Lag (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2019-12-05
Ändring införd
SFS 2019:1215 i lydelse enligt SFS 2021:974
Ikraft
2020-02-01
Upphäver
Lag (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, i denna lag kallad EU- förordningen.

[S2]Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU- förordningen.

Prop. 2019/20:37: I första stycket anges den EU-rättsakt som lagen kompletterar. I andra stycket klargörs att termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i förordningen om värdepapperisering.

[K1]2 §  Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU- förordningen.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innebär att Finansinspektionen, för svenskt vidkommande, är den behöriga myndighet som avses i förordningen om värdepapperisering. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

[K1]3 §  För att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag och enligt EU-förordningen ska de företag som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter.

[S2]Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt EU-förordningen.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 9.

2 kap. Tillsyns- och utredningsbefogenheter samt tvångsmedel

Föreläggande om att lämna uppgifter

[K2]1 §  För tillsynen över att bestämmelserna i EU-förordningen följs får Finansinspektionen förelägga

 1. en fysisk eller juridisk person att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat, och
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens befogenhet att begära uppgifter och kalla till förhör. Den kompletterar artikel 30.1 i förordningen om värdepapperisering. Paragrafen är utformad efter förebild av 4 kap. 1 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, ...

Platsundersökning

[K2]2 §  Om det är nödvändigt för tillsynen över att en fysisk eller juridisk person följer bestämmelserna i EU-förordningen, får Finansinspektionen genomföra en undersökning i personens verksamhetslokaler.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller en bestämmelse om platsundersökningar. Den kompletterar artikel 30.1 i förordningen om värdepapperisering. Paragrafen är utformad efter förebild av 3 kap. 5 § lagen med kompletterande

Handräckning

[K2]3 §  Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats enligt artikel 14.1 i EU-förordningen ska kunna genomföras.

[S2]Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avlägsnande. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta den som kontrollen ska genomföras hos.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om handräckning vid genomförande av platsundersökningar. Den kompletterar artikel 14.1 i förordningen om värdepapperisering. Paragrafen är utformad efter förebild av 3 kap. 1 § OTC-lagen och 2 kap. 2 § lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering ...

Äkthetskontroll

[K2]4 §  Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för sådan äkthetskontroll som följer av artikel 14.1 i EU-förordningen.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om äkthetskontroll. Den kompletterar artikel 14.1 i förordningen om värdepapperisering. Paragrafen är utformad efter förebild av 3 kap. 2 § första stycket OTC-lagen (prop. 2012/13:72 s. 55 f.). Övervägandena finns i avsnitt 6.4.4.

Verkställighet av beslut om avgifter och viten enligt EU- förordningen

[K2]5 §  Beslut om avgifter eller viten enligt EU-förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om inte något annat följer av EU-förordningen.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut om avgifter eller viten enligt förordningen om värdepapperisering. Den kompletterar artikel 14.1 i förordningen. Paragrafen är utformad efter förebild av 3 kap. 2 § andra stycket OTC-lagen (prop. 2012/13:72 s. 55 f.). Övervägandena finns i avsnitt 6.4.4.

Ingripanden mot den som har överträtt EU-förordningen

[K3]1 §  Bestämmelser om ingripanden mot en institutionell investerare som inte är originator, medverkande institut eller ursprunglig långivare och som åsidosätter sina skyldigheter enligt artikel 5 i EU-förordningen finns i de lagar som reglerar den berörda verksamheten.

[K3]2 §  Finansinspektionen ska ingripa mot

 1. en institutionell investerare som är förvaltande part enligt artikel 5.5 i EU-förordningen och som har åsidosatt någon av de skyldigheter som följer av artikel 5.1-5.4,
 2. en originator eller ett medverkande institut som har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att
  • inte uppfylla kraven på bibehållande av risk i artikel 6,
  • inte uppfylla transparenskraven i artikel 7,
  • inte beakta förbudet mot återvärdepapperisering i artikel 8,
  • inte uppfylla kraven för kreditgivning i artikel 9,
  • inte uppfylla kraven för STS-värdepapperisering i artikel 18, eller
  • inte fullgöra skyldigheten att lämna underrättelser enligt artikel 27.4,
 3. en originator eller ett medverkande institut som har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att
  • inte uppfylla kraven för STS-värdepapperisering i någon av artiklarna 19-22, 23-26 eller 26a-26e, eller
  • inte uppfylla kraven på STS-anmälan i artikel 27.1,
 4. en ursprunglig långivare som har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att
  • inte uppfylla kraven på bibehållande av risk i artikel 6,
  • inte beakta förbudet mot återvärdepapperisering i artikel 8, eller
  • inte uppfylla kraven för kreditgivning i artikel 9,
 5. ett specialföretag för värdepapperisering som har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att
  • inte uppfylla transparenskraven i artikel 7,
  • inte beakta förbudet mot återvärdepapperisering i artikel 8, eller
  • inte uppfylla kraven för STS-värdepapperisering i artikel 18, och
 6. en tredje part som har beviljats tillstånd enligt artikel 28.1 i EU-förordningen och som har åsidosatt underrättelseskyldigheten enligt artikel 28.2. Lag (2021:974).

[K3]3 §  Ett ingripande enligt 2 § sker genom beslut om

 1. föreläggande att inom en viss tid upphöra med överträdelsen,
 2. föreläggande att inom en viss tid begränsa rörelsen i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen,
 3. anmärkning,
 4. förbud mot STS-anmälan enligt 4 §, eller
 5. tillfällig återkallelse av tillstånd enligt 5 §.

[S2]Ett ingripande enligt första stycket 4 eller 5 får ske bara om överträdelsen är uppsåtlig eller oaktsam.

[S3]Ett ingripande får inte ske om överträdelsen omfattas av ett föreläggande som har förenats med vite och en ansökan om utdömande av vitet har gjorts.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur Finansinspektionen får ingripa mot den som har överträtt förordningen om värdepapperisering på ett sätt som anges i 2 §. Den kompletterar artikel 32.1 och 32.2 a, b och d–g i förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

[K3]4 §  Om en originator eller ett medverkande institut har överträtt EU-förordningen i ett fall som anges i 2 § 3, får Finansinspektionen besluta att originatorn eller det medverkande institutet för en viss tid, högst ett år, inte får göra en STS-anmälan enligt artikel 27.1 i förordningen.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att Finansinspektionen får besluta om förbud att göra STS-anmälan enligt förordningen om värdepapperisering (artikel 27.1). Den kompletterar artikel 32.2 d i förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

[K3]5 §  Om en tredje part har överträtt EU-förordningen i ett fall som anges i 2 § 6, får Finansinspektionen besluta att för en viss tid, högst ett år, återkalla tillståndet.

[S2]I artikel 28.1 i EU-förordningen finns bestämmelser om återkallelse av tillstånd om en tredje part som har beviljats tillstånd enligt den artikeln i något väsentligt avseende inte uppfyller förutsättningarna för tillstånd.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att Finansinspektionen får återkalla tillståndet för en tredje part att bedöma om värdepapperiseringar uppfyller STS-kriterierna enligt förordningen om värdepapperisering (artikel 28.1). Den kompletterar artikel 32.2 h i förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

[K3]6 §  Om beslut om anmärkning enligt 3 § första stycket 3 har meddelats, får Finansinspektionen besluta att den som har gjort sig skyldig till överträdelsen ska betala en sanktionsavgift.

[S2]Sanktionsavgiften får beslutas bara om

 1. överträdelsen är uppsåtlig eller oaktsam, och
 2. den som avgiften gäller, inom två år från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att frågan om sanktionsavgift har tagits upp av Finansinspektionen.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för Finansinspektionen att besluta om sanktionsavgift mot en juridisk person eller

Ingripanden mot vissa företrädare för juridiska personer

[K3]7 §  Om en juridisk person har överträtt EU-förordningen i ett fall som anges i 2 §, ska Finansinspektionen ingripa mot den som ingår i den juridiska personens styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem. Ingripande får ske genom en eller båda av följande sanktioner:

 1. att den fysiska personen under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i en originator, ett medverkande institut eller ett specialföretag för värdepapperisering, eller
 2. sanktionsavgift.

[S2]Ett ingripande enligt första stycket får ske bara om den juridiska personens överträdelse är allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens möjlighet att ingripa mot vissa fysiska personer när en juridisk person har åsidosatt sina skyldigheter enligt förordningen om värdepapperisering. Den kompletterar artikel 32.2 c och 32.3 i förordningen. Paragrafen är utformad efter förebild av bl.a. 15 kap. 1 a § lagen om bank- och finansieringsrörelse och 25 kap. 1 a och 1 c §§ lagen om värdepappersmarknaden. Övervägandena finns i avsnitt ...

Sanktionsföreläggande

[K3]8 §  Frågor om ingripande mot fysiska personer enligt 7 § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

[S2]Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att inom en viss tid godkänna en sanktion som är bestämd till tid eller belopp.

[S3]När föreläggande har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan verkan.

[K3]9 §  Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

 1. den fysiska person som föreläggandet avser,
 2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna den,
 3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
 4. den sanktion som föreläggs personen.

[S2]Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom den tid som Finansinspektionen anger.

[K3]10 §  Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot den juridiska personen för samma överträdelse.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[K3]11 §  En sanktion som anges i 7 § får beslutas bara om sanktionsföreläggandet har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

Prop. 2022/23:124: Paragrafen, som utformas efter synpunkter från Lagrådet, reglerar preskription och är utformad efter förebild av 4 kap. 13 § fastighetsmäklarlagen (2021:516). Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Genom ändringen klargörs att paragrafen även gäller förfarandet vid Finansinspektionen. Ändringen innebär att preskription även kan ...

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innebär att en sanktion mot en fysisk person som ingår i ledningen för en juridisk person som har överträtt förordningen om värdepapperisering får beslutas bara om sanktionsföreläggande har delgetts den fysiska personen som sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum. Vid delgivning av ett sanktionsföreläggande får det i normala fall anses vara olämpligt att använda kungörelsedelgivning och andra delgivningsformer enligt 3 § andra stycket, <a href="https://lagen.nu/2010:1932#P34" ...

Sanktionsavgifter

[K3]12 §  Sanktionsavgiften för en juridisk person ska fastställas till högst det högsta av

 1. ett belopp som per den 17 januari 2018 i svenska kronor motsvarade fem miljoner euro,
 2. tio procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, eller
 3. två gånger den vinst som den juridiska personen gjort till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

[S2]Sanktionsavgiften får inte fastställas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

[S3]Om överträdelsen har skett under den juridiska personens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

[S4]Avgiften tillfaller staten.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om storleken på sanktionsavgiften för en juridisk person. Den kompletterar artikel 32.2 f och g i förordningen om värdepapperisering. Paragrafen är utformad efter förebild av bl.a. 5 kap. 8 § första stycket 1 och andra stycket samt 9 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (prop. 2016/17:22 s. 387 f.). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2019/20:37#S7-6" ...

[K3]13 §  Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst det högsta av

 1. ett belopp som per den 17 januari 2018 i svenska kronor motsvarade fem miljoner euro, eller
 2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

[S2]Avgiften tillfaller staten.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om storleken på sanktionsavgiften för en fysisk person. Den kompletterar artikel 32.2 e och g i förordningen om

Val av ingripande

[K3]14 §  Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått samt graden av ansvar hos den fysiska eller juridiska person som har gjort sig skyldig till överträdelsen.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller, tillsammans med 15 §, bestämmelser om omständigheter som ska beaktas vid valet av ingripande. Den kompletterar artikel 33.2 i förordningen om värdepapperisering. Paragrafen är utformad efter förebild av 25 kap. 2 § första stycket lagen om värdepappersmarknaden och 5 kap. 15 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (prop. 2016/17:162 s. 753 f. och <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:22#sid390" ...

[K3]15 §  Utöver det som anges i 14 § ska det i försvårande riktning beaktas om den som har begått överträdelsen tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

[S2]I förmildrande riktning ska det beaktas om den som har begått överträdelsen

 1. i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och
 2. snabbt upphört med överträdelsen eller snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller, tillsammans med 14 §, bestämmelser om omständigheter som ska beaktas vid valet av ingripande. Den kompletterar artikel 33.2 i förordningen om värdepapperisering. Paragrafen är utformad efter förebild av 25 kap. 2 a § lagen om värdepappersmarknaden (prop. 2013/14:228 s. 240242). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2019/20:37#S7-7" ...

[K3]16 §  När sanktionsavgiftens storlek fastställs ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 14 och 15 §§, samt till den berörda fysiska eller juridiska personens finansiella ställning och, om det går att bestämma, den vinst som personen gjort till följd av överträdelsen.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka omständigheter som ska beaktas när sanktionsavgiftens storlek ska fastställas. Den kompletterar artikel 33.2 i förordningen om värdepapperisering. Paragrafen är utformad efter förebild av 25 kap. 10 § lagen om värdepappersmarknaden (prop. 2016/17:162 s. 641). Övervägandena finns i avsnitt 7.7.

[K3]17 §  Finansinspektionen får avstå från ingripande om

 1. överträdelsen är ringa eller ursäktlig,
 2. den fysiska eller juridiska personen i fråga gör rättelse,
 3. den fysiska personen verkat för att den juridiska personen gör rättelse,
 4. någon annan myndighet eller något annat organ har vidtagit åtgärder mot den fysiska eller juridiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga, eller
 5. det annars finns särskilda skäl.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Finansinspektionen får avstå från ingripande i vissa fall. Den är utformad efter förebild av 5 kap. 17 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och 25 kap. 2 § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden (prop. 2016/17:22 s. 391 f. och prop. 2016/17:162 s. 753 ...

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

[K3]18 §  En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller föreläggandet.

[K3]19 §  Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 18 §.

[K3]20 §  Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 18 §, ska Finansinspektionen lämna avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

[K3]21 §  En sanktionsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet eller domen om att ta ut avgiften fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

4 kap. Överklagande, beslut som ska gälla omedelbart och vite

[K4]1 §  Finansinspektionens beslut om sanktionsföreläggande enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Den kompletterar artikel 32.4 i förordningen om värdepapperisering. Paragrafen är delvis utformad efter förebild av 26 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden (prop. 2015/16:26 s. 151 och prop. 2016/17:162 s. 761). Övervägandena finns i avsnitt ...

[K4]2 §  Finansinspektionen får bestämma att ett beslut av inspektionen om förbud, föreläggande eller återkallelse enligt 3 kap. 3, 4 eller 5 § eller om återkallelse enligt artikel 28.1 andra stycket i EU-förordningen ska gälla omedelbart.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Finansinspektionen får bestämma att beslut av inspektionen om ingripande genom förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart. Den är utformad efter förebild av bl.a. 26 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden (prop. 2006/07:115 s. 646). Övervägandena finns i avsnitt 10.

[K4]3 §  Ett beslut om föreläggande enligt denna lag eller enligt EU-förordningen får förenas med vite.

Prop. 2019/20:37: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens befogenhet att förena ett beslut om föreläggande enligt lagen eller förordningen om värdepapperisering med vite. Den är delvis utformad efter förebild av 4 kap. 3 § OTC-lagen (prop. 2012/13:72 s. 56). Övervägandena finns i avsnitt 10.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.
 2. Genom lagen upphävs lagen (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.
 3. Ingripande enligt denna lag får inte ske för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:88, Prop. 2019/20:37, Bet. 2019/20:FiU19
Ikraftträder
2020-02-01

Lag (2021:974) om ändring i lagen (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:17, Prop. 2021/22:8, Bet. 2021/22:FiU13
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2021-12-01