Inaktuell version

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Departement
Näringsdepartementet RS T
Utfärdad
2012-05-03
Ändring införd
SFS 2012:237 i lydelse enligt SFS 2018:1071
Ikraft
2012-06-01
Upphäver
Yrkestrafikförordning (1998:779)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG samt yrkestrafiklagen (2012:210).

[S2]Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

[S3]Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt förordning (EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen finns i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

[S4]I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.

Tillämpningsområde

[K1]2 §  Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning ska inte tillämpas på företag som uteslutande bedriver

 1. transporter med utryckningsfordon,
 2. transporter av döda,
 3. transporter av snö och is samt av sand, vägsalt, flis eller annat material i samband med snöröjning eller halkbekämpning,
 4. transporter som endast avser sådan renhållning som en kommun är skyldig att tillhandahålla,
 5. transporter som endast gäller bärgning av fordon med bilar som är särskilt inrättade för detta ändamål,
 6. transporter av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till förädlingsindustrier och transport därifrån av biprodukter som uppkommit vid bearbetningen av dessa produkter, eller
 7. transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

[K1]3 §  För kombinerade transporter av gods mellan Sverige och en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) krävs, trots det som anges i 2 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210), endast att transportföretaget innehar ett gemenskapstillstånd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg. Gemenskapstillståndet ska kombineras med ett förartillstånd om föraren är medborgare i tredjeland. Kravet på gemenskapstillstånd gäller inte för de transporter som är undantagna från ett sådant krav enligt artikel 1.5 i samma förordning.

[S2]Med en kombinerad transport avses en transport av gods mellan stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där en lastbil, släpvagn, påhängsvagn, med eller utan dragbil, ett växelflak eller en sådan container som är minst 20 fot lång används för transport av godset på väg den inledande eller avslutande delen av transportsträckan och fraktas på järnväg, inre vattenvägar eller till havs den andra delen av sträckan, om den delen överskrider 100 kilometer och vägtransporten sker

 • mellan den plats där godset lastas och närmaste lämpliga järnvägsstation för pålastning för den inledande delen, och mellan närmaste lämpliga järnvägsstation för urlastning och den plats där godset lossas för den avslutande delen, eller
 • inom en radie av 150 kilometer från lastnings- eller lossningshamnen.

[S3]En inledande eller avslutande transportsträcka på väg i samband med en kombinerad transport får innefatta en gränspassage. Förordning (2015:952).

Behörig myndighet

[K1]5 §  Transportstyrelsen utformar skriftliga examensprov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

[K1]6 §  Trafikverket anordnar skriftliga examensprov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

2 kap. Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Ansökan

[K2]1 §  En ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska vara skriftlig.

[S2]Sökanden ska ge in sådana handlingar som visar att kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllda.

[S3]I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige ska även en utredning om gott anseende ges in.

Tillståndsprövning

[K2]2 §  Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Undantag från examensprov i yrkeskunnande

[K2]3 §  Transportstyrelsen får medge undantag från skyldigheten att avlägga examensprov i yrkeskunnande enligt artikel 8.7 eller 9 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

[K2]4 §  Ett beslut om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska innehålla

 1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer,
 2. uppgifter om den trafik som tillståndet avser, och
 3. de villkor och begränsningar som gäller för trafiken.

[S2]Om tillståndshavaren är en juridisk person eller en näringsidkare som är bosatt utanför EES, ska beslutet också innehålla uppgift om vem som är trafikansvarig och vilka som i övrigt prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 §yrkestrafiklagen (2012:210).

[S3]Tillståndet ska vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § och 4 kap.2 och 6 §§ samt en upplysning om under vilka förutsättningar tillståndet kan komma att återkallas.

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

[K2]5 §  Tillståndshavaren ska anmäla till Transportstyrelsen om någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 §yrkestrafiklagen (2012:210) byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.

[K2]6 §  Det som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan i 13 §§ gäller i tillämpliga delar en anmälan enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 5 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

3 kap. Internationella vägtransporter m.m.

[K3]1 §  Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om transporttillstånd.

[K3]2 §  Ett sådant bevis om tillstånd som avses i 3 kap.3 eller 5 §yrkestrafiklagen (2012:210) ska medföras i fordonet under färd. Beviset ska visas upp för en bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman som begär det.

[K3]3 §  När en kombinerad transport som avses i 1 kap. 3 § utförs i yrkesmässig trafik ska det, i ett transportdokument som minst uppfyller kraven i artikel 6 i rådets förordning nr 11 av den 27 juni 1960 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, anges

 • för en järnvägssträcka, pålastnings- och urlastningsstation, och
 • för en inre vattenväg eller sjötransport, lastnings- och lossningshamn.

[S2]Uppgifterna ska anges i transportdokumentet innan transporten genomförs och bestyrkas genom en stämpel av järnvägs- eller hamnmyndigheten när den del av transporten avslutas som har skett på järnväg, inre vattenväg eller till sjöss.

[S3]När en släp- eller påhängsvagn som tillhör ett företag som utför kombinerade transporter för egen räkning, på den avslutande sträckan transporteras av en dragbil som tillhör ett företag som utför transport i yrkesmässig trafik ska, i stället för vad som anges i första och andra styckena, den del av transporten som har utförts eller ska utföras på järnväg eller inre vattenvägar eller till sjöss anges i ett särskilt transportdokument.

[K3]4 §  Sådana transportdokument som avses i 3 § ska medföras i fordonet. Dokumenten ska på begäran visas upp för en bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman tillsammans med det gemenskapstillstånd och det förartillstånd som avses i 1 kap. 3 §.

4 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen av yrkesmässig trafik

[K4]1 §  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 10 § yrkestrafiklagen (2012:210).

[K4]2 §  Innan ett annat fordon än ett släpfordon får användas i yrkesmässig trafik enligt ett tillstånd att bedriva sådan trafik, ska tillståndshavaren göra en skriftlig anmälan om fordonet till Transportstyrelsen.

[K4]3 §  En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets registreringsnummer och, i förekommande fall, uppgift om att fordonet innehas med nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna ska följa

 1. ett utländskt registreringsbevis, om fordonet är registrerat i utlandet, och
 2. en kompletterande utredning om att kravet på ekonomiska resurser enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllt, om en utökning sker av antalet fordon som ska användas enligt ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

[S2]För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet ges in om Transportstyrelsen begär det.

[K4]4 §  Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret att ett fordon som har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor om registrering och om beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och fordonsförordningen (2009:211) samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp och de trafikslag som tillståndet att bedriva yrkesmässig trafik avser. Styrelsen ska också kontrollera att tillståndshavaren äger fordonet eller har nyttjanderätt till det.

[K4]5 §  Om en utökning sker av det antal motordrivna fordon som tillståndshavaren ska använda ska det prövas att de ekonomiska förutsättningarna enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllda. En prövning ska också ske av kravet på gott anseende enligt artikel 3.1 b i samma förordning, om inte en sådan prövning nyligen har gjorts eller av andra skäl framstår som obehövlig.

[K4]6 §  Om ett fordon som har anmälts enligt 2 § ska ändras så att det inte längre uppfyller villkoren enligt 4 § eller om fordonet inte längre ska användas enligt ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, ska tillståndshavaren anmäla detta till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik.

[K5]1 §  En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska underrättas enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller om tillståndet ska återkallas eller tillfälligt dras in.

[S2]Om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett i trafikutövningen, ska Transportstyrelsen anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.

[S3]Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt 19 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 9 kap. 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. som upptäcks vid kontroll i ett företags lokaler, om sanktionsavgift kan tas ut enligt nämnda författningar. Förordning (2014:1285).

[K5]2 §  Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

[K5]3 §  När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser

 1. någon som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,
 2. någon som har transporttillstånd,
 3. någon som utför cabotagetrafik,
 4. en trafikansvarig, eller
 5. någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 §yrkestrafiklagen (2012:210). Förordning (2012:482).

6 kap. Straffbestämmelser och överklagande

[K6]1 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009, 2 kap. 5 §, 3 kap. 2 § eller 4 kap.2 eller 6 § döms till penningböter.

/Träder i kraft I: 2018-07-01/

[K6]2 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210). Förordning (2018:1071).

7 kap. Övriga bestämmelser

Bemyndiganden

[K7]1 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov i yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

[S2]Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om verkställighet av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning, dock inte i fall som avses i 24 §§. Förordning (2012:627).

[K7]2 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom myndighetens verksamhetsområde.

[S2]Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Tullverket. Förordning (2014:1285).

[K7]3 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets verksamhetsområde.

[S2]Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Polismyndigheten. Förordning (2014:1285).

[K7]4 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens inhämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning.

[S2]Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Transportstyrelsen. Förordning (2014:1285).

Undantag

[K7]5 §  Transportstyrelsen får medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik en kortare sträcka eller tid, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Intyg

[K7]6 §  Transportstyrelsen ska på begäran och efter prövning utfärda sådana intyg och andra handlingar som avses i artikel 8.8, 19 och 20 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Avgifter

[K7]7 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012, då yrkestrafikförordningen (1998:779) ska upphöra att gälla.
 2. För transporter av mjölk, mjölkprodukter och ägg samt av slaktdjur till slakterier gäller 1 kap. 2 § 9 och 10 i den upphävda förordningen till och med den 31 maj 2013.
 3. Föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik som har meddelats med stöd av yrkestrafikförordningen (1998:779) och som gäller när denna förordning träder i kraft ska anses meddelade enligt denna förordning.
 4. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkestrafikförordningen (1998:779) som har ersatts genom en föreskrift i förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.
CELEX-nr
32009R1072
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:479) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Omfattning
ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:627) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-11-19

Förordning (2014:1285) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:952) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-01-18

Förordning (2018:1071) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1154) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Omfattning
ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2019:400) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-07-01