Lag (2021:930) om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2021-10-20
Ändring införd
SFS 2021:930 i lydelse enligt SFS 2021:933
Ikraft
2021-12-01
Tidsbegränsad
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster under beskattningsåren 2021 och 2022 samt bestämmelser om särskild beräkning av spärrbelopp enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

Prop. 2020/21:200: Paragrafen anger lagens innehåll. Av paragrafen framgår att lagen innehåller bestämmelser om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster under beskattningsåren 2021 och 2022 samt bestämmelser om hur den tillfälliga skattereduktionen ska behandlas vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen). Bestämmelserna innebär en särreglering avseende den tillfälliga reduktionen och kompletterar ...

Ord och uttryck i lagen

2 §  Med arbetsinkomster avses i denna lag sådana inkomster som anges i och beräknas enligt 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Ord och uttryck i denna lag har även i övrigt samma betydelse och tillämpningsområde som i den lagen.

Prop. 2020/21:200: Av första stycket framgår att uttrycket arbetsinkomster avser sådana inkomster som framgår av och beräknas enligt 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229). Med arbetsinkomster avses i inkomstskattelagen inkomster av anställning och aktiv näringsverksamhet som närmare definieras genom hänvisningar till socialförsäkringsbalken. ...

Vilka som kan få skattereduktion

3 §  De som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret har rätt till skattereduktion för arbetsinkomster om arbetsinkomsten överstiger 60 000 kronor och understiger 500 000 kronor för beskattningsåret.

[S2]Sådan rätt till skattereduktion har också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3 inkomstskattelagen (1999:1229), om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Prop. 2020/21:200: I paragrafen anges vilka som kan få skattereduktionen.

Enligt huvudregeln i första stycket kan fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret få reduktionen. Rätten till skattereduktion är emellertid inskränkt till de personer vars sammanlagda arbetsinkomst överstiger 60 000 kronor och understiger 500 000 kronor per år.

Enligt andra stycket kan skattereduktionen även tillgodoräknas begränsat skattskyldiga om de ...

Skattereduktionens storlek

4 §  För personer som har arbetsinkomster mellan 60 000 kronor och 240 000 kronor ska skattereduktionen uppgå till 1,25 procent av skillnaden mellan arbetsinkomsten och 60 000 kronor.

[S2]För personer som har arbetsinkomster från och med 240 000 kronor till och med 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 2 250 kronor.

[S3]För personer som har arbetsinkomster mellan 300 000 kronor och 500 000 kronor ska skattereduktionen uppgå till 2 250 kronor minskat med 1,125 procent av den del av arbetsinkomsten som överstiger 300 000 kronor.

Prop. 2020/21:200: Paragrafen reglerar storleken på skattereduktionen.

I första stycket anges hur skattereduktionen ska fasas in för dem som har arbetsinkomster mellan 60 000 kronor och 240 000 kronor. För dessa personer ska reduktionen göras med 1,25 procent av skillnaden mellan arbetsinkomsten och 60 000 kronor.

Av andra stycket framgår att skattereduktionen uppgår till 2 250 kronor för personer med arbetsinkomster från och med 240 000 kronor till och med 300 ...

Obegränsat skattskyldiga under del av året

5 §  De som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion enligt 3 § med en tolftedel av den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del därav under vilken de är obegränsat skattskyldiga.

[S2]Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock bestämmelserna i 3 § tillämpas utan de begränsningar som anges i första stycket.

Prop. 2020/21:200: Paragrafen innehåller bestämmelser för hur skattereduktionen ska beräknas när de som är obegränsat skattskyldiga endast varit det en del av beskattningsåret.

Första stycket behandlar fall då den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige endast del av beskattningsåret.

Av andra stycket följer att om en skattskyldig har sin förvärvsinkomst uteslutande eller så gott som uteslutande från Sverige, ska dock skattereduktionen tillgodoräknas ...

Förfarandet vid tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

6 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 56 kap. 7 § skatteförfarandelagen. Skattereduktion enligt denna lag ska göras efter de skattereduktioner som anges i inkomstskattelagen (1999:1229) och i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift.

Prop. 2020/21:200: Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet vid skattereduktion för arbetsinkomster.

Av första stycket framgår att skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, gäller i fråga om förfarandet vid beskattningen.

I andra stycket lämnas en upplysning om att bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i <a href="https://lagen.nu/2011:1244#K56P7" ...

7 §  Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

[S2]Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Prop. 2020/21:200: Av paragrafen framgår att skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.5.

Avräkning av utländsk skatt

8 §  Vid tillämpning av 2 kap. 10 § första stycket lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska, om den skattskyldige fått skattereduktion enligt denna lag, reduktionen anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skatter och avgift

  • före sådan skattereduktion, och
  • före skattereduktioner som enligt andra stycket i samma paragraf och enligt 15 § lagen (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021 ska fördelas på samma sätt som reduktionen enligt denna lag. Lag (2021:933).

Prop. 2020/21:200: Paragrafen innehåller bestämmelser om avräkning av utländsk skatt. Av paragrafen framgår att skattereduktion enligt lagen ska proportioneras, dvs. fördelas på olika skatter.

I 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, avräkningslagen, finns bestämmelser om hur den statliga inkomstskatten som hänför sig till utländska förvärvsinkomster ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2021:930) om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.
  2. Lagen tillämpas för första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.
  3. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2022.
  4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för arbetsinkomster som kan hänföras till beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 men som avslutas före den 1 januari 2023.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:13, Prop. 2020/21:200, Bet. 2021/22:SkU2
Ikraftträder
2021-12-01

Lag (2021:933) om ändring i lagen (2021:930) om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

Förarbeten
Rskr. 2021/22:14, Prop. 2021/22:207, Bet. 2021/22:SkU3
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2022-01-01