lagen.nu

Anknytning till Sverige

Ingen har skrivit en beskrivning av "Anknytning till Sverige" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (7)

MIG 2007:59: Illegal vistelse i Sverige skall vägas in vid prövningen av om undantag kan göras från huvudregeln om att uppehållstillstånd skall ha sökts och beviljats före inresan i Sverige. För att undantag från...
MIG 2008:10: För att uppehållstillstånd grundat enbart på anknytning till arbetsmarknaden skall kunna beviljas, krävs att anknytningen etablerats under tid då sökanden haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på...
MIG 2008:11: En utlänning som tidigare haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning kan, trots att förhållandet har upphört, med stöd av 5 kap. 16 § utlänningslagen beviljas fortsatt...
MIG 2008:16: Enbart tidigare lång legal vistelse i Sverige är inte tillräckligt för uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket 4 utlänningslagen.
MIG 2009:12: När en återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd aktualiseras på grund av att utlänningens bosättning i Sverige har upphört kan skäl finnas att underlåta att återkalla uppehållstillståndet med...
MIG 2010:16: När grunden för ett barns permanenta uppehållstillstånd varit anknytningen till en förälder bosatt i Sverige har avsaknaden hos föräldern av avsikt att bo tillsammans med barnet ansetts utgöra grund...
MIG 2014:6: Ett permanent uppehållstillstånd ska undantagslöst återkallas om en utlännings bosättning i Sverige har upphört. Den instans som ska pröva frågan om återkallelse ska utgå från de vid...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation