Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2016-12-20
Ändring införd
SFS 2016:1332 i lydelse enligt SFS 2022:1068
Ikraft
2017-02-01
Upphäver
Förordning (2007:782) med instruktion för Tullverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Uppgifter

1 §  Tullverket ska fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

2 §  Tullverket ska övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

3 §  Tullverket ska förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor.

[S2]Tullverket ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:99).

4 §  Tullverket ska bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor.

5 §  Tullverket ska bedriva viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott.

6 §  Tullverket ska tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut.

7 §  Tullverket ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Tullverket.

8 §  Tullverket får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

8 a §  Tullverket ska vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende den del av den svenska avgiften till Europeiska unionen som härrör från tullmedel. Förordning (2017:257).

/Träder i kraft I: 2022-10-01/

8 b §  Tullverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:565).

/Träder i kraft I: 2022-08-01/

8 c §  I förordningen (2022:1058) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning finns bestämmelser om myndighetens ansvar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624. Förordning (2022:1068).

Information till regeringen

9 §  Tullverket ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.

10 §  I 6 kap. 1 § tullagen (2016:253) finns bestämmelser om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Tullverket.

[S2]Det allmänna ombudet ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för ombudets verksamhet till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Ledning

11 §  Tullverket leds av en myndighetschef.

12 §  Vid Tullverket ska det finnas ett insynsråd med högst tolv ledamöter.

Organisation

13 §  Tullverket ska bedriva verksamhet vid de platser som motiveras av uppgifterna.

[S2]Tullverkets ledning bestämmer den närmare utformningen av organisationen.

Anställningar och uppdrag

14 §  Generaltulldirektören är myndighetschef.

15 §  Vid Tullverket ska det finnas en överdirektör.

16 §  Ersättare för det allmänna ombudet utses av Tullverket efter anmälan av det allmänna ombudet.

Personalansvarsnämnd

17 §  Vid Tullverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 §  Tullverket ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. vid ersättning till anställda vid Tullverket vars egendom har skadats i tjänsten.

[S2]Frågor om ersättning ska prövas av Tullverket.

Rätt att meddela föreskrifter

20 §  Tullverket får meddela föreskrifter om

  1. beväpning av tulltjänstemän för sådana situationer som avses i 24 kap.brottsbalken,
  2. uniformer och annan personlig utrustning för anställda vid Tullverket, och
  3. användningsområdet för Tullverkets heraldiska vapen.

21 §  Tullverket får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur åklagarverksamhet som avses i 4 § ska utövas.

Undantag från myndighetsförordningen

22 §  Tullverket ska inte tillämpa 21 § 3–5 myndighetsförordningen (2007:515) om myndighetens beslut när det gäller beslut som fattas genom automatiserad behandling.

Ändringar

Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket

Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:257) om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ny 8 a §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2020:99) om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-03-31

Förordning (2022:565) om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ny 8 b §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2022:1068) om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ny 8 c §
Ikraftträder
2022-08-01