Dir. 2008:22

Översyn av lagen om allmän

Kommittédirektiv

Översyn av lagen om allmän

kameraövervakning m.m.

Dir.

2008:22

Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2008.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1998:150)

om allmän kameraövervakning.

Utredaren ska

• kartlägga och analysera tillämpningen av lagen om

allmän kameraövervakning,

• överväga om det finns skäl att i något eller några avseen-

den utvidga tillståndsplikten till att omfatta vissa platser

dit allmänheten inte har tillträde,

• överväga om det finns anledning att i något eller några

avseenden utvidga möjligheterna att i brottsföre-

byggande syfte bedriva allmän kameraövervakning utan

särskilt tillstånd från länsstyrelsen,

• utreda förutsättningarna för att avskaffa den möjlighet

som finns för länsstyrelsen att besluta om undantag från

upplysningsplikten vid allmän kameraövervakning (dold

övervakning),

• överväga om det finns behov av och förutsättningar för

att sprida övervakningsmaterial till en vidare personkrets

än enligt nuvarande reglering för att öka möjligheterna

att på ett effektivt sätt förebygga brott,

• utvärdera tillämpningen av reglerna om tillsyn över

kameraövervakning och överväga om det finns

anledning att komplettera dessa för att ytterligare

2

förbättra förutsättningarna för en enhetlig rätts-

tillämpning,

• överväga om det finns behov av ytterligare åtgärder för

att stärka skyddet för enskildas integritet vid allmän

kameraövervakning, t.ex. genom tydligare information

vid övervakning eller genom särskilda bestämmelser om

skadestånd vid övervakning som sker i strid med lagen,

• kartlägga och analysera tillämpningen av den s.k. miss-

bruksregeln i personuppgiftslagen (1998:204) vid allmän

kameraövervakning som inte omfattas av länsstyrelsens

tillsyn samt överväga om det finns behov av att förändra

eller komplettera reglerna om behandling av personupp-

gifter vid sådan kameraövervakning, samt

• lämna de förslag till författningsändringar som utredaren

anser vara behövliga.

Utredaren är oförhindrad att ta upp sådana närliggande frågor

som utredaren finner behöver utredas för att uppdraget ska

kunna fullgöras på tillfredsställande sätt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2009.

Behovet av utvärdering och analys

Lagen om allmän kameraövervakning trädde i kraft den 1 juli

1998. Lagen reglerar användningen av övervakningskameror

och annan övervakningsutrustning som inte manövreras på

platsen utan är automatisk eller fjärrstyrd. Syftet med lagen är

att reglera användningen av sådan utrustning så att den kan

tjäna som ett effektivt hjälpmedel för att förebygga brott och

förhindra olyckor samtidigt som ett tillfredsställande skydd mot

integritetskränkningar upprätthålls. Lagen bygger i allt

väsentligt på principer som har sitt ursprung i lagen (1977:20)

om TV-övervakning.

Med undantag för sådan kameraövervakning som utförs en-

ligt lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning vid för-

undersökning i brottmål är lagen om allmän kameraövervakning

tillämplig i fråga om all användning av fjärrmanövrerade över-

3

vakningskameror för personövervakning, oavsett var övervak-

ningen sker. När det gäller övervakning som utförs på platser

dit allmänheten inte har tillträde är dock endast ett fåtal av

lagens bestämmelser tillämpliga. I sådana situationer kan även

bestämmelserna i personuppgiftslagen vara tillämpliga, om

övervakningen innefattar helt eller delvis automatiserad

behandling av personuppgifter eller behandling av sådana upp-

gifter i manuella register. När övervakningen bedrivs av

myndigheter, t.ex. polisen, som ska tillämpa särskilda s.k.

registerförfattningar kan också dessa bli tillämpliga i verksam-

heten med kameraövervakning.

Under senare år har den tekniska utvecklingen av utrustning

som kan användas för personövervakning av det slag som om-

fattas av tillämpningsområdet för lagen om allmän kameraöver-

vakning nästan uteslutande skett på det digitala området. Den

snabba teknikutvecklingen har i viss mån förändrat förutsätt-

ningarna för användningen av övervakningskameror i det

brottsförebyggande arbetet. De kameror som används i över-

vakningssystemen får allt bättre prestanda när det gäller t.ex.

bildupplösning. Det sker även en fortlöpande utveckling av bl.a.

sådan digital övervakningsteknik som kan programmeras för att

känna igen och reagera på vissa på förhand definierade beteen-

demönster eller på biometrisk information, t.ex. en ansiktsbild.

Genom sammanlänkningar av flera olika övervakningsenheter

och användning av programvara som kan generera tredimensio-

nella bilder av övervakade områden skapas också nya möjlig-

heter att använda tekniken som ett stöd i polisens arbete med att

förebygga och förhindra brott i större folkmassor och liknande.

Den digitala tekniken ger samtidigt möjlighet till anpassningar

av systemen som innebär att övervakningen kan anordnas på ett

sätt som inte avslöjar de övervakades identitet annat än i de fall

bilderna tas ut för att användas i polisens brottsutredande

verksamhet.

Det är snart tio år sedan lagen om allmän kameraövervak-

ning trädde i kraft. Under den tid som gått sedan dess har ut-

vecklingen stadigt fortsatt mot en alltmer utbredd användning

av övervakningskameror i syfte att förebygga brott och ord-

ningsstörningar i olika former. Praktiska erfarenheter från både

4

Sverige och andra länder visar att kameraövervakning, åtmin-

stone i vissa situationer, kan utgöra ett effektivt verktyg för att

minska brottsligheten och öka tryggheten hos allmänheten. Det

är samtidigt viktigt att såväl lagstiftningen som rättstillämp-

ningen på detta område bygger på goda kunskaper om vilka

verkliga brottspreventiva effekter kameraövervakningen i olika

situationer kan ha. På så vis ökar förutsättningarna för att de

avvägningar som ska göras mellan övervakningsintresset och

integritetsintresset blir adekvata i både lag och praxis.

Sedan den 1 januari 2007 undantas behandlingen av

personuppgifter i s.k. ostrukturerat material, bl.a. bild- och

ljudmaterial som inte tillförs ett personregister eller

ärendehanteringssystem eller liknande, från de flesta av

personuppgiftslagens hanteringsregler. Behandling av

personuppgifter i sådant material är tillåten utan andra

restriktioner än att den registrerades integritet inte får kränkas

(den s.k. missbruksregeln). Det framgår av Datainspektionens

beslut i tillsynsärenden att allmän kameraövervakning som

anordnas på platser dit allmänheten inte har tillträde typiskt sett

faller in under denna reglering.

Lagen om allmän kameraövervakning utvärderades 2002 av

Kameraövervakningsutredningen (Ju 2001:09) som föreslog

vissa ändringar i lagen (Allmän kameraövervakning, SOU

2002:110). Förslagen, som har remissbehandlats, har inte lett

till lagstiftning.

Mot bakgrund av utvecklingen såväl inom teknikområdet

som i praxis sedan Kameraövervakningsutredningen lämnade

sitt betänkande finns det anledning att åter i ett samlat

sammanhang utvärdera lagen om allmän kameraövervakning

och överväga om det finns behov av förändringar av regelver-

ket. Det finns särskild anledning att analysera vilka effekter dels

användningen av ny teknik, dels förändringarna i personupp-

giftslagen har fått och kan förväntas få för såväl det brottspre-

ventiva arbetet som för den personliga integriteten.

5

Uppdraget

Utgångspunkter för uppdraget

Utredaren ska göra en översyn av lagen om allmän kamera-

övervakning. Översynen ska främst ta sikte på den användning

av övervakningskameror som sker i syfte att förebygga brott.

Utredaren ska kartlägga tillämpningen av lagen och med

utgångspunkt i den kartläggningen analysera i vad mån lagens

gränsdragning mellan tillståndspliktig och tillståndsfri

övervakning alltjämt kan anses ändamålsenlig. Översynen ska

också omfatta lagens bestämmelser om upplysningsplikt, om

tillsyn och om säkerheten vid hanteringen av övervaknings-

materialet. En utgångspunkt för översynen ska vara att

kameraövervakning även i fortsättningen endast bör utgöra ett

komplement till andra brottsförebyggande åtgärder.

I sitt arbete ska utredaren beakta de förslag som har lämnats

av Kameraövervakningsutredningen, liksom de synpunkter som

har förts fram med anledning av förslagen. En utgångspunkt för

arbetet ska vara att lagen så långt möjligt bör vara heltäckande

för den tillståndspliktiga användningen av övervaknings-

kameror liksom för annan övervakning som står under

länsstyrelsens tillsyn. Förhållandet mellan personuppgiftslagen

och kameraövervakningslagen bör tydligt framgå av den senare.

Eventuella avvikelser från personuppgiftslagen måste stå i

överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda

personer med avseende på behandling av personuppgifter och

om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet).

Integritetsskyddskommittén (Ju 2004:05) lämnade i januari

2008 slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten –

Bedömningar och förslag (SOU 2008:3). Kommittén föreslår

dels att det införs en ny bestämmelse i 2 kap.regeringsformen

till skydd för enskilda gentemot det allmänna mot intrång som

sker i hemlighet eller utan samtycke och som innebär

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga

förhållanden, dels att det i brottsbalken införs en bestämmelse

om olovlig fotografering enligt vilken den som olovligen

6

fotograferar någon på en plats dit allmänheten inte har insyn ska

dömas till böter eller fängelse i högst två år. Kommitténs

förslag och det fortsatta arbetet med dessa ska beaktas av

utredaren.

Kameraövervakningslagen ska även i fortsättningen skydda

enskilda mot sådant intrång i den personliga integriteten som

inte kan motiveras utifrån ett konkret och – i förhållande till

ändamålet – proportionellt behov av en specifik

övervakningsåtgärd. Det finns inte tillräckliga skäl att nu införa

en reglering som frångår systematiken med krav på tillstånd

som huvudregel vid övervakning av platser dit allmänheten har

tillträde. Det finns dock anledning att se över gränsdragningen

mellan den tillståndsfria och den tillståndspliktiga övervak-

ningen. Ordningen med anmälningsplikt vid viss tillståndsfri

övervakning bör finnas kvar.

Utredaren ska vidare kartlägga och analysera tillämpningen

av personuppgiftslagens bestämmelser vid kameraövervakning

som bedrivs på platser dit allmänheten inte har tillträde. I ljuset

av att sådan övervakning kan avse vitt skilda platser, där

intresset av integritetsskydd gör sig olika starkt gällande, ska

utredaren analysera om det finns behov av förändringar i syfte

att bättre tillgodose de integritetsskyddsintressen som gör sig

gällande vid sådan övervakning.

För att en reglering av förutsättningarna för allmän kamera-

övervakning inte snabbt ska bli omodern är det nödvändigt att

utredaren söker bilda sig en uppfattning om hur tekniken kan

komma att utvecklas i framtiden och anpassa förslagen till det.

7

Tillämpningen av lagen om allmän kameraövervakning

Med beaktande av den utvärdering av tillämpningen av lagen

om allmän kameraövervakning som gjordes av Kamera-

övervakningsutredningen 2002 ska utredaren följa upp och

utvärdera tillämpningen av lagen sedan dess. Uppföljningen ska

i första hand avse utvecklingen av tillståndspraxis vid kamera-

övervakning av platser dit allmänheten har tillträde.

I den delen bör analysen i möjligaste mån klarlägga förutsätt-

ningarna för att tillåta kameraövervakning i olika situationer.

Utredaren ska även belysa utvecklingen av användningen av

tillståndsfri kameraövervakning såväl i polisens och andra

brottsbekämpande myndigheters verksamhet som i butiks-

lokaler samt post- och banklokaler m.m. Utvärderingen bör

klarlägga omfattningen av sådan övervakning som lagligen sker

utan tillstånd. Utredaren ska också klarlägga i vilken utsträck-

ning kameraövervakning bedrivs i t.ex. butikslokaler dels med

tillstånd, dels enbart efter anmälan till länsstyrelsen.

I uppdraget ingår också att redovisa de erfarenheter

avseende effekterna av kameraövervakning som har vunnits

under den tid lagen har varit i kraft. Kameraövervakningsutred-

ningen utförde en kartläggning av de erfarenheter som då fanns

av lagens tillämpning och av viss forskning som bedrivits på

området i några andra länder. Den kartläggningen ska utredaren

följa upp. Utredaren ska alltså inhämta den ytterligare kunskap

som sedan dess har vunnits om kameraövervakningens effekter

både i fråga om hur enskilda upplever att deras trygghet och

integritet påverkas av övervakningen och i fråga om åtgärdernas

effektivitet i brottspreventivt hänseende. De vetenskapliga

undersökningar som har genomförts på området, t.ex.

Brottsförebyggande rådets undersökningar Kameraövervakning

i brottsförebyggande syfte (Rapport 2003:11) och

Kameraövervakning och brottsprevention (Rapport 2007:29),

ska beaktas i arbetet. I den utsträckning polisen kan bidra med

erfarenheter när det gäller användningen av övervaknings-

kameror i brottsförebyggande syfte bör även dessa beaktas. Det

kan också vara värdefullt att därutöver beakta sådan forskning

8

om användning av övervakningskameror som på senare tid har

bedrivits i andra med Sverige jämförbara länder.

Avgränsningen av den tillståndspliktiga kameraövervakningen

Utvidgning av tillståndsplikten

Kameraövervakning har på senare tid blivit allt vanligare på

platser dit allmänheten inte har tillträde men där påtagliga

integritetsintressen ändå gör sig gällande mot en utbredd och

relativt okontrollerad övervakning. Mot den bakgrunden finns

det skäl att överväga om den traditionella gränsdragningen

mellan tillståndspliktig och tillståndsfri övervakning fortfarande

är ändamålsenlig. Om utredaren finner att det finns behov av

ökat integritetsskydd vid övervakning av platser som enligt

nuvarande ordning inte omfattas av lagens bestämmelser om

tillstånd och tillsyn m.m., ska utredaren ta ställning till om det

är motiverat att låta dessa bestämmelser gälla även vid

övervakning av vissa sådana platser, t.ex. av vissa utrymmen

inom skolans lokaler och av gemensamhetsutrymmen i

flerfamiljshus. Bedömer utredaren en sådan förändring som

mindre lämplig ska utredaren i stället, om det finns behov av ett

ökat integritetsskydd, föreslå andra lämpliga förändringar av

regelverket för att åstadkomma ett sådant.

Utvidgning av den tillståndsfria övervakningen

Utredaren ska vidare överväga om det är motiverat att i något

eller några avseenden, exempelvis när det gäller övervakningen

av butikslokaler, utvidga lagens möjligheter till tillståndsfri

kameraövervakning. Utredaren bör i denna del beakta de förslag

som tidigare har lämnats av Kameraövervakningsutredningen

samt överväga de synpunkter som har framförts med anledning

av dessa. En utgångspunkt bör vara att regleringen av den till-

ståndsfria övervakningen inte ska omfatta sådana utrymmen i

butiker där kameraövervakningen kan innebära särskilt

påtagliga integritetsintrång, t.ex. provrum. Utredaren ska också

utgå från att utrymmet för polisen att använda kameraövervak-

9

ning i brottsförebyggande syfte inte bör utvidgas på ett sätt som

innebär att användningen undandras en rättslig prövning i större

utsträckning än enligt nuvarande ordning.

Dold kameraövervakning

Från integritetsskyddssynpunkt är det av stor principiell bety-

delse att den som blir utsatt för övervakning som regel också

upplyses om detta. Det är typiskt sett ett mer långtgående in-

trång i integriteten att bli övervakad i det fördolda än att bli

övervakad helt öppet. Under de 30 år som användningen av

övervakningskameror har varit reglerad i svensk rätt har

utgångspunkten därför varit att övervakningen får utföras endast

om upplysning lämnas om att övervakning sker. I lagen om

allmän kameraövervakning ställs därför krav på tydlig skyltning

eller annan åtgärd som är verksam som upplysning. Från denna

grundläggande regel görs generellt undantag endast för

övervakning som sker för att skydda vissa anläggningar och

områden som utgör skyddsobjekt och i fråga om automatisk

hastighetsövervakning som bedrivs av polisen. Om det finns

synnerliga skäl har också länsstyrelsen möjlighet att i enskilda

fall medge undantag från upplysningsskyldigheten.

Dold kameraövervakning får även utföras med stöd av lagen

om hemlig kameraövervakning. Den lagen gäller dock bara –

med undantag för den utvidgning av lagens tillämpning som

följer av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om

tvångsmedel i vissa brottmål – vid förundersökning i brottmål

avseende brott av viss svårighetsgrad. Tillämpningen omgärdas

också av ett påtagligt starkt integritetsskydd.

Den möjlighet som länsstyrelsen har att meddela beslut om

undantag från upplysningsplikten om det finns synnerliga skäl

tillkom 1990 i samband med införande av lagen om övervak-

ningskameror m.m. Undantaget motiverades med att det inte

kunde uteslutas att en ovillkorlig upplysningsplikt i vissa fall

kunde motverka själva syftet med användningen av övervak-

ningskameror och att det kunde komma i fråga att tillämpa be-

stämmelsen särskilt i fall där hänsynen till allmän ordning och

säkerhet gjorde sig särskilt starkt gällande (prop. 1989/90:119 s.

10

31 och 43). Frågan om denna undantagsmöjlighet borde

avskaffas eller inte behandlas i förarbetena till lagen om allmän

kameraövervakning (SOU 1996:88 s. 147 ff. och prop.

1997/98:64 s. 24 f.). I betänkandet föreslogs att bestämmelsen

skulle utgå och att dold kameraövervakning, med undantag för

övervakning av skyddsobjekt och automatisk hastighets-

övervakning, uteslutande skulle regleras i lagen om hemlig

kameraövervakning. Regeringen menade emellertid att det inte

fanns förutsättningar att avskaffa undantagsmöjligheten helt och

att den åtminstone tills vidare borde behållas i lagen om allmän

kameraövervakning, eftersom den berörda tvångsmedelslagstift-

ningen vid den tidpunkten var föremål för översyn.

Sedan tillämpningsområdet för lagen om hemlig kamera-

övervakning utvidgats 2004 så att det numera är möjligt att

använda hemlig kameraövervakning inte bara för övervakning

av en viss misstänkt person eller en plats där denne kan antas

komma att uppehålla sig utan även för att övervaka en brotts-

plats eller dess nära omgivningar i syfte att fastställa vem som

skäligen kan misstänkas för brottet kan det, som Integritets-

skyddskommittén har påpekat, ifrågasättas om det är motiverat

att behålla möjligheten att hos länsstyrelsen ansöka om

undantag från upplysningsskyldigheten (SOU 2007:22 s. 313).

Till detta kommer att den nyligen beslutade lagen (2007:979)

om åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott ger de

brottsbekämpande myndigheterna – i första hand

Säkerhetspolisen – möjlighet att använda hemlig

kameraövervakning i arbetet med att förebygga och förhindra

terrorism, spioneri och annan allvarlig systemhotande brottslig-

En förutsättning för den preventiva tvångsmedelsanvändningen

är att det med hänsyn till omständigheterna finns särskild

anledning att anta att en person kommer att utöva allvarlig

brottslig verksamhet som innefattar någon av de i lagen särskilt

angivna gärningarna. Åtgärder som vidtas med stöd av lagen

omgärdas av strikta rättssäkerhetsgarantier. Mycket talar för att

polisens och andra brottsbekämpande myndigheters möjligheter

att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte uttömmande

bör regleras inom ramen för tvångsmedelslagstiftningen.

11

Mot denna bakgrund ska utredaren kartlägga i vilken

omfattning och i vilka situationer det i praxis har medgetts

undantag från upplysningsskyldigheten samt överväga om det

finns förutsättningar att avskaffa denna möjlighet till dold

övervakning.

Spridning av övervakningsmaterial inom en vidare personkrets

m.m.

Enligt lagen om allmän kameraövervakning begränsas den krets

av personer som får ta del av det material som samlas in vid den

allmänna kameraövervakningen till dem som behövs för att

övervakningen ska kunna bedrivas. I förarbetena till lagen

uttalades att denna begränsning i de flesta fall innebär att inte

fler personer än som behövs för att ”byta band i

videobandspelaren” får ha tillgång till bevarat material (prop.

1998/99:64 s. 41). I den utsträckning inspelat material bevaras

elektroniskt på ett datamedium, som kontinuerligt överlagras

med vissa bestämda tidsintervaller, är denna personkrets sanno-

likt begränsad till dem som behövs för att kontrollera att lagring

sker på avsett vis.

Enligt huvudregeln i lagen om allmän kameraövervakning

får material som upptagits i samband med kameraövervakning

bevaras i högst en månad om inte länsstyrelsen beslutat om en

längre bevarandetid eller vissa i lagen angivna omständigheter

är för handen (14 §).

Svenska Bankföreningen har i en skrivelse till regeringen

hemställt att regeringen utarbetar förslag till sådana författ-

ningsändringar som erfordras för att utvidga bankernas möjlig-

heter att använda bilder från kameraövervakning och bl.a. för-

medla bilder på brottsmisstänka personer till andra banker än

den som först registrerade uppgiften (dnr Ju2001/2385/L6).

En liknande frågeställning har uppmärksammats i arbetet

med ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. I det arbetet

har vidare fråga uppkommit om material som upptagits vid

kameraövervakning vid idrottsarrangemang får, med stöd av

14 § andra stycket lagen om allmän kameraövervakning,

bevaras under en längre tid än en månad om det behövs för

12

prövning enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid

idrottsarrangemang.

Kameraövervakningsutredningen lämnade förslag till en

reglering som innebär att länsstyrelsen i enskilda fall ska kunna

besluta om utvidgning av den personkrets som får ta del av

inspelat övervakningsmaterial. Förslaget utsattes emellertid

under remissbehandlingen för omfattande kritik på grund av

bristande tydlighet och allt för vidsträckt tillämplighet. Det

finns skäl att på nytt överväga om det finns behov av att i vissa

fall kunna tillåta spridning av övervakningsmaterial till en

större personkrets än som gäller enligt nuvarande ordning.

Eftersom bilder från kameraövervakning kan innehålla person-

uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott är uppgif-

terna särskilt integritetskänsliga. Risken för kränkningar av den

personliga integriteten vid missbruk av materialet är därmed

också särskilt påtaglig, i synnerhet när informationen hanteras

på ett stadium när utredning om misstänkt brott ännu inte har

inletts. Utgångspunkten måste under alla förhållanden vara att

en reglering som tillåter spridning till en utvidgad personkrets

så tydligt och detaljerat som möjligt slår fast under vilka förut-

sättningar sådan spridning får tillåtas. Det bör också framgå

vilka säkerhetsåtgärder – såväl tekniska som organisatoriska –

som måste vidtas i samband med spridningen för att begränsa

riskerna för missbruk och säkerställa en laglig hantering.

Utredaren ska analysera och ta ställning till dels behovet av en

ökad spridning av övervakningsmaterial, dels om det finns skäl

att i vissa begränsade situationer föreskriva undantag avseende

bevarandetiden för kameraövervakningsmaterial. Utredaren ska

vidare lämna de förslag till författningsreglering som utredaren

finner nödvändiga. Om utredaren finner att det finns skäl att

införa en möjlighet att sprida övervakningsmaterial till en

utvidgad personkrets ska också frågan om hur felaktigt spridd

information bör hanteras övervägas.

Tillsyn m.m.

På senare år har frågor rörande tillståndsgivning och tillsyn

enligt lagen om allmän kameraövervakning aktualiserats i flera

13

motioner i riksdagen. I motionerna anförs bl.a. intresset av en

enhetlig rättstillämpning som skäl för en överflyttning av till-

stånds- och tillsynsfrågorna från länsstyrelserna till Datain-

spektionen (t.ex. mot. 2006/07:Ju255) eller för att Datainspek-

tionen ska få en mer aktiv roll genom att följa länsstyrelsernas

tillståndsgivning och tillsynsverksamhet och ge råd och utbild-

ning i frågor om kameraövervakning (t.ex. mot.

2006/07:Ju290). Även Kameraövervakningsutredningen be-

rörde i sitt betänkande frågan om gränsdragningen mellan läns-

styrelsernas och Datainspektionens tillsynsuppgifter (SOU

2002:110 s. 181 f.). Utredningens slutsats var att det inte fanns

skäl att ändra gränsdragningen mellan de båda myndigheternas

tillsynsområden. Datainspektionen har därefter i en skrivelse till

regeringen hemställt att inspektionen tilldelas ett övergripande

tillsynsansvar för tillämpningen av lagstiftningen om allmän

kameraövervakning och att utformningen av ett sådant ansvar

blir föremål för närmare analys (dnr Ju2005/7933/L6).

När det gäller tillsyn över kameraövervakning är tillsyns-

ansvaret uppdelat mellan länsstyrelserna och Datainspektionen.

Länsstyrelserna ska se till att allmän kameraövervakning av

platser dit allmänheten har tillträde bedrivs enligt bestämmel-

serna i lagen om allmän kameraövervakning. Datainspektionens

tillsynsansvar är begränsat till situationer då digital övervak-

ningsutrustning används på platser dit allmänheten inte har till-

träde, t.ex. kontors- och lagerlokaler på arbetsplatser, slutna

vårdinrättningar samt i lärosalar och korridorutrymmen i skolor.

Datainspektionens tillsynsansvar förutsätter också att över-

vakningen innefattar behandling av personuppgifter enligt

personuppgiftslagen eller någon annan registerförfattning.

I de flesta europeiska länder saknas särskild lagstiftning om

användning av kameraövervakningsutrustning som inte sker i

den brottsbekämpande verksamheten. I ett flertal länder regleras

användningen av digitala övervakningskameror endast av de

nationella bestämmelser som genomför dataskyddsdirektivet.

Som en följd av det utövas vanligtvis också tillsynen över

kameraövervakningen i dessa länder uteslutande av de natio-

nella dataskyddsmyndigheterna. Några särskilda uppgifter vad

gäller tillståndsprövning har inte lagts på dessa myndigheter.

14

I Sverige har länsstyrelserna alltsedan 1977 haft ansvaret att

pröva ansökningar om tillstånd och utöva tillsyn över kamera-

övervakning av allmänna platser eller platser dit allmänheten

har tillträde. Frågan om huruvida tillståndsgivningen borde

centraliseras, främst i syfte att uppnå större enhetlighet i

rättstillämpningen, har diskuterats under de senaste åren. Det är

viktigt att frågor om användningen av övervakningskameror

bedöms på ett enhetligt sätt i hela landet. Det är samtidigt

angeläget att i denna typ av ärenden ta till vara den kunskap

som finns på länsstyrelserna om de regionala och lokala

förhållandena. Utgångspunkten bör därför vara att

tillståndsprövningen inte bör centraliseras från länsstyrelserna

till något annat organ. Det bör också vara en utgångspunkt att

länsstyrelserna ska ha kvar sina nuvarande tillsynsuppgifter

avseende den tillståndspliktiga och viss tillståndsfri

övervakning. Det kan dock finnas skäl att se över om t.ex.

Datainspektionen eller något annat organ bör ges ett mer över-

gripande tillsynsansvar när det gäller allmän kameraövervak-

ning i syfte att ytterligare förbättra förutsättningarna för en

enhetlig rättstillämpning på detta område. Utredaren ska över-

väga behovet av ett övergripande tillsynsansvar och, om ett

sådant behov anses föreligga, lämna förslag till hur tillsynen

kan utformas och regleras. I detta sammanhang ska utredaren

hålla sig informerad om arbetet med de förslag som har

presenterats i departementspromemorian Koncentration av

länsstyrelseverksamhet (Ds 2007:28).

Ytterligare åtgärder för att stärka integritetsskyddet

Kravet på tydlighet vid upplysning om kameraövervakning

Enligt lagen om allmän kameraövervakning ska upplysning om

övervakningen lämnas genom tydlig skyltning eller på annat

verksamt sätt. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervak-

ningen ska särskild upplysning lämnas om det. Denna generella

upplysningsplikt är – utom i ringa fall – straffsanktionerad.

I ett tillsynsärende rörande kameraövervakning som anord-

nats i en gymnasieskola har Riksdagens ombudsmän (JO) fram-

15

hållit att det är svårt att dra några säkra slutsatser om vad som

avses med uttrycket tydlig skyltning i lagen (beslut 2005-01-19,

dnr 3885-2003). JO ifrågasatte om det kunde anses tillräckligt

att med en skylt upplysa om att ”området är TV-bevakat” eller

om det kunde ställas krav på att det av skylten också framgår

inom vilken del eller vilka delar av skolans lokaler som

övervakningen äger rum. Till den fråga som JO väckt i ärendet

anknyter också frågan vilken information i övrigt som bör

lämnas till dem som övervakas, när övervakningen innefattar

behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Dessa frågor är inte tillräckligt belysta vare sig i förarbetena till

lagen om allmän kameraövervakning eller i tidigare

lagstiftningsärenden på området. Den senare frågan har visser-

ligen behandlats av Kameraövervakningsutredningen men det

bör här uppmärksammas att bl.a. Datainspektionen har ifråga-

satt om utredningens bedömning i denna del står i

överensstämmelse med dataskyddsdirektivet. I förarbetena till

lagen om övervakningskameror m.m. uttalades vidare att det

inte ansågs finnas behov av att direkt i lagen reglera utform-

ningen av en upplysningsskylt, bl.a. eftersom det redan fanns en

inarbetad symbol och att en lagreglering inte framstod som

nödvändig (prop. 1989/90:119 s. 30).

Under remissbehandlingen av Kameraövervakningsutred-

ningens betänkande framhöll flera remissinstanser att bestäm-

melsen om upplysningsplikt är otydlig och att detta bl.a. leder

till att bestämmelsen i rättstillämpningen kan ges olika innebörd

i olika delar av landet. Från några håll framfördes även önske-

mål om standardisering av skyltarna.

Det är av stor vikt att den upplysning som lämnas om över-

vakningen är så tydlig att den enskilde på ett effektivt sätt kan

ta till vara sina berättigade integritetsintressen med anledning

av övervakningen. Som en följd av de grundläggande krav på

rättssäkerhet som gäller särskilt vid straffrättskipning är det

också av vikt att det inte råder någon osäkerhet om vad upplys-

ningskravet konkret innebär. Det finns behov av att ytterligare

belysa hur bestämmelsen om skyltning förhåller sig till gällande

regler i personuppgiftslagen om information till den registre-

rade. I utredningsuppdraget ingår därför att analysera och

16

belysa dessa frågor samt lämna de förslag till förändringar som

utredaren finner nödvändiga

Skadestånd

Av 48 § första stycket personuppgiftslagen följer att den som är

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter ska

ersätta den registrerade för skada och kränkning av den

personliga integriteten som en behandling i strid med den lagen

har orsakat. Skadeståndsansvaret är alltså strikt. Enligt andra

stycket kan ersättningsskyldigheten emellertid under vissa

förhållanden jämkas.

I lagen om allmän kameraövervakning finns inte någon mot-

svarande bestämmelse om skadestånd vid kameraövervakning

som utförs i strid med bestämmelserna i den lagen. Vissa

begränsade möjligheter finns att få skadestånd enligt

Kameraövervakningsutredningen lämnade förslag till två

skadeståndsbestämmelser i lagen om allmän kameraöver-

vakning. Dels föreslogs en bestämmelse som utformats med

48 § personuppgiftslagen som förebild, dels föreslogs en

särskild skadeståndsbestämmelse för leverantörer av

övervakningsutrustning. Det senare förslaget möttes av

omfattande kritik från flertalet remissinstanser.

Det bör finnas en möjlighet till kompensation för enskilda

vars personliga integritet kränks genom en lagstridig

övervakningsåtgärd. Ett skadeståndsansvar kan också verka

handlingsdirigerande och förbättra lagens efterlevnad även i fall

när det inte är påkallat att införa en straffsanktion. Inom ramen

för uppdraget ingår därför att överväga den närmare

utformningen av en bestämmelse om skadestånd vid

kameraövervakning som sker i strid med lagen om allmän

kameraövervakning.

Personuppgiftslagen och missbruksregeln

Den utrustning som numera används för optisk övervakning är i

mycket stor utsträckning baserad på digital teknik. I stort sett all

produktutveckling sker dessutom inom det digitala

17

teknikområdet. Den omständigheten att

övervakningsutrustningen är digital medför att övervakningen

till stor del kommer att omfattas av bestämmelserna i EG:s

dataskyddsdirektiv (95/46/EG). Direktivets räckvidd begränsar

sig dock till gemenskapsrättens område, vilket bl.a. innebär att

polisens och andra brottsbekämpande myndigheters

övervakning inte omfattas av direktivets bestämmelser.

Dataskyddsdirektivet har genomförts i svensk rätt genom

personuppgiftslagen, som till skillnad från direktivet har

generell räckvidd. Om inte annat framgår av annan lag eller

förordning är lagens bestämmelser i princip tillämpliga vid all

behandling av personuppgifter som sker i digital form, oavsett

om den utförs av en brottsbekämpande myndighet eller av

någon annan. Lagens subsidiaritetsregel innebär att många av

dess bestämmelser inte ska tillämpas vid allmän

kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. I

sådana situationer tillämpas i stället bestämmelserna i lagen om

allmän kameraövervakning. Eftersom lagen om allmän

kameraövervakning emellertid endast innehåller ett fåtal regler

som är tillämpliga vid övervakning som bedrivs i fråga om

platser dit allmänheten inte har tillträde, kommer

personuppgiftslagen i flertalet av dessa fall att vara tillämplig

vid sidan av kameraövervakningslagen.

Genom en lagändring, som trädde i kraft den 1 januari 2007,

infördes i personuppgiftslagen bl.a. en ny bestämmelse som

innebär att de flesta av lagens handlingsregler inte är tillämpliga

när personuppgifter inte ingår i eller är avsedda att ingå i en

samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtag-

ligt underlätta sökning efter eller sammanställning av person-

2005/06:254). Den nya bestämmelsen brukar benämnas miss-

bruksregeln. Datainspektionen har i flera tillsynsbeslut tillämpat

den nya bestämmelsen i fråga om användning av övervaknings-

kameror avseende platser dit allmänheten inte har tillträde (se

t.ex. dnr 575-2006, 974-2006 och 566-2007). Inspektionen har

gjort bedömningen att ljud- och bildmaterial som inhämtas

genom kameraövervakning i normala fall inte torde vara att

anse som påtagligt strukturerat i missbruksregelns mening.

18

Detta ställningstagande innebär bl.a. att kameraövervakning

typiskt sett är att anse som tillåten enligt personuppgiftslagen

länge övervakningen inte kan bedömas som kränkande för den

registrerade.

Frågan om missbruksregelns tillämpning vid användning av

övervakningskameror var inte föremål för några särskilda över-

väganden i samband med dess införande. Det finns emellertid

nu anledning att utifrån ett integritetsskyddsperspektiv närmare

klarlägga vilken betydelse tillämpningen av missbruksregeln

har fått och kan förväntas få vid kameraövervakning. Det kan

anmärkas att Integritetsskyddskommittén för sin del har fram-

hållit att förändringarna i personuppgiftslagen kan komma att

innebära en avsevärd försämring av integritetsskyddet vid över-

vakning av t.ex. arbetsplatser samt elever och personal i skolor

(SOU 2007:22 s. 315). Om utredaren finner att tillämpningen av

missbruksregeln ger utrymme för kameraövervakning som

innebär allt för vittgående intrång i den personliga integriteten

för de övervakade ska utredaren lämna förslag till hur en bättre

avvägning mellan övervakningsintresset och integritets-

skyddsintresset kan uppnås.

Övriga frågor

Utredaren har möjlighet att ta upp sådana närliggande frågor

som utredaren finner behöver utredas för att uppdraget ska

kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt. De förslag som

utredaren lämnar får dock inte omfatta ändringar som avser

regeringsformen.

Utredaren ska lämna fullständiga författningsförslag.

Utredaren ska också lämna förslag till förändringar i andra av-

seenden om översynen ger anledning till det.

Om förslagen påverkar kostnaderna eller intäkterna för det

allmänna eller för företag eller andra enskilda ska en beräkning

av dessa konsekvenser redovisas. I de fall utredningens förslag

innebär kostnadsökningar eller intäktsminskningar för det

allmänna ska utredaren lämna förslag till finansiering.

Utredaren ska också i möjligaste mån redovisa förslagens

betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.

19

Samråd m.m.

Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (N 2006:07) har

fått i uppdrag att klargöra när viss kontroll av arbetstagare och

arbetssökande får ske samt hur den information sådan kontroll

genererar får behandlas och ska lämna förslag till lagreglering

av den personliga integriteten i arbetslivet (dir. 2006:55).

Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2008. I det uppdraget

ingår bl.a. att överväga om det finns anledning att ytterligare

reglera förutsättningarna för kameraövervakning och

telefonavlyssning i arbetslivet. Utredaren ska hålla sig

underrättad om den utredningens arbete.

Skyddslagsutredningen (Fö 2007:01) har i uppdrag att göra

en översyn av lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga

anläggningar m.m. I uppdraget ingår bl.a. att överväga om det

är påkallat och lämpligt att införa en möjlighet att förklara vissa

fordon – t.ex. fordon som används vid bevakningsbolagens

transporter och hantering i övrigt av sedlar och mynt – som

skyddsobjekt. Eftersom utredningens förslag kan få betydelse

för tillståndsplikten vid kameraövervakning ska utredaren hålla

sig underrättad om arbetet i den utredningen.

Utredaren ska under utredningen samråda med berörda

organisationer.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska redovisa resultatet av uppdraget senast den

1 oktober 2009.

(Justitiedepartementet)