Inaktuell version

Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-11-14
Ändring införd
SFS 2013:871 i lydelse enligt SFS 2014:1003
Ikraft
2013-12-25
Upphäver
Förordning (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förutsättningar för stöd

Inledande bestämmelser

1 §  En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar en utbildning kan enligt denna förordning få stöd för utbildningen genom att utbildningen

 1. ställs under statlig tillsyn,
 2. förklaras berättiga de studerande till studiestöd, eller
 3. berättigar till statsbidrag.

[S2]Stöd enligt första stycket 2 och 3 lämnas inom ramen för anvisade medel.

[S3]Stöd enligt första stycket får inte lämnas för en utbildning som på annat sätt står under statlig tillsyn eller berättigar de studerande till studiestöd. Stöd får inte heller lämnas för en sådan del av en utbildning som statsbidrag lämnas för på annat sätt. Förordning (2014:1003).

2 §  I denna förordning avses med studerande den som är antagen till och bedriver studier vid en utbildning som stöd lämnas för enligt förordningen.

3 §  Stöd får lämnas om utbildningsanordnaren har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt denna förordning.

4 §  Utbildningen ska

 1. förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina,
 2. medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området, eller
 3. ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet.

5 §  Utöver det som anges i 4 § ska utbildningen

 1. bedrivas på en eftergymnasial nivå som hel- eller deltidsstudier och inte vara en utbildning som kan leda fram till en examen som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om,
 2. ge en teoretisk förankring inom det konstnärliga eller kulturella området, och
 3. vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet.

[S2]Trots det som anges i första stycket 1 får det, om det behövs, förekomma enstaka inslag av gymnasial karaktär i utbildningen.

Grundläggande krav

6 §  Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. Den som verkar inom utbildningen ska särskilt främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningens omfattning

7 §  Utbildningen ska omfatta

 1. minst 20 veckor på heltid om den ska ställas under statlig tillsyn eller förklaras berättiga de studerande till studiestöd, eller
 2. minst 30 veckor på heltid om den ska berättiga till statsbidrag.

[S2]Om utbildningen bedrivs som deltidsstudier, krävs i stället att utbildningen ska bedrivas under så lång tid att den motsvarar minst 20 respektive 30 veckors heltidsstudier.

Korta utbildningar

8 §  En utbildning som bidrar till att bevara eller utveckla kulturarvet får vara kortare än vad som anges i 7 §, om det finns särskilda skäl.

Stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar

9 §  En utbildning kan få stöd genom att utbildningen ställs under statlig tillsyn även om villkoren i 4 § eller 5 § första stycket 2 eller 7, 12, 1416, 19 eller 22 §§ inte är uppfyllda, om utbildningen omfattar minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning under högst tre år. Förordning (2014:1003).

Studerandeavgifter och kostnader för utbildningen

10 §  Studerandeavgifter ska vara skäliga i förhållande till utbildningens karaktär och de kostnader som utbildningsanordnaren har för utbildningen. Dessa kostnader ska vara rimliga för verksamheten.

Den närmare utformningen av utbildningen

11 §  För varje utbildning ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt denna förordning.

12 §  Utbildningen ska bedrivas i form av en eller flera kurser.

13 §  För varje utbildning ska det finnas en utbildningsplan. Av planen ska följande framgå:

 1. utbildningens benämning,
 2. den ansvariga utbildningsanordnaren och i förekommande fall övriga utbildningsanordnare,
 3. utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbildningen,
 4. om undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska,
 5. utbildningens längd, omfattning angiven som andel av heltid, huvudsakliga uppläggning och organisation,
 6. antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar,
 7. i förekommande fall de krav på särskilda förkunskaper som ställs upp,
 8. de grunder och metoder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till utbildningen,
 9. hur behörighetsbedömningar, urval, antagning, kunskapskontroll och studieresultat samt arkivering av studieresultat ska dokumenteras, och
 10. hur utbildningen ska kvalitetssäkras.

14 §  För varje kurs ska det finnas en kursplan. Av kursplanen ska följande framgå:

 1. kursens benämning,
 2. målen för kursen,
 3. kursens huvudsakliga innehåll,
 4. om kursen helt eller delvis ges på engelska,
 5. de former för kunskapskontroll som ska tillämpas, och
 6. om betyg ska sättas på kursen och i så fall de principer för betygssättning som ska tillämpas.

15 §  Om betyg ska sättas på en kurs, ska betyg sättas när kursen har genomförts.

[S2]Som betyg ska något av uttrycken Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt användas.

[S3]När det gäller en kurs som på grund av sitt innehåll eller av någon annan anledning inte kan omfatta nivån Väl godkänt ska något av uttrycken Icke godkänt eller Godkänt användas.

16 §  Om betyg inte ska sättas på en kurs, ska i stället ett intyg utfärdas där den studerandes kunskaper dokumenteras. Det ska i intyget anges vilken eller vilka delar av kursen som den studerande har slutfört.

[S2]En studerande som har genomfört en kurs som ska betygssättas men som vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett intyg.

17 §  En studerande som avslutat en utbildning ska på begäran få ett utbildningsbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren där utbildningens innehåll och den studerandes resultat anges.

Utbildningens ledning och personal

18 §  Hos den ansvariga utbildningsanordnaren ska det finnas en styrelse eller ledningsgrupp för utbildningen.

19 §  Styrelsen eller ledningsgruppen för utbildningen ska

 1. se till att utbildningen genomförs enligt denna förordning och föreskrifter och beslut som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan,
 2. anta sökande till utbildningen,
 3. utfärda utbildningsbevis,
 4. ansvara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs, och
 5. ansvara för att utbildningen utvecklas.

20 §  Det ska finnas en person som är utsedd av den ansvariga utbildningsanordnaren att leda det dagliga arbetet i verksamheten.

21 §  Utbildningsanordnaren ska för undervisning och handledning använda personer som genom utbildning eller erfarenhet har kompetens för den verksamhet de ska bedriva.

22 §  Utbildningsanordnaren ska se till att den personal som används för undervisning och handledning ges möjligheter till kompetensutveckling.

23 §  De studerande ska ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande.

Behörighet

24 §  Behörig att antas till utbildningen är den som har genomgått gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.

[S2]Utbildningsanordnaren får utöver vad som anges i första stycket ställa krav på särskilda förkunskaper. Förordning (2014:1003).

Anstånd och studieuppehåll

24 a §  Om det finns särskilda skäl, får utbildningsanordnaren i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildningen får

 1. anstånd med att påbörja studierna, eller
 2. fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Förordning (2014:1003).

Ansökan och beslut om stöd

25 §  Ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag ges in till Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar om stödet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som myndigheten behöver för att meddela föreskrifter om utbildningsplan och kursplaner för den utbildning som ansökan avser.

[S2]Beslut som innebär att stöd beviljas ska begränsas till att avse en viss tid. Beslutet ska alltid avse minst en utbildningsomgång. Den utbildning som beslutet avser ska vara avslutad inom den tid som myndigheten bestämmer, dock senast sex år efter den starttidpunkt som anges i beslutet.

[S3]Myndighetens beslut om stöd för en sådan utbildning som avses i 4 § 1 ska fattas efter förslag från Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Förordning (2014:1003).

26 §  En utbildning som avses i 4 § 1 får förklaras berättiga de studerande till studiestöd enligt avdelning A 2 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655). Av 3 kap. 2 § samma förordning framgår att studiemedel får lämnas till studerande vid en sådan utbildning även före 20 års ålder.

[S2]En utbildning som avses i 4 §2 eller 3 får förklaras berättiga de studerande till studiestöd enligt avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen.

27 §  Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet årsplatser som kan berättiga de studerande till studiestöd enligt avdelning A 2 respektive B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

[S2]Med årsplats avses en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor.

28 §  Beslut om stöd enligt 25 § ska innehålla uppgifter om

 1. huruvida beslutet avser tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd enligt avdelning A 2 eller B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) eller statsbidrag,
 2. belopp, om beslutet avser statsbidrag,
 3. utbildningens start- och sluttidpunkt,
 4. utbildningens längd, omfattning angiven som andel av heltid och antalet årsplatser, och
 5. utbildningens lokalisering.

[S2]Till beslutet ska en utbildningsplan för utbildningen enligt 13 § bifogas.

[S3]Om utbildningsanordnaren med stöd av 24 a § 2 har beslutat att studier får återupptas, får antalet årsplatser på utbildningen överstiga det antal platser som beslutet enligt 25 § avser. Det överstigande antalet får dock inte vara större än vad som följer av utbildningsanordnarens beslut med stöd av 24 a § 2.Förordning (2014:1003).

Fördelning och beräkning av stöd

29 §  Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av årsplatser som kan berättiga de studerande till studiestöd och av statsbidrag särskilt ta hänsyn till i vilken grad kvaliteten på en utbildning svarar mot förutsättningarna för stöd enligt denna förordning. Förordning (2014:1003).

30 §  Myndigheten för yrkeshögskolan får lämna extra statsbidrag för nödvändiga stödinsatser för studerande med funktionsnedsättning som har antagits till en utbildning som bidrag lämnas för enligt denna förordning.

31 §  Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin beräkning av statsbidrag beakta de faktiska kostnaderna för utbildningen. Utbetalning av statsbidrag

32 §  Statsbidrag betalas ut av Myndigheten för yrkeshögskolan till den ansvariga utbildningsanordnaren.

Återkallande

33 §  Myndigheten för yrkeshögskolan får återkalla ett beslut om att en utbildning ska stå under statlig tillsyn eller berättiga de studerande till studiestöd, om utbildningen inte längre uppfyller kraven eller utbildningsanordnaren eller någon annan som medverkar i anordnandet inte iakttar sina skyldigheter enligt denna förordning.

[S2]Innan myndigheten fattar ett beslut enligt första stycket, ska den ansvariga utbildningsanordnaren ha fått tillfälle att avhjälpa bristerna.

Innehållande och återkrav av statsbidrag

34 §  Om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för statsbidrag enligt denna förordning i väsentlig mån har åsidosatts, får Myndigheten för yrkeshögskolan besluta att bidrag helt eller delvis ska hållas inne från kommande utbetalningar i väntan på rättelse. Om rättelse inte görs, får myndigheten besluta att det innehållna beloppet ska dras av från statsbidraget.

35 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

[S2]Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag, om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

36 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för yrkeshögskolan helt eller delvis efterge krav på ränta.

Byte av utbildningsanordnare

37 §  Den ansvariga utbildningsanordnaren för en utbildning som stöd har lämnats för enligt denna förordning får bytas ut endast om Myndigheten för yrkeshögskolan godkänner bytet.

Uppföljning och redovisning

38 §  Myndigheten för yrkeshögskolan ska följa upp och utvärdera de utbildningar som stöd har lämnats för enligt denna förordning.

39 §  Den ansvariga utbildningsanordnaren för en utbildning som stöd har lämnats för enligt denna förordning ska medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som bestäms av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i myndighetens tillsyn över utbildningen. Utbildningsanordnaren ska också lämna de uppgifter som myndigheten begär.

Bemyndiganden

40 §  Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om

 1. utbildningsplaner och kursplaner,
 2. betyg, intyg och utbildningsbevis, och
 3. verkställigheten av denna förordning.

 • MYHFS 2015:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
 • MYHFS 2014:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ställas under statlig tillsyn enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
 • MYHFS 2016:9: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar med gällande beslut om stöd
 • MYHFS 2019:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för konst- och kulturutbildningar om ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag

Överklagande

41 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan än beslut enligt 33 och 34 §§ får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 25 december 2013 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2014.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för utbildningar som före ikraftträdandet har beviljats statligt stöd enligt förordningen, dock endast för den tid som beslutet om stöd gäller. Ett sådant beslut får, förutom på en sådan grund som anges i 24 § i den upphävda förordningen, återkallas på begäran av huvudmannen.
Ikraftträder
2013-12-25

Förordning (2014:1003) om ändring i förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 9, 24, 25, 28, 29 §§, rubr. närmast efter författningsrubr. rubr. närmast före 25, 29 §§; ny 24 a §, rubr. närmast före 24 a §
Ikraftträder
2014-08-05

Förordning (2017:1156) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Omfattning
ändr. 26, 27, 28 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1082) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Omfattning
ändr. 41 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1355) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Omfattning
nya 39 a, 39 b, 39 c, 39 d, 39 e §§, rubr. närmast före 39 a §
Ikraftträder
2018-08-01