Lag (2024:7) om preventiva vistelseförbud

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2024-01-25
Ändring införd
SFS 2024:7
Ikraft
2024-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-01-27

Förutsättningar för preventiva vistelseförbud

1 §  Enligt denna lag får en person förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem samt i fordon på allmän plats (vistelseförbud).

[S2]Ett vistelseförbud får inte avse den som är under 15 år.

[S3]Lagen påverkar inte rätten som den som förfogar över en plats inom området har att begränsa tillträdet till platsen.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om innebörden och omfattningen av ett vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 5 och 6.1.

2 §  Ett vistelseförbud omfattar inte tillträde till och vistelse på en plats endast i syfte att rösta i val till riksdagen, regionfullmäktige, kommun-fullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget eller i en folkomröstning.

3 §  Ett vistelseförbud får meddelas om det med hänsyn till omständig-heterna

 1. finns en påtaglig risk för att det inom en grupp kommer att utövas sådan brottslig verksamhet som avses i 4 § inom det område där förbudet avses gälla, och
 2. kan befaras att en person som tillhör eller verkar för gruppen medvetet kommer att främja den brottsliga verksamheten.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om de grundläggande förutsättningarna för att ett vistelseförbud ska få beslutas. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

4 §  Ett vistelseförbud får meddelas endast om den brottsliga verksamheten

 1. har bakgrund i eller är ägnad att framkalla en konflikt mellan grupper av personer i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämne eller annat liknande ämne kan komma till användning, eller
 2. på något annat sätt är ägnad att allvarligt skada tryggheten hos allmänheten inom området.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken brottslig verksamhet som får ligga till grund för ett vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

5 §  Ett vistelseförbud får inte avse ett större område än vad som är nödvändigt.

[S2]Ett vistelseförbud får meddelas endast om skälen för ett sådant förbud väger tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den enskilde.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om storleken på området för ett vistelseförbud och om bedömningen av ett förbuds proportionalitet. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

6 §  Ett vistelseförbud ska förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller en bestämmelse som gör det möjligt att förena ett vistelseförbud med begränsningar och undantag. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

7 §  Ett vistelseförbud som meddelas avseende brottslig verksamhet som avses i 4 § första stycket 1 får förenas med villkor om elektronisk övervakning om det behövs för att kontrollera att förbudet följs.

[S2]När ett beslut om vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning har meddelats, är den som förbudet gäller mot skyldig att medverka till att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om möjligheten att förena ett vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

Vistelseförbudets längd

8 §  Ett vistelseförbud ska gälla för en viss tid, högst sex månader.

[S2]Vistelseförbudet gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

[S3]Ett vistelseförbud får förlängas med högst sex månader i taget om förutsättningarna i 3-5 §§ är uppfyllda. Ett förbud med villkor om elektronisk övervakning får dock förlängas med högst tre månader i taget.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om vistelseförbudets längd och om förlängning av vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.4 och 6.12.

Delgivning och handläggningstid

9 §  Ett beslut om vistelseförbud ska delges den som förbudet avser. Delgivning får inte ske enligt 34-38 eller 47-51 §§delgivningslagen (2010:1932).

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om delgivning av vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

10 §  Frågor om vistelseförbud ska handläggas skyndsamt.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att frågor om vistelseförbud ska handläggas skyndsamt. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Förfarandet hos åklagaren

11 §  Allmän åklagare prövar frågor om vistelseförbud.

[S2]En fråga om vistelseförbud tas upp på skriftlig anmälan av Polismyndigheten. Polismyndigheten är inte part i det ärende som anmälan gett upphov till.

[S3]Om anmälan avser någon som är under 21 år, ska Polismyndigheten genast underrätta socialnämnden.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som initierar och prövar en fråga om vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.

12 §  För den som ett vistelseförbud gäller eller avses gälla mot och som är under 18 år ska ett offentligt biträde förordnas, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Detsamma gäller för den som ett vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning gäller eller avses gälla mot.

[S2]Frågan om förordnande ska prövas så snart som möjligt.

[S3]Ett offentligt biträde har samma rättigheter som en offentlig försvarare.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om offentligt biträde i ärenden om vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.10.

13 §  Frågor om vistelseförbud prövas av åklagaren i den ort där förbudet helt eller huvudsakligen avses gälla eller där den som förbudet avses gälla mot har sin hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig. Om personen är misstänkt för brott som har betydelse för frågan om vistelseförbud, får frågan prövas även av åklagare som är behörig att väcka åtal för brottet.

[S2]I fråga om åklagare tillämpas 7 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken åklagare som är behörig att pröva ett vistelseförbud och om jäv för åklagare. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.

14 §  Åklagaren får anlita hjälp av Polismyndigheten för utredning av frågor om vistelseförbud. Socialnämnden ska på begäran av åklagaren lämna ett yttrande över den som förbudet avses gälla mot och som är under 18 år. Yttrandet ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder nämnden tidigare har vidtagit eller avser att vidta i fråga om personen samt uppgifter om dennes personliga utveckling och levnadsomständigheter i övrigt.

[S2]I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i 23 kap.rättegångsbalken:

 • 4 § om objektivitet,
 • 6 § om rätt att hålla förhör,
 • 7 § om hämtning till förhör,
 • 9 § om skyldighet att stanna kvar för förhör,
 • 10 § om vilka som får närvara vid förhör,
 • 11 § om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och
 • 12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder vid förhör.

[S3]Vid tillämpningen av 23 kap.4 och 11 §§rättegångsbalken ska bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den som förbudet avses gälla mot.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om utredningen av ett vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.

15 §  Innan en fråga om vistelseförbud avgörs, ska den som förbudet avses gälla mot underrättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får dock avgöras utan att detta har gjorts, om åtgärden är uppenbart obehövlig eller om avgörandet inte kan skjutas upp.

[S2]Åklagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske.

[S3]Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om kommunikation i ett ärende om vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.

16 §  Åklagarens beslut i fråga om vistelseförbud ska vara skriftligt och ange

 1. den som förbudet avses gälla mot,
 2. om vistelseförbud ska gälla och, i så fall, förbudets innebörd och omfattning samt när det upphör att gälla,
 3. de skäl som har bestämt utgången,
 4. de bestämmelser som åberopas,
 5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och
 6. att ett beslut kan hävas eller ändras enligt 19 § och prövas av domstol enligt 21 §.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur ett beslut i fråga om vistelseförbud ska utformas. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.

17 §  Ett beslut om vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning ska, utöver det som anges i 16 §, ange

 1. när den elektroniska övervakningen ska inledas och hur det ska ske,
 2. vad den som förbudet gäller mot är skyldig att göra för att medverka till att övervakningen kommer till stånd och kan fortgå, och
 3. vilken påföljd som hindrande av elektronisk övervakning av vistelseförbud enligt 30 § kan medföra.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur ett beslut om vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning ska utformas. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.

18 §  Vid åklagarens handläggning av ärenden om vistelseförbud tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

19 §  Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får åklagaren häva eller ändra ett beslut om vistelseförbud som har fattats av åklagaren eller domstolen. Åklagaren får dock utvidga ett förbud endast efter anmälan av Polismyndigheten.

[S2]Åklagaren får inte häva eller ändra ett beslut om vistelseförbud om förbudet är föremål för domstolsprövning.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om när åklagaren får häva eller ändra ett beslut om vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.9.

20 §  När ett beslut om vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning har meddelats, är Polismyndigheten ansvarig för verkställigheten av den elektroniska övervakningen.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Polismyndigheten är ansvarig för att verkställa den elektroniska övervakningen. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

Domstolsprövning

21 §  Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut i fråga om vistelseförbud på begäran av den som förbudet gäller mot, om beslutet har gått honom eller henne emot. En sådan begäran ska göras skriftligen hos åklagaren, som ska överlämna ärendet till tingsrätten.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om domstolsprövning av beslut om vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

22 §  Behörig domstol är den tingsrätt där den åklagare som har prövat frågan om vistelseförbud ska föra talan i brottmål i allmänhet.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol i ärenden om vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

23 §  Åklagaren är motpart till den enskilde sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

24 §  Domstolen får besluta att ett vistelseförbud tills vidare inte ska gälla.

25 §  Domstolen ska hålla sammanträde, om en part begär det.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om sammanträde i ärenden om vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

26 §  När tingsrätten avgör saken, ska den bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Vid annan handläggning ska tingsrätten bestå av en lagfaren domare.

[S2]Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 29 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om tingsrättens sammansättning och om omröstning i ärenden om vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

27 §  Vid domstolens handläggning av ärenden om vistelseförbud tilllämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om begäran om prövning enligt 21 § tillämpas vad som anges i den lagen om ansökan.

[S2]Rättens beslut att meddela någon ett vistelseförbud ska innehålla de uppgifter som anges i 16 och 17 §§.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller ytterligare bestämmelser om domstolens handläggning av vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

28 §  När domstolen ska pröva ett beslut i fråga om vistelseförbud och den som förbudet gäller mot är misstänkt för brott som har betydelse för prövningen av förbudet, får beslutet prövas i mål om allmänt åtal för brottet. I ett sådant fall tillämpas bestämmelserna om rättegången i brottmål.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om gemensam handläggning (kumulation) av ett ärende om vistelseförbud och ett mål om allmänt åtal rörande brott. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

Straffansvar

29 §  Den som bryter mot ett vistelseförbud döms för överträdelse av vistelseförbud till fängelse i högst ett år. Om brottet är ringa, döms till böter.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar för den som bryter mot ett vistelseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.13.

30 §  Den som har meddelats ett vistelseförbud med villkor om elektronisk övervakning och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hindrar att den elektroniska övervakningen kommer till stånd eller kan fortgå döms för hindrande av elektronisk övervakning av vistelseförbud till böter eller fängelse i högst ett år.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar för hindrande av elektronisk övervakning. Övervägandena finns i avsnitt 6.13.

Uppgifter om den övervakades position

31 §  Uppgifter om den övervakades position vid elektronisk övervakning får registreras och tas fram endast när

 1. den övervakade träder in i eller vistas inom det område som avses i 1 §, eller
 2. en beslutad elektronisk övervakning hindras.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om när uppgifter om den övervakades position vid elektronisk övervakning får registreras och tas fram. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

32 §  Uppgifter om den övervakades position, som tagits fram enligt 31 §, får bevaras i högst två månader.

[S2]När uppgifterna inte längre får bevaras ska de omedelbart förstöras.

Prop. 2023/24:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur länge uppgifter om den övervakades position får bevaras. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

Ändringar

Lag (2024:7) om preventiva vistelseförbud

Förarbeten
Rskr. 2023/24:117, Prop. 2023/24:57, Bet. 2023/24:JuU12
Ikraftträder
2024-02-01