Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2020-04-03
Ändring införd
SFS 2020:208 i lydelse enligt SFS 2020:933
Ikraft
2020-04-07
Upphäver
Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ansökan om godkännande

2 §  En ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. den ansökande arbetsgivaren, och
 2. huruvida förutsättningarna för stöd enligt 5 a och 5 b §§ lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.

[S2]Tillsammans med ansökan ska det lämnas ekonomiskt eller annat underlag som styrker uppgifterna enligt första stycket 2.Förordning (2020:933).

Ansökan om preliminärt stöd

3 §  En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. den ansökande arbetsgivaren,
 2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,
 3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
 4. det belopp som begärs.

[S2]Uppgifterna enligt första stycket 3 och 4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd söks för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

[S3]Uppgifterna i en ansökan om preliminärt stöd ska lämnas på heder och samvete.

[S4]Tillsammans med ansökan ska det lämnas

 1. sådana kollektivavtal som avses i 15 §1 och 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller
 2. sådant skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som avses i 16 § 1 lagen om stöd vid korttidsarbete samt handlingar som visar att övriga förutsättningar i 16 § lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. Förordning (2020:933).

Anmälan om avstämning

4 §  En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. arbetsgivaren,
 2. omfattningen av arbetstagarens frånvaro under avstämningsperioden,
 3. det eventuella belopp som begärs, och
 4. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

[S2]Uppgifterna enligt första stycket 2-4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd lämnats för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

[S3]Uppgifterna i en anmälan om avstämning ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2020:933).

Gränsbelopp

5 §  Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 44 000 kronor.

Stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket

6 §  Preliminärt stöd och ytterligare stöd, som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska betalas ut månadsvis av Tillväxtverket till arbetsgivaren. Förordning (2020:933).

7 §  Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska Tillväxtverket skyndsamt besluta att återkräva beloppet.

[S2]Om en arbetsgivare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl. Förordning (2020:933).

8 §  Ett beslut enligt 7 § första stycket ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

[S2]Är en arbetsgivare återbetalningsskyldig enligt 7 § första stycket eller skyldig att betala ränta enligt 7 § andra stycket får annat stöd som betalas ut enligt denna förordning kvittas mot skulden.

Underrättelser till Skatteverket och Tillväxtverket

8 a §  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Tillväxtverket ska underrätta handläggande myndighet om det i fråga om arbetsgivare kan antas att godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete har beslutats felaktigt eller att stöd enligt lagen har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skyldigheten gäller dock inte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2020:322).

Anmälan om brott

8 b §  Tillväxtverket ska göra en anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 9 kap.1-3 och 11 §§brottsbalken, om gärningen har samband med lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

[S2]En skyldighet för Skatteverket att anmäla sådana brott finns i 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Förordning (2020:322).

Skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket

8 c §  Tillväxtverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete som behövs för Skatteverkets handläggning enligt den lagen eller för beskattningsverksamheten. Förordning (2020:322).

Bemyndigande

9 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 § samma lag.

[S2]Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 a § samma lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete.
 3. Bestämmelsen i 5 § ska dock tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.
Ikraftträder
2020-04-07

Förordning (2020:322) om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Omfattning
ändr. 3, 4 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c, rubr. närmast före 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraftträder
2020-06-01

Förordning (2020:933) om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Bestämmelsen i 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för stöd som betalas ut efter den 31 januari 2021.
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraftträder
2021-01-01