Konkurrensskadelag (2016:964)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2016-11-03
Ändring införd
SFS 2016:964 i lydelse enligt SFS 2021:84
Ikraft
2016-12-27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01
Övrigt
Rättelseblad 2018:85 har iakttagits.

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till följd av en överträdelse av konkurrensrätten.

Prop. 2016/17:9: I paragrafen anges att lagen innehåller bestämmelser om ersättning till följd av en överträdelse av konkurrensrätten. Uttrycket överträdelse av konkurrensrätten finns i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (direktivet) och motsvarar uttrycket överträdelse i 2 § 1.

[K1]2 §  I denna lag betyder

 1. överträdelse: en överträdelse av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 2 kap.1 eller 7 §konkurrenslagen (2008:579) eller bestämmelser i annan nationell rätt som tillämpas parallellt med unionens konkurrensrätt enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget,
 2. överträdare: det företag eller den sammanslutning av företag som begått en överträdelse,
 3. skadelidande: den som lidit en skada som orsakats av en överträdelse,
 4. konkurrensmyndighet: Europeiska kommissionen eller en myndighet som utsetts enligt artikel 35 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 att ansvara för tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget,
 5. nationell domstol: en domstol i en medlemsstat i den mening som avses i artikel 267 i EUF-fördraget,
 6. slutligt överträdelseavgörande: ett avgörande som har meddelats av en konkurrensmyndighet eller en nationell domstol där det har fastställts att en överträdelse har skett och som inte kan bli föremål för förnyad prövning genom ordinära rättsmedel,
 7. bevis: alla former av bevismaterial som får läggas fram i domstol, oberoende av lagringsmedium,
 8. kartell: ett avtal eller ett samordnat förfarande mellan två eller flera konkurrenter som syftar till att samordna deras konkurrensbeteende på marknaden eller påverka de relevanta konkurrensparametrarna,
 9. eftergiftsprogram: ett program för tillämpningen av artikel 101 i EUF-fördraget eller motsvarande bestämmelse i nationell rätt på grundval av vilket ett företag som deltagit i en hemlig kartell, oberoende av övriga företag som är inblandade i kartellen, samarbetar med konkurrensmyndigheten i dennas utredning genom att frivilligt ge information om vad företaget vet om kartellen och företagets roll i denna, och i utbyte beviljas befrielse från eller nedsättning av sanktionsavgift för sin inblandning i kartellen,
 10. förklaring inom ramen för ett eftergiftsprogram: en redogörelse som lämnas av ett företag med information, utom redan befintlig information, om vad företaget vet om en kartell och företagets roll i denna, och som utarbetats särskilt för att lämnas in till en konkurrensmyndighet för att denna ska bevilja befrielse från eller nedsättning av sanktionsavgift inom ramen för ett eftergiftsprogram,
 11. redan befintlig information: bevis som finns oberoende av en konkurrensmyndighets förfaranden, oberoende av om denna information finns i en konkurrensmyndighets ärendeakt eller inte,
 12. förlikningsinlaga: en frivillig redogörelse från ett företag till en konkurrensmyndighet, där företaget medger eller avstår från att bestrida sitt deltagande i och ansvar för en överträdelse och som utarbetats särskilt för att göra det möjligt för konkurrensmyndigheten att tillämpa ett förenklat eller påskyndat förfarande,
 13. företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse: ett företag som har befriats från sanktionsavgift av en konkurrensmyndighet inom ramen för ett eftergiftsprogram,
 14. överpris och underpris: skillnaden mellan det pris som faktiskt har betalats och det pris som skulle ha gällt om en överträdelse inte hade skett,
 15. tvistlösning i godo: samtliga mekanismer som gör det möjligt för parterna att nå en lösning utanför domstol av en tvist som gäller ett skadeståndsanspråk,
 16. uppgörelse i godo: en överenskommelse som uppnås genom tvistlösning i godo,
 17. direkt köpare: den som av en överträdare direkt förvärvat varor eller tjänster som varit föremål för en överträdelse,
 18. indirekt köpare: den som av en direkt köpare eller efterföljande köpare förvärvat varor eller tjänster som varit föremål för en överträdelse, eller varor eller tjänster som omfattar eller härrör från sådana varor eller tjänster,
 19. direkt leverantör: den som direkt tillhandahållit en överträdare varor eller tjänster som varit föremål för en överträdelse, och
 20. indirekt leverantör: den som till en direkt eller tidigare leverantör tillhandahållit varor eller tjänster som varit föremål för en överträdelse, eller varor eller tjänster som ingår i eller använts vid framställningen av sådana varor eller tjänster.

Prop. 2016/17:9: 1. överträdelse: en överträdelse av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller bestämmelser i annan nationell rätt som tillämpas parallellt med unionens konkurrensrätt enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget,

2 kap. Ersättningsansvar

Förutsättningar för ansvar

[K2]1 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig till en överträdelse, ska ersätta den skada som uppkommer genom överträdelsen.

Prop. 2016/17:9: I paragrafen anges de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att skadestånd ska utgå till följd av en överträdelse. Bestämmelserna har utformats med 3 kap. 25 § första stycket konkurrenslagen (2008:579) som förebild och ska tolkas i ljuset av dess tillämpning. Kravet på uppsåt eller oaktsamhet ska tillämpas på ett sätt som inte gör det praktiskt omöjligt eller överdrivet svårt att utöva den rätt till full ersättning för ...

Solidariskt ansvar

[K2]2 §  Om två eller flera är ersättningsskyldiga för en skada, svarar de solidariskt för skadan om inte ansvaret är begränsat enligt någon av 35 §§.

Prop. 2016/17:9: Av bestämmelsen följer att vart och ett av de företag eller sammanslutningar av företag som gör sig skyldiga till en överträdelse på det sätt som anges i 1 § är skyldiga att ersätta den skadelidande fullt ut, dvs. företagen är solidariskt ansvariga för den skada som uppkommit. Den som lidit skada kan alltså kräva ersättning från vilken som helst av överträdarna till dess full ersättning erhålls. Ett exempel på en överträdelse som begåtts tillsammans med andra företag är en kartell (se definitionen ...

[K2]3 §  För ett litet eller medelstort företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, omfattar det solidariska ansvaret endast skador som uppkommit hos företagets direkta eller indirekta köpare eller leverantörer om

 1. företagets marknadsandel har understigit fem procent vid någon tidpunkt under överträdelsen, och
 2. en tillämpning av 2 § oåterkalleligen skulle äventyra företagets ekonomiska bärkraft och medföra att dess tillgångar förlorade allt värde.

[S2]Första stycket gäller inte om

 1. företaget har förmått ett annat företag att medverka i överträdelsen,
 2. företaget har haft en ledande roll i överträdelsen,
 3. företaget tidigare har gjort sig skyldigt till en överträdelse enligt ett slutligt överträdelseavgörande, eller
 4. den skadelidande inte kan få full ersättning från någon annan överträdare.

Prop. 2016/17:9: medelstora företag, omfattar det solidariska ansvaret endast skador som uppkommit hos företagets direkta eller indirekta köpare eller leverantörer om

[K2]4 §  För ett företag som har beviljats sanktionsavgiftsbefrielse omfattar det solidariska ansvaret endast skador som uppkommit hos

 1. företagets direkta eller indirekta köpare eller leverantörer, och
 2. andra skadelidande, om skadan inte kan ersättas av någon annan överträdare.

Prop. 2016/17:9: I paragrafen föreskrivs en begränsning i det solidariska ansvaret i 2 § för ett företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse, dvs. ett företag som deltagit i en hemlig kartell och som befriats från sanktionsavgift (jfr 1 kap. 2 § 9 och 13). Bestämmelser om sanktionsavgiftsbefrielse finns i 3 kap. 12 § konkurrenslagen (eftergift). Sanktionsavgiftsbefrielse kan även beviljas av nationella konkurrensmyndigheter i andra medlemsstater ...

[K2]5 §  Ett företag som har träffat en uppgörelse i godo med en skadelidande är solidariskt ansvarigt gentemot denne endast om

 1. skadan inte kan ersättas av någon annan överträdare, och
 2. något annat inte avtalats.

Prop. 2016/17:9: Paragrafen innehåller en begränsning i det solidariska ansvaret för ett företag som träffat en uppgörelse i godo med en skadelidande. Genom begränsningen svarar inte företaget för ersättningsanspråk som den skadelidande kan ha mot andra företag som deltagit i överträdelsen. Uppgörelsen i godo släcker alltså ut den skadelidandes möjligheter att med åberopande om solidariskt ansvar vända sig mot företaget för att få resterande del av sin skada ersatt.

Ansvarsbegränsningen gäller ...

Preskription

[K2]6 §  Rätten till ersättning faller bort, om talan inte väcks inom fem år från det att överträdelsen upphört och den skadelidande fått kännedom om eller skäligen kan antas ha fått kännedom om

 1. beteendet och att det utgjorde en överträdelse,
 2. att överträdelsen orsakat denne skada, och
 3. överträdarens identitet.

Prop. 2016/17:9: I paragrafen föreskrivs en femårig preskriptionsfrist för att väcka talan om ersättning. Fristen börjar löpa först sedan överträdelsen upphört och den skadelidande fått kännedom om eller skäligen kan antas ha fått kännedom om de omständigheter som sedan anges i paragrafen. Bestämmelserna innebär att om den skadelidande exempelvis fått kännedom om beteendet och att det utgjorde en överträdelse, att överträdelsen orsakat denne skada och överträdarens identitet först två år efter det att överträdelsen ...

[K2]7 §  Fristen enligt 6 § avbryts om en konkurrensmyndighet vidtar åtgärder i fråga om den överträdelse som anspråket avser. En ny frist löper från den dag det finns ett slutligt överträdelseavgörande eller när myndigheten avslutat sitt förfarande på något annat sätt.

Prop. 2016/17:9: Paragrafen innehåller bestämmelser om preskriptionsavbrott. Av första meningen följer att den femåriga preskriptionsfristen enligt 6 § avbryts om en konkurrensmyndighet vidtar åtgärder i fråga om den överträdelse av konkurrensrätten som skadeståndsanspråket avser. Det betyder att myndigheten ska vidta åtgärderna i syfte att i ett senare skede kunna ingripa mot den aktuella överträdelsen. Ett åläggande enligt 5 kap. 1 § konkurrenslagen ...

[K2]8 §  För parter som deltar i en tvistlösning i godo upphör fristen enligt 6 § att löpa under den tid tvistlösningen pågår.

Prop. 2016/17:9: Paragrafen har utformats enligt synpunkter från Lagrådet. Av paragrafen följer att preskriptionsfristen enligt 6 § upphör att löpa under den tid

tvistlösning utom rätta pågår. En tvistlösning i godo kan inledas och avslutas på olika sätt. Det är den skadelidande som har att säkra bevisning om att fristen har upphört att löpa.

Uttrycket ...

3 kap. Bestämmande av ersättning

Ersättningens omfattning

[K3]1 §  Ersättning för skada enligt 2 kap. 1 § omfattar faktisk skada och utebliven vinst.

[S2]Ränta på ersättningen tas ut från den dag skadan uppkom till den dag betalning sker. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635). Om ansökan om betalningsföreläggande eller stämning i mål om utgivande av betalning delges, beräknas räntan enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivningen.

Prop. 2016/17:9: Ränta på ersättningen tas ut från den dag skadan uppkom till den dag betalning sker. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635). Om ansökan om betalningsföreläggande eller stämning i mål om utgivande av betalning delges, beräknas räntan enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivningen.

I paragrafen regleras vilken ersättning som ska betalas ...

[K3]2 §  När ett anspråk på ersättning för faktisk skada omfattar ett överpris ska, om svaranden visar det, ersättningen minskas med ett belopp som motsvarar det överpris som den skadelidande övervältrat på sina köpare. Motsvarande gäller i fråga om ett underpris som den skadelidande övervältrat på sina leverantörer.

Prop. 2016/17:9: Paragrafen innehåller bestämmelser som är tillämpliga när ersättning för faktisk skada ska bestämmas. Bestämmelserna tillämpas när överträdelsen gett upphov till överpris eller ett underpris, dvs. skillnaden mellan det pris som faktiskt har betalats och det pris som skulle ha gällt om överträdelsen inte hade skett. När det finns en sådan prisskillnad kan den helt eller delvis antingen bäras av den skadelidande själv eller övervältras på dennes avtalsparter. Av paragrafen följer att ersättningen ...

[K3]3 §  När ersättningen bestäms ska en uppgörelse i godo med en annan överträdare beaktas. Ersättningen ska minskas med den överträdarens andel av den skada som uppgörelsen avser. Andelen ska bestämmas med hänsyn till överträdarnas relativa ansvar för den skada som överträdelsen orsakat.

Prop. 2016/17:9: Bestämmelserna i paragrafen är tillämpliga när den skadelidande delvis fått sin skada ersatt genom en uppgörelse i godo med en överträdare och sedan ska få sina återstående anspråk ersatta av någon annan överträdare. Vid sådant förhållande ska enligt andra meningen ersättningen minskas med den andel av skadan som uppgörelsen avser.

I tredje meningen regleras hur överträdarens andel av skadan ska bestämmas. Andelen ska bestämmas med hänsyn till överträdarnas relativa ...

Presumtion för skada

[K3]4 §  Vid en överträdelse som utgörs av en kartell ska en skada anses ha inträffat, om inte något annat visas.

Prop. 2016/17:9: Av paragrafen följer att skada presumeras ha inträffat vid en överträdelse som utgörs av en kartell, men att överträdaren har rätt att motbevisa presumtionen. Presumtionen avser det förhållandet att en skada inträffat, dvs. att det finns ett orsakssamband mellan överträdelsen och skadan, inte att skadan ska presumeras vara av en viss omfattning. Presumtionsregeln är generellt tillämplig oavsett om den skadelidande är direkt eller indirekt köpare eller står i något annat förhållande till överträdaren. ...

Överpris som övervältrats på en indirekt köpare

[K3]5 §  När ersättningen till en indirekt köpare bestäms ska, om inte något annat visas, ett överpris anses ha övervältrats på den indirekta köparen om överträdelsen har lett till ett överpris för den direkta köparen.

Prop. 2016/17:9: Bestämmelserna i paragrafen har betydelse för att fastställa ersättning för en skada som uppkommit i köparledet. Paragrafen är således tillämplig i ett mål där talan väckts av en indirekt köpare.

En förutsättning för att en övervältring ska anses föreligga är att överträdelsen har lett till ett överpris för den direkta köparen. Om käranden visar att överträdelsen har lett till ett överpris, presumeras att överpriset har övervältrats. Det ligger sedan på käranden att visa hur ...

Underpris som övervältrats på en indirekt leverantör

[K3]6 §  När ersättningen till en indirekt leverantör bestäms ska, om inte något annat visas, ett underpris anses ha övervältrats på den indirekta leverantören om överträdelsen har lett till ett underpris för den direkta leverantören.

Prop. 2016/17:9: Bestämmelserna i paragrafen har betydelse när ersättning för en skada som uppkommit i leverantörsledet ska fastställas. Paragrafen är således tillämplig när ersättningens storlek ska bestämmas i ett mål där talan väckts av en indirekt leverantör. För tillämpning av paragrafen kan ledning hämtas från kommentaren till 5 §.

Uttrycket underpris definieras i 1 kap. 2 § 14. Genom paragrafen genomförs artikel 12.4 i fråga om artikel 14.2 i direktivet.

4 kap. Regressrätt

Förutsättning för regressrätt

[K4]1 §  Den som enligt 2 kap. 2 § har betalat mer än sin andel av skadan har rätt att få ersättning av en annan överträdare med ett belopp som högst får uppgå till den överträdarens andel av skadan, med de begränsningar som föreskrivs i 2 och 3 §§.

[S2]En överträdares andel av skadan ska bestämmas med hänsyn till överträdarnas relativa ansvar för den skada som överträdelsen orsakat.

Prop. 2016/17:9: En överträdares andel av skadan ska bestämmas med hänsyn till överträdarnas relativa ansvar för den skada som överträdelsen orsakat.

Paragrafen innehåller bestämmelser om regressrätt. Bestämmelserna är tillämpliga när flera överträtt konkurrensrätten tillsammans, t.ex. i en kartell, och där en av överträdarna helt eller delvis har svarat för andra överträdares ersättningsskyldighet till följd av det solidariska ansvaret enligt 2 kap. 2 §.

Bestämmelsen i första ...

Begränsningar i regressrätten

[K4]2 §  Rätten till ersättning från ett företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse är begränsad till ett belopp som högst får uppgå till den skada företaget orsakat sina direkta eller indirekta köpare eller leverantörer.

[S2]Första stycket tillämpas inte i fråga om ersättning för en skada som har orsakats andra skadelidande än överträdarnas direkta eller indirekta köpare eller leverantörer.

Prop. 2016/17:9: Första stycket tillämpas inte i fråga om ersättning för en skada som har orsakats andra skadelidande än överträdarnas direkta eller indirekta köpare eller leverantörer.

Paragrafen innehåller bestämmelser om begränsningar i regressrätten gentemot ett företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse. Av första stycket följer att rätten till ersättning enligt 1 § är begränsad till ett belopp som högst får uppgå till den skada företaget orsakat sina direkta eller indirekta ...

[K4]3 §  Rätten till ersättning från en överträdare som träffat en uppgörelse i godo med en skadelidande är begränsad till att omfatta ersättning som lämnats till någon annan skadelidande.

Prop. 2016/17:9: Paragrafen innehåller en bestämmelse om begränsning i regressrätten gentemot en överträdare som gjort upp i godo med en skadelidande. Den överträdare som gjort upp i godo (A) har alltså inget regressansvar gentemot en annan överträdare (B) för den ersättning som B betalat till den skadelidande som gjort upp i godo med A. Begränsningen innebär att ersättningsanspråk endast kan riktas mot överträdaren avseende ersättning som lämnats till någon annan skadelidande för samma överträdelse. För sådan ...

5 kap. Rättegångsbestämmelser

Prop. 2017/18:43: Skriftligt bevis 6 § Om det vid prövningen av om en handling ska företes eller tillhandahållas görs gällande att handlingen är en sådan som avses i 5 § första stycket 1 eller 2, är den som yrkandet riktas mot, efter begäran av den som framställt yrkandet, skyldig att överlämna handlingen till rätten för prövning av frågan. Vid denna prövning får rätten inte ge någon annan tillfälle att yttra sig än konkurrensmyndigheten eller den som upprättat handlingen. En part har rätt att ta ...

Behörig domstol

[K5]1 §  Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag.

Prop. 2016/17:9: Av paragrafen framgår att Patent- och marknadsdomstolen är exklusivt behörig att pröva en talan enligt lagen. Domstolens behörighet omfattar såväl en talan om skadestånd enligt 2 kap. som en talan om regressanspråk enligt 4 kap. I lagen (2016:188) om patent- och marknadsdom-

stolar finns ...

Grupptalan

[K5]2 §  En talan om skadestånd enligt denna lag får föras som grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång. Vid en grupptalan tillämpas inte 3 § lagen om grupprättegång.

Prop. 2016/17:9: I första meningen anges att en skadeståndstalan får föras som grupptalan enligt lagen om grupprättegång. Med tillämpning av 1 § innebär detta att en sådan talan ska väckas vid Patent- och marknadsdomstolen. Av andra meningen följer att lagen om grupprättegång ska tillämpas, med undantag för bestämmelserna om allmänna domstolars behörighet att handlägga mål.

Av paragrafen följer att en talan om regressanspråk inte får föras som grupptalan.

Övervägandena ...

Särskilda bestämmelser för mål om skadestånd

Vilandeförklaring

[K5]3 §  Rätten får förklara ett mål vilande om två eller flera parter inlett en tvistlösning i godo av ett anspråk som omfattas av talan i målet. Målet ska återupptas senast inom två år från beslutet om vilandeförklaring.

Prop. 2016/17:9: Handläggningen av mål enligt denna lag regleras i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar. Av den lagen följer att rättegångsbalkens bestämmelser om tvistemål ska tillämpas, om inte något annat föreskrivs i den lagen eller någon annan lag. Av rubriken Särskilda bestämmelser för mål om skadestånd före paragrafen följer att denna lag innehåller bestämmelser som ...

Skriftligt bevis

[K5]4 §  I 38 kap.rättegångsbalken finns bestämmelser om skriftligt bevis. Ett föreläggande om att förete eller tillhandahålla exemplar av handlingar som finns hos en konkurrensmyndighet får riktas till myndigheten endast om det kan antas att handlingen inte utan olägenhet kan företes av någon annan.

[S2]Om det kan antas att ett beslut om att förete eller tillhandahålla ett exemplar av en skriftlig handling som finns hos en konkurrensmyndighet allvarligt skulle försvåra myndighetens möjlighet att fullgöra sina uppgifter, får ett sådant beslut inte meddelas.

[S3]En konkurrensmyndighet får på eget initiativ yttra sig över om en begäran om företeende eller tillhandahållande av en handling som finns i en konkurrensmyndighets ärendeakt är proportionell.

Prop. 2016/17:9: Om det kan antas att ett beslut om att förete eller tillhandahålla ett exemplar av en skriftlig handling som finns hos en konkurrensmyndighet allvarligt skulle försvåra myndighetens möjlighet att fullgöra sina uppgifter, får ett sådant beslut inte meddelas.

En konkurrensmyndighet får på eget initiativ yttra sig över om en begäran om företeende eller tillhandahållande av en handling som finns i en konkurrensmyndighets ärendeakt är proportionell.

I första ...

[K5]5 §  Skyldigheten enligt 38 kap.2 och 8 §§rättegångsbalken att förete eller tillhandahålla skriftlig handling omfattar inte exemplar av sådana handlingar som finns hos en konkurrensmyndighet och som utgörs av

 1. förklaringar inom ramen för ett eftergiftsprogram,
 2. förlikningsinlagor,
 3. information som en fysisk eller juridisk person tagit fram särskilt för en konkurrensmyndighets handläggning av ett ärende, eller
 4. information som konkurrensmyndigheten tagit fram och överlämnat till parterna under handläggningen av ett ärende. Efter att konkurrensmyndigheten genom att anta ett beslut eller på något annat sätt avslutat sitt förfarande, omfattas dock återkallade förlikningsinlagor och handlingar som avses i första stycket 3 och 4 av skyldigheten att förete eller tillhandahålla skriftlig handling.

Prop. 2016/17:9: 3. information som en fysisk eller juridisk person tagit fram särskilt för en konkurrensmyndighets handläggning av ett ärende, eller

4. information som konkurrensmyndigheten tagit fram och överlämnat till parterna under handläggningen av ett ärende.

Efter att konkurrensmyndigheten genom att anta ett beslut eller på något annat sätt avslutat sitt förfarande, omfattas dock återkallade förlikningsinlagor och handlingar som avses i första stycket 3 och 4 av skyldigheten ...

[K5]6 §  Om det vid prövningen av om en handling ska företes eller tillhandahållas görs gällande att handlingen är en sådan som avses i 5 § första stycket 1 eller 2, är den som yrkandet riktas mot, efter begäran av den som framställt yrkandet, skyldig att överlämna handlingen till rätten för prövning av frågan. Vid denna prövning får rätten inte ge någon annan tillfälle att yttra sig än konkurrensmyndigheten eller den som upprättat handlingen. En part har rätt att ta del av handlingen endast i den utsträckning rätten finner att den ska företes eller tillhandahållas.

[S2]Finner rätten att handlingen är undantagen från skyldigheten att förete eller tillhandahålla skriftlig handling ska handlingen omedelbart återlämnas. Innehåller handlingen även uppgifter som inte omfattas av undantaget ska rätten behålla ett utdrag ur handlingen med dessa uppgifter.

[S3]Vid prövningen av skyldigheten enligt första stycket att överlämna handlingen till rätten är 38 kap.4, 5 och 7 §§rättegångsbalken tillämpliga. Lag (2018:85).

Prop. 2016/17:9: Finner rätten att handlingen är undantagen från skyldigheten att förete eller tillhandahålla skriftlig handling ska handlingen omedelbart återlämnas. Innehåller handlingen även uppgifter som inte omfattas av undantaget ska rätten behålla ett utdrag ur handlingen med dessa uppgifter.

[K5]7 §  Det som föreskrivs i 46 §§ gäller även i fråga om bevisning till framtida säkerhet enligt 41 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2016/17:9: Enligt 41 kap. 3 § rättegångsbalken ska vid bevisupptagning till framtida säkerhet vad som föreskrivs för bevisupptagning i rättegång utom huvudförhandling tillämpas på motsvarande sätt. För att tydliggöra att detta även innefattar vad som följer av 5 kap. 4–6 §§ i den nya lagen föreskrivs detta uttryckligen.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt ...

Förbud mot att åberopa visst skriftligt bevis

[K5]8 §  En handling som avses i 5 § första stycket får inte åberopas som bevis i ett mål om skadestånd enligt denna lag. Efter att konkurrensmyndigheten genom att anta ett beslut eller på något annat sätt avslutat sitt förfarande får dock återkallade förlikningsinlagor och handlingar som avses i 5 § första stycket 3 och 4 åberopas som bevis.

[S2]Exemplar av andra handlingar än de som avses i första stycket och som någon fått del av enbart genom tillgång till en konkurrensmyndighets ärendeakt får i mål om skadestånd enligt denna lag åberopas som bevis endast av den personen eller någon som övertagit dennes rättigheter.

Prop. 2016/17:9: Exemplar av andra handlingar än de som avses i första stycket och som någon fått del av enbart genom tillgång till en konkurrensmyndighets ärendeakt får i mål om skadestånd enligt denna lag åberopas som bevis endast av den personen eller någon som övertagit dennes rättigheter.

Genom paragrafen, som medför vissa begränsningar i principen om fri bevisföring, genomförs artikel 7 i direktivet.

I första stycket föreskrivs ett förbud mot att åberopa vissa ...

Rättskraft

[K5]9 §  Om det genom ett avgörande enligt 3 kap. 1, 1 a eller 2 § eller 5 § första stycket 1konkurrenslagen (2008:579) som fått laga kraft har slagits fast att en överträdelse av konkurrensrätten har skett, får den frågan inte på nytt tas upp till prövning i ett mål om skadestånd enligt denna lag. Lag (2021:84).

Prop. 2016/17:9: Bestämmelsen, som behandlats i avsnitt 6.7.10, genomför artikel 9.1 i direktivet. Genom paragrafen ges det tidigare avgörandet positiv rättskraft i en efterföljande skadeståndsprocess.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Konkurrensskadelag (2016:964)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 27 december 2016.
 2. Bestämmelserna i 5 kap.39 §§ tillämpas på talan som väckts efter den 25 december 2014.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:19, Prop. 2016/17:9, Bet. 2016/17:NU6
Ikraftträder
2016-12-27

Lag (2018:85) om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:150, Prop. 2017/18:43, Bet. 2017/18:KU17
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-04-01

Lag (2021:84) om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.
 2. För avgöranden enligt 3 kap. 16 § konkurrenslagen (2008:579) som fått laga kraft före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:170, Prop. 2020/21:51, Bet. 2020/21:NU10
Omfattning
ändr. 5 kap. 9 §
Ikraftträder
2021-03-01