Inaktuell version

Lag (2015:1016) om resolution

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2015-12-18
Ändring införd
SFS 2015:1016 i lydelse enligt SFS 2016:629
Ikraft
2016-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Övergripande om lagen

Lagens innehåll

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om ett särskilt förfarande under statlig kontroll för rekonstruktion eller avveckling (resolution) av finansiell verksamhet som bedrivs av

 1. kreditinstitut och värdepappersbolag,
 2. i Sverige hemmahörande företag som är
  1. finansiella institut som är dotterföretag till ett institut, till ett EES-institut eller till ett sådant holdingföretag som anges i b, c eller d och som omfattas av gruppbaserad tillsyn,
  2. finansiella holdingföretag,
  3. blandade finansiella holdingföretag, och
  4. holdingföretag med blandad verksamhet,
 3. EES-filialer som är etablerade i Sverige.

[S2]Lagen innehåller också bestämmelser om åtgärder som syftar till att förbereda resolution, förhindra fallissemang och om samarbete med utländska myndigheter.

[K1]2 §  Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande.

[S2]AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Prop. 2015/16:5: Av paragrafen framgår att lagen är indelad i avdelningar, vilka det är och vilka kapitel som finns i respektive avdelning.

1 kap. – Övergripande om lagen

AVDELNING II. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBEREDA RESOLUTION OCH

UNDVIKA FALLISSEMANG

4 kap. – Minimikravet på nedskrivningsbara skulder

5 kap. – Ytterligare åtgärder för att förbereda resolution och undvika fallissemang

6 kap. – Nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrument utanför resolution

AVDELNING III. RESOLUTION

9 kap. – Beslutsförfarande för gränsöverskridande koncerner

10 kap. – Följder av ett beslut om resolution för ägare och ledning

11 kap. – Hinder mot exekutiva åtgärder och rättshandlingar knutna till resolution

12 kap. – Resolutionsåtgärder

13 kap. – Beslut om ändring av vissa avtalsvillkor och om förbud mot att fullgöra förpliktelser, ta i anspråk säkerheter och att utöva vissa rättshandlingar

14 kap. – Kompletterande befogenheter

15 kap. – Särskild förvaltare

19 kap. – Avskiljandeverktyget

20 kap. – Kompletterande befogenheter vid överföring

23 kap. – Skyddsåtgärder

24 kap. – Konkurs, likvidation och avslutande av resolution

25 kap. – Verkan av vissa beslut fattade av resolutionsmyndigheter i andra länder inom EES

26 kap. – Erkännande och verkställighet av resolution i tredjeland

AVDELNING IV. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

28 kap. – Samarbete och informationsutbyte

29 kap. – Bemyndiganden

30 kap. – Överklagande och verkställighet av beslut m.m.

Ansvariga myndigheter

Riksgäldskontoret

[K30]3 §  Frågor om åtgärder enligt denna lag prövas av Riksgäldskontoret (resolutionsmyndigheten), om inte annat följer av 4 eller 5 §.

[S2]Om Riksgäldskontoret överväger en åtgärd som kan få direkta budget- eller systemeffekter, ska Riksgäldskontoret, med ett eget yttrande i saken, till regeringen överlämna frågan om huruvida åtgärden med hänsyn till risken för sådana effekter kan godtas.

Prop. 2015/16:5: Av paragrafen framgår att domstolen ska handlägga mål om resolution och resolutionsåtgärder som beslutats av Riksgäldskontoret skyndsamt. Det innebär bl.a. att målen bör handläggas med förtur.

Övervägandena finns i avsnitt 29.2.4.

Finansinspektionen

[K30]4 §  Frågor om nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrument utanför resolution enligt 6 kap. prövas av Finansinspektionen.

Prop. 2015/16:5: Punkten 1 anger att lagen träder i kraft den 1 februari 2016.

Regeringen

[K30]5 §  Frågor om användning av de statliga stabiliseringsverktygen enligt 22 kap. prövas av regeringen.

[S2]En fråga som överlämnas till regeringen enligt 3 § andra stycket ska prövas skyndsamt.

Resolutionsändamålen

[K30]6 §  Ändamålen med resolution är att

 1. säkerställa att kritiska verksamheter upprätthålls,
 2. undvika betydande negativa effekter på den finansiella stabiliteten,
 3. skydda offentliga medel,
 4. skydda insättare enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och investerare enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, och
 5. skydda kundmedel och kundtillgångar.

Allmänna tillämpningsprinciper

Prioritetsordningen ska upprätthållas

[K30]7 §  Resolutionsåtgärder ska tillämpas och resolutionsplaner utformas på ett sätt som medför att företagets

 1. aktie- eller andelsägare bär förluster först, och
 2. borgenärer bär, om inte annat anges i denna lag, förluster efter ägarna i den inbördes ordning som gällt om företaget varit försatt i konkurs.

[S2]Borgenärernas inbördes ordning ska även följas vid konvertering av skulder till kärnprimärkapital.

Det ekonomiska utfallet ska inte bli sämre än vid konkurs eller likvidation

[K30]8 §  Det ekonomiska utfallet för ägare och borgenärer ska inte bli sämre vid resolution eller åtgärder enligt 6 kap. än om företaget i stället hade avvecklats genom konkurs eller likvidation.

Proportionalitet

[K30]9 §  Ett beslut enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen får fattas bara om skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som beslutet gäller eller för något annat motstående intresse.

[S2]Tillämpningen av denna lag och av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska stå i proportion till arten och omfattningen av det berörda företagets verksamhet och dess komplexitetsgrad.

[S3]2 kap. Definitioner

[K30]1 §  I denna lag avses med

[S2]anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som ett land inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet,

[S3]bankdag: en dag som inte är en lördag, en söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller en allmän helgdag,

[S4]behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i tillsynsförordningen, inbegripet Europeiska centralbanken när det gäller de särskilda uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i den ursprungliga lydelsen,

[S5]berörd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES, den myndighet som länderna identifierat enligt artikel 61.2 i krishanteringsdirektivet, betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäckningsdirektivet,

[S6]blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

[S7]blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

 1. institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller
 2. annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

[S8]dotterföretag: ett dotterföretag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,

[S9]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S10]EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som är etablerad i ett land inom EES,

[S11]EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen som är hemmahörande i ett annat land inom EES än Sverige,

[S12]filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsförordningen,

[S13]finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

[S14]finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen,

[S15]finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet,

[S16]finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

 1. institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller
 2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

[S17]finansieringsarrangemang: ett arrangemang för finansiering av kostnader för resolution som upprättats av ett land inom EES enligt artikel 100 i krishanteringsdirektivet,

[S18]förordningen om resolutionsavgifter: Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59 av den 21 oktober 2014 avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution,

[S19]garanterad insättning: en insättning som omfattas av insättningsgarantin enligt 4 och 4 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

[S20]gruppbaserad: som är gjord på grundval av den konsoliderade situationen enligt artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen,

[S21]gränsöverskridande koncern: en koncern med moder- och dotterföretag i flera länder inom EES,

[S22]holdingföretag med blandad verksamhet: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

[S23]institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,

[S24]kapitalbas: detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsförordningen,

[S25]kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU,

[S26]koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag,

[S27]koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanteringsdirektivet,

[S28]kreditinstitut: banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

[S29]krisavvärjande åtgärd:

 1. en åtgärd för att undanröja väsentliga brister eller väsentliga hinder för återhämtning enligt 6 a kap.6 och 7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse och 8 a kap.7 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 2. en åtgärd för att undanröja eller minska väsentliga hinder för rekonstruktion eller avveckling enligt 3 kap.35 och 1224 §§,
 3. en åtgärd som enligt beslut av Finansinspektionen är en krisavvärjande åtgärd enligt 15 kap. 2 c § lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 kap. 2 c § lagen om värdepappersmarknaden,
 4. ett beslut av Finansinspektionen om att tillsätta en tillfällig förvaltare enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 a kap. lagen om värdepappersmarknaden, eller
 5. nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt 6 kap.,

[S30]krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

[S31]kritisk verksamhet: en tjänst eller en transaktion som, om den upphörde, sannolikt skulle leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet,

[S32]kvalificerad insättning: en insättning enligt lagen om insättningsgaranti som inte är undantagen enligt 4 b eller 5 § i den lagen,

[S33]kärnprimärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i artiklarna 28.1–28.4, 29.1–29.5 eller 31.1 i tillsynsförordningen,

[S34]moderföretag: ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsförordningen,

[S35]moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

[S36]moderföretag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag som är hemmahörande i ett land utanför EES,

[S37]moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

 1. annat institut eller ett EES-institut, eller
 2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

[S38]relevanta kapitalinstrument: övriga primärkapitalinstrument och supplementärkapitalinstrument,

[S39]resolutionsförfarande i tredjeland: en åtgärd som enligt rätten i ett land utanför EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett moderföretag i tredjeland, om åtgärden är jämförbar med sådana resolutionsåtgärder som får vidtas enligt denna lag i fråga om ändamål och förväntat resultat,

[S40]resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i krishanteringsdirektivet,

[S41]resolutionsåtgärd: någon av de åtgärder som anges i 12 kap. 1 §,

[S42]samordnande berörd myndighet: den berörda myndigheten i samma land inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

[S43]samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma land inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten, samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

[S44]supplementärkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterställda lån som uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsförordningen,

[S45]tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

[S46]tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitaltäckningsdirektivet,

[S47]tredjelandsinstitut: ett företag som har sitt huvudkontor i ett land utanför EES och som skulle vara ett institut om det var hemmahörande inom EES,

[S48]värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, om det har tillstånd

 1. för någon av de tjänster som anges i 2 kap. 1 § 3, 6, 7 och 8 den lagen,
 2. att som sidotjänst förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 den lagen, eller
 3. att som sidotjänst ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 den lagen, och

[S49]övriga primärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i artikel 52.1 i tillsynsförordningen. Lag (2016:629).

[K30]2 §  En kvalificerad skuld är en skuld som inte räknas som ett primärkapitalinstrument eller ett supplementärkapitalinstrument, och som inte är

 1. en garanterad insättning,
 2. en skuld som är säkerställd, till den del skulden täcks av säkerhet,
 3. en skuld som hänför sig till kundtillgångar eller kundmedel förutsatt att kunden är skyddad vid konkurs eller ett motsvarande utländskt förfarande,
 4. en skuld som hänför sig till ett kommissionsavtal eller annat avtal som innebär att institutet är redovisningsskyldigt för anförtrodda medel,
 5. en skuld till ett institut eller ett EES-institut som inte ingår i samma koncern som institutet eller det företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2, med en ursprunglig löptid som är kortare än sju dagar,
 6. en skuld med en kortare återstående löptid än sju dagar, som hänför sig till system eller operatörer i ett anmält avvecklingssystem eller deras deltagare,
 7. en skuld till anställda avseende inarbetad lön, pensionsförmåner eller annan fast ersättning, med undantag för den rörliga delen av ersättningen
  1. som inte regleras av kollektivavtal, eller
  2. som avser en risktagare med väsentlig inverkan,
 8. en skuld till en borgenär inom affärs- eller handelssektorn, där skulden hänför sig till att institutet eller det företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 har tillhandahållits varor eller tjänster som är kritiska för dess löpande verksamhet,
 9. en skuld till en skatte- eller en socialförsäkringsmyndighet, förutsatt att myndighetens fordran har förmånsrätt, eller
 10. en skuld till garantimyndigheten till följd av avgifter som ska betalas i enlighet med 12 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

[S2]Som en kvalificerad skuld räknas även en skuld som enligt lagen i ett annat land inom EES eller tredjeland inte motsvarar en sådan skuld som anges i första stycket.

Resolutionsplaner för institut som inte ingår i en finansiell koncern

Koncernresolutionsplaner

Möjligheten att rekonstruera eller avveckla institut som inte ingår i en finansiell koncern

[K30]10 §  När Riksgäldskontoret upprättar en resolutionsplan för ett institut, ska Riksgäldskontoret pröva i vilken utsträckning det är möjligt att rekonstruera eller avveckla institutet genom konkurs, likvidation eller resolution på ett sätt som inte leder till en allvarlig störning i det finansiella systemet i EES. Riksgäldskontoret får inte förutsätta att det lämnas likviditetsstöd på särskilda villkor från Riksbanken eller någon annan centralbank eller något annat statligt stöd än medel ur resolutionsreserven.

[S2]Prövningen ska göras efter samråd med Finansinspektionen och resolutionsmyndigheterna i de länder inom EES där institutet har betydande filialer.

Möjligheten att rekonstruera eller avveckla en koncern

[K30]11 §  När Riksgäldskontoret upprättar en koncernresolutionsplan enligt 2 §, ska Riksgäldskontoret pröva i vilken utsträckning det är möjligt att rekonstruera eller avveckla koncernföretagen genom konkurs, likvidation eller resolution eller motsvarande utländska förfaranden på ett sätt som inte leder till en allvarlig störning i det finansiella systemet i EES. Riksgäldskontoret får inte förutsätta att det lämnas likviditetsstöd på särskilda villkor från Riksbanken eller någon annan centralbank eller annat statligt stöd än medel ur något finansieringsarrangemang.

[S2]Prövningen ska göras efter samråd med de behöriga myndigheterna för dotterföretagen och resolutionsmyndigheter i de länder inom EES där koncernföretagen har betydande filialer. För en gränsöverskridande koncern ska prövningen göras tillsammans med resolutionsmyndigheterna för andra koncernföretag.

Åtgärder för att hantera väsentliga hinder mot att rekonstruera eller avveckla institut som inte ingår i en finansiell koncern

[K30]12 §  Om Riksgäldskontoret finner att det finns väsentliga hinder mot att rekonstruera eller avveckla ett institut, ska Riksgäldskontoret underrätta institutet, Finansinspektionen och resolutionsmyndigheterna i de länder inom EES där institutet har betydande filialer. Riksgäldskontoret ska samtidigt förelägga institutet att inom fyra månader ange vilka åtgärder som det anser kan undanröja eller minska de väsentliga hinder som Riksgäldskontoret funnit.

[S2]Om Riksgäldskontoret har funnit att det finns väsentliga hinder mot att rekonstruera eller avveckla ett institut, får Riksgäldskontoret inte upprätta en resolutionsplan för institutet förrän åtgärder enligt 13 § har vidtagits eller Riksgäldskontoret har funnit att sådana åtgärder inte är nödvändiga.

[K30]13 §  Om Riksgäldskontoret, efter samråd med Finansinspektionen, bedömer att de åtgärder som institutet anger inte effektivt undanröjer eller minskar de väsentliga hindren mot att rekonstruera eller avveckla institutet, ska Riksgäldskontoret besluta om vilka andra åtgärder som institutet ska vidta för att undanröja eller minska dessa hinder. Ett sådant beslut får dock bara avse sådana åtgärder som anges i 24 §.

[S2]När Riksgäldskontoret prövar vilka åtgärder som institutet ska vidta, ska Riksgäldskontoret ta hänsyn till det hot som hindren utgör för det finansiella systemet och den inverkan åtgärderna har på institutet, det finansiella systemet, den inre marknaden och samhällsekonomin. Åtgärderna ska stå i proportion till de hinder som ska undanröjas eller begränsas.

Åtgärder för att hantera väsentliga hinder mot att rekonstruera eller avveckla en koncern

[K30]14 §  Om Riksgäldskontoret eller en utländsk resolutionsmyndighet underrättar ett företag i en gränsöverskridande koncern om att det finns väsentliga hinder mot rekonstruktion eller avveckling, ska Riksgäldskontoret vänta med beslut om koncernresolutionsplanen till dess processen för att undanröja eller begränsa de väsentliga hindren avslutats.

[K30]15 §  Om Riksgäldskontoret vid en prövning enligt 11 § finner att det finns väsentliga hinder mot att rekonstruera eller avveckla en gränsöverskridande koncern, ska Riksgäldskontoret samråda med tillsynskollegiet och resolutionsmyndigheterna i de länder inom EES där betydande filialer är belägna och därefter försöka komma överens med de utländska resolutionsmyndigheterna om vilka åtgärder som ska vidtas beträffande samtliga institut i koncernen. Riksgäldskontorets bedömning av möjligheten att rekonstruera eller avveckla koncernen ska tjäna som utgångspunkt för beslut i frågan om vilka åtgärder som ska vidtas.

[K30]16 §  När Riksgäldskontoret är samordnande resolutionsmyndighet för en gränsöverskridande koncern och företagen som ingår i koncernen ska bli föremål för åtgärder enligt beslut enligt 15 §, ska Riksgäldskontoret tillsammans med den samordnande tillsynsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten ta fram en rapport som ska innehålla en analys av de väsentliga hindren mot att vidta effektiva resolutionsåtgärder beträffande koncernen. Rapporten ska belysa vilka effekter olika åtgärder har på institutets affärsmodell och ge förslag på sådana proportionella och riktade åtgärder som enligt Riksgäldskontoret är nödvändiga och lämpliga för att undanröja eller begränsa hindren.

[K30]17 §  En rapport enligt 16 § ska lämnas till moderföretaget inom EES med möjlighet att inom fyra månader från mottagandet av rapporten lämna synpunkter och föreslå alternativa åtgärder för att undanröja eller begränsa de hinder som identifierats i rapporten.

[K30]18 §  När moderföretaget har yttrat sig enligt 17 § eller den tid för yttrande som anges i den paragrafen har löpt ut, ska Riksgäldskontoret, efter samråd med behöriga myndigheter och med resolutionsmyndigheter i länder inom EES där moderföretaget, dotterföretag eller betydande filialer till institut i koncernen finns, försöka komma överens med resolutionsmyndigheterna om

 1. vilka väsentliga hinder som finns,
 2. hur de åtgärder som föreslagits av moderföretaget inom EES ska bedömas, och
 3. vilka ytterligare åtgärder som krävs för att undanröja eller begränsa hindren.

[S2]Överenskommelsen ska träffas inom fyra månader från det att moderföretaget yttrat sig över rapporten eller, om moderföretaget inte yttrat sig, vid utgången av den fyramånadersperiod som anges i 17 §.

[K30]19 §  Av en överenskommelse enligt 18 § ska det framgå vad den grundas på. Om Riksgäldskontoret är den samordnande resolutionsmyndigheten, ska myndigheten överlämna överenskommelsen till moderföretaget inom EES.

[S2]Riksgäldskontoret ska fatta de beslut som följer av överenskommelsen.

[K30]20 §  Om en överenskommelse enligt 18 § inte har träffats inom föreskriven tid och Riksgäldskontoret är samordnande resolutionsmyndighet, ska Riksgäldskontoret med tillämpning av 12 och 13 §§ och med hänsyn tagen till synpunkter och reservationer från de övriga resolutionsmyndigheterna fatta beslut om åtgärder som ska vidtas på koncernnivå.

[K30]21 §  Om en överenskommelse enligt 18 § inte har träffats inom föreskriven tid och Riksgäldskontoret inte är samordnande resolutionsmyndighet, ska Riksgäldskontoret med tillämpning av 12 och 13 §§ och med hänsyn tagen till synpunkter och reservationer från de övriga resolutionsmyndigheterna fatta beslut om åtgärder som ska vidtas mot ett institut.

[K30]22 §  Om myndigheterna inte har kommit överens om någon av de åtgärder som anges i 24 § första stycket 7, 8 eller 10, och någon berörd utländsk resolutionsmyndighet inom tidsfristen i 18 § andra stycket har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning 806/2014/EU, ska Riksgäldskontoret skjuta upp sitt beslut enligt 20 eller 21 § med en månad och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Riksgäldskontoret ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

[S2]Riksgäldskontoret får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndigheten enligt 28 kap. 7 § om fyramånadersfristen i 18 § andra stycket har löpt ut eller en överenskommelse har träffats.

[K30]23 §  Ett beslut enligt 18 § av en utländsk samordnande resolutionsmyndighet gäller i Sverige, om det fattats efter en överenskommelse med en eller flera resolutionsmyndigheter eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom fyra månader.

Åtgärder för att undanröja eller minska väsentliga hinder

[K30]24 §  För att undanröja eller begränsa väsentliga hinder som har identifierats enligt 13 eller 18 § får Riksgäldskontoret

 1. förelägga företaget att skaffa eller se över sina koncerninterna arrangemang för finansiering, eller ingå serviceavtal som säkrar att företaget kan tillhandahålla kritiska verksamheter,
 2. förelägga företaget att begränsa sina största enskilda eller totala exponeringar,
 3. införa kompletterande informationskrav som är relevanta för resolutionsändamålen,
 4. förelägga företaget att avyttra särskilda tillgångar,
 5. förelägga företaget att begränsa eller upphöra med en viss verksamhet,
 6. förelägga företaget att begränsa eller förhindra utveckling av vissa affärsområden eller försäljning av vissa produkter,
 7. förelägga företaget att minska komplexiteten i de juridiska eller operativa strukturerna i företaget eller i ett koncernföretag som direkt eller indirekt står under företagets kontroll för att säkerställa att det går att med resolutionsverktygen juridiskt och operativt avskilja kritiska verksamheter från övriga verksamheter,
 8. förelägga ett institut eller ett moderföretag att inrätta ett finansiellt moderholdingföretag i Sverige eller ett finansiellt moderholdingföretag inom EES,
 9. förelägga ett institut eller ett sådant företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 att öka sina kvalificerade skulder eller att vidta åtgärder för att uppfylla minimikravet på nedskrivningsbara skulder, eller
 10. förelägga ett holdingföretag med blandad verksamhet som är moderföretag till ett institut att inrätta ett finansiellt holdingföretag för att kontrollera institutet, om det är nödvändigt för att underlätta resolution och undvika att resolutionen får negativ effekt på den icke-finansiella delen av koncernen.

[S2]När Riksgäldskontoret meddelar ett föreläggande enligt första stycket, ska myndigheten samtidigt förelägga företaget att inom en månad ta fram en plan för hur företaget avser att genomföra de åtgärder som föreläggandet avser.

Informationsutbyte med institut och moderföretag

[K30]25 §  På begäran av Riksgäldskontoret ska ett institut eller ett moderföretag inom EES ge Riksgäldskontoret det stöd och den hjälp Riksgäldskontoret behöver för att upprätta en resolutionsplan för institutet eller koncernen.

[S2]Riksgäldskontoret ska lämna en sammanfattning av resolutionsplanen till institutet eller moderföretaget.

[S3]4 kap. Minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Hur minimikravet beräknas

Beslut om minimikravets storlek

Beslut om minimikravet beträffande företag som ingår i en gränsöverskridande koncern

Undantag för institut som ingår i en koncern

Resolutionsmyndighetens övervakning

Hinder mot att utöva vissa rättshandlingar

Avtalsvillkor om erkännande av nedskrivning eller konvertering

Kontakt med potentiella köpare

Upprättande av register

Aktiekapitalets storlek

Värdering

Beslut om nedskrivning och konvertering

Beslutsprocessen för en gränsöverskridande koncern

Verkställande av nedskrivning och konvertering

Åtgärder mot innehavare av kärnprimärkapitalinstrument

Nedskrivning och konvertering av relevanta kapitalinstrument

Förberedande åtgärder

Värdering inför beslut om resolution eller resolutionsåtgärd

Preliminär värdering

Slutlig värdering

Värdering när resolutionsåtgärder vidtagits

Fastställande av fallissemang

Beslut om resolution m.m.

Förutsättningar för resolution

Institut

Finansiellt institut

Holdingföretag

Resolution och åtgärder i samband med ett resolutionsförfarande i tredjeland

Moderföretag

EES-filialer

Offentliggörande och registrering

Ett dotterföretag uppfyller förutsättningarna för resolution

Om Riksgäldskontoret ansvarar för dotterföretaget

Riksgäldskontoret är samordnande resolutionsmyndighet

Riksgäldskontoret ansvarar för ett dotterföretag men är inte underrättande myndighet

Moderföretaget uppfyller förutsättningarna för resolution

Riksgäldskontoret ansvarar för moderföretaget

Riksgäldskontoret ansvarar för ett dotterföretag men inte för det som fallerar

Gemensamma bestämmelser

Riksgäldskontoret tar kontroll

Föreläggande att vidta resolutionsåtgärder

Ledningen i ett företag i resolution

Hinder mot exekutiva åtgärder

Vilandeförklaring av rättsprocesser

Vad som är resolutionsåtgärder

Tillämpningsprinciper

Offentliggörande

Resolutionsåtgärder beträffande ett företag i en koncern

Anställda och deras representanter

Det ekonomiska utfallet

Egendom i tredjeland

Ändring av löptider och räntevillkor

Förbud mot att fullgöra vissa förpliktelser

Förbud mot att ta i anspråk säkerheter

Förbud mot att utöva vissa rättshandlingar

Definition av försäljningsverktyget

Generellt om överföring

Återföring

Rätten till tillgångar och förpliktelser som överförs

Förvärvarens rättsliga ställning efter en överföring

Samarbetsskyldighet

Villkor, försäljningsprocess och ersättning

Prövning av ägares lämplighet

Särskilt om tillståndsprövning

Definitioner och tillämpningsområde

Broinstitutets rättsliga ställning efter en överföring

Villkor och ersättning

Tillstånd

Riksgäldskontorets kontroll

Verksamheten i ett broinstitut

Styrning av ett broinstitut

Tillgångsförvaltningsbolagets rättsliga ställning efter en överföring

Styrning av ett tillgångsförvaltningsbolag

Definition av skuldnedskrivningsverktyget

Ombildning av en sparbank

Omstruktureringsplaner

Upprättande av omstruktureringsplan

Granskning av omstruktureringsplan

Omstrukturering av flera koncernföretag

Utformningen av nedskrivning och konvertering

Det totala belopp som ska skrivas ned eller konverteras

Ordningsföljden

Konverteringskurs

Fastställande av Riksgäldskontorets beslut

Ägar- och tillståndsprövning

Kompletterande åtgärder

[K30]26 §  För att genomföra en nedskrivning eller konvertering får Riksgäldskontoret

 1. kräva ändring av alla relevanta register, och
 2. förelägga ett företag i resolution att ansöka om att uppta aktier, andra äganderättsinstrument eller skuldinstrument till handel på en reglerad marknad.

[S2]För skuldinstrument som omedelbart före en nedskrivning har varit upptagna till handel på en reglerad marknad gäller inte kravet på upprättande av prospekt enligt 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument vid en ansökan om upptagande till handel.

Undantag från nedskrivning eller konvertering

Förutsättningar för undantag

[K30]27 §  Riksgäldskontoret får helt eller delvis undanta kvalificerade skulder från nedskrivning eller konvertering, om

 1. det inte är möjligt att skriva ned eller konvertera den kvalificerade skulden inom rimlig tid,
 2. det är nödvändigt och proportionellt för att företaget eller någon som har övertagit verksamheten från företaget ska kunna upprätthålla kritisk verksamhet eller affärsverksamhet som är viktig för företagets intjäning eller lönsamhet,
 3. det är nödvändigt och proportionellt för att undvika omfattande spridning av negativa effekter som leder till en allvarlig störning i det finansiella systemet, eller
 4. det krävs för att undvika värdeförstörelse som innebär att förlusterna för andra borgenärer blir högre än om skulderna undantas.

[K30]28 §  När Riksgäldskontoret prövar frågan om undantag för kvalificerade skulder enligt 27 §, ska myndigheten beakta

 1. principen att förluster i första hand ska drabba ägarna och därefter borgenärerna i företaget i resolution i prioritetsordning,
 2. vilken förlustabsorberingskapacitet företaget i resolution har kvar, om skulderna undantas, och
 3. behovet av att behålla tillräckliga resurser för finansiering av resolution.

Omfördelning av bördan

[K30]29 §  Riksgäldskontoret får besluta att skulder som inte undantagits från nedskrivning eller konvertering ska skrivas ned eller konverteras för att täcka de förluster som hänför sig till de undantagna skulderna. Det får dock inte innebära att det ekonomiska utfallet för borgenärerna blir sämre än vad det hade blivit vid konkurs eller likvidation.

Bidrag från resolutionsreserven och alternativa finansieringskällor

[K30]30 §  Om Riksgäldskontoret beslutar att undanta kvalificerade skulder, får myndigheten använda medel från resolutionsreserven eller alternativa finansieringskällor enligt vad som anges i 27 kap.1 och 6 §§, om det behövs för att absorbera förluster i eller ge kapitaltillskott till företaget i resolution. Det får dock bara göras om innehavare av aktier eller andra äganderättsinstrument eller innehavare av relevanta kapitalinstrument eller kvalificerade skulder, genom nedskrivning, konvertering eller på annat sätt, har absorberat förluster i eller bidragit till kapitaliseringen av företaget med ett belopp som minst motsvarar

 1. 8 procent av totala skulder och eget kapital i företaget i resolution baserat på värderingen enligt 7 kap., eller
 2. 20 procent av det berörda företagets riskvägda tillgångar, baserat på värderingen enligt 7 kap.

[S2]Alternativet i första stycket 2 får användas bara om

 1. resolutionsreserven har tillgång till ett belopp som anskaffats genom resolutionsavgift enligt 27 kap. 13 § motsvarande minst 3 procent av de totala garanterade insättningarna, och
 2. det berörda företagets konsoliderade tillgångar är mindre än motsvarande 900 miljarder euro.

[K30]31 §  De medel som Riksgäldskontoret skjuter till får inte överstiga något av följande belopp:

 1. det belopp med vilket de undantagna skulderna skulle ha skrivits ned eller konverterats om inte något undantag hade gjorts, och
 2. det belopp som framgår av 13 §.

[K30]32 §  Riksgäldskontoret får besluta att resolutionsreserven ska bidra med medel motsvarande högst fem procent av företagets skulder och eget kapital, baserat på värderingen enligt 7 kap. Bidraget får finansieras genom

 1. medel som har tillförts resolutionsreserven genom resolutionsavgift enligt 27 kap. 13 §,
 2. belopp som får tas ut genom tilläggsavgift enligt 27 kap. 16 § under tre år, och
 3. upplåning enligt 27 kap. 6 §, om de belopp som anges i 1 och 2 inte är tillräckliga.

[K30]33 §  Riksgäldskontoret får i undantagsfall besluta om ett bidrag som överstiger fem procent av företagets skulder och eget kapital baserat på värderingen enligt 7 kap. Ett sådant beslut får fattas bara om alla kvalificerade skulder utom de kvalificerade insättningarna har skrivits ned eller konverterats helt.

[S2]Den del av bidraget som överstiger fem procent av företagets skulder och eget kapital får finansieras genom

 1. medel som har tillförts resolutionsreserven genom resolutionsavgift enligt 27 kap. 13 §, och
 2. upplåning enligt 27 kap. 6 §.

Underrättelse till Europeiska kommissionen

[K30]34 §  Innan Riksgäldskontoret beslutar att undanta kvalificerade skulder, ska myndigheten underrätta Europeiska kommissionen. Ett beslut att lämna ett bidrag enligt 32 eller 33 § får inte fattas, om kommissionen inom 24 timmar från mottagandet av en sådan underrättelse förbjuder det. Riksgäldskontoret får komma överens med kommissionen om en längre tidsfrist än 24 timmar.

[S2]22 kap. De statliga stabiliseringsverktygen

Definitioner

Tillämpningsområde

Skydd för arrangemang om strukturerad finansiering

Skydd för arrangemang om säkerheter

Skydd för arrangemang om säkerhetsöverlåtelser, kvittning och nettning

Skydd för anmälda avvecklingssystem

Undantag från skyddsreglerna

Ersättning vid sämre ekonomiskt utfall

Konkurs

Likvidation

Avslutande av resolution

Återvinning vid efterföljande konkurs

Ersättning för kostnader och utlägg

Åtgärder för att finansiera resolution

Resolutionsreserven

Finansieringsplan

Tillgångar som ska föras till resolutionsreserven

Lån till resolutionsreserven

Lån till annat finansieringsarrangemang

Villkor för lån mellan finansieringsarrangemang

Avgiftsuttag

Avgiftsskyldiga

Resolutionsavgift

Avgiftsunderlaget

Höjd avgift

Tilläggsavgift

Riskavgift

Uppgiftsskyldighet

Avgiftsbeslut

Uppgiftsskyldighet för institut och koncernföretag

Befogenhet att kräva information

Tystnadsplikt

Samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter

Upplysningar till konkursförvaltare och likvidator

Ärenden till Europeiska bankmyndigheten

30 kap. Överklagande och verkställighet av beslut m.m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2015:1016) om resolution

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
 2. Bestämmelserna i 5 kap. 2 § ska tillämpas på kapitalinstrument och skuldförbindelser som emitterats eller ingåtts från och med den 1 februari 2016.
 3. Avgifter enligt 27 kap. tas ut första gången 2016. Avgiften för 2016 ska reduceras till hälften.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:629) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Förarbeten
Rskr. 2015/16:261, Prop. 2015/16:106, Bet. 2015/16:FiU34
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:706) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 8 kap. 12 §, 14 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2017:1310) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Förarbeten
Rskr. 2017/18:128, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU2
Omfattning
upph. 27 kap. 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 27 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 12 kap. 1 §, 21 kap. 25, 30 §§, 23 kap. 7, 8 §§, 27 kap. 2, 5, 10, 13, 22, 23, 25 §§, 29 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1311) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Förarbeten
Rskr. 2017/18:128, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU2
Omfattning
ändr. 27 kap. 13 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2017:1312) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Förarbeten
Rskr. 2017/18:128, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU2
Omfattning
ändr. 27 kap. 13 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2018:734) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:857) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 27 kap. 24 §, 30 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1958) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Förarbeten
Rskr. 2018/19:38, Prop. 2017/18:292, Bet. 2018/19:FiU16
Omfattning
ändr. 21 kap. 15 §
Ikraftträder
2018-12-29

Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Förarbeten
Rskr. 2018/19:54, Prop. 2018/19:3, Bet. 2018/19:FiU29
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01