Upphävd författning

Förordning (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:841 i lydelse enligt SFS 2008:1028
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2006:1022) med instruktion för Finansinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella företag.

2 §  Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktionssätt, ska regeringen underrättas. Myndigheten har till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

3 §  Utöver det som följer av 1 § denna förordning och 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45), 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009), förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, ska myndigheten

  1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
  2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 oktober varje år lämna en samlad bedömning av stabilitetsläget inom det finansiella området,
  3. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni varje år redovisa en samlad bedömning av konsumentskyddet inom det finansiella området, och
  4. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för en bestämd tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

4 §  Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över.

Samverkan

5 §  Myndigheten ska samverka med

  1. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,
  2. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden,
  3. Sveriges riksbank i viktigare frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för betalningsväsendet,
  4. Sveriges riksbank och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör krisberedskap enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, och
  5. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. Förordning (2008:1028).

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en styrelse.

7 §  Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Organisation

8 §  Myndigheten upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden.

9 §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Krigsförsäkringsnämnden.

Anställningar och uppdrag

10 §  Regeringen utser vice ordförande i myndighetens styrelse.

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor m.m.

12 §  Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte för egen eller annans räkning driva eller ha del i ett företag som driver verksamhet som är tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos myndigheten eller motsvarande myndighet i ett annat land. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

[S2]Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under tillsyn av myndigheten. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga ledamöter i styrelsen inklusive myndighetschefen samt av myndigheten i annat fall.

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Rätt att meddela föreskrifter

15 §  Utöver det som följer av andra förordningar får myndigheten meddela föreskrifter i fråga om avvikelser och besluta om undantag i enskilda fall som avses i 11 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

Ändringar

Förordning (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen

CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1028) om ändring i förordningen (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:93

Omfattning
upph.