Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2008-10-30
Ändring införd
SFS 2008:826 i lydelse enligt SFS 2011:1424
Ikraft
2008-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Den som är ägare av en fastighet tillgodoräknas skattereduktion för kommunal fastighetsavgift under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag.

2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

[S2]Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet. Lag (2011:1424).

Villkor för skattereduktion

Vem som tillgodoräknas skattereduktion

3 §  Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas en fysisk person som under hela beskattningsåret varit ägare av en reduktionsfastighet för vilken han eller hon är avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift och som

  1. fyllt 65 år vid ingången av beskattningsåret,
  2. under beskattningsåret har fått sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, eller
  3. under beskattningsåret har fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning. Lag (2011:1424).

Reduktionsfastigheten

4 §  Med reduktionsfastighet avses en småhusenhet eller ett småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet, där ägaren varit bosatt hela beskattningsåret.

[S2]Den avgiftsskyldige anses bosatt på den fastighet där han eller hon rätteligen ska vara folkbokförd. Lag (2011:1424).

Skattereduktionens storlek

Spärrbeloppet

5 §  För beräkningen av skattereduktion fastställs ett spärrbelopp. Spärrbeloppet är fyra procent av summan av

  1. den avgiftsskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), och
  2. den avgiftsskyldiges överskott i inkomstslaget kapital enligt 1 kap. 6 § inkomstskattelagen.

[S2]Spärrbeloppet får för år 2008 fastställas till lägst 2 800 kronor. För år 2009 och senare år får spärrbeloppet inte fastställas till ett lägre belopp än 2 800 kronor ökat eller minskat med ett belopp motsvarande prisbasbeloppets förändring mellan år 2008 och det aktuella året uttryckt i procent med två decimaler. Spärrbeloppet uttrycks i hela krontal så att öretal faller bort.

[S3]Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1304).

Skattereduktionen

6 §  Om den fastighetsavgift som ska betalas av den avgiftsskyldige för reduktionsfastigheten enligt bestämmelserna i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift överstiger spärrbeloppet, ska den avgiftsskyldige tillgodoräknas en skattereduktion som motsvarar skillnaden mellan fastighetsavgiften och spärrbeloppet.

Förfarandet

7 §  I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

[S3]Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 56 kap. 7 § skatteförfarandelagen. Lag (2011:1424).

Prop. 2010/11:166: I första stycket har hänvisningen till bestämmelserna om bestämmande och debitering av slutlig skatt i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:5, Prop. 2007/08:156, Bet. 2008/09:SkU3
Ikraftträder
2008-12-01

Lag (2010:1304) om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.
  2. Vid tillämpning av 3 § likställs med sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken motsvarande ersättning enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1424) om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  2. Lagen tillämpas första gången vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2012-01-01