Lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2017-04-27
Ändring införd
SFS 2017:317 i lydelse enligt SFS 2018:2022
Ikraft
2018-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), här benämnd EU-förordningen.

[S2]Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förordningen.

Prop. 2016/17:78: I paragrafen anges den EU-rättsakt som lagen kompletterar. Bestämmelsen klargör att termer och uttryck har samma betydelse som i EU-förordningen.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Hänvisningarna i lagen till EU-förordningen är utformade på så sätt att de avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen, s.k. dynamisk hänvisning.

Övervägandena finns i avsnitt ...

2 §  Om information som enligt EU-förordningen ska framgå av faktablad och marknadsföringsmaterial inte tillhandahålls på det sätt och i den form som följer av förordningen ska även marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag för bestämmelserna i 2936 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

Prop. 2016/17:78: Paragrafen innehåller en hänvisning till marknadsföringslagen som klargör att även den lagens sanktionssystem (förutom 29–36 §§) inklusive skadeståndsbestämmelse (37 §) kan komma att tillämpas om kraven på information i EU-förordningen inte följs. Genom ordet även i första meningen tydliggörs att marknadsföringslagen är parallellt tillämplig i det fall bestämmelsen ...

Behörig myndighet

3 §  Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen.

Prop. 2016/17:78: Paragrafen innebär att Finansinspektionen, för svenskt vidkommande, är den behöriga myndighet som avses i EU-förordningen. När det gäller marknadsrättslig tillsyn, se författningskommentaren till 2 §.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Tillsyn

4 §  För tillsynen över att EU-förordningen följs får Finansinspektionen förelägga

 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat, och
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Prop. 2016/17:78: Genom första stycket får Finansinspektionen möjlighet att förelägga såväl finansiella företag som andra företag och fysiska personer att tillhandahålla t.ex. olika handlingar. Bestämmelsen motsvarar i sak bl.a. 10 kap. 3 § lagen om värdepappersfonder och 23 kap. 3 § lagen

(2007:528) ...

4 a §  Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda eller begränsa en viss typ av finansiell verksamhet eller praxis vid försäkrings- eller återförsäkringsföretag och marknadsföring, distribution eller försäljning av försäkringsbaserade investeringsprodukter eller försäkringsbaserade investeringsprodukter med vissa specifika egenskaper finns i artikel 17 i EU-förordningen. Lag (2018:2022).

Prop. 2018/19:3: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att Finansinspektionen får meddela beslut om produktingripande enligt artikel 17 i Priips-förordningen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

Föreläggande att vidta rättelse

5 §  Finansinspektionen får förelägga den som har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-förordningen att vidta en viss åtgärd eller att upphöra med ett visst agerande.

Prop. 2016/17:78: Genom paragrafen får Finansinspektionen den befogenhet som den behöriga myndigheten ska ha enligt artikel 24 i EU-förordningen. Paragrafen är utformad efter förebild av motsvarande bestämmelser i andra lagar på finansmarknadsområdet, se t.ex. 4 § lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning och <a href="https://lagen.nu/1998:1479#K9P14" ...

Vite

6 §  Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Prop. 2016/17:78: Enligt paragrafen har Finansinspektionen möjlighet att förena ett föreläggande enligt lagen med vite. Finansinspektionen har inte rätt att besluta om utdömande av vite, utan får ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att vitet ska dömas ut. Allmänna bestämmelser om vite finns i lagen (1985:206) om viten.

Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets förslag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:78#S5-4-1" ...

Förordnande om att beslut ska gälla omedelbart

7 §  Finansinspektionen får bestämma att ett föreläggande enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Prop. 2016/17:78: I paragrafen anges att Finansinspektionen får bestämma att ett föreläggande ska gälla omedelbart. Motsvarande bestämmelse finns bl.a. i 21 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.1.

Sanktionsavgift

8 §  Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den Priip-produktutvecklare som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att

 1. inte upprätta och offentliggöra ett faktablad för produkten (artikel 5.1),
 2. inte se till att faktabladet uppfyller kraven på form och innehåll (artikel 6),
 3. inte iaktta kraven på faktabladets språkliga utformning och översättning (artikel 7),
 4. inte iaktta kraven på faktabladets utformning (artikel 8.1–8.3),
 5. utforma marknadsföringsmaterial om en Priip-produkt i strid med informationen i faktabladet eller utan att beakta kraven på innehållet i marknadsföringsmaterialet (artikel 9), eller
 6. inte uppdatera faktabladet om en översyn visar att så krävs (artikel 10.1).

9 §  Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den som ger råd om eller säljer en Priip-produkt, om personen åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att

 1. utforma marknadsföringsmaterial om en Priip-produkt i strid med informationen i faktabladet eller utan att beakta kraven på innehållet i marknadsföringsmaterialet (artikel 9),
 2. inte förse icke-professionella investerare med faktabladet i god tid innan investeraren är bunden till något avtal eller erbjudande gällande produkten (artikel 13.1),
 3. förse en icke-professionell investerare med faktabladet efter transaktionen utan att föreskrivna villkor är uppfyllda (artikel 13.3),
 4. inte iaktta skyldigheten att tillhandahålla ett faktablad på det sätt som förskrivs vid på varandra följande transaktioner avseende samma Priip-produkt (artikel 13.4), eller
 5. inte tillhandhålla ett faktablad på det sätt som föreskrivs (artikel 14).

10 §  Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att inte inrätta lämpliga förfaranden och arrangemang för framförande av klagomål och besvarande av klagomål (artikel 19).

Prop. 2016/17:78: I paragraferna anges de olika överträdelser av EU-förordningen där Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift. Genom paragraferna har Finansinspektionen befogenhet att ingripa mot juridiska och fysiska personer som utvecklar, ger råd om eller säljer Priip-produkter. De skyldigheter som gäller för en Priip-produktutvecklare eller den som ger råd om eller säljer en Priip-produkt följer dock direkt av EU-förordningen och inte av förevarande lag.

Paragraferna, i kombination ...

11 §  Finansinspektionen får avstå från att fatta beslut om sanktionsavgift om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om rättelse görs, om föreläggande enligt 5 § bedöms vara en tillräcklig åtgärd eller om något annat organ har vidtagit åtgärder som bedöms tillräckliga.

Prop. 2016/17:78: I paragrafen anges i vilka situationer som Finansinspektionen kan underlåta att ingripa genom beslut om sanktionsavgift, bl.a. om en överträdelse är ringa eller ursäktlig eller om föreläggande enligt 5 § bedöms vara en tillräcklig åtgärd. Möjligheten till undantag innebär att sanktionssystemet blir nyanserat och att Finansinspektionen kan ingripa mot olika typer av överträdelser av EU-förordningen. Vissa överträdelser är det lämpligare att ingripa mot genom föreläggande, exempelvis sådana där inspektionen ...

12 §  Sanktionsavgiften för en juridisk person ska som högst fastställas till det högsta av

 1. 47 600 000 kronor,
 2. tre procent av företagets eller, i förekommande fall, koncernens omsättning närmast föregående räkenskapsår,
 3. två gånger den vinst som företaget erhållit till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 4. två gånger de kostnader som företaget undvikit till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

[S2]Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

[S3]För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

[S4]För ett försäkringsföretag får avgiften inte vara så stor att företaget därefter inte uppfyller kraven i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Prop. 2016/17:78: Paragrafen innebär att den högsta sanktionsavgift som får tas ut för juridiska personer enligt lagen motsvarar de krav som anges i artikel 24 i EU-förordningen. Paragrafen är utformad efter förebild av bl.a. 25 kap. 9 § lagen om värdepappersmarknaden.

I första stycket anges det högsta beloppet på den sanktionsavgift som Finansinspektionen får besluta för juridiska personer som driver verksamhet som Priip-produktutvecklare eller ger råd om eller säljer Priip-produkter. ...

13 §  Sanktionsavgiften för en fysisk person ska som högst fastställas till det högsta av

 1. 6 700 000 kronor,
 2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 3. två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Prop. 2016/17:78: Paragrafen innebär att den högsta sanktionsavgift som får tas ut för fysiska personer enligt lagen motsvarar de krav som anges i artikel 24 i EU-förordningen. Paragrafen är utformad efter förebild av bl.a. 25 kap. 9 a § lagen om värdpappersmarknaden.

I paragrafen anges det högsta beloppet på den sanktionsavgift som Finansinspektionen får besluta för fysiska personer som driver verksamhet som Priip-produktutvecklare eller ger råd om eller säljer Priipprodukter. Sättet att beräkna ...

14 §  När sanktionsavgiften fastställs ska Finansinspektionen, utöver de omständigheter som särskilt anges i EU-förordningen, i förekommande fall beakta bl.a. överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, de skador som uppstått, den juridiska eller den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som företaget eller den fysiska personen erhållit till följd av överträdelsen eller de kostnader som har undvikits.

Prop. 2016/17:78: Av paragrafen framgår vilka omständigheter som ska beaktas när sanktionsavgiftens storlek fastställs. Medan 12 och 13 §§ reglerar hur den högsta sanktionsavgift som får tas ut ska beräknas anger förevarande paragraf vad som ska beaktas när det belopp som faktiskt ska tas ut ska bestämmas. I paragrafen finns en upplysning om att de omständigheter som anges i EU-förordningen (artikel 25), som är direkt tillämplig, ska beaktas.

Utöver de omständigheter som anges i EU-förordningen ...

15 §  Sanktionsavgifter tillfaller staten.

Prop. 2016/17:78: Av paragrafen framgår att de sanktionsavgifter som Finansinspektionen beslutar om enligt förevarande lag tillfaller staten.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.3.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

16 §  En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar från det att beslutet om avgiften har fått laga kraft.

17 §  Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 16 §.

18 §  Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 16 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

19 §  En sanktionsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Prop. 2016/17:78: Paragraferna innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut om sanktionsavgift.

Paragraferna är utformade efter förebild av 25 kap. 25–28 §§ lagen om värdepappersmarknaden.

Övervägandena finns i avsnitt 5.4.3.

Tystnadsplikt

20 §  Den som är eller har varit knuten till en Priip-produktutvecklare får inte obehörigen röja uppgifter i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse som Finansinspektionen utövar tillsyn över enligt denna lag, om uppgiften kan avslöja anmälarens eller den utpekade personens identitet.

[S2]Första stycket gäller också den som ger råd om eller säljer Priip-produkter som anställd eller uppdragstagare.

Prop. 2016/17:78: I paragrafen regleras tystnadsplikt.

Enligt första stycket gäller tystnadsplikt för den som är eller har varit knuten till en Priip-produktutvecklare. Enligt andra stycket gäller tystnadsplikt också för den som ger råd om eller säljer Priip-produkter som anställd eller uppdragstagare.

Av paragrafen följer att tystnadsplikt gäller för uppgifter i en anmälan eller utsaga om en misstänkt överträdelse av EU-förordningen, om uppgiften kan avslöja ...

Skadestånd

21 §  En Priip-produktutvecklare ska ersätta ren förmögenhetsskada som denne uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en icke-professionell investerare genom att ett faktablad innehåller uppgifter som är felaktiga, vilseledande eller står i strid med avtalshandlingarna. Detsamma gäller om faktabladet inte har den form eller det innehåll som krävs enligt artikel 8 i EU-förordningen.

Prop. 2016/17:78: I paragrafen regleras Priip-produktutvecklares skadeståndsskyldighet för uppgifter i ett faktablad. Genom bestämmelsen uppfylls EU-förordning-

ens krav på att en icke-professionell investerare i enlighet med nationell rätt ska kunna kräva skadestånd för förlust som uppkommit till följd av att denne förlitat sig på ett faktablad som är vilseledande, innehåller ...

22 §  Den som vill göra anspråk på skadestånd enligt 21 § ska underrätta Priip-produktutvecklaren om detta inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit.

[S2]Om underrättelse inte görs inom skälig tid, faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från investeringstillfället.

Prop. 2016/17:78: Paragrafen innehåller bestämmelser om reklamation och preskription vid framförande av krav på skadestånd. Paragrafen är utformad efter förebild av bl.a. 5 kap. 8 § lagen om försäkringsförmedling.

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

Avgifter till Finansinspektionen

23 §  Den som utvecklar, ger råd om eller säljer Priip-produkter och som står under Finansinspektionens tillsyn ska med årliga avgifter bekosta inspektionens verksamhet enligt denna lag.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

Prop. 2016/17:78: Av första stycket följer att Finansinspektionen får ta ut årliga avgifter med anledning av sin verksamhet enligt lagen. Avgiftsskyldiga är de som utvecklar, ger råd om och säljer Priip-produkter och som står under Finansinspektionens tillsyn. I promemorians förslag anges att de årliga avgifterna ska avse finansiering av Finansinspektionens övervakning. I paragrafen anges att finansieringen i stället ska avse inspektionens verksamhet. Den skillnaden är endast av författningsteknisk art. ...

Bemyndigande

24 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om produktingripande enligt artikel 17 i EU-förordningen. Lag (2018:2022).

Prop. 2018/19:3: Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om produktingripande enligt artikel 17 i Priips-förordningen. Förutsättningarna för ett beslut om produktingripande regleras i samma artikel.

Övervägandena finns i avsnitt 5....

Prop. 2016/17:78: I paragrafen regleras möjligheten att överklaga beslut enligt lagen.

I första stycket anges att beslut som Finansinspektionen fattar enligt lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Av andra stycket följer att det krävs att kammarrätten har meddelat prövningstillstånd för att ett överklagande ska tas upp till prövning i sak.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns ...

Överklagande

25 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:2022).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Lagen tillämpas första gången den 1 januari 2020 i fråga om sådana fysiska och juridiska personer som omfattas av artikel 32 i EU-förordningen.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:214, Prop. 2016/17:78, Bet. 2016/17:FiU30
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:2022) om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Förarbeten
Rskr. 2018/19:54, Prop. 2018/19:3, Bet. 2018/19:FiU29
Omfattning
nuvarande 24 § betecknas 25 §, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 25 §; nya 4 a, 24 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder
2019-01-02