och andra problem dels genom rollen som SOLVIT-center, dels inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive Turkiet, och i relevanta fall WTO, genom att granska och påverka utformningen av såväl utländska som svenska förslag till tekniska föreskrifter och, när det gäller utländska förslag anmälda enligt direktiv 98/34/EG, aktivt bevaka svenska handelsrelaterade intressen,
 4. i samarbete med svenska intressenter följa utvecklingen av EU:s standardiseringspolitik och hålla regeringen underrättad om viktiga skeenden och utvecklingstendenser inom standardiseringen som är av betydelse för svensk ekonomi,
 5. vara nationell samordnare för det administrativa samarbetet,
 6. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen (1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor, och
 7. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter.

6 §  Inom området den yttre handelspolitiken ska kollegiet särskilt

 1. följa och analysera utvecklingen i WTO, inklusive i pågående förhandlingar,
 2. vara kontaktpunkt för relevanta WTO-avtal,
 3. bidra med analyser och underlag om framtidens handelspolitik,
 4. arbeta med bilaterala och regionala handelsavtal, partnerskapsavtal samt övriga handelsförbindelser och ekonomiska samarbetsavtal, bl.a. genom att identifiera specifika svenska intressen,
 5. verka för att begränsa förekomsten av olika icke-tariffära handelshinder, inklusive delta i internationellt standardiserings- och regelsamarbete,
 6. arbeta med EU:s antidumpnings-, utjämnings- och skyddsåtgärder, och
 7. följa och analysera tvister inom WTO och deras konsekvenser för svenskt näringsliv.

7 §  Kollegiet får inom ramen för full kostnadstäckning bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med kollegiets uppgifter enligt denna instruktion.

[S2]Kollegiet ska bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete inom ramen för myndighetens tjänsteexport. Inriktningen på den verksamhet som finansieras av svenska biståndsmedel ska styras av regeringens styrinstrument på området, bl.a. riktlinjer, policyer och samarbetsstrategier, och av avtal mellan kollegiet och Sida.

Övriga uppgifter

8 §  Kollegiet ska även

 1. administrera och hålla en databas över svenska författningar som genomför direktiv inom EU allmänt tillgänglig,
 2. leda ett forum, benämnt SWEPRO, som har till uppgift att sammanföra relevanta representanter för offentlig och privat sektor för diskussioner och informationsutbyte om arbetet på handelsprocedurområdet,
 3. bistå exportörer från utvecklingsländer inom den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden (OTGS),
 4. handlägga frågor om import- och exportlicenser och reglering av utrikeshandeln m.m. som följer av Sveriges deltagande i tullunionen och om reglering av sanktioner och andra restriktiva åtgärder som har beslutats inom EU, om inte andra myndigheter har den uppgiften,
 5. vara behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land,
 6. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas kommission i frågor utanför konsumentförhållanden som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
 7. handlägga frågor om handelskamrar,
 8. stå till tjänst med uppgifter som behöver lämnas till internationella organisationer på det ekonomiska området, om inte andra myndigheter har den uppgiften, och
 9. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som ankommer på en sådan enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Ledning

9 §  Kollegiet leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §  Vid kollegiet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Rätt att meddela föreskrifter

13 §  Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om

Ändringar

Förordning (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium

Ikraftträder
2009-08-15

Förordning (2011:88) om ändring i förordningen (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium

Omfattning
ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2011-03-01

Ändring, SFS 2012:990

Omfattning
upph.