Dir. 2006:37

Dir.

Kommittédirektiv

Dir.

2006:37

Trygghetssystemen för företagare

Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med

företrädare för riksdagspartierna, tillkallas med uppdrag att se

över företagarnas försäkringsvillkor i trygghetssystemen och

lämna förslag till hur regelverket kan göras tydligare och bättre.

För den som vill starta företag skall regelverket underlätta

övergången från anställning till företagande. En utgångspunkt

för utredningen är att det skall skapas en ökad balans i villkoren

för och behandlingen av företagare och anställda i

trygghetssystemen.

Utgångspunkter

Utgångspunkten för det statliga åtagandet med gemensamma

trygghetsförsäkringar är att det finns klara välfärdsvinster med

att samtliga invånare har ett gott försäkringsskydd mot t.ex.

inkomstbortfall vid arbetslöshet, sjukdom o.dyl. Syftet med

försäkringarna är att tänkbara risker – ekonomiska förluster –

som drabbar enskilda individer skall övertas och spridas på ett

kollektiv av individer. De allmänna försäkringarna svarar för en

betydande andel av den offentliga sektorns utgifter.

Finansieringen av trygghetssystemen bygger på en god

tillväxt, fler och växande företag och ökad sysselsättning. Ett

2

ökat företagande spelar en viktig roll för att uppnå detta. Därför

är det viktigt att främja företagandet och att eftersträva en ökad

balans i försäkringsvillkoren mellan anställda och företagare

genom tydligare och bättre regler.

Den nuvarande utformningen av dagens

trygghetsförsäkringar bygger på principer såsom den generella

inriktningen, en långtgående riskutjämning, omfördelning av

inkomster och bevarandet av arbetslinjen. Ett allmänt

försäkringssystem bör också vara så utformat att tillämpningen

av regelverket i enskilda ärenden kännetecknas av objektivitet,

god service, likformighet och rättsäkerhet samtidigt som

administrationskostnaderna hålls nere. Höga krav måste

dessutom ställas på att systemet är överblickbart och begripligt

för den enskilde. Trygghetssystemen skall vidare vara

långsiktigt finansiellt stabila och vara så konstruerade att de

motverkar ett felaktigt utnyttjande. Inom sjukförsäkringen finns

också en ambition att kopplingen skall vara tydlig mellan den

avgift som betalas och den försäkring som erhålls.

Vid utformningen av tydligare och bättre regler för

företagare måste alltid avvägningar göras utifrån

trygghetssystemens principer men också utifrån konsekvenserna

av annan lagstiftning t.ex. arbetstidslagen och

skattelagstiftningen. Bredare analyser behöver göras.

Trygghetssystemens utformning måste också vara sådan att

företag inte subventioneras, vilket kan inverka negativt på

konkurrensen och tränga undan andra företag.

Bakgrund

Reglerna för företagare i arbetslöshets- och socialförsäkringen

Företagare i arbetslöshetsförsäkringen

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) omfattar

både arbetstagare och företagare. De särskilda bestämmelser

som gäller för företagare finns i 34–37 §§.

3

Med företagare avses personer som är ägare eller delägare –

direkt eller indirekt – i näringsverksamhet som de är

personligen verksamma i och som de har ett väsentligt

inflytande över (ALF 34 §).

När arbetslöshetskassan har slagit fast att sökanden är att

betrakta som företagare återstår att bedöma när han eller hon

som företagare skall anses vara arbetslös. För att en företagare

skall anses vara arbetslös krävs enligt arbetslöshetsförsäkringen

att företagarens personliga verksamhet i rörelsen vid en samlad

bedömning kan anses ha upphört annat än tillfälligt (35 § ALF).

Det finns en möjlighet till undantag från denna regel. Det är

enligt 35 § möjligt att vid ett tillfälle bli ersättningsberättigad

även om verksamheten i företaget endast upphört tillfälligt. All

verksamhet i företaget måste då vara vilande. Rätten för en

företagare att få arbetslöshetsersättning vid ett tillfälligt

uppehåll i verksamheten är begränsad till en gång per företag.

Ett krav är att uppehållet i rörelsen inte är av säsongskaraktär.

Beräkningen av dagpenning för företagare bygger enligt

37 § ALF på den genomsnittliga inkomsten under de tre senaste

åren före avvecklingsåret. Om företagaren har lagt ned sin

verksamhet inom tolv månader från det att företagaren startade

den kan ersättningen baseras på företagarens tidigare

anställning.

I 7 kap. 2 § i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens

(IAF) föreskrifter (IAFSS 2005:1) behandlas dagsförtjänst för

företagare. Med årsinkomst avses den uttagna lönen enligt

kontrolluppgiften, om verksamheten har bedrivits i ett

aktiebolag eller i en ekonomisk förening och företagaren har

tagit ut lön som anställd. I övriga fall avses med årsinkomst

nettointäkten av förvärvskällan enligt självdeklarationen till

skatteverket.

Det finns inga särskilda regler i ALF om uppdragstagare. I

Regelbok för arbetslöshetskassor utgiven av IAF anges dock

vissa kriterier för att avgöra om en uppdragstagare skall

betecknas som ”självständig” eller ”osjälvständig” och därmed

företagare eller arbetstagare i försäkringens mening.

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, dvs.

den skall lämna ersättning i omställningen från ett arbete till ett

4

annat. Rollen som omställningsförsäkring har kommit att

betonas allt starkare under de senaste åren. Betydande ändringar

har gjorts i ersättningsreglerna i syfte att förstärka denna

utveckling. Inte bara för att befästa att arbetslöshetsersättning

skall vara en ersättning som lämnas endast under en

övergångsperiod från ett arbete till ett annat eller till en lämplig

åtgärd som underlättar återinträdet på arbetsmarknaden för den

arbetslöse, utan också för att betona att perioder av arbetslöshet

skall präglas av aktivitet.

Enligt regeringens mening skall kompensationsnivån i

arbetslöshetsförsäkringen av välfärds- och rättviseskäl vara hög.

Det förutsätter att reglerna är tydliga och tillämpas på ett

konsekvent sätt. Försäkringen skall ha legitimitet både hos dem

som är arbetslösa och hos dem som förvärvsarbetar. Tydliga

krav på den arbetssökande får inte uppfattas som en kränkning

av den enskilde. Samtidigt skall de som har arbete vara

förvissade om att de som får ersättning är aktiva i sitt sökande

efter nytt arbete. Detta är inte minst viktigt då

arbetslöshetsförsäkringen är solidariskt finansierad, utan

hänsynstagande till risken att bli arbetslös.

I arbetslöshetsförsäkringen har reglerna successivt justerats

för att ge företagare större möjlighet att få ersättning från

försäkringen. År 1997 beslutades om förändringar som innebar

att det blev möjligt för företagare att få arbetslöshetsersättning

om de tillfälligt upphört med sin personliga verksamhet i en

rörelse. Vidare blev det möjligt för företagare, som bedrivit

verksamhet kortare tid än tolv månader, att få dagpenningen

beräknad utifrån inkomsten som anställd. Regeringen

framhåller i propositionen En allmän och sammanhållen

arbetslöshetsförsäkring (prop. 1996/97:107) att en samlad

bedömning av relevanta förhållanden skall vara styrande för om

en företagare skall anses som arbetslös. Det förbättrade också

företagares möjligheter att få arbetslöshetsersättning.

Företagare i sjukförsäkringen m.m.

Den som arbetar i Sverige som anställd, uppdragstagare eller

egenföretagare omfattas av sjukförsäkringen. Rätten till

5

sjukpenning och till föräldrapenning och tillfällig

föräldrapenning regleras i lagen (1962:381) om allmän

försäkring (AFL) och socialförsäkringslagen (1999:799).

Som egenföretagare räknas i sjukförsäkringen den som

driver egen verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag

och kommanditbolag. De som startar verksamhet i

aktiebolagsform är formellt sett anställda i aktiebolaget och

omfattas därmed av samma regler som gäller för anställda i

sjukförsäkringen.

För en egenföretagare bestäms den sjukpenninggrundande

inkomsten (SGI) utifrån näringsverksamhetens beräknade

nettointäkt. Med nettointäkt avses företagets resultat efter

avdrag för kostnader, eventuella avsättningar och avgifter men

före skatteavdrag. Det finns dock en begränsning eftersom

inkomsterna inte får beräknas högre än skälig lön för liknande

arbete för annans räkning, den s.k. jämförelseinkomsten.

När en individ startar egen verksamhet har

Försäkringskassan möjlighet att under verksamhetens

uppbyggnadsskede fastställa en fiktiv SGI baserad på en

jämförelseinkomst.

Även beräkningen av dagpenning skiljer sig mellan

företagare och anställda.

Vem som är uppdragstagare definieras inte i

sjukförsäkringen. Försäkringskassorna måste ta ställning till om

det föreligger ett anställningsförhållande eller inte, för att

avgöra om sjuklön eller sjukpenning skall betalas i inledningen

av en längre sjukperiod.

Behovet av en översyn

Det finns flera anledningar till att trygghetssystemet för

företagare behöver ses över. Regeringens ambition är att främja

företagande genom tydligare och bättre regler. Det pågår också

en utveckling mot nya verksamhets- och samarbetsformer när

det gäller företagande och mot mer flexibla anställningsformer.

Vidare är arbetslöshetsförsäkringen i grunden en

löntagarförsäkring vilket medför att regelverket för företagare

inte är lika tydligt. När det gäller sjukförsäkringen handlar det

6

framför allt om de skillnader i regelverket som finns mellan

olika företagsformer.

Riksdagen beslutade dessutom den 15 april 2004 (dnr

N2004/3065/A) att som sin mening ge regeringen till känna att

en parlamentarisk utredning om företagares ekonomiska

situation vid arbetslöshet skall tillsättas. Enligt beslutet bör det

ingå i utredningen att överväga möjligheterna för företagare att

vara deltidsarbetslösa samt att se över reglerna som gäller för

dem som verkar inom kooperativa, ekonomiska och ideella

föreningar. Andra problem anges vara nivån på ersättningen för

företagare samt att tydliga tillämpningsföreskrifter saknas.

Att främja företagande genom tydligare och bättre regler

Små och unga företag har en viktig roll för att skapa ny

sysselsättning. Tillväxt i unga företag utgör den enskilt

viktigaste källan till nya arbeten i näringslivet. Yngre företag

växer också mer och snabbare än äldre företag, men endast en

liten andel av alla företag växer.

I en allt starkare internationell

konkurrens blir det allt viktigare att ta till vara människors

initiativkraft och kompetens. Sverige behöver fler företagare.

Hur trygghetssystemet är uppbyggt och fungerar för företagare

är viktigt i detta sammanhang. Regler skall vara ändamålsenliga

samt enkla att följa och tillämpa. Regeringen bedriver ett aktivt

arbete för att minska företagens kostnader för administration till

följd av regelverken och för att förbättra reglerna som gäller för

företag och företagare.

Företags- och anställningsformer förändras

En utveckling pågår mot nya verksamhets- och

samarbetsformer när det gäller företagande och mot mer

flexibla anställningsformer. I stället för att ha egna anställda

anlitar företag allt oftare underleverantörer, konsulter och

bemanningsföretag. Även om det traditionella

anställningsavtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare är den

dominerande formen för anlitande av arbetskraft så arbetar allt

fler under andra former av avtal. Många uppdragstagares

7

arbetsvillkor har stora likheter med arbetstagares. Vad som är

typiska anställnings- respektive uppdragsavtal förändras också.

Näringsdepartementet har i ett projekt om företags- och

anställningsformer i förändring (Departementspromemorian

2003:27) kartlagt förändringar i företags- och

anställningsformer, särskilt gränssnittet företagande/anställning.

I projektet belystes också skillnader i befintliga regelsystem

mellan företagare och anställda när det gäller de sociala

trygghetssystemen samt problem som dessa skillnader kan

medföra.

Av rapporten framgår att antalet företagare utan anställda

(exklusive företagare inom jord- skogsbruk och fiske) har ökat

med 18 procent från år 1990 till 2001. Under de senaste drygt

tio åren har antalet företagare omfördelats mellan olika

näringsgrenar. Framför allt ökar antalet företagare inom

tjänstesektorn. Allt fler finns också i ett gränssnitt mellan

företagare/anställd. De är uppdragstagare eller växlar mellan att

vara företagare och anställd eller kombinerar företagande och

anställning.

Av dem som startade ett nytt företag 1997 hade ungefär en

tredjedel en hel- eller deltidsanställning vid sidan av sitt företag,

dvs. de var s.k. kombinatörer. Även bland nystartade företag år

2000 drevs en tredjedel vid sidan av en anställning.

Kombinatörerna är en liten men ökande andel av de sysselsatta.

År 2000 kombinerade 82 000 personer företagande och

anställning.

Andra förändringar är att offentlig verksamhet under det

senaste decenniet avknoppat enheter som blivit personalägda.

Vidare är franchising en växande form av företagande.

Franchisetagare är företagare som genom avtal är uppbundna

till franchisegivarens koncept.

Vissa analysområden i nuvarande regelverk

Arbetslöshetsförsäkringen är i grunden en löntagarförsäkring,

men försäkringen har från 1974 utvidgats till att även ge ett

försäkringsskydd för företagare. Särskilda regler finns för

företagare. En anledning är att en företagare har vissa

8

möjligheter att planera för ett gynnsamt utbyte av försäkringen.

Ersättningen till löntagare bygger, till skillnad från ersättningen

till företagare, på förhållanden som den enskilde löntagaren inte

på samma sätt kan påverka och på intyg från arbetsgivare.

Frågan om när en företagare skall anses som arbetslös är

ibland svårbedömd. Enligt gällande regler anses en företagare

som arbetslös när hans eller hennes personliga verksamhet i

rörelsen upphört annat än tillfälligt. Kravet på att den personliga

verksamheten i rörelsen skall ha upphört föranleds av att

arbetslöshetsersättning inte skall riskera att leda till

snedvridning av konkurrensen mellan företag. Ersättningen från

försäkringen skall inte subventionera en rörelse som inte är

ekonomiskt bärkraftig, genom att ersättning lämnas under

perioder med undersysselsättning.

När det gäller sjukförsäkringen handlar frågeställningen

framför allt om de skillnader i regelverket som finns mellan

olika företagsformer.

Beräkning av dagpenning för företagare

Dagpenningen beräknas normalt med utgångspunkt i det arbete

med vilket arbetsvillkoret uppfylls, dvs. arbetet under de

senaste sex månaderna. Detta har dock inte kunnat tillämpas för

den som varit företagare, eftersom en orsak till att en företagare

blir arbetslös ofta är att han eller hon lägger ned verksamheten

på grund av en tids bristande lönsamhet. Endast låg lön kan

därför tas ut eller så saknas utrymme helt för att ta ut någon lön.

Före 1998 föreskrev Arbetsmarknadsstyrelsen att företagares

dagsförtjänst beräknas till 1/260 av årsinkomsten. Den

årsinkomst som man utgick ifrån var den högsta av de till

taxering för kommunal inkomstskatt redovisade inkomsterna av

verksamheten som företagare de senaste tre åren. Denna

föreskrift ersattes 1998 av en ny lagregel. Enligt 37 § ALF

gäller nu att när underlaget bestäms för beräkningen av

dagsförtjänsten skall för företagare dagsförtjänsten bygga på

den genomsnittliga inkomsten under de tre senaste åren före

avvecklingsåret. Samtidigt infördes en möjlighet för den som

9

drivit företag högst tolv månader att i stället få dagpenningen

beräknad på inkomsten från anställningen före företagandet.

Kombination av anställning och företagande

Enligt 35 § ALF skall en företagare anses vara arbetslös när

företagarens personliga verksamhet i rörelsen vid en samlad

bedömning kan anses ha upphört annat än tillfälligt.

I paragrafens andra stycke lämnas en möjlighet att få

arbetslöshetsersättning vid ett tillfälle om företagaren behåller

företaget men verksamheten är helt vilande och detta inte har

säsongskaraktär.

I princip lämnas alltså inte arbetslöshetsersättning till en

person som är företagare när han eller hon driver verksamhet.

En person som kombinerat en anställning med ett begränsat

engagemang i ett företag har dock möjlighet att få

arbetslöshetsersättning om anställningen upphör, under

förutsättning att verksamheten i företaget inte utökas under

arbetslösheten.

Enligt den praxis som utvecklats anses tio timmar i veckan

som företagare vara ett begränsat engagemang vid sidan av

anställning. Förutsättningen är dock att den förlorade

anställningen omfattat minst 17 timmar per vecka och att den

inkomst som verksamheten i företaget genererar per vecka inte

får överstiga tre gånger det högsta dagpenningbeloppet i

försäkringen.

I betänkandet En allmän och sammanhållen

arbetslöshetsförsäkring (SOU 1996:150) föreslogs att reglerna

vid kombination av deltidsarbete och företagande ändras så att

arbetstiden i företaget får vara högst 15 timmar i veckan i

genomsnitt.

Uppdragstagare kan vara företagare eller arbetstagare

Det finns ingen tydlig definition av begreppet uppdragstagare

och inga särskilda regler om denna grupp i lagen (1997:238)

om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

I IAF:s Regelbok för arbetslöshetskassor anges att

kännetecknande för en uppdragstagare är att han eller hon åtar

10

sig uppdrag för en eller flera uppdragsgivares räkning utan att

det finns något anställningsförhållande. Uppdragstagaren har

också, jämfört med en anställd, en mer självständig ställning till

uppdragsgivaren.

I arbetslöshetsförsäkringen skall uppdragstagaren antingen

definieras som företagare eller som arbetstagare, varmed följer

att reglerna för den ena eller den andra gruppen skall tillämpas.

En uppdragstagare kan uppvisa kännetecken på att både vara

självständig och osjälvständig. I sådana fall kan det vara svårt

för arbetslöshetskassorna att bedöma hur medlemmen skall

behandlas i försäkringen. Det väsentligaste kriteriet vid

bedömning är uppdragstagarens självständighet i verksamheten.

I praxis har uppdragstagaren vanligtvis ansetts vara företagare. I

och med detta har man ingen rätt till arbetslöshetsersättning vid

sidan av eller mellan uppdragen.

Personalkooperativ – frågan om väsentligt inflytande

När det gäller kooperativ verksamhet har

tillämpningsproblemen generellt minskat under senare år. Det

är dock oklart hur arbetslöshetsförsäkringen skall tillämpas när

det gäller om medlemmar i personal/arbetskooperativ, som

arbetar i företaget, skall betraktas som företagare eller inte.

I 34 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF,

sägs att med företagare avses i denna lag ”personer som äger

eller är delägare – direkt eller indirekt – i näringsverksamhet

som de är personligen verksamma i och som de har ett

väsentligt inflytande över”. Vad som är ”väsentligt inflytande”

kan i detta fall vara svårt att avgöra.

Enligt IAF:s Regelbok för arbetslöshetskassor har

medlemskap i en ekonomisk förening i praxis bedömts som

delägarskap vid bedömning enligt 34 § ALF. En medlem i en

ekonomisk förening, som har ett väsentligt inflytande över

verksamheten och är personligt verksam i denna, är enligt

regelboken att betrakta som företagare. Kassorna skall dock ta

hänsyn till verksamhetens art och syfte samt karaktären och

omfattningen av medlemmens engagemang. Den som har ett

begränsat engagemang i ett föräldrakooperativt daghem eller i

11

en bostadsrättsförening skall alltså inte betraktas som

företagare. När det gäller personalkooperativa företag finns

ingen vägledning i IAF:s regelbok.

Behov av ett tydligare regelverk

Från arbetslöshetskassor, företagarorganisationer och även i

tidigare utredningar har synpunkter framförts om att regelverket

för företagare i ALF inte är tillräckligt utvecklat och att det ger

utrymme för olika tolkningar. En del arbetslöshetskassor menar

att det finns risk för att bedömningarna när det gäller

företagarärenden skiljer sig åt mellan olika kassor. Det beror

både på att reglerna ger visst tolkningsutrymme, men också på

att kassorna har olika stor erfarenhet av att handlägga

företagarärenden. De uppskattar också att det på senare tid blivit

en större andel ärenden som kräver stor granskning innan beslut

kan fattas. Det handlar både om att det har uppkommit nya

former för företagande och att fler individer driver egen

verksamhet, på heltid eller vid sidan om en anställning.

Från företagarhåll framförs som exempel på oklarhet hur 35

§ i ALF skall tolkas. En tidigare statlig utredning förslog i

betänkandet

En allmän och sammanhållen

arbetslöshetsförsäkring (SOU 1996:150) att ersättningen skall

kunna krävas åter om en företagare startar verksamhet i samma

bransch inom tre månader samt om det görs inom sex månader i

en annan bransch. Utredningen ansåg att tidsgränserna inte skall

vara absoluta.

Sjukförsäkringen – olika mellan företagsformer

Reglerna i sjukförsäkringen skiljer sig åt beroende på om en

företagare har enskild firma/handelsbolag eller ett aktiebolag.

Egenföretagarnas sjukpenningsgrundande inkomst, SGI,

fastställs utifrån nettointäkten i firman, medan den som äger

aktiebolag får sin SGI bestämd utifrån den lön som tas ut ur

bolaget. Många företagare känner inte till att valet av

företagsform har betydelse för den sjukpenningsgrundande

inkomsten.

12

Under de första åren då företaget byggs upp är oftast

nettointäkten eller lönen låg. När det gäller enskild firma och

handelsbolag finns möjlighet till ett s.k. uppbyggnadsskede. När

en person startar egen verksamhet har Försäkringskassan

möjlighet att under verksamhetens uppbyggnadsskede fastställa

en fiktiv SGI baserad på en jämförelseinkomst. Med

jämförelseinkomst menas skälig lön för liknande arbete för

annans räkning. Den som startar ett aktiebolag har däremot inte

möjlighet till ett s.k. uppbyggnadsskede.

I betänkandet Förmån efter inkomst (SOU 1997:85)

föreslogs bl.a. att den som startar ett eget företag, oberoende av

företagsformen, under vissa förutsättningar skall ha rätt till

sjukpenning m.m. även om företagaren inte kan redovisa någon

inkomst av eget förvärvsarbete. Under tre år av verksamhetens

uppbyggnadsskede skall SGI beräknas till lägst den SGI som

skulle ha beräknats om sjukfallet inträffat omedelbart innan den

försäkrade började arbeta i verksamheten.

Ytterligare ett område där det finns skillnader mellan olika

företagsformer gäller beräkning av dagersättningen, som ligger

till grund för till exempel den tillfälliga föräldrapenningen (som

lämnas då barn är sjuka). Ersättningen är kalenderdagsberäknad

för egenföretagare, men också för andra som inte är anställda,

medan den för anställda (inklusive anställda i eget aktiebolag) i

princip är dagberäknad. I det ovan nämnda betänkandet

diskuterades möjligheten att ersätta kalenderdagsberäkningen

med s.k. dagberäkning.

Uppdraget

En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med

företrädare för riksdagspartierna, tillkallas med uppdrag att se

över företagarnas försäkringsvillkor i trygghetssystemen och

lämna förslag till hur regelverket kan göras tydligare och bättre.

För den som vill starta företag skall regelverket underlätta

övergången från anställning till företagande. En utgångspunkt

för utredningen är att det skall skapas en ökad balans i villkoren

för och behandlingen av företagare och anställda i

trygghetssystemen. På samma sätt som myndigheterna skall

13

arbeta för förbättrad myndighetsservice och tillgänglighet skall

också offentliga regelsystem vara överblickbara. De skall vara

förutsägbara och enkla för företagaren, både företagare i

allmänhet och de som verkar i gränssnittet företagare/anställd.

Vid utformningen av tydligare och bättre regler för

företagare måste alltid avvägningar göras utifrån

trygghetssystemens principer men också utifrån konsekvenserna

av annan lagstiftning, t.ex. arbetstidslagen och

skattelagstiftningen. Trygghetssystemens utformning måste

också vara sådan att företag inte subventioneras, vilket kan

inverka negativt på konkurrensen och tränga undan andra

företag. Regelverken skall så långt möjligt anpassas till att

många människor redan i dagsläget växlar mellan att vara

företagare och anställda, kombinerar företagande och

anställning eller är uppdragstagare.

Utredaren skall särskilt överväga hur regelverken kan

underlätta övergången från anställning till företagande för den

som vill starta företag.

Utredaren skall ta del av och belysa vilka regler avseende

trygghetssystemen som gäller för företagare i andra EU-länder.

Företagare i arbetslöshetsförsäkringen

I uppdraget ingår att analysera och vid behov lämna förslag på

hur regelverket kan förtydligas. Det innefattar både definitionen

av vem som skall betraktas som företagare i

arbetslöshetsförsäkringen och när en företagare skall anses som

arbetslös.

Effekterna av de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

som beslutades 1997 skall följas upp.

Utredaren skall pröva möjligheten till andra modeller än den

nuvarande för beräkning av dagpenning för företagare. En

utgångspunkt skall vara att det skall skapas en ökad balans i

villkoren för och behandlingen av företagare och anställda.

Modellen skall passa oavsett hur länge man varit verksam som

företagare.

Utredaren skall överväga om det går att utöka möjligheterna

att få arbetslöshetsersättning efter en kombination av

14

anställning och eget företagande där anställningen upphört.

Utgångspunkten skall vara densamma som i dag, nämligen att

kombinationen skall ha pågått parallellt under en längre tid och

att företagandet inte utökas under tiden med

arbetslöshetsersättning. Det står dock utredaren fritt att föreslå

en förändrad omfattning på det företagande som får fortsätta att

bedrivas vid arbetslöshet efter en anställning.

Utredaren skall också överväga uppdragstagarnas ställning i

arbetslöshetsförsäkringen. Det gäller bl.a. att komma fram till

en rimlig avvägning i bedömningen av när uppdragstagaren

skall ses som företagare respektive anställd i

arbetslöshetsförsäkringslagstiftningens mening. Faktorer att ta

hänsyn till i detta sammanhang är uppdragstagares

självständighet och eget bestämmande i sättet att lägga upp och

genomföra arbetet liksom omfattningen av verksamheten som

uppdragstagare.

Utredaren skall se över de regler som gäller för dem som

verkar inom kooperativa, ekonomiska och ideella föreningar

samt föreslå de eventuella ändringar som översynen ger

anledning till.

Eventuella förslag från utredningen skall utgå från

arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring.

Företagare i socialförsäkringen

Utredaren skall analysera villkoren för företagare och vid behov

lämna förslag till hur reglerna i sjukförsäkringen kan förändras

så att de så långt möjligt blir neutrala i förhållande till val av

associationsform, till exempel när det gäller de olikheter som

finns under ett företags uppbyggnadsskede.

De skillnader mellan företagsformerna som gäller dels

beräkningen av dagersättningen, till exempel för den tillfälliga

föräldrapenningen, dels rätten till vissa andra ersättningar

såsom havandeskapspenningen, bör också uppmärksammas.

Utredaren bör även belysa konsekvenserna av att

egenföretagares SGI bestäms utifrån nettointäkterna i företaget

samt överväga behov av och möjligheter till förändringar.

15

Utredaren skall även analysera och vid behov lämna förslag

på ändringar av socialförsäkringsreglerna för den som

kombinerar anställning med företagande.

Övrigt

Utredaren skall samråda med Inspektionen för

arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsmarknadsstyrelsen samt

med Socialförsäkringsutredningen (dir. 2004:129). De

utgångspunkter som gäller för denna utredning skall beaktas vid

framtagandet av de förslag som utredaren lämnar.

Utredaren skall också i sitt arbete ha kontakt med företrädare

för Arbetslöshetskassornas samorganisation, de

arbetslöshetskassor som organiserar företagare, Företagarna,

Svenskt Näringsliv, Företagarförbundet, LRF, LO, TCO, SACO

och fackliga organisationer som organiserar företagare.

Utredarens uppdrag innefattar att ta fram förslag som leder

till utbetalningar av stöd. Utredaren skall därför säkerställa att

risken för felaktigt utnyttjande minimeras och att de uppgifter

som ligger till grund för utbetalningarna kan kontrolleras.

Utredaren skall vidare redovisa förslagens konsekvenser ur ett

kontrollperspektiv och redogöra för hur detta perspektiv har

beaktats vid framtagandet av förslagen. Utredaren skall

slutligen lämna förslag som möjliggör informationsutbyte för de

fall detta behövs för att säkerställa att utbetalningarna kan

kontrolleras.

Utredaren skall analysera hur eventuella förslag påverkar

konkurrensen mellan företag.

Utredaren skall för alla förslag redovisa kostnadsberäkningar

och andra konsekvenser för t.ex. administrationen och hur

förslagen skall finansieras.

Utredaren skall lägga fram förslag på de

författningsändringar som bedöms nödvändiga.

Utredaren skall vidare, när det gäller redovisning av

förslagens konsekvenser för företag, samråda med Näringslivets

regelnämnd.

16

Redovisning av uppdraget

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 mars

2007.

(Näringsdepartementet)