Inaktuell version

Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-02-19
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2009:1201
Upphäver
Förordning (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad 2009:93 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Finansinspektionen ansvarar för

 1. tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella företag, och
 2. samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 §  Myndigheten ska arbeta för ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och verka för ett gott konsumentskydd inom det finansiella systemet.

[S2]Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktionssätt, ska regeringen underrättas.

[S3]Myndigheten ska se till att de föreskrifter och allmänna råd som myndigheten meddelar är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

3 §  Myndigheten ska

 1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
 2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet,
 3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den 1 oktober varje år redovisa förslag till sådana ändringar i bestämmelserna i förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet som enligt myndighetens uppfattning bör göras med anledning av gjorda eller kommande ändringar i regelverket på myndighetens ansvarsområde,
 4. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni varje år redovisa en samlad bedömning av konsumentskyddet inom det finansiella området,
 5. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 oktober varje år lämna en samlad bedömning av stabilitetsläget inom det finansiella området, och
 6. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för en bestämd tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

[S2]Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45), 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009), förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

4 §  Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen1, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över.

5 §  Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde delta i verksamheten inom Europeiska unionen och samarbeta med utländska myndigheter som har behörighet att utöva tillsyn över finansiella marknader och finansiella företag. Myndigheten ska i det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas.

[S2]Myndigheten ska ta hänsyn till riktlinjer och rekommendationer som har antagits av den europeiska värdepapperstillsynskommittén, kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter samt kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner.

[S3]Myndigheten ska överväga om åtgärder som myndigheten vidtar kan påverka stabiliteten i de finansiella systemen i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Samverkan

6 §  Myndigheten ska samverka med

 1. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden, och
 2. Riksbanken och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör krisberedskap enligt förordningen (2006:942) om krigsberedskap och höjd beredskap.

Samråd

7 §  Myndigheten ska samråda med

 1. Ekonomistyrningsverket och företrädare för berörda branschorganisationer i frågor om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut,
 2. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,
 3. Riksbanken i viktigare frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för betalningsväsendet, och
 4. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt SFS 2009:93 lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

[S2]Vid samråd enligt första stycket ska Finansinspektionen lämna berörda myndigheter de uppgifter som behövs.

Ledning

8 §  Myndigheten leds av en styrelse.

9 §  Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Organisation

10 §  Myndigheten upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden enligt avtal mellan myndigheterna.

11 §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Krigsförsäkringsnämnden.

Anställningar och uppdrag

12 §  Regeringen utser vice ordförande i myndighetens styrelse.

13 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor m.m.

14 §  Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte för egen eller någon annans räkning driva eller ha del i ett företag som driver verksamhet som är tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos myndigheten eller motsvarande myndighet i ett annat land. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

[S2]Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under tillsyn av myndigheten. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga ledamöter i styrelsen inklusive myndighetschefen samt av myndigheten i andra fall.

Personalansvarsnämnd

15 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Rätt att meddela föreskrifter

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

17 §  Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om avvikelser och besluta om undantag i enskilda fall som avses i 11 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet. Förordning (2009:1201).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009, då förordningen (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen ska upphöra att gälla.
 2. I stället för 16 § i denna förordning ska äldre föreskrifter i 14 § den upphävda förordningen (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen tillämpas av Finansinspektionen före den 1 juni 2009.
CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2009:1201) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:278) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2011:1609) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2, 5 §§; ny 5 a §
CELEX-nr
32010R1095
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:542) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32012R0236
Ikraftträder
2012-09-01

Förordning (2012:739) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:144) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2013:293) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:598) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §; ny 4 a §
CELEX-nr
32013R0346
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:783) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1111) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1112) om ändring i förordningen (2013:783) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4 §§ i 2013:783
CELEX-nr
32013R0575

Förordning (2014:998) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §; ny 5 b §
CELEX-nr
32013R0346
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1325) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-12-09

Förordning (2015:706) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ny 4 b §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:1041) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ny 4 c §
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2015:1066) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:78) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:842) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-08-02

Förordning (2016:890) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2016:1037) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1104) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-12-21

Förordning (2016:1325) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
upph. 5 b §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:235) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
upph. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:343) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2017:676) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:713) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2017:1189) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01