Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2021-01-28
Ändring införd
SFS 2021:34
Ikraft
2021-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-30

Förutsättningar för tillträdesförbud

1 §  Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik (tillträdesförbud).

[S2]Tillträdesförbud får inte avse den som är under femton år.

[S3]Lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar över butiken att begränsa tillträdet till denna.

Prop. 2020/21:52: Paragrafen innehåller bl.a. en definition av begreppet tillträdesförbud. Övervägandena finns i avsnitt 4.2 och 4.3.1.

Enligt första stycket avses med tillträdesförbud till butik att en person förbjuds att få tillträde till och vistas i en butik. Med butik avses som utgångspunkt en lokal för försäljning av varor. Någon ...

2 §  En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott i eller i anslutning till butiken. Brott som personen har begått före femton års ålder får inte beaktas.

[S2]Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas.

[S3]Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen anges de närmare förutsättningarna för att ett tillträdesförbud till butik ska få beslutas. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.1.

Enligt första stycket första meningen kan en person få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Förbudet grundar ...

Tillträdesförbudets längd

3 §  Tillträdesförbud ska gälla för en viss tid, högst ett år.

[S2]Tillträdesförbudet gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

[S3]Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget, om förutsättningarna i 2 § är uppfyllda.

Prop. 2020/21:52: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillträdesförbudets giltighetstid. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.2.

Enligt första stycket ska tillträdesförbud gälla för en viss tid, högst ett år. Någon nedre gräns finns inte. Förbudstidens längd får bestämmas efter en prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. I prövningen ska vägas in vilken brottslighet eller vilket slags trakasserier som ...

Delgivning och handläggningstid

4 §  Ett beslut om tillträdesförbud ska delges den som förbudet avser. Delgivning får inte ske enligt 34-38 och 47-51 §§delgivningslagen (2010:1932).

Prop. 2020/21:52: Enligt denna paragraf ska ett beslut om tillträdesförbud delges den som förbudet avser i den ordning som föreskrivs i delgivningslagen (2010:1932). Av paragrafen framgår att 3438 och 47–<a href="https://lagen.nu/2010:1932#P51" ...

5 §  Frågor om tillträdesförbud ska handläggas skyndsamt.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen anges att frågor om tillträdesförbud ska handläggas skyndsamt. Några särskilda tidsfrister gäller inte. Skyndsamhetskravet gäller för både åklagarens och domstolens handläggning. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.2.

Förfarandet hos åklagaren

6 §  Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud.

[S2]En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av en företrädare för butiken.

[S3]En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av Polismyndigheten. En sådan anmälan får dock göras endast efter samtycke från en företrädare för butiken. Polismyndigheten är inte part i det ärende som anmälan gett upphov till.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen anges vem som får initiera och pröva en fråga om tillträdesförbud. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.3 och 4.3.4.

I första stycket anges att det är allmän åklagare som prövar frågor om tillträdesförbud.

7 §  Frågor om tillträdesförbud prövas av åklagaren i den ort där förbudet avses bli tillämpat eller där den mot vilken förbudet avses gälla har sin hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig. Om den personen är misstänkt för brott som har betydelse för frågan om tillträdesförbud, får frågan prövas även av åklagare som är behörig att väcka åtal för brottet.

[S2]I fråga om åklagare tillämpas 7 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2020/21:52: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig åklagare och en hänvisning till rättegångsbalkens regler om åklagare. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.5.

I första stycket anges vilken åklagare som är behörig att pröva frågor om tillträdesförbud. En sådan fråga kan prövas av åklagaren i den ort där förbudet avses bli tillämpat. ...

8 §  Åklagaren får anlita hjälp av Polismyndigheten för utredning av frågor om tillträdesförbud.

[S2]I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i 23 kap.rättegångsbalken:

 • 4 § om objektivitet,
 • 6 § om rätt att hålla förhör,
 • 7 § om hämtning till förhör,
 • 9 § om skyldighet att stanna kvar för förhör,
 • 10 § om vilka som får närvara vid förhör,
 • 11 § om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och
 • 12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör.

[S3]Vid tillämpningen av 23 kap.4 och 11 §§rättegångsbalken ska bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet avses gälla.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen regleras vissa frågor om utredningen. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.5.

I första stycket anges att åklagaren får anlita hjälp av Polismyndigheten för utredning av frågor om tillträdesförbud. Utredningen leds dock alltid av åklagaren.

Enligt andra stycket tillämpas vissa bestämmelser i 23 ...

9 §  Innan en fråga om tillträdesförbud avgörs, ska den som är part underrättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får dock avgöras utan att så har skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga eller om avgörandet inte kan skjutas upp.

[S2]Åklagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske.

[S3]Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Prop. 2020/21:52: I paragrafen behandlas kravet på kommunikation i ärendet. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.5.

I första stycket anges att den som är part ska underrättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten och få tillfälle att yttra sig över den innan förbudsfrågan avgörs. Från denna regel görs vissa undantag. Förbudsfrågan kan avgöras utan kommunikation om åtgärderna är uppenbart ...

10 §  Åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud ska vara skriftligt och ange

 1. parterna och Polismyndigheten om den har gjort en anmälan enligt 6 § tredje stycket,
 2. om tillträdesförbud ska gälla och, i så fall, förbudets innebörd och omfattning samt när det upphör att gälla,
 3. de skäl som har bestämt utgången,
 4. de bestämmelser som åberopas,
 5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och
 6. möjligheterna att begära omprövning enligt 12 § och domstolsprövning enligt 13 §.

Prop. 2020/21:52: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud ska utformas. Bestämmelserna gäller både beslut om förbud och beslut att förbud inte ska gälla. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.5.

Ett beslut ska vara skriftligt. Det ska ange parterna men också Polismyndigheten om den initierat ärendet genom anmälan. Vidare ska, om förbud ska gälla, förbudets innebörd och omfattning ...

11 §  Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

Prop. 2020/21:52: I paragrafen anges att vissa bestämmelser i förvaltningslagen tillämpas för förfarandet hos åklagaren i ärenden om tillträdesförbud. Det gäller bl.a. bestämmelserna om tolkning och översättning, när man får lämna

uppgifter muntligt och utelämnande av motivering för beslut. Övriga bestämmelser ...

12 §  Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får åklagaren häva eller ändra ett beslut om tillträdesförbud som har fattats av åklagaren eller domstolen. Åklagaren får dock utvidga ett förbud endast om det begärs av en företrädare för butiken.

[S2]Åklagaren får inte häva eller ändra ett beslut om tillträdesförbud om förbudet är föremål för domstolsprövning.

Prop. 2020/21:52: Paragrafen innehåller bestämmelser om hävande eller ändring av ett beslut om tillträdesförbud. Paragrafen har utformats i huvudsak i enlighet med

Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.5.

Enligt första stycket får åklagaren häva eller ändra ett beslut om förbud, om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det. Exempelvis kan det finnas anledning ...

Domstolsprövning

13 §  Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud på begäran av en part, om beslutet har gått parten emot. En sådan begäran ska göras skriftligen hos åklagaren, som ska överlämna ärendet till tingsrätten.

Prop. 2020/21:52: Paragrafen innehåller bestämmelser om domstolsprövning av åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.3 och 4.3.6.

Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut på begäran av den part som beslutet gått emot. Den som har fått ett förbud kan begära att tingsrätten häver eller ändrar beslutet ...

14 §  Behörig domstol är den tingsrätt där den åklagare som har prövat frågan om tillträdesförbud ska föra talan i brottmål i allmänhet.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen behandlas domstols behörighet att pröva frågan om tillträdesförbud. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.6.

Prövningen av en åklagares beslut i fråga om tillträdesförbud ska göras av den tingsrätt där åklagaren ska föra talan i brottmål i allmänhet. Med det menas den tingsrätt där åklagaren normalt för talan. Om åklagaren normalt för talan vid flera domstolar, bör han eller hon överlämna ...

15 §  Har åklagaren beslutat om tillträdesförbud är han eller hon skyldig att på begäran av en företrädare för butiken föra dess talan vid domstolen, om inte särskilda skäl talar mot det.

[S2]Domstolen ska begära yttrande av åklagaren, om det inte är obehövligt.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen regleras skyldigheten för åklagaren att föra talan för butiken och för domstolen att begära yttrande av åklagaren. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.6.

Enligt första stycket är åklagaren, om han eller hon har beslutat om tillträdesförbud, i princip skyldig att på begäran av en företrädare för butiken föra dess talan vid domstolen. Undantag från denna skyldighet gäller för det fallet ...

16 §  Domstolen får besluta att ett tillträdesförbud tills vidare inte ska gälla. Om ett tillträdesförbud inte har beslutats tidigare, får domstolen besluta om ett sådant förbud fram till dess att ärendet har avgjorts slutligt.

Prop. 2020/21:52: Enligt paragrafen får domstolen besluta om inhibition av ett tillträdesförbud, dvs. besluta att förbudet tills vidare inte ska gälla. Domstolen får också besluta om ett tillträdesförbud fram till dess att ärendet har avgjorts slutligt, om ett sådant förbud inte tidigare har beslutats (interimistiskt beslut). Det kan exempelvis handla om att nya omständigheter inträffat sedan ärendet överlämnades till domstolen, eller att domstolen gör en annan bedömning än åklagaren. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2020/21:52#S4-3-6" ...

17 §  Domstolen ska hålla sammanträde, om en part begär det.

Prop. 2020/21:52: Enligt paragrafen har en part rätt att på begäran få till stånd ett sammanträde inför domstolen i ett ärende om tillträdesförbud. Om ett sammanträde äger rum bör domstolen normalt avgöra saken i anslutning till detta. Tingsrätten ska då enligt 18 § bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.6.

18 §  När tingsrätten avgör saken, består den av en lagfaren domare och tre nämndemän. Vid annan handläggning består tingsrätten av en lagfaren domare.

[S2]Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 29 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen behandlas tingsrättens sammansättning och omröstning i ärenden om tillträdesförbud. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.6.

Av första stycket framgår att tingsrätten består av en lagfaren domare och tre nämndemän när den avgör saken. Eftersom nämndemän ska medverka vid avgörandet av saken, kommer tingsrätten normalt att ha samma sammansättning oavsett om frågan om förbud handläggs ...

19 §  Vardera parten ska svara för sin kostnad, utom i ett sådant fall som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen regleras frågan om fördelning av rättegångskostnader. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.6.

Enligt huvudregeln ska vardera parten svara för sin kostnad. Det innebär t.ex. att den som har begärt domstolsprövningen men inte fått framgång med sin talan inte kan förpliktas att betala motpartens kostnad. Genom en hänvisning till 18 ...

20 §  Vid domstolens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om begäran om prövning enligt 13 § tillämpas vad som sägs i den lagen om ansökan.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen behandlas vad som gäller vid domstolens handläggning. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.6.

Vid domstolens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas, utöver de relevanta bestämmelserna i denna lag, ärendelagen. I fråga om begäran om prövning enligt 13 § tillämpas vad som sägs i den lagen om ansökan. Lagen tillämpas ...

21 §  När domstolen ska pröva ett beslut i fråga om tillträdesförbud och den mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt för brott som har betydelse för prövning av frågan om förbudet, får beslutet prövas i mål om allmänt åtal rörande brottet. I ett sådant fall tillämpas bestämmelserna om rättegången i brottmål.

Prop. 2020/21:52: Paragrafen innehåller regler om gemensam handläggning (kumulation) av ett ärende om tillträdesförbud och ett mål om allmänt åtal rörande brott. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.6.

Domstolen får pröva ett beslut i fråga om tillträdesförbud i mål om allmänt åtal rörande brott, under förutsättning att den brottsmisstanke som prövas i målet har betydelse för prövningen av frågan om förbud. Detta bör ...

Straffansvar

22 §  Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms för överträdelse av tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Prop. 2020/21:52: I paragrafen straffbeläggs överträdelse av tillträdesförbud. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.7.

Av första stycket framgår att den som bryter mot ett tillträdesförbud ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Tillträdesförbud grundar sig på en bedömning av risk för brott eller allvarliga trakasserier, där tidigare brott tillmäts särskild vikt (se 2 § första stycket). Skuldfrågan ...

Personuppgiftsbehandling

23 §  Personuppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) får behandlas i den verksamhet som bedrivs i den butik som anges i beslutet om tillträdesförbud om det behövs för att förhindra eller upptäcka överträdelse av tillträdesförbudet.

Prop. 2020/21:52: Paragrafen reglerar möjligheten att behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning, dvs. uppgifter som rör lagöverträdelser, i den verksamhet som bedrivs i en butik. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.8.

Med personuppgifter som rör lagöverträdelser avses i paragrafen sådana uppgifter som förekommer i beslutet ...

24 §  Behandling av personuppgifter med stöd av 23 § får inte ske efter det att tillträdesförbudets giltighetstid löpt ut eller om tillträdesförbudet dessförinnan upphävts.

Prop. 2020/21:52: Paragrafen reglerar längsta tid för behandling av personuppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.8.

Personuppgiftsbehandling med stöd av 23 § får inte ske efter det att tillträdesförbudets giltighetstid löpt ut eller om tillträdesförbudet dessförinnan upphävts. Behovet av att spara personuppgifter måste dock prövas fortlöpande utifrån ändamålet med behandlingen.

Ändringar

Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik

Förarbeten
Rskr. 2020/21:169, Prop. 2020/21:52, Bet. 2020/21:JuU13
Ikraftträder
2021-03-01