lagen.nu

Verkshöjd

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett verk ska vara unikt för att uppnå verkshöjd, dvs att verket ska vara resultat av en intellektuell skapande verksamhet som har sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna prestera exakt samma resultat.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Verkshöjd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1994 s. 74: Fråga om ett mönster avsett för dekorativa textilier, "Smultron", varit skyddat enligt upphovsrättslagen samt om intrång enligt samma lag skett genom ett senare framtaget jordgubbsmönster.
NJA 1995 s. 631: Fråga om yrkande om interimistiskt vitesförbud enligt 53 a § upphovsrättslagen kan avslås därför att förbudet skulle få oproportionerliga skadeverkningar. Även spörsmål om sannolika skäl visats...
NJA 1998 s. 563: Ritningar över byggnadsmoduler har ansetts med hänsyn till individuella särdrag vara upphovsrättsligt skyddade. 1 § 2 st lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
NJA 2002 s. 178: Fråga om en melodi, som utgjort ett upprepat och avgränsat inslag i en komposition på populärmusikens område, varit skyddad enligt upphovsrättslagen samt om intrång skett genom en senare tillkommen...
NJA 2004 s. 149: Fråga om en ritning som innehöll två bilder av en golvskiva åtnjöt upphovsrättsligt skydd. 1 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
NJA 2009 s. 159: Fråga om den s.k. Mini Maglite-ficklampan är skyddad enligt upphovsrättslagen som ett alster av brukskonst.
NJA 2015 s. 1097: För att en tv-utsändning av ett idrottsevenemang ska anses ha verkshöjd krävs att innehållet i sändningen i sådan mån går utöver vad som är givet utifrån de förutsättningar som följer av själva...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation