lagen.nu

Urkundsförfalskning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Urkundsförfalskning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Urkundsförfalskning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (9)

AD 2010 nr 45: Ett vårdbiträde har delat ut medicin till en vårdtagare utan att ha s.k. läkemedelsdelegation och skrivit en kollegas signatur i medicinlistan. Fråga om det har funnits laga grund för att avskeda...
NJA 1986 s. 234: Ett bedrägeri som avsåg utfående av varor till ett värde av ungefär 3 700 kr har begåtts med begagnande av ett av den tilltalade förfalskat postkvitto. Bedrägeriet har med hänsyn till...
NJA 1988 s. 171: Fråga om tillfälligt näringsförbud.
NJA 1991 s. 739: Ett av trafiksäkerhetsverket utfärdat stämpelkort, som efter mekanisk hantering i en kilometerräknare skall ligga till grund för debitering av kilometerskatt, har ansetts utgöra en sådan urkund som...
NJA 1996 s. 443: Polismän, som under förundersökning bl a framställt falsk urkund, har till sitt fredande åberopat nöd. Åtgärden har ansetts oförsvarlig.
NJA 1996 s. 63: Undertecknande med annans namn av formulär för beställning av identitetskort har ansetts utgöra urkundsförfalskning och inte osant intygande. 14 kap 1 § BrB. Med hänsyn till att brotten begåtts av...
NJA 2009 s. 111: En person har fört över information om nummer hänförliga till kreditkort till magnetremsor på plastkort. Fråga om förfarandet är att bedöma som urkundsförfalskning.
RH 2007:59: Framställande av falsk urkund genom att modern falskeligen tecknat faderns namn på en anmälan till förskola och skolbarnsomsorg har av hovrätten bedömts som urkundsförfalskning av normalgraden.
RH 2012:18: Urkundsförfalskning?-Dokument som har framställts med en dators ordbehandlingsprogram och därefter skickats med e-post har inte ansetts som urkunder i brottsbalkens mening.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation