Löftesprincipen

Den princip som säger att ett anbud är bindande för givaren från det att motparten tagit del av det tills acceptfristen gått ut eller anbudet avslagits enligt AvtL 5 § eller AvtL 6 § 1 st.

Motsatsen (att anbudsgivaren inte blir bunden förrän mottagaren accepterat anbudet), som används i exempelvis England, är kontraktsprincipen. Om anbudet utformas enligt AvtL 9 § kan man dock undvika anbudets bindande verkan.

Undantag från löftesprincipen i svensk rätt är: