Brott

Brott, är en sådan gärning, som är straffbelagd enligt lag eller författning enligt 1 kap. 1 § Brottsbalken (BrB).

I Sverige är det framför allt Brottsbalken, men även ett antal specialstrafflagar samt skilda lagar, som innehåller straffbestämmelser.

Ingen får dömas för brott utan lagstöd. Detta följer av RF 2 kap § 7 och Europakonventionens artikel 7 om legalitetsprincipen. Det föreligger också förbud mot retroaktiv strafflagstiftning vilket följer av samma princip.