MD 2009:25

En näringsidkare har vid marknadsföring av spel använt vissa formuleringar som bedömts utgöra otillbörlig jämförande reklam enligt 18 § marknadsföringslagen. Beträffande formuleringarna "samma spel med större vinster", "samma regler och bättre villkor" och "vi ger mer tillbaka till spelarna" har det bl.a. inte varit möjligt att på ett objektivt sätt kontrollera jämförande egenskaper hos tjänsten. Formuleringen "den oslagbara ledaren när det gäller säkerhet" har såsom obestyrkt ansetts vilseledande. Slutligen har användningen av en s.k. klippgubbe i en filmsekvens ansetts utgöra renommésnyltning. Användningen av uttrycket "svenska spel" enskilt eller i förening med påståenden om "engelska odds", "större vinster" eller "vi ger mer tillbaka till spelarna" har dock inte ansetts innebära vilseledande om kommersiellt ursprung eller medföra förväxling. En annan näringsidkare har använt formuleringar som "Svenska spel är världsledande på spelansvar" och "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" vilka ansetts vilseledande och otillbörliga (8 och 10 §§ marknadsföringslagen). Även fråga om vad som ska anses vara marknadsföring.

KÄRANDE/SVARANDE

AB Svenska Spel, 621 80 VISBYOmbud: advokaterna C. L. och S. H., Advokatfirman H. & Co, Box 2278,

103 17 STOCKHOLM

SVARANDE/KÄRANDE

Ladbrokes Betting & Gaming Limited, Imperial House, Imperial Drive,

Ryaners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW, Storbritannien

Ombud: advokaten S. W. och jur.kand. O. B, M. S. Advokatbyrå AB,

Box 1711, 118 87 STOCKHOLM

SAKEN

marknadsföring av spel

______________________

DOMSLUT

Mål C 10/08

1. Marknadsdomstolen förbjuder Ladbrokes Betting & Gaming Limited vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr att i sin marknadsföring av spel på sätt som skett, använda sig av följande påståenden

- vi ger mer tillbaka till spelarna

- den oslagbara ledaren när det gäller säkerhet

- samma spel med större vinster

- samma regler och bättre villkor

eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

2. Marknadsdomstolen förbjuder Ladbrokes Betting & Gaming Limited vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr att i sin marknadsföring av spel på sätt som skett, använda den sekvens som innehåller en s.k. klippgubbe i den påtalade reklamfilmen.

3. Marknadsdomstolen lämnar AB Svenska Spels talan i övrigt utan bifall.

4. Vardera parten ska stå sina rättegångskostnader.

Mål C 12/08

1. Marknadsdomstolen förbjuder AB Svenska Spel vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr att i sin marknadsföring av spel på sätt som skett, använda sig av följande påståenden

- Svenska Spel är världsledande på spelansvar

- världens mest effektiva ålderskontroll på nätet

eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

2. Marknadsdomstolen avvisar Ladbrokes Betting & Gaming Limiteds talan vad avser yrkande 2.

3. Vardera parten ska stå sina rättegångskostnader.

YRKANDEN M.M.

Mål C 10/08

1. AB Svenska Spel (Svenska Spel) har yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder Ladbrokes Betting & Gaming Limited (Ladbrokes) vid äventyr av vite om en miljon kr vid varje tillfälle, att i sin marknadsföring enskilt eller i kombination med varandra

använda formuleringarna

a) "svenska spel",

b) "svenska spel med engelska odds",

c) "vi ger mer tillbaka till spelarna",

d) "den oslagbara ledaren när det gäller säkerhet",

e) "samma spel med större vinster",

f) "samma regler och bättre villkor".

2. Svenska Spel har yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder Ladbrokes vid äventyr av vite om en miljon kr vid varje tillfälle, att i sin marknadsföring använda andra uttryck enskilt eller i kombination med varandra med väsentligen samma innebörd som de som anges under punkten 1 a) - f).

3. Svenska Spel har yrkat att ett förbud meddelas Ladbrokes att visa den reklamfilm som Svenska Spel påtalat i den utformning som finns med en s.k. klippgubbe.

Ladbrokes har medgivit dels det av Svenska Spel framställda yrkandet under punkten 1 d), dels Svenska Spels yrkande rörande förbud att använda den klippgubbesekvens som fanns med i den ursprungliga versionen av Ladbrokes reklamfilm. Ladbrokes har i övrigt bestritt Svenska Spels talan.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

Mål C 12/08

1. Ladbrokes har yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder Svenska Spel vid äventyr av vite om en miljon kr vid varje tillfälle, eller annat vitesbelopp som Marknadsdomstolen finner relevant, att i sin marknadsföring använda följande uttryck eller uttryck med liknande innebörd

"Svenska Spel är världsledande på spelansvar" och "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet".

2. Ladbrokes har yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder Svenska Spel vid äventyr av vite om en miljon kr vid varje tillfälle, eller annat vitesbelopp som Marknadsdomstolen finner relevant, att för spelbolag som är lagligen etablerade inom EU och som lagligen tar emot svenska kunder, i sin marknadsföring använda följande uttryck eller uttryck med liknande innebörd "illegal spelverksamhet" och "illegal verksamhet".

Svenska Spel har bestritt Ladbrokes talan.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

GRUNDER

Mål C 10/08

Svenska Spel

Ladbrokes ska förbjudas att i sin marknadsföring använda framställningar som omfattas av yrkandena 1-2 på grund av att marknadsföringen är otillbörlig enligt 5 och 6 §§marknadsföringslagen (2008:486), MFL, såtillvida att den innefattar ett otillåtet utnyttjande av Svenska Spels renommé från Ladbrokes sida, att den utgör otillåten jämförande reklam enligt 18 § MFL, eftersom den är vilseledande och drar otillbörlig fördel av Svenska Spels varumärkes renommé samt att den är vilseledande enligt 8 och 10 §§ MFL, eftersom de påståenden som görs av Ladbrokes är obestyrkta, reservationslösa och i vissa fall direkt felaktiga.

Ladbrokes användning av uttrycket "svenska spel" tillsammans med Ladbrokes påståenden om "engelska odds", "större vinster", "bättre villkor" eller "vi ger mera tillbaka till spelarna" utgör otillåten jämförande reklam enligt dels 18 § p 1 MFL, eftersom konsumenterna vilseleds att tro att Ladbrokes produkter härrör från Svenska Spel eller att det i vart fall finns ett kommersiellt samband mellan Ladbrokes och Svenska Spel, dels 18 § p 4 MFL, eftersom den medför förväxling mellan å ena sidan Ladbrokes, Ladbrokes produkter och kännetecken samt å andra sidan Svenska Spel, dess produkter och kännetecken.

Ladbrokes användning av termerna "större vinster", "bättre villkor" och "mer tillbaka till spelarna" utgör otillåten jämförande reklam, eftersom det inte görs någon objektiv jämförelse som avser kontrollerbara jämförande egenskaper på sätt som anges i 18 § p 3 MFL.

Ladbrokes användning av uttrycket "svenska spel" utgör renommésnyltning enligt såväl 5 och 6 §§ som 18 § p 7 MFL.

Ladbrokes användning av uttrycket "svenska spel" är dessutom vilseledande i fråga om produkternas kommersiella ursprung och strider därför mot 8 och 10 §§ MFL.

Svenska Spel har hemställt att Marknadsdomstolen bifaller käromålet i första hand enligt 18 § MFL, i andra hand enligt 8 och 10 §§ MFL och i tredje hand enligt 5 och 6 §§ MFL.

Ladbrokes

Ladbrokes har bestritt att bolaget genom den aktuella marknadsföringskampanjen snyltat på Svenska Spels renommé, att Ladbrokes i den aktuella marknadsföringskampanjen vilselett om det kommersiella ursprunget bakom kampanjen, att den jämförande reklam som Ladbrokes aktuella marknadsföringskampanj innefattar - bestående i ett påstående om att Ladbrokes ger mer tillbaka till spelarna, dvs. har en bättre vinståterbetalningsprocent - är otillbörlig. Ladbrokes har vidare bestritt att påstådd marknadsföring på annat sätt är vilseledande. Ladbrokes har dock medgivit yrkande 1 d) och yrkande 3 såvitt avser sekvensen med den s.k. klippgubben.

Mål C 12/08

Ladbrokes

Svenska Spels påståenden "Svenska Spel är världsledande på spelansvar" och "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" är vilseledande och obestyrkta och strider därmed mot såväl 18 § som 8 och 10 §§ MFL.

Svenska Spels påståenden "illegal spelverksamhet" och "illegal verksamhet" med avseende på spelbolag som lagligen är etablerade inom EU och som lagligen tar emot svenska kunder är vilseledande och obestyrkta och innebär samtidigt misskreditering. Påståendena strider mot 18 §, 8 och 10 §§ samt 5 och 6 §§ MFL.

Svenska Spel

Det saknas grund för att bifalla förbudsyrkandet avseende påståendet "världsledande på spelansvar". Svenska Spel har inte använt påståendet i sin marknadsföring. Användningen är i överensstämmelse med gällande marknadsföringsregler. Påståendet är inte vilseledande eftersom det av Svenska Spels webbplats framgår att det handlar om en vision och att Svenska Spel är världsledande på spelansvar enligt de priser som erhållits. Det är inte fråga om jämförande reklam eftersom Svenska Spel varken direkt eller indirekt pekar ut någon annan näringsidkare. Svenska Spel har heller inte använt uttrycket "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" i sin marknadsföring.

Svenska Spel har vidare bestritt att bolaget har misskrediterat Ladbrokes genom att beskriva det som ett trovärdigt alternativ till illegal verksamhet. Formuleringarna "illegal verksamhet" och liknande uttryck är en generell beskrivning som varken direkt eller indirekt pekar ut Ladbrokes. Uttrycket "illegal spelverksamhet" används inte heller i Svenska Spels marknadsföring.

UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört bl.a. följande.

Mål C 10/08

Svenska Spel

Svenska Spel är välkänt. Bolaget har regeringens och riksdagens uppdrag att anordna spel och lotterier på den svenska marknaden.

Svenska Spel har varumärkesrättigheterna till ordmärket SVENSKA SPEL och ett antal figurmärken, bl.a. den glada vinnargubben. Figurmärkena är kända och förknippas med Svenska Spel. I en marknadsundersökning från våren 2007, genomförd av marknadsundersökningsföretaget Norstat, identifierade 84 procent av de tillfrågade spontant Svenska Spels figurmärke (den glada vinnargubben) som ett kännetecken för Svenska Spel.

Ladbrokes ingår i en koncern av kommersiella spelföretag med ursprung i Storbritannien. Ladbrokes har på senare år försökt etablera sig i Sverige och tillhandahåller nu spel på Internet på den svenska marknaden.

I maj−juni 2008 uppmärksammade Svenska Spel att Ladbrokes utnyttjade Svenska Spels varumärke, såväl ord- som figurmärke, i en reklamkampanj för Ladbrokes. Kampanjen genomfördes genom reklamfilm i TV3, TV6, Kanal 5 och Kanal 9. Den förekom också i tidningar som Aftonbladet och Metro samt på Ladbrokes webbplats. Av tidningsannonserna framgick följande fråga "VAD ÄR LADBROKES?". Som svar angavs bl.a. Svenska spel, Samma spel, Engelska odds, Större vinster. De spel som pekas ut är inte speciellt svenska spel. Man pekar ut t.ex. amerikansk fotboll, dart, greyhound-lopp, cricket, poker, finans och backgammon. Annonserna var i färgerna rött och vitt.

I originalversionen av reklamfilmen ingick en s.k. klippgubbe i helfigur. Efter anmodan från Svenska Spel togs den bort. Filmen visar på ett syfte att koppla till Svenska Spel. Ordmärket, Svenska Spel, fortsatte man att använda. Motsvarande kampanjer genomfördes i Danmark och Norge.

Av marknadsföringen framgick inte vem som var avsändare. Först senare har kunskap erhållits om vem som stod bakom den.

Syftet med marknadsföringen har varit att anspela på Svenska Spel. Detta har också bekräftats av Ladbrokes reklambyrå och framgår även av uttalanden av Ladbrokes VD L. D.

Svenska Spel har låtit företaget GfK Sverige AB genomföra en marknadsundersökning angående relevanta konsumenters uppfattning av "Svenska spel - Engelska odds", deras kännedom om Svenska Spel och Ladbrokes samt konsumenternas inställning till dessa bolag.

Marknadsundersökningen, som genomfördes via webbaserade intervjuer i GfK Sverige AB:s OnLinepanel, med ett slumpmässigt urval av män i hela Sverige i åldrarna 18−50 år, visar att målgruppen i mycket hög grad associerar Svenska Spel i uttrycket "Svenska spel − Engelska odds" med företaget Svenska Spel och dess produkter. Undersökningen visar också att av dem som trodde sig veta vem som var marknadsföringens avsändare trodde en tredjedel att det var Svenska Spel. Marknadsundersökningen visar också att Svenska Spel är mer välkänt i omsättningskretsen än Ladbrokes. Även andra undersökningar visar att Svenska Spel uppfattas mer positivt än Ladbrokes. Tidigare marknadsundersökningar utförda av Hermelin Research AB under perioden juni 2006−juli 2008 visar att Svenska Spel är mer känt än Ladbrokes. Under tiden maj−juni 2008, dvs. under den tid som reklamkampanjen pågick, ökade kännedomen om Ladbrokes från 4 till 11 procent.

Ladbrokes har inte något legitimt behov av att presentera eller beskriva sina spel som svenska i generisk betydelse. Det är vilseledande att kalla dem för svenska när det är fråga om amerikansk fotboll och cricket m.m.

Otillbörliga påståendena i Ladbrokes marknadsföring är följande: "vi ger mer tillbaka till spelarna" (reklamfilmen), "samma spel med större vinster" (annons i Metro) samt "samma regler" och "bättre villkor" (Ladbrokes webbsida).

Ladbrokes marknadsföring saknar förklaring till vad som avses med dess löften om "bättre villkor", "större vinster" eller att Ladbrokes "ger mer tillbaka till spelarna". Det är inte kopplat till något särskilt spel och det är omöjligt att veta om man får mer eller mindre jämfört med hos Svenska Spel. Det finns ingen objektiv jämförelse.

Ladbrokes

Den film som Svenska Spel har påtalat återtogs omgående. I den film som sedermera visades förekom inte någon s.k. klippgubbe.

Svenska Spel har under många år varit ensamt om att tillhandahålla spel. Det var endast Svenska Spels spelformer som fanns tillgängliga för svenska spelare. Det fanns ytterligare några andra, t.ex. ATG, men det var fråga om andra produkter. Det har relativt nyligen blivit tillåtet för andra företag att vara verksamma på den svenska marknaden, vilket har lett till att konkurrenter bevakar Svenska Spels beteende.

Ladbrokes, som är ett av världens största och äldsta spelbolag, agerar numera på den svenska marknaden. Företaget, som har 14 000 anställda och kunder i mer än 200 länder, grundades i slutet av 1800-talet. Ladbrokes har ett gott renommé.

Svenska Spels användning av uttryck som "illegal spelverksamhet" kopplat till dess egen förträfflighet har lett till att svenska spelare skräms att undersöka alternativ. Svenska Spel vill att spelarna ska se det som olagligt och att spelare kanske inte får tillbaka pengarna.

Ladbrokes ville korrigera den bilden och visa att företaget har samma spel som Svenska Spel även om det är fråga om ett engelsk spelbolag. Man ville visa att företaget har de svenska spelformerna, svenskt språk och svensk valuta. Därför har ord som svenska spel använts. Det är i och för sig korrekt att Ladbrokes även har andra spel än svenska spel.

Det är fråga om jämförande reklam när det gäller uttrycket "vi ger mer tillbaka till spelarna", dvs. att spelarna får mer tillbaka än hos de icke licensierade statliga bolagen. Detta är kopplat till frågan om monopol. Det är allmänt bekant att de företag som har licens under det svenska spelmonopolet är styrda av begränsade licensvillkor som gör att de är tvungna att erbjuda sämre ekonomiska förutsättningar för sina kunder i form av lägre återbetalningsprocent och andra ekonomiska villkor. Detta innebär att spelarna får bättre ekonomiska villkor hos Ladbrokes.

När det gäller det av Svenska Spel refererade uttalandet från Ladbrokes reklambyrå i tidningen Dagens Media angående den s.k. klippgubben, kan konstateras att reklambyrån har förklarat att den inte uttalat sig som tidningen har återgivit.

En känneteckensregistrering innebär inte att man skär bort andras möjligheter att använda ord i dess språkliga betydelse.

Ladbrokes har en stark ställning. Av en av Svenska Spel åberopad marknadsundersökning utförd av företaget GfK Sverige AB framgår att 91 procent av respondenterna kände till Ladbrokes och när det gällde betygssättning hamnar medelvärdet på 3,5 procent för Ladbrokes mot 4,4 procent för Svenska Spel. Att Ladbrokes också är känt på den svenska marknaden framgår även av det faktum att Lotteriutredningen, när den behandlade frågan om vinstutbetalning, exemplifierade med företaget Ladbrokes.

Ladbrokes har sedan 1970-talet använt sig av färgen rött, dvs. under betydligt längre tid än vad Svenska Spel har gjort.

Mål C 12/08

Ladbrokes

I marknadsföring får inte användas uttryckssätt och påståenden som ger en negativ bild av utländska spelbolag eller som antyder att det är fråga om illegala spelbolag.

Överdriftspåståenden som "världsledande på spelansvar" och "världens mest effektiva ålderskontroll" har förekommit i Svenska Spels hållbarhetsredovisning och i dess företagspresentation, vilka återfinns på bolagets webbplats. Svenska Spel har också i en redovisning till regeringen av bolagets åtgärder i syfte att säkra de sociala skyddshänsynen förmedlat att bolaget är bäst i världen på att hantera frågor som rör spelansvar och att det har världens mest effektiva ålderskontroll på nätet.

Svenska Spel har i nämnda redovisning till regeringen misskrediterat Ladbrokes och andra konkurrenter genom att beskriva sig självt som ett "trovärdigt alternativ till illegal verksamhet".

Svenska Spel

Svenska Spel ägs av staten. Företagets verksamhet regleras av dels tillstånd som meddelas av regeringen, dels ägarinstruktioner från Finansdepartementet. Svenska Spel ska prioritera sociala skyddshänsyn som spelföretag ska ta för de risker som är förknippade med spel, t.ex. att inte tillåta underårig att spela. Svenska Spel har ett uttryckligt uppdrag från ägaren att tillhandahålla spel under säkra och ansvarsfulla former och att vara ett trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet.

Svenska Spels redovisning till regeringen om de åtgärder bolaget vidtagit i syfte att säkra de sociala skyddshänsynen är inte marknadsföring. Att redovisningen funnits tillgänglig på Svenska Spels webbplats förvandlar inte dokumentet till marknadsföring. Det citat som Ladbrokes pekat på är endast ett återgivande av statens uppdrag till Svenska Spel att vara "ett trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet". Citatet är inte heller utpekande mot någon särskild aktör.

Uttrycket "världsledande på spelansvar" används inte i marknadsföringen, varken på Svenska Spels nuvarande webbplats eller i reklamfilm eller annonser m.m.

De uttryck som Ladbrokes påtalat fanns på Svenska Spels gamla webbplats, som inte var i bruk när Ladbrokes väckte talan. Uttalandena återfanns under en företagspresentation. Där fanns även information som angav att det var fråga om en målformulering att vara världsledande på spelansvar. Det har inte varit fråga om någon marknadsföring.

Spelansvar är ett prioriterat område. I den hållbarhetsredovisning som Ladbrokes hänvisat till uttrycks tydligt att Svenska Spel är ett av de spelbolag i världen som tar mest ansvar. Att detta uttalande är korrekt framgår av de internationella utmärkelser som Svenska Spel har fått för sitt spelansvarsarbete. Ålderkontroll är en väsentlig del av spelansvaret, särskilt när det gäller spel på nätet. För att kunna spela på nätet måste en spelare skaffa sig spelkort. På detta måste spelaren ange personuppgifter, vilka kontrolleras mot sparregistret. Kortet skickas till folkbokföringsadressen. Nätpokerutredningen har bedömt att det är uteslutet att underåriga skulle kunna spela utan hjälp av någon vuxen.

Uttrycket "världens mest effektiva ålderskontroll" återfinns i Svenska Spels hållbarhetsredovisning som är ett frivilligt komplement till årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen är inte ägnad att främja avsättningen av Svenska Spels produkter och utgör således inte någon marknadsföring. Om Marknadsdomstolen skulle finna att det är fråga om marknadsföring, anser Svenska Spel att uttalandet är korrekt.

BEVISNING

På Svenska Spels begäran har vittnesförhör hållits med P. R., GfK Sverige AB. På Ladbrokes begäran har vittnesförhör hållits med L. D., Nordenchef på Ladbrokes och Å. W., ISS W. Consulting.

Parterna har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Svenska Spel har åberopat bl.a. marknadsföringsmaterial, utdrag ur Nätpokerutredningens betänkande SOU 2008:36, ett rättsutlåtande samt marknadsundersökningar. Ladbrokes har åberopat bl.a. utdrag från Svenska Spels webbplats, en redovisning till regeringen, en marknadsundersökning och e-postkorrespondens.

DOMSKÄL

I målen aktuella bestämmelser samt målgrupp för marknadsföringen

Målen rör marknadsföring som vidtagits innan den nya marknadsföringslagen (2008:486), MFL, trädde i kraft den 1 juli 2008. Enligt lagens övergångsbestämmelser ska dock bestämmelserna i 4−22 §§ och 29−36 §§ MFL tillämpas på marknadsföring som har vidtagits före ikraftträdandet, om inte åtgärden var tillåten enligt äldre föreskrifter. Bestämmelserna i 4, 6 och 8 a §§ i den äldre marknadsföringslagen (1995:450) motsvaras närmast av 5, 6, 8, 10 och 18 §§ MFL.

Av förarbetena till den nya MFL framgår att den nya lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (se prop. 2007/08:115 s. 53 ff.).

Enligt 5 § MFL ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och enligt 6 § samma lag är marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Enligt 18 § MFL får en näringsidkare i jämförande reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter endast under vissa förutsättningar. Marknadsdomstolen går nedan närmare in på de förutsättningar som är aktuella i detta fall.

Målgruppen för den påtalade marknadsföringen får anses vara främst konsumenter som är intresserade av spel och som i viss omfattning ägnar sig åt spel eller överväger att ägna sig åt spel. Utgångspunkten för bedömningen är hur en inom denna grupp normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument uppfattar marknadsföringen. Genomsnittskonsumenten kan dock inte anses besitta några djupare kunskaper om vinståterbetalningsandelar m.m.

Mål C 10/08

Den av Svenska Spel påtalade marknadsföringen har förekommit dels genom annonser i tidningarna Aftonbladet och Metro, dels på Ladbrokes webbplats, dels genom reklamfilm i TV.

Ladbrokes har i tidningsannonserna ställt frågan Vad är Ladbrokes? och svarat genom att använda uttryck som dels "Svenska spel", "Samma spel", "Engelska odds", "Större vinster", dels "Svenska spel − Engelska odds". På Ladbrokes webbplats har samma fråga besvarats med bl.a. formuleringen "Svenska spel med engelska odds". Under denna formulering har bl.a. angivits att Ladbrokes har funnits sedan 1886, att företaget finns i Storbritannien samt antal anställda och kunder. På webbplatsen anges som svar på frågan också formuleringar som "Samma spel med större vinster" och "Samma regler och bättre villkor". Under det sist nämnda uttrycket har angivits bl.a. att "vi är den oslagbara ledaren när det gäller säkerhet". I reklamfilmen anförs att det finns en mängd svenska spel och i slutet av filmen används formuleringen "svenska spel med engelska odds". Under en kort period innehöll reklamfilmen, under det att formuleringen "svenska spel med engelska odds" hördes, även en sekvens där en pappersfigur, som enligt Svenska Spel liknar Svenska Spels figurmärke den vinnande gubben (den s.k. klippgubben), vecklades ut.

Enligt Svenska Spel ska den påtalade marknadsföringen prövas i första hand enligt 18 § p 1, 3, 4 och 7 (otillåten jämförande reklam), i andra hand enligt 8 och 10 §§ MFL (vilseledande reklam), i tredje hand enligt 5 och 6 §§ MFL (renommésnyltning).

Fråga om jämförande reklam enligt 18 § MFL

Svenska Spel har hävdat att det inte är bara den s.k. klippgubben som skapar associationer till Svenska Spel utan även orden "svenska spel" som i både annonser och på webbplatsen presenteras med vit text mot röd bakgrund, på samma sätt som Svenska Spels varumärke. Vidare ska Ladbrokes anspelningar i sin marknadsföring till komparativformerna såsom "bättre odds", "vi ger mer tillbaka till spelarna", "samma spel med större vinster" och "samma regler och bättre villkor" förstås som en jämförelse med Svenska Spel och Svenska Spels produkter, dvs. att Svenska Spel pekas ut.

Ladbrokes har medgivit att fråga är om jämförande reklam när det gäller vinståterbetalning, dvs. det förhållandet att Ladbrokes ger mer tillbaka till spelarna. Ladbrokes har vidare gått med på att inte använda sekvensen med den s.k. klippgubben som fanns med i den ursprungliga versionen av Ladbrokes reklamfilm, men har i övrigt bestritt Svenska Spels talan.

Marknadsdomstolens bedömning

För att det ska vara fråga om jämförande reklam enligt 18 § MFL måste en annan näringsidkare eller dennes produkter direkt eller indirekt pekas ut (jfr EG-domstolens dom den 19 april 2007 i mål C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA, REG 2007 s. I-03115 punkt 17).

Med hänsyn till den monopolställning som Svenska Spel har på den svenska marknaden och med beaktande av de komparativa uttryck som förekommit i marknadsföringen måste en konsument i den inledningsvis angivna målgruppen, med den kännedom som en sådan konsument kan anses besitta om den aktuella marknaden, uppfatta att ett annat företag pekas ut och att detta är Svenska Spel. Den påtalade marknadsföringen är därmed att se som jämförande reklam i 18 § MFL:s mening.

För att jämförande reklam ska anses tillåten uppställs i 18 § MFL vissa krav. Bl.a. får jämförelsen inte vara vilseledande (p 1). Den ska på ett objektivt sätt avse väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna (p 3). Den får inte medföra förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken (p 4). Den får heller inte dra otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkares varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning (p 7).

Marknadsdomstolen prövar först den påtalade marknadsföringen i dess helhet enligt 18 § MFL. Svenska Spel har hävdat att Ladbrokes jämförande reklam är otillåten av flera skäl. Dessa tas upp nedan under a) - d).

a) formuleringen "svenska spel" enskilt eller i kombination med påståenden om "engelska odds", "större vinster", "bättre villkor", eller "vi ger mera tillbaka till spelarna"

Svenska Spel har, som det får förstås, gjort gällande att det är fel att kalla Ladbrokes spel för svenska i generisk betydelse eftersom Ladbrokes även har spel såsom amerikansk fotboll och cricket m.m. Ladbrokes vilseleder också, enligt Svenska Spel, konsumenterna att tro att Ladbrokes produkter härrör från Svenska Spel eller att det i vart fall finns ett kommersiellt samband mellan Ladbrokes och Svenska Spel (18 § p 1 MFL). Uttrycken medför även förväxling mellan å ena sidan Ladbrokes, Ladbrokes produkter och kännetecken samt å andra sidan Svenska Spel, dess produkter och kännetecken (18 § p 4 MFL).

Svenska Spel har i denna del hänvisat till en marknadsundersökning utförd av företaget GfK Sverige AB och framhållit att det av denna framgår att konsumenter inom den aktuella målgruppen i mycket hög grad associerar uttrycket "Svenska spel - Engelska odds" till Svenska Spel. Ladbrokes har häremot hänvisat till en av Å. W. genomförd undersökning. Parterna har kritiserat varandras undersökningar i olika avseenden. Marknadsdomstolen anser att marknadsundersökningarna måste bedömas med försiktighet.

När det gäller formuleringen "svenska spel" har Ladbrokes hävdat att företaget har de spel som Svenska Spel och ATG har men att det även har engelska spel.

Mot bakgrund av hur den aktuella marknadsföringen utformats kan det enligt Marknadsdomstolens mening för en genomsnittskonsument i den aktuella målgruppen inte finnas någon tveksamhet om att den påtalade marknadsföringen i vart fall inte härrör från Svenska Spel. Att använda det påtalade uttrycket "svenska spel" kan mot bakgrund av det sammanhang i vilket uttrycket förekommer inte innebära något vilseledande om kommersiellt ursprung eller om något annat kommersiellt samband mellan Ladbrokes och Svenska Spel eller om produktens ursprung. Det förhållandet att uttrycket "svenska spel" används i kombination med något av de angivna uttrycken ändrar inte denna bedömning. Det kan heller inte vara fråga om en sådan förväxling som avses i 18 § p 4 MFL på sätt Svenska Spel hävdat.

b) formuleringarna "samma spel med större vinster", "samma regler och bättre villkor", samt "vi ger mer tillbaka till spelarna"

Enligt Svenska Spel är marknadsföringen vilseledande enligt 18 § p 1 MFL. Formuleringarna "större vinster", "bättre villkor" och "mer tillbaka till spelarna" utgör inte heller någon objektiv jämförelse som avser kontrollerbara jämförande egenskaper och står därför i strid med 18 § p 3 MFL.

Ladbrokes har - å sin sida - uppgivit att företagets avsikt har varit att påtala för konsumenterna att Ladbrokes har samma spel och samma regler som Svenska Spel. Företaget har de spel som Svenska Spel och ATG har, men även engelska spel.

I målet är klarlagt att Ladbrokes har spel gällande sport, poker, bingo och casino.

Ladbrokes Nordenchef L. D. har förklarat att Ladbrokes ville visa att företaget generellt ger mer tillbaka av vinsten till spelarna än vad de svenska licensierade speloperatörerna gör. Enligt Ladbrokes framgår det vidare av Lotteriutredningens delbetänkande, SOU 2005:21, att de internationellt verksamma aktörerna ger betydligt högre vinståterbetalning än de svenska aktörerna. Det gäller såväl inom deras traditionella verksamhetsområde, dvs. vadhållning, som inom andra spelformer över Internet.

Beträffande frågan om kontrollerbarhet har EG-domstolen i dom den 19 september 2006 i mål C-356/04, Lidl Belgium GmbH & Co KG mot Etablissementen Franz Colruyt NV, REG 2006 s. I-0850, punkt 74 uttalat bl.a. följande.

". . . artikel 3a.1 c i direktivet (direktiv 84/450 om vilseledande och jämförande reklam, domstolens anm.) skall tolkas så, att en utmärkande egenskap som nämns i jämförande reklam, när de uppgifter som ligger till grund för omnämnandet av den utmärkande egenskapen inte räknas upp i reklamen, endast uppfyller kontrollerbarhetskravet i denna artikel när annonsören informerat bland andra mottagarna av meddelandet om var, och hur, de lätt kan ta del av dessa uppgifter för att kontrollera eller, om de saknar den kompetens som krävs härför, låta kontrollera riktigheten av dessa uppgifter och av den utmärkande egenskapen i fråga."

Marknadsdomstolen konstaterar att uttrycken "större vinster", "bättre villkor" och "mer tillbaka till spelarna" såsom de förekommit i marknadsföringen saknar närmare förklaring eller hänvisning som gör det möjligt att på ett objektivt sätt kontrollera jämförande egenskaper hos tjänsten. Formuleringarna "samma spel med större vinster", "samma regler och bättre villkor" samt "vi ger mer tillbaka till spelarna" är dessutom kategoriska. Av den bevisning som Ladbrokes åberopat framgår i och för sig att vissa bolag i några fall kan ha en högre vinståterbetalning än Svenska Spel. Ladbrokes kan dock inte anses ha visat fog för så kategoriska uttalanden som påtalade formuleringar ger uttryck för. Med hänsyn till vad som nu sagts strider marknadsföringen i denna del mot 18 § p 1 och 3 MFL. En bedömning enligt den äldre marknadsföringslagen hade givit samma resultat.

c) formuleringen "den oslagbara ledaren när det gäller säkerhet"

Ladbrokes har medgivit yrkandet. Målets indispositiva karaktär medför emellertid att Marknadsdomstolen ändå har att pröva yrkandet. Mot bakgrund av i målet tillgänglig utredning kan Ladbrokes inte anses ha visat att formuleringen, som är långtgående och som saknar närmare angiven innebörd, är korrekt. Vid sådant förhållande är formuleringen att anse som vilseledande och strider därmed mot 18 § 1 p MFL. En prövning enligt den äldre marknadsföringslagen hade givit samma resultat.

d) frågan om renommésnyltning

Svenska Spel har gjort gällande att den påtalade marknadsföringen drar otillbörlig fördel av Svenska Spels varumärkes renommé, särskilt Ladbrokes användning av uttrycket ”svenska spel”.

Av utredningen framgår att Svenska Spel är känt och att det har ett gott renommé. Det har även framkommit att Ladbrokes har ett gott renommé och är känt på marknaden, om än inte i samma omfattning som Svenska Spel.

Svenska Spel har i denna del hänvisat till bl.a. i målet åberopad marknadsundersökning utförd av företaget GfK Sverige AB. Enligt Svenska Spel visar den att den aktuella målgruppen i mycket hög grad associerar uttrycket "Svenska spel − Engelska odds" till Svenska Spel eller Svenska Spels produkter.

Ladbrokes har bestritt att uttrycket "svenska spel" har använts för att anspela på företaget Svenska Spel utan att det är fråga om en beskrivning av de spel som Ladbrokes tillhandahåller. Ladbrokes har vidare uppgivit att den film som innehöll en sekvens med pappersfiguren omgående återtogs, att den film som därefter förevisades inte innehöll någon sådan sekvens samt att Ladbrokes har gått med på att inte visa den påtalade pappersfiguren i marknadsföringen.

Ladbrokes Nordenchef har i Marknadsdomstolen uppgivit bl.a. att Ladbrokes i sin marknadsföring har påtalat företagets egna värden, att Ladbrokes inte har haft för avsikt att snylta, att Ladbrokes velat informera om att företaget är ett seriöst företag som man kan lita på och att det har spel som svenskar tycker om samt att sekvensen med den s.k. klippgubben var ett förslag från reklambyrån som skämtsamt kunde associera till Svenska Spel men som skulle vara inom lagens råmärken.

Uttrycket "svenska spel" har använts som svar på den i marknadsföringen ställda frågan "Vad är Ladbrokes?". Enligt Marknadsdomstolens mening kan uttrycket "svenska spel" inte ses isolerat utan måste ses i det sammanhang i vilket det förekommer i marknadsföringen och - i enlighet med tidigare bedömning - med beaktande av den målgrupp till vilken marknadsföringen är riktad.

Marknadsdomstolen har i det föregående inte funnit att det har förelegat något vilseledande om kommersiellt ursprung eller att det varit fråga om förväxling. Med hänsyn härtill och till vad som framkommit i denna del kan det enligt Marknadsdomstolens mening inte anses att Ladbrokes obehörigen har knutit an till Svenska Spel genom att använda uttrycket "svenska spel" på sådant sätt som erfordras för att det ska vara fråga om renommésnyltning i MFL:s mening.

När det gäller Ladbrokes användning av påtalad s.k. klippgubbe får utredningen i målet anses utvisa att Svenska Spels figurmärke, den s.k. glada vinnargubben, är känd. Ladbrokes har under en tid i sin reklamfilm använt en pappersfigur som givits sådan utformning att den kan uppfattas som Svenska Spels figurmärke. Att Ladbrokes reklamfilm utformats med syfte att anknyta till Svenska Spels figurmärke framgår också av vad Ladbrokes Nordenchef uttalat.

Användandet av påtalad sekvens med den s.k. klippgubben kan inte ha ansetts erforderlig för att göra en jämförelse och genomföra marknadsföringen i fråga. Genom att i reklamfilmen anknyta och associera till Svenska Spels figurmärke får Ladbrokes enligt Marknadsdomstolens mening anses ha utnyttjat det uppmärksamhetsvärde som Svenska Spel har skapat hos konsumenterna. Ladbrokes har genom att använda den s.k. klippgubben dragit otillbörlig fördel av Svenska Spels renommé. Marknadsdomstolen finner således Ladbrokes användning av den s.k. klippgubben utgöra otillåten jämförande reklam enligt 18 § p 7 MFL. Resultatet hade blivit detsamma vid en bedömning enligt den äldre marknadsföringslagen. Ladbrokes ska därför förbjudas att använda ifrågavarande filmsekvens.

Fråga om vilseledande enligt 8 och 10 §§ MFL och om renommésnyltning enligt 5 och 6 §§ MFL

Svenska Spel har i andra hand gjort gällande att den påtalade marknadsföringen är vilseledande enligt 8 och 10 §§ MFL, eftersom de påståenden som görs av Ladbrokes enligt Svenska Spel är obestyrkta, reservationslösa och vissa fall direkt felaktiga och i tredje hand att marknadsföringen utgör renommésnyltning enligt 5 och 6 §§ MFL.

Marknadsdomstolens bedömning

Marknadsdomstolen har på Svenska Spels begäran prövat huruvida den påtalade marknadsföringen i alla delar stämmer överens med 18 § MFL om jämförande reklam. Skäl att pröva marknadsföringen även i förhållande till 8 och 10 §§ eller 5 och 6 §§ MFL saknas därför.

Mål C 12/08

Ladbrokes har hävdat att Svenska Spels användning av uttrycken "Svenska Spel är världsledande på spelansvar" och "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" utgör i första hand otillbörlig jämförande reklam enligt 18 § p 5 MFL, i andra hand vilseledande reklam enligt 8 och 10 §§ MFL, i sista hand misskreditering enligt 5 och 6 §§ MFL.

Ladbrokes har vidare gjort gällande att formuleringarna "illegal spelverksamhet" och "illegal verksamhet" är obestyrkta, vilseledande och misskrediterande enligt 18 §, 8 och 10 §§ samt 5 och 6 §§ MFL.

Svenska Spel har bestritt Ladbrokes talan och gjort gällande att formuleringarna inte använts i marknadsföring. Svenska Spel har, som det får förstås beträffande påståendet "världsledande på spelansvar", gjort gällande, om det är fråga om marknadsföring, att användningen är i överensstämmelse med gällande marknadsföringsregler, att påståendet inte är vilseledande samt att det inte är fråga om jämförande reklam eftersom Svenska Spel varken direkt eller indirekt pekar ut någon annan näringsidkare.

Marknadsdomstolens bedömning

Fråga om marknadsföring

Enligt 3 § MFL avses med marknadsföring reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter.

Marknadsdomstolen har i avgörandet MD 2005:11 klargjort hur information på Internet ska bedömas i marknadsföringsrättsligt hänseende. Gränsen för MFL:s räckvidd såvitt avser Internet ska bestämmas enligt samma kriterier som de i förhållande till tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. För att ett ingripande enligt MFL ska kunna ske mot marknadsföring på webbplatser krävs därför att marknadsföringen är av utpräglat kommersiell natur, dvs. har vidtagits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte, samt har rent kommersiella förhållanden till föremål. Så är fallet om framställningarna avser näringsidkarens affärsverksamhet eller däri tillhandahållna produkter och har ett rent kommersiellt, vanligtvis avsättningsfrämjande, syfte. Ingripanden kan däremot inte ske mot framställningar som är inriktade på att bibringa allmänheten vissa värderingar eller påverka dess allmänna beteende i viss riktning. I tveksamma fall ska tryckfriheten ges företräde (se bl.a. MD 2002:34 med där gjorda hänvisningar till äldre avgöranden samt NJA 1999 s. 749 och 2007 s. 142).

Bedömningen av om ingripande kan ske enligt MFL mot de i målet aktuella påståendena får göras utifrån en helhetsbedömning sedd i ljuset av den nu angivna rättsliga bakgrunden och grundas på om framställningen kan anses vara utpräglat kommersiell eller om den får anses innehålla något annat.

Formuleringen "Svenska Spel är världsledande på spelansvar" återfinns bl.a. i en företagspresentation och i Svenska Spels hållbarhetsredovisning, vilka återfinns på Svenska Spels webbplats.

Formuleringen "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" har förekommit dels i Svenska Spels hållbarhetsredovisning, dels i en separat redovisning till regeringen om de åtgärder som Svenska Spel under 2007 vidtog i syfte att stärka de sociala skyddshänsynen. Även denna redovisning återfinns på Svenska Spels webbplats.

Formuleringarna "illegal verksamhet" och "illegal spelverksamhet" har förekommit i Svenska Spels separata redovisning till regeringen.

Marknadsdomstolen har i ett tidigare avgörande (se MD 2007:31) uttalat att information om en näringsidkares affärsverksamhet i vissa fall kan ha ett avsättningsfrämjande syfte, exempelvis då etiska överväganden har stor betydelse för konsumenters efterfrågan på företagets produkter.

Den aktuella företagspresentationen handlar om Svenska Spels affärsverksamhet. I den förekommer hänvisning till spelverksamheten och i det sammanhanget anges att Svenska Spel har något för de flesta och att det dessutom är världsledande på spelansvar. Presentationen synes ämnad att ge en positiv bild av Svenska Spel och kan därigenom verka varumärkesbyggande. Presentationen måste också anses vara avsedd för att skapa uppmärksamhet hos Svenska Spels målgrupp kring existensen av och egenskaperna hos Svenska Spels verksamhet. Marknadsdomstolen finner, vid den helhetsbedömning som ska göras, att det aktuella påståendet "Svenska Spel är världsledande på spelansvar" har lämnats i ett sammanhang som måste anses ha kommersiella förhållanden till föremål, varför MFL är tillämplig.

Påståendena "Svenska Spel är världsledande på spelansvar" och "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" i Svenska Spels hållbarhetsredovisning har - såsom konstaterats ovan - funnits tillgängliga på Svenska Spels webbplats. I det utdrag vari påståendena återfinns ges en positiv bild av Svenska Spels verksamhet och en redovisning av Svenska Spels åtgärder vad gäller spelansvar. Informationen om Svenska Spels affärsverksamhet måste bedömas ha ett avsättningsfrämjande syfte. Påståendena måste därmed anses ha ett kommersiellt syfte, varför MFL är tillämplig.

När det gäller den påtalade redovisningen till regeringen kan framställningen däremot inte primärt anses ha ett avsättningsfrämjande syfte utan det synes i stället vara fråga om information som syftar till att informera om bolagets verksamhet och dess syn på vissa frågor rörande spelansvar. Redovisningen som sådan kan därför inte anses vara av rent kommersiell natur. Mot bakgrund härav finner Marknadsdomstolen att ingripande med stöd av MFL inte kan ske mot de påtalade formuleringarna "illegal verksamhet" och "illegal spelverksamhet" i den påtalade redovisningen. Det förhållandet att redovisningen även återfinns på Svenska Spels webbplats föranleder ingen annan bedömning. Ladbrokes talan i denna del ska därför avvisas.

Fråga om jämförande reklam

Marknadsdomstolen har i det föregående funnit att Svenska Spels påståenden om att "Svenska Spel är världsledande på spelansvar" och "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" utgjort marknadsföring. Ladbrokes har hävdat att påståendena strider mot 18 § MFL samt 8 och 10 §§ MFL.

Svenska Spel har hänvisat till att påståendet "världsledande på spelansvar", har utgjort en del av en beskrivning av företaget, dess visioner och värdegrunder samt att påståendet är korrekt eftersom Svenska Spel erhållit internationella utmärkelser för sitt spelansvarsarbete. Vidare har Svenska Spel - med hänvisning till vad Nätpokerutredningen uttalat i sitt betänkande SOU 2008:36 s. 11 f. - gjort gällande att även påståendet "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" är korrekt.

Marknadsdomstolens bedömning

För att det ska vara fråga om jämförande reklam enligt 18 § MFL måste en bestämd konkurrent pekas ut direkt eller indirekt. Enligt Marknadsdomstolens mening kan i detta fall inte något annat företag sägas bli utpekat på ett så tydligt sätt att det kan vara fråga om jämförande reklam enligt 18 § MFL.

Fråga om vilseledande enligt 8 och 10 §§ MFL

Ladbrokes har i andra hand hävdat att Svenska Spels marknadsföring utgjort vilseledande reklam enligt 8 och 10 §§ MFL.

Marknadsdomstolen har inledningsvis under domskälen redogjort för ifrågavarande bestämmelser.

Marknadsdomstolens bedömning

Den i målet relevanta målgruppen får - såsom inledningsvis anförts - anses bestå av konsumenter som är intresserade av spel och som i viss omfattning ägnar sig åt spel eller överväger att ägna sig åt spel. Utgångspunkten vid bedömningen är således det budskap som materialet förmedlar till den genomsnittlige konsumenten i denna målgrupp.

Det av Svenska Spel använda påståendet "världsledande på spelansvar" kan inte sägas ha en helt klar innebörd. Av de av Svenska Spel åberopade internationella utmärkelserna framgår inte heller vad dessa innebär eller vilken betydelse de har. Svenska Spel har således inte presenterat tillräcklig utredning som stöder att påståendet är korrekt.

När det gäller det av Svenska Spel använda påståendet "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" har Svenska Spel till stöd för att påståendet är korrekt bl.a. åberopat Nätpokerutredningens betänkande. Utredningen beskriver hur det går till att spela på Svenska Spels webbplats. I sammanhanget anförs bl.a. följande: "Såvitt Nätpokerutredningen kan bedöma innebär ovanstående att det i princip är uteslutet att en person under 18 år skulle kunna öppna ett spelkonto hos Svenska Spel. Risken för att personer under 18 år skulle kunna delta i Svenska Spels nätpoker torde därmed i praktiken begränsas till situationer där en minderårig olovligen kommit över, eller alternativt fått låna, inloggningsuppgifter från närstående, t.ex. en förälder. Svenska Spel får enligt utredningen bedömas ha mycket små möjligheter att kontrollera/övervaka om sådant förekommer." (SOU 2008:36 s. 11 f.).

Uttalandet kan inte anses styrka att påståendet "världens mest effektiva ålderskontroll på nätet" är korrekt.

Enligt Marknadsdomstolens mening vilseleder de påtalade påståendena konsumenten i strid med 10 § MFL och påverkar sannolikt dennes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Påståendena är således otillbörliga enligt 8 och 10 §§ MFL. Marknadsföringen är även vilseledande enligt 6 § i den äldre marknadsföringslagen. Marknadsföringen var således inte tillåten när den vidtogs. Vid sådant förhållande ska Ladbrokes talan i denna del bifallas.

Vite

Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Vitesbeloppet bör i enlighet med gällande praxis bestämmas till 750 000 kr.

Ett löpande vite kan aktualiseras i situationer då det finns skäl att befara att en näringsidkare kan komma att åsidosätta domstolens beslut upprepade gånger. Några sådana skäl föreligger inte i målen. Det finns därför inte anledning att förena något av de meddelade förbuden med löpande vite.

Rättegångskostnader

Svenska Spels yrkande i mål C 10/08 har endast bifallits till viss del. Övriga yrkanden har ogillats. Ladbrokes yrkande i mål C 12/08 har endast bifallits till viss del. Övrigt har avvisats. Av 18 kap. 4 § rättegångsbalken framgår bl.a. att om det är flera yrkanden i samma mål och parterna vinner ömsom ska vardera parten bära sina kostnader. Med hänsyn till utgången i de båda målen får parterna i respektive mål anses ha ömsom vunnit och förlorat. Vardera parten ska således stå sin egen kostnad.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Per Eklund, Lennart Göranson och Jonas Häckner. Enhälligt

Sekreterare: Elisabeth Sundlöf