Inaktuell version

Förordning (2011:1480) om elcertifikat

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-12-08
Ändring införd
SFS 2011
Upphäver
Förordning (2003:120) om elcertifikat
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2011:1200) om elcertifikat.

[S2]I denna förordning har

 1. termer och uttryck som används samma betydelse som i lagen om elcertifikat,
 2. avfall samma betydelse som i miljöbalken, och
 3. återvinning samma betydelse som i avfallsförordningen (2011:927).

2 §  Med biobränsle avses material av biologiskt ursprung som används som bränsle. Med biobränsle avses dock inte

 1. fossila material eller torv,
 2. osorterat avfall, oavsett innehåll, eller
 3. föremål eller ämne som avses i 2 men som har upphört att vara avfall efter en hantering som innebär återvinning.

3 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och Affärsverket svenska kraftnät är kontoföringsmyndighet enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat.

Tilldelning för produktionsökning

4 §  En innehavare av en anläggning är berättigad att tilldelas elcertifikat enligt 2 kap. 8 § första stycket lagen (2011:1200) om elcertifikat om en dokumenterad och verifierad varaktig produktionsökning i en anläggning är en följd av

 1. en ökning av det genomsnittliga använda vattenflödet genom anläggningen,
 2. minskade förluster i vattenvägarna, eller
 3. minskade förluster i energiomvandlingssystemet.

[S2]Om en produktionsökning endast är en följd av en löpande underhållsåtgärd i anläggningen eller i de vattenvägar som hör till anläggningen, ska produktionsökningen inte berättiga till tilldelning av elcertifikat.

[S3]Bestämmelserna i 10 § gäller inte för innehavare av anläggningar som tilldelats elcertifikat för en produktionsökning enligt första stycket.

5 §  En innehavare av en anläggning är berättigad att tilldelas elcertifikat enligt 2 kap. 8 § andra stycket lagen (2011:1200) om elcertifikat om en dokumenterad och verifierad varaktig ökning av den förnybara elproduktionen är en följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder i anläggningen, såsom ombyggnader. Ökningar som endast är en följd av en löpande underhållsåtgärd berättigar inte till tilldelning av elcertifikat.

6 §  Statens energimyndighet ska i ett beslut om godkännande av produktionsökning fastställa den andel av den totala förnybara elproduktionen i anläggningen efter åtgärd som ska ligga till grund för tilldelning av elcertifikat enligt 2 kap. 8 § lagen (2011:1200) om elcertifikat.

[S2]Tiden för tilldelning av elcertifikat för produktionsökningar enligt 2 kap. 8 § tredje stycket lagen om elcertifikat ska räknas från den tidpunkt när en sådan andel som avses i första stycket har kunnat fastställas genom dokumentation och verifiering i enlighet med föreskrifter som Statens energimyndighet har meddelat med stöd av 18 § 1.

Ny tilldelning efter ombyggnad

7 §  Vid bedömning av om en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap. 9 § lagen (2011:1200) om elcertifikat ska anläggningen anses omfatta följande delar:

 1. vattenvägar, turbin, generator och styr- och reglersystem för vattenkraftverk,
 2. panna, turbin, generator, rökgassystem och styr- och reglersystem för kraftvärmeverk och industriell mottrycksanläggning,
 3. rotor, maskinhus och styr- och reglersystem för vindkraftverk, eller
 4. gasmotor eller gasturbin, generator och styr- och reglersystem för gasmotor- eller gasturbinanläggningar.

[S2]För att en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap. 9 § lagen om elcertifikat ska omfattande ombyggnader eller andra investeringar ha gjorts i fråga om de delar som avses i första stycket. Anläggningens livslängd ska efter åtgärderna motsvara en ny sådan anläggnings livslängd.

Mätning, beräkning och rapportering av elcertifikatsberättigande elproduktion

Mätning och rapportering till elnät som omfattas av nätkoncession

8 §  Föreskrifter om mätning och rapportering av elcertifikatsberättigande elproduktion för inmatning från anläggningar till ett elnät som omfattas av nätkoncession finns i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Mätning och rapportering till elnät som inte omfattas av nätkoncession

9 §  Om inmatningen från en anläggning sker till ett elnät som används utan stöd av nätkoncession, ska anläggningens innehavare mäta mängden inmatad el under varje timme och rapportera den elcertifikatsberättigande elproduktionen till Affärsverket svenska kraftnät.

Särskild beräkning och rapportering av viss elproduktion

10 §  Innehavaren av en anläggning ska till Affärsverket svenska kraftnät särskilt beräkna och rapportera elproduktion som sker med

 1. biobränsle eller torv, eller
 2. användning av olika tekniska utrustningar.

[S2]Beräkning och rapportering enligt första stycket ska även ske i andra fall om endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till elcertifikat.

Kontroll av mätutrustning

11 §  Av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon och förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon följer att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och att myndigheten utövar tillsyn över att sådana föreskrifter följs.

Omprövning av beslut om kvotplikt för elintensiv industri

12 §  Statens energimyndighet ska ompröva ett sådant beslut om kvotplikt som avses i 4 kap. 7 § lagen (2011:1200) om elcertifikat

 1. vart tredje år, om det är en sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § 8 a eller c lagen om elcertifikat, och
 2. varje år, om det är en sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § 8 b lagen om elcertifikat.

Undantag från deklarationsskyldighet

13 §  En kvotpliktig elintensiv industri ska undantas från deklarationsskyldighet om den använder endast sådan el som enligt 4 kap. 5 § lagen (2011:1200) om elcertifikat inte ska beaktas vid beräkning av kvotplikten.

[S2]Statens energimyndighet ska pröva frågan om undantag från deklarationsskyldighet i samband med att myndigheten prövar frågan om registrering av kvotplikt enligt 4 kap. 7 § lagen om elcertifikat eller omprövar ett beslut enligt 12 §.

Omräkning av elcertifikatspris på en gemensam elcertifikatsmarknad

14 §  När det volymvägda medelvärdet av priset på elcertifikat ska beräknas enligt 3 kap. 16 § lagen (2011:1200) om elcertifikat på en elcertifikatsmarknad som är gemensam med andra länder, ska omsättningen under den aktuella perioden räknas om till den valutakurs som gäller den dag det volymvägda medelvärdet beräknas.

Avgifter för kontoföring och registrering i elcertifikatsregistret

15 §  Affärsverket svenska kraftnät ska ta ut avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Avgifterna ska beräknas på den tremånadersperiod (avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sammanlagda avgiften ska avrundas till närmaste heltal kronor.

16 §  Den som har ett certifikatkonto ska betala en avgift för kontot. Kontoavgiften ska beräknas på det högsta antal elcertifikat som samtidigt varit registrerade på kontot under avgiftsperioden och ska vara 0,07 kronor för varje registrerat certifikat. Kontoavgiften ska dock alltid vara lägst 50 kronor.

17 §  Sökanden ska betala en ansökningsavgift på 100 kronor, om en ansökan om registrering enligt 3 kap. 6 § lagen (2011:1200) om elcertifikat inte har överförts elektroniskt.

Bemyndiganden

18 §  Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. åtgärder, villkor, dokumentation och verifiering vid tilldelning av elcertifikat för produktionsökning,
 2. åtgärder och villkor för ny tilldelning efter ombyggnad, och
 3. mätning, beräkning och rapportering av elcertifikatsberättigande elproduktion.

19 §  Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät får inom sina respektive ansvarsområden meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2011:1200) om elcertifikat och föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

20 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar

Förordning (2011:1480) om elcertifikat

Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1091) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Omfattning
ändr. 3, 10, 15 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:265) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Omfattning
ändr. 9, 19 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:810) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2016-08-02

Förordning (2017:814) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Omfattning
nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1067) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1429) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2019-01-01