Inaktuell version

Miljöprövningsförordning (2013:251)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2013-05-08
Ändring införd
SFS 2013 i lydelse enligt SFS 2015:23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2013:251 har iakttagits.

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap.miljöbalken.

[S2]Förordningen är meddelad

 1. med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 1 kap.3, 4, 10 och 11 §§ samt 2–32 kap.,
 2. med stöd av 9 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §, och
 3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

[K1]2 §  Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar den operativa tillsynen över verksamheten eller åtgärden.

 • MÖD 2014:33:Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark ----- En kommunal nämnd har i egenskap av tillsynsmyndighet i samband med en anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark beslutat att förbjuda viss avverkning. Mark- och miljödomstolen konstaterade att nämnden förbjudit verksamheten med stöd av bl.a. föreskrifter som Jordbruksverket utfärdat. Eftersom föreskrifterna omfattades av länsstyrelsens tillsynsansvar ansåg domstolen att nämnden inte varit behörig att besluta om de aktuella förbuden. Mark- och miljööverdomstolen har dock framhållit att bedömningen av prövningsramen bör göras mot bakgrund av miljöbalkens syfte att skapa förutsättningar för en integrerad tillämpning av miljölagstiftningen. Domstolen har vidare funnit att nämnden vid sin prövning bl.a. har att tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och att förbuden hade kunnat meddelas med stöd av dessa regler. Nämnden var därför inte förhindrad att inom ramen för prövningen av anmälan meddela de aktuella förbuden och mark- och miljödomstolen borde inte ha undanröjt nämndens beslut.

Tillståndsplikt

[K1]3 §  Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2–32 kap. anges att tillståndsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

[K1]4 §  För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det också tillstånd, om

 1. ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2–32 kap., eller
 2. ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

[S2]Tillstånd krävs dock inte om ändringen endast avser lagring av timmer eller annat virke som inte sker på eller nära en vattentäkt, om lagringen behövs med anledning av en storm eller orkan och virket hålls väl avgränsat från annat virke.

[S3]I 104 § förordningen (2013:253) om förbränning av avfall finns en bestämmelse om att det krävs tillstånd för att övergå från förbränning av enbart icke-farligt avfall till förbränning av farligt avfall.

 • MÖD 2018:24:Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet ----- Länsstyrelsen ansåg att en anmäld ändring av en miljöfarlig verksamhet var tillståndspliktig och förbjöd bolaget att genomföra den anmälda ändringen innan tillstånd hade erhållits. Mark- och miljödomstolen ansåg att den anmälda verksamheten kunde anses inrymmas i företagets grundtillstånd som hade lämnats 1979 enligt miljöskyddslagen och upphävde beslutet. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att den ändrade verksamheten inom denna industripark, som gällde transport av stora mängder avfall och farligt avfall från ett annat företag inom industriområdet fram till hamnen och utlastning till fartyg, inte kunde rymmas inom tillståndet från 1979 och att verksamheten kunde medföra olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön. Ändringen var därmed tillståndspliktig enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 miljöprövningsförordningen. MÖD fastställde länsstyrelsens beslut.
 • MÖD 2018:6:Ändringstillstånd avseende ändrad höjd av vindkraftpark ----- Ett bolag ansökte om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverk i en vindkraftpark från 172,5 meter till 220 meter. Kommunen, inom vars område verken låg, motsatte sig ändringstillståndet. Miljöprövningsdelegationen gjorde bedömningen att någon kommunal tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken inte krävdes och biföll ansökan trots kommunens inställning. Mark- och miljödomstolen gjorde samma bedömning när det gäller kravet på kommunal tillstyrkan. Målet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som konstaterade att det enligt 1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251) krävs tillstånd för varje ändring av tillståndspliktig verksamhet som innebär att det kan uppkomma olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön. Redan det förhållandet att en ändring bedöms vara tillståndspliktig får enligt Mark- och miljööverdomstolens uppfattning anses utgöra tillräckliga skäl för att ändringstillstånd som gäller vindkraft inte ska kunna ges utan kommunal tillstyrkan. Mark- och miljööverdomstolen upphävde därför delegationens beslut och avslog ansökan om ändringstillstånd.

[K1]5 §  I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns särskilda bestämmelser om tillståndsplikt

[S2]1. på grund av hantering av farliga ämnen (5 §),

[S3]2. för avloppsanordningar (13 § första och fjärde styckena),

[S4]3. för värmepumpsanläggningar (17 § första stycket andra meningen), och

[S5]4. för hållande av vissa djur (39 §).

Prövningen av tillståndsfrågor

[K1]6 §  I 21 kap.miljöbalken finns bestämmelser om att mark- och miljödomstol prövar frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. I denna förordning finns närmare bestämmelser om när frågor om tillståndsplikt prövas av mark- och miljödomstol. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket ”tillståndsplikt A”.

[S2]Denna förordning innehåller även bestämmelser om att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter och åtgärder ska prövas av en länsstyrelse. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket ”tillståndsplikt B”.

 • MÖD 2016:20:Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett bolags ansökan om etanolproduktion samt återvinning och bortskaffning av avfall ska prövas som A-verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat att bolaget inte helt råder över hur de produkter som tas emot ska klassificeras och att utredningen i målet inte visar att den beskrivna verksamheten tydligt framstår som en B-verksamhet. Vidare har det beaktats att en prövning av anläggningen som A-verksamhet medför en mer omfattande prövning än som B-verksamhet.

[K1]7 §  Av 21 kap. 3 § miljöbalken följer att ansökan i vissa fall får göras hos mark- och miljödomstol även om tillståndsfrågan annars skulle ha prövats av länsstyrelsen.

[K1]8 §  I 9 kap. 8 § andra stycket miljöbalken finns en bestämmelse om att tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt alltid ska prövas av länsstyrelsen.

[K1]9 §  Ytterligare bestämmelser om prövningen av tillståndsfrågor finns i 4, 6, 6 b, 7–11 b, 13, 18, 20 a, 20 b, 20 e–20 g och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikt

[K1]10 §  Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2–32 kap. anges att anmälningsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket ”anmälningsplikt C”.

 • MÖD 2014:33:Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark ----- En kommunal nämnd har i egenskap av tillsynsmyndighet i samband med en anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark beslutat att förbjuda viss avverkning. Mark- och miljödomstolen konstaterade att nämnden förbjudit verksamheten med stöd av bl.a. föreskrifter som Jordbruksverket utfärdat. Eftersom föreskrifterna omfattades av länsstyrelsens tillsynsansvar ansåg domstolen att nämnden inte varit behörig att besluta om de aktuella förbuden. Mark- och miljööverdomstolen har dock framhållit att bedömningen av prövningsramen bör göras mot bakgrund av miljöbalkens syfte att skapa förutsättningar för en integrerad tillämpning av miljölagstiftningen. Domstolen har vidare funnit att nämnden vid sin prövning bl.a. har att tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och att förbuden hade kunnat meddelas med stöd av dessa regler. Nämnden var därför inte förhindrad att inom ramen för prövningen av anmälan meddela de aktuella förbuden och mark- och miljödomstolen borde inte ha undanröjt nämndens beslut.

[K1]11 §  Anmälningsplikten gäller även ändringar av

 1. en verksamhet som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §, eller
 2. en verksamhet som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt. Förordning (2013:502).

[K1]12 §  I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns särskilda bestämmelser om anmälningsplikt för

[S2]1. avloppsanordningar (13–15 §§),

[S3]2. värmepumpsanläggningar (17 §),

[S4]3. avhjälpande av vissa föroreningsskador (28 §), och

 1. verksamheter där allmänheten erbjuds viss hygienisk behandling, verksamheter med bassängbad och skolverksamheter (38 §).

Handläggning av anmälningar

[K1]13 §  Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24–27 och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamhetskoder

[K1]14 §  I varje paragraf i 2–32 kap. anges den verksamhetskod som gäller för den beskrivna verksamheten eller åtgärden. Verksamhetskoden syftar till att underlätta rapportering och databehandling.

Djurhållning

[K2]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10 gäller för anläggning för djurhållning med

[S2]1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,

 1. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
 2. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

[K2]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.

[S2]Med en djurenhet avses

[S3]1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,

 1. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,

[S4]3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

[S5]4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller

 1. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.

[K2]3 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 gäller för anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

[S2]Med en djurenhet avses

[S3]1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,

 1. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,

[S4]3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

 1. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
 2. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,

[S5]6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,

 1. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,

[S6]8. etthundra kaniner,

 1. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,

[S7]10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,

[S8]11. tvåhundra slaktkycklingar,

 1. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
 2. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,

[S9]14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,

[S10]15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller

 1. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

[S11]Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.

[S12]Anmälningsplikten gäller inte

[S13]1. renskötsel, eller

 1. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

Uppodling av annan mark än jorbruksmark för jordbruksproduktion

[K2]4 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

 • MÖD 2014:33:Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark ----- En kommunal nämnd har i egenskap av tillsynsmyndighet i samband med en anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark beslutat att förbjuda viss avverkning. Mark- och miljödomstolen konstaterade att nämnden förbjudit verksamheten med stöd av bl.a. föreskrifter som Jordbruksverket utfärdat. Eftersom föreskrifterna omfattades av länsstyrelsens tillsynsansvar ansåg domstolen att nämnden inte varit behörig att besluta om de aktuella förbuden. Mark- och miljööverdomstolen har dock framhållit att bedömningen av prövningsramen bör göras mot bakgrund av miljöbalkens syfte att skapa förutsättningar för en integrerad tillämpning av miljölagstiftningen. Domstolen har vidare funnit att nämnden vid sin prövning bl.a. har att tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och att förbuden hade kunnat meddelas med stöd av dessa regler. Nämnden var därför inte förhindrad att inom ramen för prövningen av anmälan meddela de aktuella förbuden och mark- och miljödomstolen borde inte ha undanröjt nämndens beslut.
 • MÖD 2014:20:Tillsyn ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att omställning av mark från skogsbruk till åkermark omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det har därför inte funnits förutsättningar för länsstyrelsen att med utgångspunkt från bestämmelsen i 12 kap. 6 § miljöbalken utfärda förelägganden i egenskap av tillsynsmyndighet. Inte heller har det funnits förutsättningar för Skogsstyrelsen att agera som tillsynsmyndighet eftersom omställningsåtgärderna inte ansetts utgöra skogsbruksåtgärder. Behörig tillsynsmyndighet har i stället varit den kommunala nämnden. Mot denna bakgrund har underinstansernas avgöranden upphävts.

3 kap. Fiskodling och övervintring av fisk

[K3]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.

[K3]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 5.20 gäller för fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

4 kap. Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgrus och annat

Berg, naturgrus och andra jordarter

[K4]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte

 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

[K4]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

[K4]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte

 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

[S2]2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

 1. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

[K4]4 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.30 gäller för täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

[K4]5 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller för täkt för markinnehavarens husbehov av

[S2]1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,

[S3]2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller

[S4]3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

[S5]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

 1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller

[S6]2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

[K4]6 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

[K4]7 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.60 gäller för anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

Råpetroleum, naturgas och kol

[K4]8 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 11.10 gäller för utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

[K4]9 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 11.20 gäller för utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.

[K4]10 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 11.30 gäller för industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

Malm och mineral

[K4]11 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.10 gäller för gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.

[K4]12 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.20 gäller för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13 §.

[K4]13 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.30 gäller för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.

[K4]14 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.40 gäller för anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

[K4]15 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.50 gäller för provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.

[K4]16 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.60 gäller för anläggning för utvinning och produktion av asbest.

Annan utvinningsindustri

[K4]17 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 13.70 gäller för djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

Animaliska råvaror

[K5]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.10 gäller för slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

[K5]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.20 gäller för slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

[K5]3 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.30 gäller för slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

[K5]4 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning eller paketering.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 §.

[K5]5 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.41 gäller för anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §.

[K5]6 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §.

[K5]7 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.60 gäller för anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på

[S2]1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller

 1. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

[S3]Tillståndsplikten gäller inte

 1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller
 2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller 9 §.

[K5]8 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.70 gäller för anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §.

[K5]9 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.

Vegetabiliska råvaror

[K5]10 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av

 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär paketering.

[K5]11 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.100 gäller för bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.

[K5]12 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.110 gäller för anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på

 1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
 2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

[S3]1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,

[S4]2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller

[S5]3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.

[K5]13 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.120 gäller för anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte

[S3]1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,

[S4]2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller

 1. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller 12 §.

[K5]14 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.130 gäller för anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

[K5]15 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.140 gäller för anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.

[K5]16 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.150 gäller för anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av

 1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
 2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.

[K5]17 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.160 gäller för anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.

Kombinerade råvaror

[K5]18 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.165 gäller för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av

 1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

Mjölk, oljor och fetter

[K5]19 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.170 gäller för anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

[K5]20 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.180 gäller för anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.

[K5]21 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.190 gäller för anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19 §.

[K5]22 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.200 gäller för anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10, 19 eller 21 §.

Glass

[K5]23 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.210 gäller för anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 19 §.

[K5]24 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.220 gäller för anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19 eller 23 §.

Drycker

[K5]25 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.230 gäller för anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

[K5]26 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.240 gäller för anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §.

[K5]27 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.250 gäller för bryggeri eller annan anläggning för framställning av

[S2]1. malt,

[S3]2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller

 1. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.

[S4]Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

[K5]28 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.260 gäller för bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.

Annan livsmedelstillverkning

[K5]29 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.270 gäller för anläggning för tillverkning av

[S2]1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller

 1. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

[K5]30 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.280 gäller för anläggning för

[S2]1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,

[S3]2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller

[S4]3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.

[S5]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.

[K5]31 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.290 gäller för anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten

 1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–30 §§, och
 2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

[K5]32 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.300 gäller för anläggning för framställning av

[S2]1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten

 1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och
 2. medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller

[S3]2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten

 1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och
 2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

[K5]33 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.310 gäller för anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–32 §§.

Foder

[K5]34 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.320 gäller för anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.

[K5]35 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.330 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.

[K5]36 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.340 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.

[K5]37 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.350 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av

[S2]1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller

 1. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.

[S3]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär paketering.

 • MÖD 2016:20:Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett bolags ansökan om etanolproduktion samt återvinning och bortskaffning av avfall ska prövas som A-verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat att bolaget inte helt råder över hur de produkter som tas emot ska klassificeras och att utredningen i målet inte visar att den beskrivna verksamheten tydligt framstår som en B-verksamhet. Vidare har det beaktats att en prövning av anläggningen som A-verksamhet medför en mer omfattande prövning än som B-verksamhet.

[K5]38 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.360 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte

[S3]1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller

 1. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39 §.

[K5]39 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.370 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av

 1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

6 kap. Textilvaror

[K6]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.10 gäller för anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.

[K6]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.20 gäller för anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten

[S3]1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller

 1. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.

[K6]3 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 17.30 gäller för anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

7 kap. Päls, skinn och läder

[K7]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.10 gäller för garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per kalenderår.

[K7]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.20 gäller för anläggning för

 1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller
 2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.

[K7]3 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 18.30 gäller för anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 29 kap. 30 §.

8 kap. Trävaror

[K8]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.05 gäller för anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om verksamheten inte endast består av behandling mot blånadssvamp.

[K8]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.10 gäller för anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 19 kap.1 eller 2 §.

[K8]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.20 gäller för sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

[K8]4 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.30 gäller för sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

[K8]5 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.40 gäller för anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av

 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

[K8]6 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.50 gäller för anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor per kalenderår.

[K8]7 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.60 gäller för anläggning för tillverkning av

[S2]1. fanér eller plywood, eller

 1. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §.

[K8]8 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för anläggning för lagring av

 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller

[S2]2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.

[S3]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.

[K8]9 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.80 gäller för anläggning för lagring av

 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

[K8]10 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.90 gäller för anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar

 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller

[S2]2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.

[K9]1 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.10 gäller för anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material i industriell skala.

[K9]2 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.30 gäller för anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per kalenderår.

[K9]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 21.40 gäller för anläggning för framställning av papper, papp eller kartong i industriell skala, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 §.

10 kap. Fotografisk och grafisk produktion

[K10]1 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.10 gäller för rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap.2 eller 3 §.

[K10]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.20 gäller för anläggning med tillverkning av metallklichéer.

[K10]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 22.30 gäller för anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

[K10]4 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.40 gäller för anläggning

 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller
 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

11 kap. Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle

[K11]1 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.05 gäller för anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.

[K11]2 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.10 gäller för anläggning för

[S2]1. tillverkning av koks,

[S3]2. överföring av kol till gas- eller vätskeform, eller

 1. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §.

[K11]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 23.20 gäller för anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 § eller 17 kap. 4 §.

[K11]4 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.30 gäller för anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.

[K11]5 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.40 gäller för anläggning för

[S2]1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,

[S3]2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller

[S4]3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.

[K11]6 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.50 gäller för behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.

[K12]1 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.10 gäller för anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka

[S2]1. organiska ämnen,

[S3]2. kloralkali, eller

 1. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår.

[S4]Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och lack eller bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

[K12]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.20 gäller för anläggning för att genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka organiska ämnen.

[K12]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.40 gäller för anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner i industriell skala tillverka

[S2]1. ytaktiva ämnen (tensider),

[S3]2. bindemedel för färg och lack, eller

[S4]3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

[K12]4 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.50 gäller för anläggning för tillverkning i industriell skala

[S2]1. genom biosyntetiska reaktioner av

[S3]a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,

[S4]b) organiska syror, eller

[S5]c) biopolymerer, eller

[S6]2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

 • MÖD 2016:20:Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett bolags ansökan om etanolproduktion samt återvinning och bortskaffning av avfall ska prövas som A-verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat att bolaget inte helt råder över hur de produkter som tas emot ska klassificeras och att utredningen i målet inte visar att den beskrivna verksamheten tydligt framstår som en B-verksamhet. Vidare har det beaktats att en prövning av anläggningen som A-verksamhet medför en mer omfattande prövning än som B-verksamhet.

[K12]5 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.60 gäller för anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller biologiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller andra oorganiska ämnen.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

 1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad,
 2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker,
 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 21 kap.1 eller 2 §, eller
 4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §.

[K12]6 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.81 gäller för anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

[K12]7 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.90 gäller för anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

[K12]8 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.100 gäller för anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

[K12]9 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.110 gäller för anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,

[S2]2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,

[S3]3. sprängämnen,

[S4]4. pyrotekniska artiklar, eller

[S5]5. ammunition.

[S6]Tillståndsplikten gäller inte

 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
 2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
 4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
 5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

[K12]10 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.120 gäller för anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

[S2]1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,

 1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,
 2. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,
 3. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §.

[S3]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

[K12]11 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.130 gäller för anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka

[S2]1. sprängämnen,

[S3]2. pyrotekniska artiklar,

[S4]3. ammunition,

[S5]4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,

 1. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller

[S6]6. andra kemiska produkter.

[K12]12 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.140 gäller för anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).

[S2]Anmälningsplikten gäller inte

[S3]1. apotek och sjukhus, eller

 1. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

[K12]13 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.150 gäller för anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–12 §§.

[K12]14 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.160 gäller för anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.

13 kap. Gummi- och plastvaror

[K13]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.10 gäller för anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

[K13]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap.2 eller 3 §.

[K13]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.20 gäller för anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av

 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.

[K13]4 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.30 gäller för anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om

[S2]1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och

[S3]2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

[K13]5 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.40 gäller för anläggning för flamlaminering med plast.

[K13]6 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för

 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller

[S2]2. beläggning eller kalandrering med plast.

[S3]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap.2 eller 3 §.

Glas, glasvaror och keramiska produkter

[K14]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.10 gäller för anläggning för

[S2]1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller

 1. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.

[K14]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.20 gäller för anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

[K14]3 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.30 gäller för anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

[S2]2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

[S3]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

[K14]4 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.40 gäller för anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

[K14]5 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.50 gäller för anläggning för att genom bränning

[S2]1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller

 1. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.

[K14]6 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

[K14]7 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.60 gäller för anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

Cement, betong, kalk, krita och gips

[K14]8 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 26.70 gäller för anläggning för att

[S2]1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller

[S3]2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.

[K14]9 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.80 gäller för anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

[K14]10 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.90 gäller för anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.

[K14]11 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.100 gäller för anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10 §.

[K14]12 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.110 gäller för anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

[S2]1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller

[S3]2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

[K14]13 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.120 gäller för anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

[K14]14 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.130 gäller för anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.

[K14]15 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.

[K14]16 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för asfaltverk eller oljegrusverk

 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

[K14]17 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.160 gäller för anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap.9 eller 10 §.

15 kap. Stål och metall

[K15]1 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.10 gäller för anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

[K15]2 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.20 gäller för anläggning för

[S2]1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller

[S3]2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning.

[S4]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.

[K15]3 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.30 gäller för anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom

[S2]1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår,

 1. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller
 2. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår.

[K15]4 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.31 gäller för anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.

[K15]5 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.32 gäller för anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.

[K15]6 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.40 gäller för anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår.

[K15]7 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.50 gäller för anläggning för gjutning för en produktion av

 1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §, eller
 2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 §.

[K15]8 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.60 gäller för anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6, 7 eller 14 §.

[K15]9 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.70 gäller för anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.

[S2]Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

[K15]10 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.80 gäller för anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

[S3]1. gjuterier, eller

[S4]2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.

[K15]11 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.90 gäller för anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

[S3]1. gjuterier, eller

 1. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 eller 10 §.

[K15]12 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.91 gäller för anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

[S3]1. gjuterier, eller

 1. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.

[K15]13 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.100 gäller för anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.

[K15]14 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.101 gäller för anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.

[K15]15 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.110 gäller för anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

[S3]1. gjuterier, eller

 1. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

[K15]16 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.120 gäller för anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 9–15 §§.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

[K15]17 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.130 gäller för anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

[K15]18 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. Förordning (2014:23).

16 kap. Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning

[K16]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.10 gäller för anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.

[K16]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.20 gäller för anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om

 1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och
 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

[S3]1. betning med betpasta,

[S4]2. järnfosfatering, eller

[S5]3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

[K16]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.30 gäller för anläggning för

 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.

[K16]4 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.40 gäller för anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte

[S3]1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller

[S4]2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

[K16]5 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.50 gäller för anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.

[K16]6 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.60 gäller för anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte

[S3]1. betning med betpasta, eller

 1. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

[K16]7 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.70 gäller för anläggning för

 1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §,
 2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §,
 3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
 4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
 5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
 6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller

[S2]7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.

[K16]8 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.71 gäller för blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §.

[K16]9 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.80 gäller för anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.

[K16]10 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.90 gäller för anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19 kap. 1, 2 eller 4 §.

[K17]1 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.10 gäller för anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

[K17]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 31.20 gäller för anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

[K17]3 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.30 gäller för anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.

[K17]4 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.40 gäller för anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.

[K17]5 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.50 gäller för anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4 §.

[K17]6 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.60 gäller för anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

18 kap. Metallbearbetning

Motorer, turbiner och reaktorer

[K18]1 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.10 gäller för anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

[K18]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.20 gäller för provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon

[K18]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.30 gäller för anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av

 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

[K18]4 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.40 gäller för anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av

 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

Järnvägsutrustning och flygplan

[K18]5 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.50 gäller för anläggning för

[S2]1. tillverkning av järnvägsutrustning,

[S3]2. tillverkning av flygplan, eller

[S4]3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning

[K18]6 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 34.60 gäller för anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.

[K18]7 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.70 gäller för anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.

[S2]Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

[K18]8 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 gäller för anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–10 §§. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

Gas- och oljeplattformar

[K18]9 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 35.10 gäller för byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap.miljöbalken.

Skeppsvarv

[K18]10 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 35.20 gäller för skeppsvarv.

[K19]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.10 gäller för anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.

[S2]Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.

[K19]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.20 gäller för anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas

[S2]1. med mer än 25 ton per kalenderår i

[S3]a) rulloffset med heatsetfärg,

[S4]b) djuptryck av publikationer,

 1. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,

[S5]d) ytrengöring,

[S6]e) fordonslackering,

[S7]f) bandlackering,

[S8]g) beläggning av lindningstråd,

[S9]h) beläggning av träytor,

[S10]i) träimpregnering,

[S11]j) läderbeläggning,

[S12]k) skotillverkning,

[S13]l) laminering av trä eller plast,

[S14]m) limbeläggning,

[S15]n) annan beläggning,

[S16]o) omvandling av gummi, eller

 1. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja,
 1. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller
 2. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

[S17]Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.

[K19]3 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.30 gäller för anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med

[S2]1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,

 1. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
 2. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”,

[S3]4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,

[S4]5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,

[S5]6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,

[S6]7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,

[S7]8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,

[S8]9. mer än 10 ton i läderbeläggning,

[S9]10. mer än 5 ton i skotillverkning,

[S10]11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,

[S11]12. mer än 5 ton i limbeläggning,

[S12]13. mer än 5 ton i annan beläggning,

[S13]14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller

 1. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.

[S14]Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.

[S15]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

[K19]4 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.40 gäller för anläggning där det per kalenderår förbrukas

[S2]1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller

[S3]2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.

[S4]Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.

[S5]Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

[K19]5 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där det per kalenderår förbrukas

[S2]1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller

[S3]2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

[S4]Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra stycket.

[S5]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 eller 4 §.

20 kap. Hantering av bränslen och andra kemiska produkter

[K20]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.60 gäller för anläggning för lagring eller annan hantering av

 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
 2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår, eller
 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

[K20]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.70 gäller för anläggning för lagring av

 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,

[S2]2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om

 1. någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och
 2. det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller
 1. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

[K20]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.80 gäller för anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

[K20]4 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

Gas- och vätskeformiga bränslen

[K21]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.05 gäller för anläggning för överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med en total installerad tillförd effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.

[K21]2 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.10 gäller för anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

[K21]3 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.20 gäller för anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

Kärnkraft

[K21]4 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.30 gäller för kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.

Förbränning

[K21]5 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40 gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.

[K21]6 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.50 gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §.

[K21]7 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51 gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

[K21]8 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.60 gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

 1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas, eller
 2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte

 1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller
 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §.

[K21]9 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.70 gäller för gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.

Vindkraft

[K21]10 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för verksamhet med

 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 150 meter,
 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

[K21]11 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för verksamhet med

 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,

[S2]2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller

 1. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.

[S3]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.

[K21]12 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet med

[S2]1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,

[S3]2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller

 1. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

[S4]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.

Värme- och kylanläggningar

[K21]13 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.

[K21]14 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.120 gäller för anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.

22 kap. Avveckling av kärnreaktorer

[K22]1 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 45.10 gäller för verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.

23 kap. Fordonsservice och drivmedelshantering

[K23]1 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.10 gäller för anläggning för tvättning av

[S2]1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,

[S3]2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,

[S4]3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller

[S5]4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

[K23]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.20 gäller för anläggning där det per kalenderår hanteras

 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller

[S2]2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

[S3]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

24 kap. Hamnar och flygplatser

Hamnar

[K24]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

[S3]1. hamn för Försvarsmakten, eller

[S4]2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

[K24]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.20 gäller för fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.

Flygplatser

[K24]3 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 63.30 gäller för civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.

[K24]4 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.40 gäller för flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.

[K24]5 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

25 kap. Laboratorier

[K25]1 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 73.10 gäller för kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som

 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
 2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap.miljöbalken, eller
 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

26 kap. Tankrengöring

[K26]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 74.10 gäller för anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.

[K26]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 74.20 gäller för anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

27 kap. Hälso- och sjukvård

[K27]1 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.10 gäller för sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

[K27]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.20 gäller för anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.

[K28]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.

[K28]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.20 gäller för avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

[K28]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.25 gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap.12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap.1 eller 6 §, 9 kap.1 eller 2 §, 11 kap.2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en annan verksamhetsutövare.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förordning (2014:23).

Mellanlagring

[K29]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av

 1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
 2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

[K29]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte

 1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller

[S3]2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

[K29]3 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.45 gäller för anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

[K29]4 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till

[S2]1. mer än 5 ton oljeavfall,

[S3]2. mer än 30 ton blybatterier,

[S4]3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,

[S5]4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller

[S6]5. mer än 1 ton annat farligt avfall.

[S7]Tillståndsplikten gäller inte

 1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller

[S8]2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

[K29]5 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för anläggning för mellanlagring av farligt avfall

 1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller
 2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till

[S2]a. mer än 5 ton oljeavfall,

[S3]b. mer än 30 ton blybatterier,

[S4]c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,

[S5]d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller

[S6]e. mer än 1 ton annat farligt avfall.

[S7]Anmälningsplikten gäller inte

 1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
 2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller

[S8]3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning

[K29]6 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

[K29]7 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 §.

[K29]8 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.90 gäller för anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.

[K29]9 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

 1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 eller 50 §.

[K29]10 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.

Uttjänta motordrivna fordon

[K29]11 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.119 gäller för anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

[K29]12 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 gäller för anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

Användning för anläggningsändamål

[K29]13 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.130 gäller användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.

 • MÖD 2014:1:Föreläggande om att ansöka om tillstånd att anlägga en deponi alternativt att anlita en befintlig deponi för uppläggning av sulfidjordmassor ----- Tillsynsmyndigheten har ansetts ha haft fog för att förelägga Trafikverket att ansöka om tillstånd för deponi alternativt att anlita en befintlig deponi för uppläggning av sulfidhaltiga jordmassor. Jordmassorna har grävts upp i samband med anläggandet av en väg och varit avsedda att användas för terrängmodulering. Jordmassorna har betraktats som avfall och inte undantagits från avfallsbegreppet med stöd av undantagsbestämmelsen i 11 § 3 förordningen (2011:927) om avfall. Massorna har heller inte ansetts utgöra en biprodukt. Vidare har terrängmoduleringen inte bedömts utgöra användning för anläggningsändamål utan betraktats som en anläggning för deponi.

[K29]14 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.140 gäller för användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

 • MÖD 2014:1:Föreläggande om att ansöka om tillstånd att anlägga en deponi alternativt att anlita en befintlig deponi för uppläggning av sulfidjordmassor ----- Tillsynsmyndigheten har ansetts ha haft fog för att förelägga Trafikverket att ansöka om tillstånd för deponi alternativt att anlita en befintlig deponi för uppläggning av sulfidhaltiga jordmassor. Jordmassorna har grävts upp i samband med anläggandet av en väg och varit avsedda att användas för terrängmodulering. Jordmassorna har betraktats som avfall och inte undantagits från avfallsbegreppet med stöd av undantagsbestämmelsen i 11 § 3 förordningen (2011:927) om avfall. Massorna har heller inte ansetts utgöra en biprodukt. Vidare har terrängmoduleringen inte bedömts utgöra användning för anläggningsändamål utan betraktats som en anläggning för deponi.

Biologisk behandling

[K29]15 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.150 gäller för anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

[S3]1. park- och trädgårdsavfall, eller

 1. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 §.

[K29]16 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.160 gäller för anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte

[S3]1. park- och trädgårdsavfall, eller

 1. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49 eller 50 §.

[K29]17 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.170 gäller för anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om

 1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller
 2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.

Förbränning

[K29]18 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.180 gäller för samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

[K29]19 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.181 gäller för avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

[K29]20 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.190 gäller för samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §.

[K29]21 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.191 gäller för avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.

[K29]22 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.200 gäller för samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

[S2]I den tillförda mängden inräknas inte

[S3]1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

[S4]2. rent träavfall som energiåtervinns.

[K29]23 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.201 gäller för avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

[S2]I den tillförda mängden inräknas inte

[S3]1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

[S4]2. rent träavfall som energiåtervinns.

[K29]24 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.210 gäller för samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.

[S2]I den tillförda mängden inräknas inte

[S3]1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

[S4]2. rent träavfall som energiåtervinns.

[S5]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 §.

[K29]25 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.211 gäller för avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.

[S2]I den tillförda mängden inräknas inte

[S3]1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

[S4]2. rent träavfall som energiåtervinns.

[S5]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 §.

[K29]26 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.220 gäller för samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår.

[S2]I den tillförda mängden inräknas inte

[S3]1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

[S4]2. rent träavfall som energiåtervinns.

[S5]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.

[K29]27 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.221 gäller för avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår.

[S2]I den tillförda mängden inräknas inte

[S3]1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

[S4]2. rent träavfall som energiåtervinns.

[S5]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.

[K29]28 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast

 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller

[S3]2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

[K29]29 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.231 gäller för avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast

 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller
 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

Animaliska biprodukter

[K29]30 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.240 gäller för anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3- material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.

[K29]31 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.250 gäller för anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.

[K29]32 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.260 gäller för anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 kap. 34 §.

Uppläggning

[K29]33 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.270 gäller för uppläggning av muddermassa

 1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller

[S2]2. i större mängd än 1 000 ton.

[K29]34 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.280 gäller för uppläggning av

 1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller

[S2]2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

Deponering

[K29]35 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.290 gäller för anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

[K29]36 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300 gäller för anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om

[S2]1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller

 1. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton.

[S3]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller 41 §.

[K29]37 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 gäller för anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35, 36 eller 41 §.

[K29]38 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.320 gäller för anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.

[K29]39 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.330 gäller för anläggning för deponering av farligt avfall, om

[S2]1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller

 1. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton.

[S3]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 41 §.

[K29]40 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.340 gäller för anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §.

[K29]41 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.341 gäller för sluttäckt anläggning för deponering av avfall där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

Annan återvinning eller bortskaffande

[K29]42 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.350 gäller för anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 44 §.

[K29]43 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.360 gäller för anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39, 40, 42 eller 44 §.

[K29]44 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om

[S2]1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och

 1. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38, 39 eller 40 §.

[K29]45 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.

[K29]46 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.380 gäller för anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §.

[K29]47 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.390 gäller för anläggning för behandling av farligt avfall, om

[S2]1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och

[S3]2. behandlingen leder till materialåtervinning.

[K29]48 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.400 gäller för anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.

[K29]49 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405 gäller för anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt avfall genom

[S2]1. biologisk behandling,

[S3]2. fysikalisk-kemisk behandling,

[S4]3. förbehandling av avfall för förbränning, eller

[S5]4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska.

[S6]Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden avfall är större än 12 500 ton per kalenderår.

[S7]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28 kap.1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

[K29]50 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406 gäller för anläggning för att återvinna, eller en anläggning för att återvinna eller bortskaffa, annat avfall än farligt avfall genom biologisk behandling, förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om

[S2]1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår, eller

 1. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och verksamheten består av endast anaerob biologisk behandling.

[S3]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap.1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

[K29]51 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§.

 • MÖD 2016:20:Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett bolags ansökan om etanolproduktion samt återvinning och bortskaffning av avfall ska prövas som A-verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat att bolaget inte helt råder över hur de produkter som tas emot ska klassificeras och att utredningen i målet inte visar att den beskrivna verksamheten tydligt framstår som en B-verksamhet. Vidare har det beaktats att en prövning av anläggningen som A-verksamhet medför en mer omfattande prövning än som B-verksamhet.

[K29]52 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§.

 • MÖD 2016:20:Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett bolags ansökan om etanolproduktion samt återvinning och bortskaffning av avfall ska prövas som A-verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat att bolaget inte helt råder över hur de produkter som tas emot ska klassificeras och att utredningen i målet inte visar att den beskrivna verksamheten tydligt framstår som en B-verksamhet. Vidare har det beaktats att en prövning av anläggningen som A-verksamhet medför en mer omfattande prövning än som B-verksamhet.

[K29]53 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.430 gäller för anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 §§.

[K29]54 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.435 gäller för anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2011:927), om den tillförda mängden farligt avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §.

[K29]55 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48 och 54 §§.

[K29]56 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.

[S2]Tillståndspliken gäller inte

[S3]1. förorenade uppgrävda massor, eller

 1. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48, 54 och 55 §§.

/Träder i kraft I: 2015-03-15/

[K29]56 a §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.451 gäller för anläggning för att återvinna avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:23).

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

[K29]57 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.455 gäller för anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.

[K29]58 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.456 gäller för underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt avfall.

[K29]59 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.457 gäller för underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 58 §.

[K29]60 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.458 gäller för underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall.

Radioaktivt avfall

[K29]61 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.460 gäller för anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.

[K29]62 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för anläggning för bearbetning, lagring, slutförvaring eller annan hantering av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 61 §.

Lagring och avskiljning av koldioxid

[K29]63 §  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.480 gäller för anläggning för geologisk lagring av koldioxid.

[S2]Tillståndsplikten gäller inte om den planerade lagringen uppgår till högst 100 000 ton och görs för forskning, utveckling eller prövning av nya produkter eller processer. Förordning (2014:23).

[K29]64 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.490 gäller för anläggning för avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid. Förordning (2014:23).

30 kap. Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

[K30]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 92.10 gäller för skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

[K30]2 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.20 gäller för skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

[K30]3 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30 gäller för permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

31 kap. Textiltvätterier

[K31]1 §  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 93.10 gäller för tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

[S2]Anmälningsplikten gäller inte om

 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
 2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 §.

[K32]1 §  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 93.20 gäller för krematorium.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Miljöprövningsförordning (2013:251)

Övergångsbestämmelse

1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.
 1. Ett beslut eller en dom om tillstånd eller en anmälan enligt en bestämmelse som fanns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och där en motsvarande bestämmelse finns i denna förordning ska fortsätta gälla för sådana verksamheter som omfattas av 2–32 kap. denna förordning. Sådana beslut och domar ska anses meddelade enligt de motsvarande bestämmelserna i denna förordning. Även en anmälan ska anses gjord enligt de motsvarande bestämmelserna i denna förordning.
 2. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelser, om verksamheten blir tillståndspliktig genom denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 7 juli 2015. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 7 juli 2015 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. 4. Det som sägs i punkten 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
 3. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelser, om verksamheten blir anmälningspliktig genom denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 7 juli 2015. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 7 juli 2015.
CELEX-nr
32009R1069
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2013:502) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Omfattning
ändr. 1 kap. 11 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Omfattning
ändr. 15 kap. 18 §, 28 kap. 3 §; nya 29 kap. 63, 64 §§, rubr. närmast före 29 kap. 63 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Omfattning
ny 29 kap. 56 a §
Ikraftträder
2015-03-15

Förordning (2015:118) om ändring i förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:23

Förordning (2016:999) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 3, 5 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1188) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Omfattning
upph. 5, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29 kap.; ändr. 6, 7, 9, 17, 31 kap., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 12, 16 §§, 8 kap. 1, 2, 4, 6, 7, §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1, 2, 6 §§, 18 kap. 8 §, 20 kap. 1, 2, 3 §§, 26 kap. 1 §; nya 5, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29 kap., nya 1 kap. 15 §, 8 kap. 11 §, rubr. närmast före 1 kap. 15 §, 8 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 11 §§; omtryck
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:515) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Omfattning
ändr. 29 kap. 59 §
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2018:1460) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Omfattning
ändr. 5 kap. 11 §, 6 kap. 2, 3 §§, 18 kap. 5 §, 28 kap. 1, 4 §§, 29 kap. 4, 19, 39, 47 §§; ny 5 kap. 34 §
Ikraftträder
2018-08-15