Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2021-02-04
Ändring införd
SFS 2021:54 i lydelse enligt SFS 2021:231
Ikraft
2021-02-15
Tidsbegränsad
2021-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för stöd som

 1. lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § samma lag, och
 2. avser stödmånader under perioden 1 december 2020-30 juni 2021.

Prop. 2020/21:208: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.

Ändringen i andra punkten innebär att lagen även ska gälla vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för stödmånader under perioden 1 juli–30 september 2021.

Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Prop. 2020/21:83: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.

Av paragrafen framgår att lagen gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för sådant stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § den lagen (första punkten) och avser stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 (andra punkten).

Enligt 5 a § första stycket lagen om stöd vid korttidsarbete ...

Arbetsgivare som finansieras av allmänna medel

2 §  Lagen gäller, trots det som anges i 3 § andra stycket 3 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, även för arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och som det allmänna enligt en offentligrättslig reglering har till uppgift att tillhandahålla.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om arbetsgivare som finansieras av allmänna medel.

Av paragrafen följer att undantaget i 3 § andra stycket 3 lagen om stöd vid korttidsarbete inte är tillämpligt utan att den nu aktuella lagen även gäller för arbetsgivare vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och som det allmänna enligt en offentligrättslig reglering har till uppgift att tillhandahålla. Paragrafen har utformats i enlighet med

Lagrådets ...

Jämförelsemånad

3 §  Vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska, i stället för vad som anges i 4 § 6 samma lag, jämförelsemånaden vara den jämförelsemånad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare, september 2020.

Prop. 2020/21:208: I paragrafen finns bestämmelser om jämförelsemånad.

Första stycket ändras till följd av lagens fortsatta giltighet och kompletteras med uppgift om att vad som anges om jämförelsemånad i det stycket gäller för stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021.

Andra stycket är nytt och innebär att för stödmånader som infaller under perioden 1 juli–30 september 2021 ska jämförelsemånaden vara april 2021.

Övervägandena ...

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om jämförelsemånad.

I paragrafen anges att vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska, i stället för vad som anges i 4 § 6 samma lag, jämförelsemånaden vara den jämförelsemånad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020. Denna bestämmelse tar sikte på de fall då arbetsgivaren beviljats stöd under 2020. Om arbetsgivaren ...

Förutsättningar för godkännande

4 §  De allmänna förutsättningarna för godkännande regleras i 5 a och 5 b §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

[S2]Ett godkännande får dock, trots det som anges i 5 a § andra stycket 3 samma lag, lämnas även om de ekonomiska svårigheterna rimligen hade kunnat förutses eller undvikas.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen regleras vilka förutsättningar som ska gälla för godkännande avseende stödmånader som infaller under den period som omfattas av lagen.

I första stycket finns en upplysning om att de allmänna förutsättningarna för godkännande regleras i 5 a och <a href="https://lagen.nu/2013:948#P5b" ...

Vinstutdelning och andra värdeöverföringar

5 §  Arbetsgivaren har inte rätt till stöd vid korttidsarbete om arbetsgivaren under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Detsamma gäller om ett beslut om en sådan värdeöverföring fattas av stämman, styrelsen eller motsvarande organ under samma period.

[S2]Om arbetsgivaren ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), gäller vad som anges om värdeöverföringar i första stycket även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen regleras begränsningar i rätten till stöd vid korttidsarbete.

I första stycket anges att arbetsgivaren inte har rätt till stöd vid korttidsarbete om arbetsgivaren under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning ...

Tidsperiod

6 §  En arbetsgivare får, trots det som anges om tidsperioder i 6 a, 7 a och 8 a §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, beviljas preliminärt stöd enligt 18 § samma lag för stödmånader som anges i 1 § denna lag.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen regleras de närmare förutsättningarna för preliminärt stöd för stödmånader som infaller under den period som omfattas av lagen.

Av paragrafen framgår att en arbetsgivare trots det som anges om tidsperioder i 6 a, 7 a och 8 a §§ lagen (<a href="https://lagen.nu/2013:948" ...

När preliminärt stöd inte får lämnas

7 §  Utöver vad som anges i 10 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, får preliminärt stöd inte lämnas till en arbetsgivare som har skulder avseende återkrav av stöd vid korttidsarbete vilka överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

[S2]Stöd får inte heller lämnas om arbetsgivaren, när ansökan om sådant stöd prövas,

 1. är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), eller
 2. är på obestånd.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen anges i vilka situationer preliminärt stöd inte får lämnas.

I första stycket anges att preliminärt stöd, utöver vad som anges i 10 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, inte får lämnas till arbetsgivare som har skulder avseende återkrav av stöd vid korttidsarbete som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning ...

Stöd för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj

8 §  Preliminärt stöd får, trots det som anges i 11 § 3 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lämnas för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om stöd till arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.

Paragrafen innebär att preliminärt stöd får, trots det som anges i 11 § 3 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lämnas för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.

Övervägandena finns i avsnitt 5.7.

Nivåer för arbetstids- och löneminskning

9 §  För stödmånader under perioden 1 januari-30 juni 2021 får en arbetstagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. Lag (2021:231).

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om nivåer för arbetstidsminskning.

Bestämmelserna avser stödmånader under perioden 1 januari–31 mars 2021. Enligt paragrafen får en arbetstagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. Paragrafen har utformats ...

10 §  För stödmånader under perioden 1 januari-30 juni 2021 ska, vid tillämpning av 13 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, löneminskningen uppgå till

 1. 4 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,
 2. 6 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,
 3. 7,5 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent, eller
 4. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 80 procent. Lag (2021:231).

Prop. 2020/21:208: I paragrafen finns bestämmelser om nivåer för arbetstids- och löneminskning.

Bestämmelsen ändras så att den även avser stödmånader under perioden 1 juli 2021–30 september 2021.

Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om nivåer för arbetstids- och löneminskning.

Bestämmelserna i första stycket avser stödmånader under perioden 1 januari–31 mars 2021. Vid tillämpning av bestämmelserna om arbetstids- och löneminskning i 13 § lagen om stöd vid korttidsarbete ska löneminskningen uppgå till 4, 6, 7,5 respektive 12 procent av ordinarie lön om arbetstidsminskningen är 20, 40, 60 respektive 80 procent. ...

Beräkning av preliminärt stöd

11 §  För stödmånader under perioden 1 januari-30 juni 2021 ska, vid tillämpning av 17 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, preliminärt stöd lämnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent av underlaget beräknat enligt 17 § första stycket samma lag. Lag (2021:231).

Prop. 2020/21:208: I paragrafen finns bestämmelser om beräkning av preliminärt stöd.

Bestämmelsen ändras så att den även avser stödmånader under perioden 1 juli–30 september 2021.

Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om beräkning av preliminärt stöd.

Bestämmelserna i första stycket avser stödmånader under perioden 1 januari–31 mars 2021. Enligt första stycket ska vid tillämpning av 17 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete preliminärt stöd lämnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent av underlaget beräknat enligt 17 § första stycket samma lag.

Bestämmelserna ...

Stöd under uppsägningstid

12 §  Stöd får, trots det som anges i 14 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lämnas under en arbetstagares uppsägningstid. I sådana fall ska det, vid tillämpning av 13 § samma lag, bortses från sådan ersättning som lämnas till arbetstagaren för att arbetsgivaren ska uppfylla 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om stöd under arbetstagarens uppsägningstid.

Av paragrafen framgår att stöd får, trots det som anges i 14 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lämnas under en arbetstagares uppsägningstid. I sådana fall ska det, vid tillämpning av 13 § samma lag, bortses från sådan ersättning som lämnas till arbetstagaren ...

Yttrande från revisor

13 §  Om summan av de ersättningar som arbetsgivaren redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare (lönesumman) för jämförelsemånaden uppgår till minst 400 000 kronor, ska det tillsammans med ansökan om godkännande lämnas ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

[S2]Revisorn ska yttra sig över arbetsgivarens ekonomiska svårigheter, orsakerna till dessa svårigheter och hur länge svårigheterna förväntas bestå. Revisorn ska även yttra sig över om det har förekommit sådana värdeöverföringar som avses i 5 §. Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser samt räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan och rapportera sina iakttagelser.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om yttrande från revisor.

Av första stycket framgår att om summan av de ersättningar som arbetsgivaren redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare (lönesumman) för jämförelsemånaden uppgår till minst 400 000 kronor, ska det tillsammans med ansökan om godkännande lämnas ett skriftligt undertecknat ...

Stöd för administrativa kostnader

14 §  Om lönesumman för jämförelsemånaden uppgår till minst 400 000 kronor, ges stöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per arbetsgivare.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om stöd för administrativa kostnader.

Av paragrafen framgår att om lönesumman för jämförelsemånaden uppgår till minst 400 000 kronor, ska stöd ges även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Vidare framgår att sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per arbetsgivare. De kostnader som avses är i första hand företagets kostnader för ett sådant revisorsyttrande som avses i 13 §. Även kostnader för andra tjänster kan ...

Ansökan om preliminärt stöd

15 §  En ansökan om preliminärt stöd ska, i stället för vad som anges i 18 § första stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.

Prop. 2020/21:208: I paragrafen finns bestämmelser om när en ansökan om preliminärt stöd ska lämnas.

Första stycket ändras så att avstämningstidpunkten för perioden december 2020–juni 2021 infaller vid utgången av juli 2021. Det görs även en ändring till följd av lagens fortsatta giltighet som innebär att första stycket kompletteras med uppgift om att vad som anges om ansökningstidpunkt i det stycket gäller för stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021.

Av ...

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om när ansökan om preliminärt stöd senast ska lämnas.

Av paragrafen framgår att en ansökan om preliminärt stöd, i stället för vad som anges i 18 § första stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. I 18 § första stycket lagen om stöd vid korttidsarbete anges att en ansökan ska ha ...

Avstämning av preliminärt stöd

16 §  Om stödperioden inleds efter den 30 november 2020 ska arbetsgivaren, i stället för vad som anges i 19 § tredje stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, göra en avstämning vid utgången av juni 2021.

Prop. 2020/21:208: I paragrafen finns bestämmelser om avstämning av preliminärt stöd.

Första stycket ändras till följd av lagens fortsatta giltighet och kompletteras med uppgift om att vad som där anges om avstämning för preliminärt stöd gäller om stödperioden inleds efter den 30 november 2020 och avser stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021.

Andra stycket är nytt och avser stödmånaderna som infaller under perioden 1 juli–30 september 2021. För ...

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om avstämning av preliminärt stöd.

Av paragrafen framgår att om stödperioden inleds efter den 30 november 2020, ska i stället för vad som anges om arbetsgivarens skyldighet att

göra en avstämning i 19 § tredje stycket lagen (2013:948) om ...

17 §  De begränsningar som följer av 7 § gäller också vid beräkning av ytterligare stöd enligt 27 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Prop. 2020/21:83: I paragrafen finns bestämmelser om när ytterligare stöd inte får lämnas.

I paragrafen anges att de begränsningar som följer av 7 § också gäller vid beräkning av ytterligare stöd enligt 27 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Det innebär att ytterligare stöd, utöver vad som anges i 27 § lagen om stöd vid korttidsarbete, inte får lämnas ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 februari 2021.
 2. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.
 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stöd som avser stödmånader under perioden 1 december 2020-30 juni 2021.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:182, Prop. 2020/21:83, Bet. 2020/21:FiU42
Ikraftträder
2021-02-15

Lag (2021:231) om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2020/21:229, Prop. 2020/21:121, Bet. 2020/21:FiU44
Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2021-03-29