Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12
Ändring införd
SFS 2011:556 i lydelse enligt SFS 2021:1272
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Förordning (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-08-01

Uppgifter

1 §  Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Inom ramen för detta ska myndigheten främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och mellan förskolor.

[S2]Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut. Förordning (2017:1301).

 • HFD 2014:47:Internatverksamheten vid en riksinternatskola har ansetts tillhöra Skolinspektionens tillsynsområde.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

2 §  I 26 kap.skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten har även tillsyn över vissa andra utbildningar och verksamheter i den omfattning som följer av föreskrifter eller särskilda beslut.

[S2]Kvalitetsgranskningen och den tillsyn som utövas löpande ska genomföras med utgångspunkt dels i en behovsanalys, dels i att de ska omfatta sådana aspekter som kräver en kvalitativ bedömning av undervisningen och verksamheten.

[S3]Den löpande tillsynen över förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ska i huvudsak utövas på huvudmannanivå. Den löpande tillsynen över övrig barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning ska utövas på huvudmannanivå och skolnivå. Förordning (2021:1272).

3 §  Om myndigheten vid sin tillsyn enligt skollagen (2010:800) finner brister som rör åtgärder mot kränkande behandling och som föranleder ett ingripande av myndigheten, ska Barn- och elevombudet informeras om detta innan ärendet slutligt avgörs.

4 §  Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska lämna en redovisning av resultaten till de granskade verksamheterna.

[S2]Myndigheten ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 15 mars lämna en sammanfattning och analys av erfarenheterna av sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning. Förordning (2016:1186).

Prövning av ärenden

5 §  I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att myndigheten prövar ärenden om godkännande och rätt till bidrag samt om återkallelse av godkännande och av rätt till bidrag i vissa fall.

[S2]Myndigheten ska följa upp ett beslut om godkännande eller rätt till bidrag i nära anslutning till att beslutet fattats. Myndigheten ska även sprida kunskap om vad som krävs för att börja bedriva en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 7 § skollagen.

6 § Har upphävts genom förordning (2013:930).

Arbetets bedrivande

7 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

[S2]Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter.

Samverkan

8 §  Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet i syfte att nå de utbildnings- och funktionshinderspolitiska målen inom skolområdet. Förordning (2014:1577).

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst elva ledamöter. Förordning (2019:339).

Organisation

Skolväsendets överklagandenämnd

11 §  Myndigheten ska upplåta lokaler åt Skolväsendets överklagandenämnd. Vid myndigheten ska det finnas ett kansli som utför administrativa och handläggande uppgifter åt nämnden.

[S2]Myndigheten ska efter att ha hört nämnden uppdra åt någon som är anställd vid myndigheten att ansvara för kansliet.

[S3]Myndigheten ska i årsredovisningen lämna en verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning när det gäller verksamheten vid nämnden. Av årsredovisningen ska följande framgå:

 1. ärendenas antal och innehåll,
 2. vilken skol- eller verksamhetsform ärendena hänför sig till,
 3. de beslut som nämnden har fattat,
 4. ärendenas handläggningstider, och
 5. vilka kansliresurser som myndigheten tillhandahåller för nämnden och hur det bidrar till att nämndens arbete kan bedrivas rättssäkert och effektivt. Förordning (2017:1301).

Barn- och elevombudet

12 §  Inom myndigheten ska det finnas ett ombud för barn och elever som benämns Barn- och elevombudet.

[S2]Inom myndigheten ska det finnas ett kansli för Barn- och elevombudet som ansvarar för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter i den omfattning som behövs.

[S3]Myndigheten ska i årsredovisningen när det gäller Barn- och elevombudet redovisa

 1. hur myndigheten arbetar för att handläggningstiderna för de ärenden som ombudet fattar beslut i ska hållas så korta som möjligt och för att i övrigt säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet,
 2. ärendenas antal och innehåll,
 3. vilken skol- eller verksamhetsform ärendena hänför sig till,
 4. de beslut som ombudet har fattat,
 5. resultatet av de domstolsprocesser som ombudet har drivit,
 6. en redogörelse för ombudets verksamhet utöver ärendehanteringen, och
 7. kostnader för ombudets verksamhet uppdelat på kostnader för anmälningar, kostnader för informationsinsatser och indirekta kostnader. Förordning (2017:1301).

13 §  Barn- och elevombudet ska

 1. utföra de uppgifter som enligt 6 kap.skollagen (2010:800) ska ombesörjas av myndigheten när det gäller att tillvarata barns och elevers enskilda rätt,
 2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet som rör 6 kap.skollagen samt genom rådgivning och upplysning förklara hur bestämmelserna förhåller sig till diskrimineringslagen (2008:567), och
 3. upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars verksamheter rör kränkande behandling.

14 §  Barn- och elevombudet ska i sitt arbete enligt 13 § 1 beakta myndighetens tillsyn enligt skollagen (2010:800).

[S2]Om Barn- och elevombudet i sitt arbete enligt 13 § 1 får uppgifter som kan ha betydelse för tillsynen, ska berörd enhet inom myndigheten informeras om detta.

15 §  Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan tjänsteman vid ombudets kansli får utföra ombudets arbetsuppgifter när denne är förhindrad att göra det.

[S2]Barn- och elevombudet får ge i uppdrag åt ett ombud att föra talan för myndighetens räkning i ett mål om skadestånd som avses i 6 kap. 13 § skollagen (2010:800).

Anställningar och uppdrag

16 §  Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Har upphävts genom förordning (2013:930).

18 §  Barn- och elevombudet anställs av regeringen. Anställningen får begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

Personalansvarsnämnd

19 §  Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

21 §  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1–3 avgiftsförordningen (1992:191), utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att gälla. Föreskrifterna om tillsyn och Barn- och elevombudet i den upphävda förordningen ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.
 2. Myndigheten ska ha tillsyn över sådan visstidsutbildning vid resurscenter som anordnas för elever som avses i 11 § andra stycket lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:29) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:930) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Omfattning
upph. 6, 17 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1577) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:1186) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Omfattning
ändr. 2, 4, 11, 12 §§
Ikraftträder
2017-01-06

Förordning (2017:1301) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Omfattning
ändr. 1, 2, 11, 12 §§
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2019:339) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2019-07-15

Förordning (2021:1272) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-02-01