Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2019-02-28
Ändring införd
SFS 2019:109
Ikraft
2019-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid följande myndigheter under riksdagen:

 1. Riksdagsförvaltningen,
 2. Riksbanken,
 3. Riksdagens ombudsmän,
 4. Riksrevisionen,
 5. Partibidragsnämnden,
 6. Riksdagens arvodesnämnd,
 7. Statsrådsarvodesnämnden,
 8. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner,
 9. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,
 10. Riksdagens överklagandenämnd,
 11. Valprövningsnämnden, och
 12. Riksdagens ansvarsnämnd.

Definitioner

2 §  Med säkerhetskänslig verksamhet avses verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

[S2]Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

[S3]Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Utformningen av säkerhetsskyddet

3 §  Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras.

[S2]Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som anges i 5-9 §§ och som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.

[S3]Verksamhetsutövaren ska kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt denna lag och enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i tillämpliga delar.

4 §  Säkerhetsskyddet ska utformas med beaktande av enskildas rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar och med beaktande av enskildas integritet.

[S2]Vid utformningen av säkerhetsskyddet i riksdagen och Riksdagsförvaltningen ska öppenhet gentemot allmänheten och företrädare för massmedierna särskilt beaktas.

Säkerhetsskyddsåtgärder

Informationssäkerhet

5 §  Informationssäkerhet ska

 1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och
 2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

6 §  Vid utformningen av informationssäkerheten ska behovet av skydd för informationssystem särskilt beaktas.

Fysisk säkerhet

7 §  Fysisk säkerhet ska

 1. förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och
 2. förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt som avses i 1.

8 §  Den fysiska säkerheten ska utformas så att enskildas rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.

[S2]Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens kammare, utskott och EU-nämnd finns i regeringsformen, i riksdagsordningen och i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler.

[S3]Bestämmelser som möjliggör förbud mot tillträde till vissa byggnader, andra anläggningar och områden finns i skyddslagen (2010:305).

Personalsäkerhet

9 §  Personalsäkerhet ska

 1. förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säker- hetskänslig, och
 2. säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddsklassificering, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg

10 §  För riksdagen och de myndigheter som anges i 1 § finns bestämmelser om säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

11 §  Riksdagsförvaltningen utfärdar säkerhetsintyg och beslutar om registerkontroll enligt 4 kap.1 och 2 §§säkerhetsskyddslagen (2018:585) för personer som deltar i

 1. riksdagens eller Riksdagsförvaltningens verksamhet i annan egenskap än riksdagsledamot, och
 2. verksamhet som de myndigheter som anges i 1 § 5-12 bedriver.

[S2]Riksbanken, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen utfärdar säkerhetsintyg och beslutar om registerkontroll enligt 4 kap.1 och 2 §§säkerhetsskyddslagen för personer som deltar i respektive myndighets verksamhetsområde.

Säkerhetsskyddsavtal

12 §  Om en myndighet som anges i 1 § avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader, ska den se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd enligt 3 § ska tillgodoses av leverantören om

 1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller
 2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

[S2]Myndigheten ska kontrollera att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet.

Information och utbildning

13 §  De myndigheter som anges i 1 § ska var och en inom respektive verksamhetsområde se till att de som berörs av bestämmelserna i denna lag informeras om innehållet i lagen och ges utbildning i frågor om säkerhetsskydd.

Bemyndiganden

14 §  Av 7 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen framgår att Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

[S2]Övriga myndigheter som anges i 1 § får meddela de närmare föreskrifter inom sitt verksamhetsområde som behövs för tillämpning av

 1. denna lag, och
 2. säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser om säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
 2. Genom lagen upphävs lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.
 3. Beslut om registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska, om inte annat beslutas, motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3 enligt 3 kap. 8 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), dock längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt sistnämnda lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången av 2024.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:133, Bet. 2018/19:KU16
Ikraftträder
2019-04-01