Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-04-03
Ändring införd
SFS 2020:195 i lydelse enligt SFS 2020:807
Ikraft
2020-04-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-09-29

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om

[S2]Förordningen innehåller även bestämmelser om viss ersättning för karensavdrag som har gjorts enligt 6 § andra stycket lagen om sjuklön samt bestämmelser om utlämnande av uppgifter.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 2 a § lagen om sjuklön i fråga om 9 och 10 §§ och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2020:755).

Ersättning för karensavdrag

2 §  En försäkrad som har fått ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön har rätt att efter ansökan få ersättning för avdraget från Försäkringskassan. Sådan ersättning lämnas i form av sjuk-penning för en hel dag oavsett om den försäkrade har fått karensavdrag från en eller flera arbetsgivare. Ersättningen lämnas med ett belopp om 804 kronor oavsett karensavdragets storlek. För rätt till ersättning krävs inte att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst.

[S2]Den försäkrades arbetsförmåga ska anses vara nedsatt på grund av sjukdom om arbetsgivaren har gjort ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket lagen om sjuklön. Förordning (2020:510).

3 §  Om den försäkrade har fått ett eller flera karensavdrag på grund av nya sjuklöneperioder inom fem dagar från första dagen i den första sjuklöneperioden enligt 7 § lagen (1991:1047) om sjuklön, lämnas inte någon sjukpenning enligt 2 § för de andra karensavdragen.

[S2]Om sjukpenning enligt 6 § första stycket har beviljats, lämnas inte sjukpenning enligt 2 § för samma dag.

4 §  Bestämmelsen om sjukanmälan i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken gäller inte för sjukpenning enligt 2 §.

Karens och sjukpenning

5 §  Om sjukperioden inleds med sjukpenning som svarar mot inkomst av anställning, ska karensavdrag enligt 27 kap. 27 § socialförsäkringsbalken inte göras.

6 §  Om sjukperioden inleds med sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete, får sjukpenning lämnas för de första 14 dagarna av sjukperioden oavsett vilken karenstid den försäkrade har enligt 27 kap.27 a eller 30 §socialförsäkringsbalken. För dessa dagar lämnas sjukpenning för en hel dag. Ersättningen lämnas med ett belopp om 804 kronor per dag.

[S2]För tid efter de första 14 dagarna av sjukperioden ska sjukpenning beräknas och lämnas enligt bestämmelserna i 27 och 28 kap.socialförsäkringsbalken.

7 §  Om sjukpenning enligt 6 § första stycket har beviljats, lämnas inte sjukpenning beräknad på sjukpenninggrundande inkomst för samma tid. Om sjukpenning enligt 2 § har beviljats, lämnas inte sjukpenning enligt 6 § första stycket för samma dag.

[S2]Om den försäkrade uppfyller förutsättningarna för att beviljas såväl sjukpenning enligt 2 § som sjukpenning enligt 6 § första stycket, lämnas endast sjukpenning enligt 6 § första stycket.

Ersättning för kostnader för sjuklön

9 §  I stället för vad som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska en arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaden enligt andra stycket.

[S2]Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, till den del kostnaden överstiger

 • 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad,
 • 0,63 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 250 000 kronor men inte 500 000 kronor per månad,
 • 0,77 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 500 000 kronor men inte 1 000 000 kronor per månad,
 • 0,86 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 000 000 kronor men inte 1 667 000 kronor per månad, och
 • 1,07 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 667 000 kronor per månad.

[S3]Med avgifter och skatt avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Förordning (2020:510).

10 §  Försäkringskassan ska skyndsamt besluta om ersättning för kostnader för sjuklön enligt 9 §.

10 a §  Skatteverket ska på Försäkringskassans begäran lämna sådana uppgifter enligt 2 kap. 3 § första stycket 4 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som behövs för Försäkringskassans beräkning och kontroll av rätten till ersättning för kostnader för sjuklön enligt 9 §. Förordning (2020:755).

Bemyndiganden

11 §  Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning enligt 2-8 §§. Försäkringskassan får även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om handläggning av ärenden i 110 kap.socialförsäkringsbalken när det gäller ärenden om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning enligt 2-8 §§.

[S2]Föreskrifter enligt första stycket får endast meddelas vid extraordinära händelser i fredstid.

[S3]Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
 2. Bestämmelserna om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning i 2-8 §§ ska dock tillämpas för tid från och med den 11 mars 2020.
 3. Bestämmelserna om ersättning för kostnader för sjuklön i 9 och 10 §§ tillämpas första gången i fråga om kostnader för sjuklön som redovisas i arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden april 2020.
Ikraftträder
2020-04-07

Förordning (2020:510) om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020.
 2. Bestämmelserna i 2 § i den nya lydelsen tillämpas dock på ersättning för karensavdrag som avser tid från och med den 1 juni 2020.
 3. För ersättning för karensavdrag som avser tid före den 1 juni 2020 gäller 2 § i den äldre lydelsen.
 4. Bestämmelserna i 9 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden augusti 2020.
 5. För ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna april- juli 2020 gäller 9 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraftträder
2020-06-22

Förordning (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Omfattning
utgår genom 2020:807

Förordning (2020:755) om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Omfattning
ändr. 1 §; ny 10 a §
Ikraftträder
2020-09-07

Förordning (2020:756) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Omfattning
utgår genom 2020:806

Förordning (2020:806) om ändring i förordningen (2020:756) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Omfattning
utgår 2020:756

Förordning (2020:807) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Omfattning
utgår 2020:511

Förordning (2020:808) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
  1. ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet i de fall ansökan om ersättning har kommit in till Försäkringskassan före den 1 april 2021,
  2. ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna april- december 2020, och
  3. utlämnande av uppgifter enligt 10 a §.
 3. I fråga om ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna januari-mars 2020 gäller andra-fjärde styckena.
I stället för vad som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska en arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, under den aktuella tremånadersperioden överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, få ersättning med högst 250 000 kronor för överskjutande del av sjuklönekostnaden enligt tredje stycket.
Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas till den del kostnaden överstiger
 • 0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 750 000 kronor för tremånadersperioden,
 • 0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 750 000 kronor men inte 1,5 miljoner kronor för tremånadersperioden,
 • 1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1,5 men inte 3 miljoner kronor för tremånadersperioden,
 • 1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 3 men inte 5 miljoner kronor för tremånadersperioden, och
 • 1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 5 miljoner kronor för tremånadersperioden.
Med avgifter och skatt enligt andra stycket avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2021-01-01