lagen.nu

Aktiebolagslagen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/2005:551

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Aktiebolagslagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

AD 1994 nr 132: Ställföreträdaren för ett aktiebolag A har på A:s vägnar till den verkställande direktören i aktiebolaget B utfärdat garantier enligt vilka A - för den händelse att A:s och B:s gemensamma moderbolag...
AD 1997 nr 3: En verkställande direktör A i ett företag i livsmedelsbranschen skiljs från sin anställning utan iakttagande av den uppsägningstid som anges i anställningsavtalet. A väcker talan vid mot bolaget med...
NJA 2002 s. 446: Aktieägarminoritet är legitimerad att föra talan enligt 15 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385) redan genom innehavet av minst en tiondel av aktierna.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation