Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2015-12-17
Ändring införd
SFS 2015:953 i lydelse enligt SFS 2019:721
Ikraft
2016-04-01
Upphäver
Lag (2006:1116) om information till passagerare m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-26

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om reseinformation, ersättning och prisavdrag vid förseningar och frånträdande av avtal om köp av periodbiljett vid resor i kollektivtrafik med tåg, spårvagn, tunnelbanetåg, buss och personbil.

[S2]Med kollektivtrafik avses detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

[S3]Lagen gäller inte vid trafik som huvudsakligen bedrivs på grund av sitt historiska intresse eller sitt turistvärde.

2 §  Vid resor med tåg tillämpas bestämmelserna om reseinformation och om ersättning och prisavdrag vid förseningar i 717 §§ i den utsträckning motsvarande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen) inte är tillämpliga.

[S2]Av 4 § följer att bestämmelser i tågpassagerarförordningen om reseinformation och rättigheter vid förseningar inte är tillämpliga i vissa fall.

3 §  Vid resor med buss tillämpas bestämmelserna om reseinformation och om ersättning och prisavdrag vid förseningar i 717 §§ i den utsträckning motsvarande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen) inte är tillämpliga.

[S2]Genom 5 § utvidgas tillämpningen av busspassagerarförordningens bestämmelser om reseinformation och rättigheter vid förseningar.

Undantag från tillämpningen av tågpassagerarförordningen

4 §  Artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.2, 10.4 och 15–18 i tågpassagerarförordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska inte tillämpas på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km.

Utvidgning av tillämpningen av busspassagerarförordningen

5 §  Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19–23 i busspassagerarförordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen, i den ursprungliga lydelsen, som har en sträckning som är 150 km eller längre.

Avtalsvillkor som avviker från lagen

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

6 §  Ett avtalsvillkor som i jämförelse med 12–19 §§ är till nackdel för resenären är utan verkan mot denne.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

6 §  Ett avtalsvillkor som i jämförelse med 12-17, 19 eller 20 § är till nackdel för resenären är utan verkan mot denne. Lag (2019:721).

Reseinformation

Transportörens informationsskyldighet

7 §  Transportören ska tillhandahålla information om

  1. en försening eller annan störning i trafiken och dess orsak, varaktighet och konsekvenser,
  2. resenärens rättigheter i frågor som regleras i denna lag, 3. transportörens allmänna avtalsvillkor,
  3. biljettpriser, tidtabeller och linjesträckningar,
  4. tillgänglighet till fordon, stationer och hållplatser,
  5. möjligheten att medföra cyklar och villkor för detta,
  6. säkerhets- och trygghetsfrågor, och
  7. hur transportören kan kontaktas.

8 §  Under en resa med spårvagn eller tunnelbanetåg eller med tåg som inte omfattas av tillämpningsområdet för tågpassagerarförordningen ska transportören ge resenären information om nästa station eller hållplats och viktigare anslutande förbindelser.

9 §  Information enligt 7 och 8 §§ ska tillhandahållas i den eller de former som är mest lämpliga för att resenärerna ska kunna ta del av informationen. Vid bedömningen av lämplig form ska särskild vikt läggas vid behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Tillsyn över informationsskyldigheten

10 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att transportörer fullgör de skyldigheter som följer av 79 §§.

Påföljd vid utebliven information

11 §  Om information inte lämnas enligt 79 §§, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av 2936 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

Ersättning och prisavdrag vid förseningar

Vad som avses med försening

12 §  En resa är att anse som försenad, om transportens ankomst till resans slutdestination sker vid en senare tidpunkt än vad som framgår av transportavtalet eller, om ankomsttiden inte anges där, den offentliggjorda tidtabellen.

[S2]Med resa avses en transport som en resenär och en eller flera transportörer har ingått avtal om. Om det har ingåtts ett avtal som ger resenären rätt till en eller flera transporter som inte närmare har specificerats, krävs för att det ska vara fråga om en resa också att resenären särskilt har inrättat sig efter den aktuella transporten.

Förseningsbedömningen vid ändringar av en trafiktjänst

13 §  Om en transportör har senarelagt tiderna för en enskild trafiktjänst, ska bedömningen av om resan är försenad göras utifrån den ändrade tiden för ankomst i stället för vad som anges i 12 § första stycket, om information om ändringen har offentliggjorts åtminstone tre dygn före den tid för avgång som framgår av den offentliggjorda tidtabellen.

[S2]Om en transportör har ställt in en enskild trafiktjänst, ska den tid för ankomst som framgår av den offentliggjorda tidtabellen inte beaktas vid bedömningen av om resan är försenad, om information om att trafiktjänsten har ställts in har offentliggjorts enligt första stycket.

[S3]Första och andra styckena gäller inte i de fall resans ankomsttid till slutdestinationen framgår av transportavtalet.

Ersättning för annan transport vid befarad försening

14 §  Om det finns skälig anledning att anta att en resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har resenären rätt till ersättning av transportören för skäliga kostnader för annan transport för att nå resans slutdestination. Detta gäller även om det inte har ingåtts ett avtal om transport för den resa som befaras bli försenad, om resenären särskilt har inrättat sig efter den transporten.

[S2]Om resenären inte har betalat för resan, får transportören avräkna den kostnad som resenären skulle ha haft om denne hade betalat för resan.

[S3]Högsta ersättningen enligt denna paragraf är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle ha avslutats.

Prisavdrag vid försening

15 §  Om en resa är mer än 20 minuter försenad, har resenären, om han eller hon inte begär ersättning för annan transport vid befarad försening enligt 14 §, rätt till prisavdrag med

  1. 50 procent av det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 20 minuter,
  2. 75 procent av det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 40 minuter, eller
  3. hela det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 60 minuter.

16 §  Om det inte klart framgår vilket pris resenären har betalat för resan, ska prisavdraget beräknas utifrån priset för en enkelbiljett för resenären. Om resenären i ett sådant fall har använt en biljett som innebär en rabatt i förhållande till en enkelbiljett, får transportören minska prisavdraget i proportion till rabatten.

Reklamation

17 §  Resenären får begära ersättning för annan transport vid befarad försening enligt 14 § eller prisavdrag vid försening enligt 15 § endast om resenären inom skälig tid efter det att resan avslutades eller, om transporten inte genomförs, skulle ha avslutats lämnat transportören ett meddelande om att han eller hon vill åberopa förseningen (reklamation). Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att resan avslutades eller skulle ha avslutats ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

[S2]Om ett meddelande om reklamation har skickats på ett ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när detta gjordes.

Ersättning till transportören

18 §  I 9 § järnvägstrafiklagen (2018:181) finns bestämmelser om transportörens rätt till ersättning i vissa fall av en infrastrukturförvaltare för skada som uppkommer för transportören till följd av dennes skyldigheter enligt 14 och 15 §§ i denna lag. Lag (2018:187).

Frånträdande av avtal om köp av periodbiljett

19 §  Resenären får frånträda avtalet om köp av en periodbiljett, om transportörens trafikutbud ändras efter köpet på så sätt att det avviker från vad resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för resenären.

[S2]Om en resenär frånträder avtalet om köp av en periodbiljett, har resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet.

[S3]Med periodbiljett avses en biljett som ger resenären rätt till ett obestämt antal resor under en viss tidsperiod. Lag (2018:187).

Preskription

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

20 §  En fordran enligt 14, 15 eller 18 § upphör, om resenären inte väcker talan inom tre år från det att fordran uppkom. Lag (2018:187).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

20 §  En fordran enligt 14, 15 eller 19 § upphör, om resenären inte väcker talan inom tre år från det att fordran uppkom. Lag (2019:721).

Ändringar

Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Förarbeten
Rskr. 2015/16:73, Prop. 2015/16:13, Bet. 2015/16:CU9
Ikraftträder
2016-04-01

Lag (2018:187) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Förarbeten
Rskr. 2017/18:193, Prop. 2017/18:62, Bet. 2017/18:CU12
Omfattning
nuvarande 18,19 §§ betecknas 19, 20 §§, rubr. närmast före 18, 19 §§ sätts närmast före 19, 20 §§; ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:721) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Förarbeten
Rskr. 2019/20:15, Prop. 2018/19:141, Bet. 2019/20:CU2
Omfattning
ändr. 6, 20 §§
Ikraftträder
2020-01-01