Förordning (2020:833) om skolenhetsregister

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2020-10-08
Ändring införd
SFS 2020:833
Ikraft
2020-11-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

2 §  Statens skolverk ska föra ett allmänt skolenhetsregister.

[S2]Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

3 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

4 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till förordningen.

Registrets innehåll

5 §  Registret ska innehålla uppgifter om skolenheter inom skolväsendet.

[S2]Med skolenhet avses sådan skolenhet som anges i 1 kap. 3 § skollagen (2010:800).

[S3]Registret ska även innehålla uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som har getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning enligt 6 kap. 1 § första stycket 1 förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Registrets ändamål

6 §  Uppgifterna i det allmänna skolenhetsregistret ska användas av den personuppgiftsansvarige för att

 1. avisera andra register om ändringar av uppgifterna i registret (ändringsavisering),
 2. göra urval av uppgifter ur registret (urvalsdragning),
 3. komplettera och kontrollera uppgifter i andra register, och
 4. komplettera och kontrollera uppgifter i övrigt om de skolenheter som omfattas av registret.

7 §  Uppgifterna i skolenhetsregistret får användas av myndigheter och enskilda.

Registeruppgifter

8 §  Registret ska innehålla följande uppgifter om skolenheterna:

 • skolenhetens namn,
 • kod för att identifiera skolenheten,
 • skolenhetens besöksadress,
 • kontaktuppgifter till skolenheten,
 • skolans namn,
 • huvudmannens organisationsnummer,
 • huvudmannens namn,
 • juridisk form för huvudmannen,
 • kontaktuppgifter till huvudmannen,
 • rektors namn,
 • om skolenheten är aktiv, planerad, vilande eller har upphört (statusmarkering),
 • vilken utbildning som förekommer vid skolenheten,
 • inriktning för fristående skolenheter,
 • uppgift om skolenheten är en internationell skola,
 • uppgift om att skolenheten är en fristående skolenhet med sådant begränsat mottagande för vissa elever som avses i 9 kap. 17 § första stycket andra meningen, 10 kap. 35 § första stycket andra meningen, 11 kap. 34 § första stycket andra meningen eller 15 kap. 33 § första stycket andra meningenskollagen (2010:800), är en motsvarande skolenhet med offentlig huvudman, eller om skolenheten bedriver sådan utbildning eller sådan särskild undervisning som avses i 24 kap.16-19 §§ samma lag, och
 • uppgift om huruvida en huvudman tillhandahåller fritidshemsverksamhet.

9 §  I registret får det föras in uppgifter om

 • geografisk position för skolenheten, och
 • identifiering av skolenheten som används av andra myndigheter.

10 §  Registret ska innehålla följande uppgifter om sådana enskilda utbildningsanordnare som avses i 5 § tredje stycket:

 • kod för att identifiera den enskilde utbildningsanordnaren,
 • organisationsnummer,
 • namn,
 • juridisk form,
 • kontaktuppgifter,
 • vilken utbildning det tillstånd avser som har getts till den enskilde utbildningsanordnaren, och
 • om utbildningsanordnaren är aktiv eller vilande (statusmarkering).

[S2]Registret får även innehålla uppgift om den enskilde utbildningsanordnarens besöksadress och identifiering av den enskilde utbildningsanordnaren som används av andra myndigheter.

Inhämtande av uppgifter till registret

11 §  I registret ska följande uppgifter föras in från det allmänna företags-registret som Statistiska centralbyrån för enligt förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret:

 • huvudmannens namn,
 • juridisk form för huvudmannen,
 • kontaktuppgifter till huvudmannen,
 • den enskilda utbildningsanordnarens namn,
 • juridisk form för den enskilda utbildningsanordnaren, och
 • kontaktuppgifter till den enskilda utbildningsanordnaren.

12 §  Statens skolinspektion ska lämna följande uppgifter som ska föras in i registret:

 • förändringar av uppgifter om skolenheter med enskild huvudman och uppgifter om nya sådana skolenheter, och
 • förändringar av uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och uppgifter om nya sådana enskilda utbildningsanordnare.

13 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas av huvudmännen för att registret ska kunna innehålla de uppgifter som anges i 8 §.

Utlämnande av uppgifter

14 §  Statens skolverk ska avgiftsfritt hålla uppgifter ur skolenhetsregistret tillgängligt för allmänheten genom en publik webbplats.

15 §  Bestämmelserna i denna förordning inskränker inte myndigheters skyldigheter enligt vad som föreskrivs om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen eller i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Gallring

16 §  Om en uppgift i registret inte längre behövs för att tillgodose registrets ändamål, ska uppgiften tas bort ur registret.

Ändringar

Förordning (2020:833) om skolenhetsregister

Ikraftträder
2020-11-06