lagen.nu

Dataintrång

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Dataintrång är ett brott enligt 4 kap 9 c § brottsbalken.

För dataintrång döms den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatisk behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in sådan uppgift, om inte brottet uppfyller rekvisiten för något av brotten

Den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift har också gjort sig skyldig till dataintrång.

Påföljden är böter eller fängelse i högst två år.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Dataintrång finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 2014 s. 221: En polisman har gjort sökningar om sig själv i polisens IT-system utan att sökningarna har varit nödvändiga för någon arbetsuppgift. Polismannen har dömts för dataintrång.
RH 1996:133: Straffansvar för dataintrång är uteslutet om gärningen i fråga är belagd med straff i brottsbalken.
RH 2000:90: Tjänstefel eller dataintrång? Även fråga om beviskrav.
RH 2002:36: Hovrätten har vid en samlad bedömning funnit att den omständigheten att en sjuksköterska, som innehaft en relativt underordnad ställning i organisationen, varit ovetande om det otillåtliga i hennes...
RH 2006:80: En person har arbetat som s.k. cracker inom ett internationellt nätverk med syfte att via Internet hämta hem upphovsrättsligt skyddade datorprogram och kringgå tillverkarnas säkerhetssystem. När...
RH 2013:56: Straffmätning och val av påföljd för tilltalad som döms för att under drygt två års tid gjort sig skyldig till omfattande dataintrång.
RH 2015:15: En anställd har olovligen installerat dataprogrammet Google Talk i en arbetsdator. Fråga har uppkommit om han därigenom ”infört en uppgift i register” i den mening som avses i 4 kap. 9 c §...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation