MD 2015:10

Fråga om viss marknadsföring avseende konsertbiljetter innefattat en utfästelse i förhållande till annan näringsidkare. Även fråga om bl.a. bevisbörda.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEStockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2014-04-30 i mål nr T 960-13,se domsbilaga

KLAGANDEBiljett Nu i Stockholm Aktiebolag, 556559-2010, Bryggargatan 10,111 21 Stockholm Ombud: advokaten E. W., G G. Advokatbyrå, Box 7418, 103 91 Stockholm

MOTPARTLive Nation Sweden AB, 556417-1659, Havås, 432 91 VarbergOmbud: advokaten S. B. Bird & Bird Advokat KB, Box 24151, 104 51 Stockholm

SAKENMarknadsföring av konsertbiljetter

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen fastställer tingsrättens domslut.

2.

Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag ska ersätta Live Nation Sweden AB dess rättegångskostnader med tvåhundratrettiofemtusen (235 000) kr, som avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

BAKGRUND

1Biljett Nu i Stockholm Aktiebolags (nedan Biljett Nu) huvudsakliga verksamhet är vidareförsäljning av biljetter till nöjesevenemang. Live Nation Sweden AB:s (nedan Live Nation) verksamhet innefattar bl.a. att vara agent för musikartister och däribland musikbandet Roxette.

2Live Nation tecknade den 21 januari 2010 ett avtal med The Race Legends (nedan TRL) om att Live Nation skulle tillhandahålla Roxette till en musikkonsert som TRL skulle anordna i Anderstorp den 14 augusti 2010. Därefter ingick TRL och Biljett Nu två avtal rörande transaktioner av biljetter till konserten med Roxette.

3TRL sade den 8 juli 2010 upp avtalet med Live Nation avseende konserten i Anderstorp. Live Nation och Roxette beslutade då att hålla en konsert i Halmstad. TRL skickade ett meddelande till Biljett Nu, vilket Biljett Nu också mottog, och informerade om situationen. Live Nation skickade ut ett pressmeddelande den 9 juli 2010 och meddelade att konserten i Anderstorp ställdes in och att en konsert med Roxette skulle hållas i Halmstad. Till konserten i Halmstad anlitade Live Nation bolaget Nöjet Konsertbolag AB (Nöjet) att vara lokal arrangör, som i sin tur anlitade Ticnet att sälja biljetter. Biljett Nu hade inte något avtal, varken skriftligt eller muntligt, med Live Nation eller med Nöjet gällande biljettförsäljningen till konserten i Halmstad.

4Live Nation genomförde två marknadsföringsåtgärder, nämligen pressmeddelandet den 9 juli 2010 och ett meddelande på sin hemsida den 13 juli 2010 genom vilka Live Nation informerade om att biljetter som var köpta före den 9 juli 2010 till konserten i Anderstorp även skulle gälla till konserten i Halmstad. Alla konsertbesökare som hade köpt en biljett från Biljett Nu till konserten i Anderstorp beviljades inträde till konserten i Halmstad.

5Biljett Nu stämde Live Nation vid Stockholms tingsrätt år 2013 och yrkade att tingsrätten skulle förplikta Live Nation att utge skadestånd till Biljett Nu med 3 710 186 kr jämte ränta från den 8 februari 2013 till dess betalning skett.

6Live Nation bestred käromålet i dess helhet.

7Stockholms tingsrätt lämnade i dom meddelad den 30 april 2014 Biljett Nus talan utan bifall och förpliktade Biljett Nu att ersätta Live Nation för dess rättegångskostnader.

YRKANDEN M.M.

8Biljett Nu har yrkat att Marknadsdomstolen med ändring av Stockholm tingsrätts dom bifaller käromålet. Biljett Nu har även yrkat att Marknadsdomstolen ska befria Biljett Nu från att ersätta Live Nation för rättegångskostnad i tingsrätten och förpliktiga Live Nation att ersätta Biljett Nu för rättegångskostnad i tingsrätten med där yrkat belopp.

9Live Nation har bestritt ändring av tingsrättens dom och yrkat att Marknadsdomstolen fastställer denna.

10Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

GRUNDER

Biljett Nu

11Biljett Nu har med stöd av Live Nations bindande utfästelse i pressmeddelandet den 9 juli 2010 haft rätt att sälja samtliga biljetter som Biljett Nu förvärvat av TRL.

12I pressmeddelandet den 9 juli 2010 angavs bl.a. följande:

ROXETTE SPELAR PÅ BROTTET I HALMSTAD

Roxette-konserten den 14 augusti flyttas till Brottet i Halmstad. Anledningen är att 3-dagars evenemanget ”The Race Legends” på Anderstorps Raceway har ställts in pga den lokale arrangörens ekonomiska situation. Eftersom över 9.000 biljetter redan sålts har Roxette tillsammans med Live Nation bestämt att flytta konserten till Brottet i Halmstad. Köpta biljetter gäller och fler biljetter kommer att släppas till försäljning den 13 juli.

”Vi blev väldigt överraskade när vi hörde att Anderstorp-helgen blivit inställd eftersom biljettförsäljningen varit så bra. Vi vet att tusentals Roxette-fans från hela världen har köpt biljett och för att inte göra dem besvikna kommer vi att spela på Brottet i Halmstad och bjuda på ett fyrverkeri av hits i det halländska sommargräset”, hälsar Per och Marie i Roxette.”

13På Live Nations hemsida angavs följande:

LIVE NATION VARNAR BILJETTKÖPARE FÖR ICKE-AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

tisdag 13 juli 2010

Viktig information gällande biljetter till Roxettekonserten i Halmstad!

/…/

Efter att Roxette-konserten den 14 augusti flyttats från Anderstorp till Marknadsplatsen i Halmstad har det kommit till Live Nations kännedom att Biljettnu.se fortsätter att sälja biljetter till konserten som är inställd i Anderstorp. Dessa nyinköpta biljetter gäller INTE till Halmstadkonserten.

Live Nation vill varna samtliga biljettköpare att det är BARA Livenation.se och Ticnet.se som säljer giltiga biljetter till konserten med Roxette i Halmstad den 14 augusti.

Samtliga biljetter som sålts efter att informationen om flytten gått ut, fredagen den 9 juli, via Biljettnu.se är ogiltiga och publiken riskerar nu att bli grundlurade.

De konsertbiljetter som köpts innan fredagens pressmeddelande om flytten, fredagen den 9 juli, är som tidigare anvisats giltiga.

14Live Nations utfästelse i pressmeddelandet den 9 juli 2010 är klar i sin ordalydelse: ”Köpta biljetter gäller”. Utfästelsen kan svårligen tolkas på annat sätt än att köpta biljetter till Anderstorpskonserten är giltiga till Halmstadskonserten.

15Live Nation har i sitt marknadsföringspåstående den 13 juli 2010 hävdat att biljetterna som såldes av Biljett Nu var ogiltiga. Detta har utgjort vilseledande marknadsföring enligt 10 § marknadsföringslagen (2009:486), MFL. Marknadsföringen har varit otillbörlig enligt 8 § MFL då den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

16Live Nations otillbörliga marknadsföring har lett till skada för Biljett Nu uppgående till i tingsrätten yrkade belopp.

Live Nation

17Meddelandet på Live Nations hemsida den 13 juli 2010 var inte vilseledande och/eller otillbörligt. Tingsrätten har på ett korrekt sätt konstaterat att Biljett Nu inte har haft rätt att sälja biljetter till konserten i Halmstad den 14 augusti 2010 och att Live Nations marknadsföringspåståenden således var korrekta, inte vilseledande enligt 10 § MFL och inte otillbörliga enligt 8 § MFL.

18Live Nation har beträffande sin inställning till den påstådda skadans omfattning och skadeståndets beräkning hänvisat till vad bolaget anfört vid tingsrätten vilket finns antecknat i tingsrättens dom s. 27-29.

UTVECKLING AV TALAN

Biljett Nu

19I målet är fråga om huruvida Live Nations marknadsföringspåstående på dess hemsida den 13 juli 2010, vad gäller meddelandets rubrik samt styckena 1-3 och vars innehåll som sådant inte är tvistigt mellan parterna, är att anse som otillbörligt. Live Nations påstående om giltigheten av Biljett Nus biljetter är oriktigt och påståendet har lett till skada för Biljett Nu uppgående till i tingsrätten yrkade belopp.

20Tingsrätten har på ett riktigt sätt konstaterat att meddelandet på Live Nations hemsida den 13 juli 2010 för en genomsnittlig konsument varit ägnat att uppfattas som ett påstående om att biljetter till Roxettekonserten i Halmstad den 14 augusti 2010 från fredagen den 9 juli 2010 endast kunde köpas från Livenation.se och Ticnet.se. Tingsrätten har vidare konstaterat att meddelandet även innefattade ett påstående om att samtliga biljetter till den inställda konserten i Anderstorp och som sålts efter den 8 juli 2010 via Biljett Nu var ogiltiga och därför inte gällde Halmstadskonserten. Frågan är emellertid huruvida Live Nations påstående i detta avseende varit vederhäftigt.

21Live Nation var i enlighet med det kundavtal som ingåtts med TRL skyldigt att tillhandahålla Roxette till en konsert den 14 augusti 2010. Live Nation marknadsförde konserten på sin webbplats och i många andra sammanhang. Härigenom hade Live Nation, oaktat att dess roll formellt varit att beteckna som agent för Roxette och att bolaget således inte stått i ett direkt obligationsrättsligt förhållande med respektive biljettköpare, ett marknadsrättsligt ansvar för vederhäftigheten i sina påståenden. Såvitt Biljett Nu förstår har det varit ett villkor för Live Nation att TRL erlade betalning innan TRL tilläts ange att Live Nation stod bakom arrangemanget. Att det rört sig om olika arrangörer av de respektive konserterna saknar betydelse för Live Nations ansvar i detta avseende. Live Nation har givetvis också insett detta, vilket framgår av bolagets pressmeddelande den 9 juli 2010 där det anges att Roxette-konserten flyttas samt att, förbehållslöst, köpa biljetter gäller. Huruvida Live Nation avsett att utfästelsen inte skulle omfatta Biljett Nu innebär inte en fråga om tolkning av utfästelsen, utan en fråga om huruvida Biljett Nu köpt biljetter till Anderstorps-konserten. Vilken information som Live Nation och Roxette hade i detta avseende är ovidkommande. Pressmeddelandet den 9 juli 2010 var inte enbart riktat till konsumenter utan även till pressen.

22Biljett Nu hade tecknat avtal med TRL enligt vilket Biljett Nu erhöll rätt att sälja 15 000 biljetter till Roxette-konserten i Anderstorp. I gengäld betalade Biljett Nu drygt fyra miljoner kronor till TRL. Biljett Nus betalning i enlighet med avtalet, möjliggjorde härvid att TRL kunde fullgöra sin förpliktelse att betala till Live Nation i enlighet med det kundavtal som träffats dem emellan, vilket också skedde genom att TRL betalade ca tre miljoner kronor till Live Nation. Detta möjliggjorde för Live Nation att de facto tillgodogöra sig betalning i samma utsträckning som om Anderstorpskonserten hade genomförts.

23TRL sa den 8 juli 2010 upp avtalet mellan Live Nation och TRL, vilket skedde genom ett e-postmeddelande. För det första är meddelandet från TRL anmärkningsvärt kortfattat för att utgöra en påstått ensidig uppsägning av ett avtal av den aktuella digniteten. För det andra har TRL saknat rätt att säga upp avtalet med Live Nation, eftersom parts eget obestånd enligt allmänna kontraktsrättsliga principer inte medför någon rätt till uppsägning för parten på obestånd. Inte heller har någon sådan rätt till uppsägning avtalats mellan Live Nation och TRL. För det tredje ska det beaktas att Live Nation hade ett eget intresse i att förmå TRL att ställa in Anderstorpskonserten eftersom skadeverkningarna av detta enbart skulle komma att drabba Biljett Nu som låg ute med mer än fyra miljoner kr och riskerade hela investeringen i konsert-projektet. Det är således uteslutet att TRL har sagt upp avtalet utan Live Nations inverkan. Hade inte Live Nation förmått TRL att säga upp avtalet med Live Nation, skulle Biljett Nu haft alla möjligheter att finanisera TRL:s genomförande av konserten och härigenom bibehållit möjligheten att sälja samtliga 15 000 biljetter som köpts.

24TRL:s uppsägning av avtalet med Biljett Nu saknar betydelse för innebörden av Live Nations utfästelse. Av TRL:s brev till Biljett Nu den 8 juli 2010 framgår att ”osäkerheten är stor vad gäller konserten”. Biljett Nu uppmanades att ta ner bokningen från sin hemsida och hänvisa till TRL:s hemsida. Vidare angav TRL att samtliga övriga biljettförsäljare har gjort så tills ny information ges. Enligt Biljett Nus uppfattning gavs sådan ”Ny information” dagen efter genom Live Nations utfästelse i pressmeddelandet. Det har således inte på något sätt stått klart för Biljett Nu att det aktuella pressmeddelandet inte omfattade dem. Meddelandet på Live Nations hemsida den 13 juli 2010 saknar betydelse för frågan om Live Nations bundenhet vid dess utfästelse. Bundenhet uppkom redan den 9 juli 2010.

25Genom att flytta konserten från Anderstorp till Halmstad och därvid teckna avtal med Nöjet tillgodogjorde sig Live Nation vidare möjlighet till ytterligare betalning härledd till Nöjets biljettförsäljning; en biljettförsäljning som i stor utsträckning möjliggjorts av Biljett Nus marknadsföringsinsatser. Biljett Nus marknadsföringskostnader avseende de biljetter som ännu inte sålts vid tidpunkten för Live Nations omstridda marknadsföringspåstående blev genom Live Nations agerande onyttiga för Biljett Nu samtidigt som de kom till fulla nytta för Nöjet, och följaktligen Live Nation, utan att motsvarande kompensation erlades av något av dessa bolag.

26Med avseende på såväl Live Nations prestation som den uppfattning som Live Nations marknadsföringspåståenden bibringat biljettköparkollektivet i fråga har det i praktiken rört sig om en konsert som flyttas från en plats till en annan. Live Nation har således inte agerat benefikt utan för att bibehålla marknadens förtroende för att de artister som genom Live Nation avtalar om konserter också kommer att genomföra konserterna. Om inte Live Nation honorerat den garanti för konsertens genomförande som Live Nation i realiteten lämnat genom att godta marknadsföringen hade detta fått negativa ekonomiska konsekvenser för Live Nation och artisten.

27Av avtalen mellan Biljett Nu och TRL framgår att Biljett Nu, mot betalning, erhåller respektive köper loss biljetter till Roxette-konserten. Biljett Nu har härigenom förvärvat de ifrågavarande biljetterna och har betalat TRL för dessa. Detta har Live Nation haft full kännedom om. Live Nations påståenden om hur första- respektive andrahandsmarknaden vid biljettförsäljning i allmänhet fungerar saknar härvid betydelse och Live Nations inställning till hur Biljett Nu och TRL:s avtalsförhållande ska tolkas kan inte rimligtvis ges företräde framför avtalens ordalydelse, än mindre de faktiska avtalsparternas tolkning av desamma. Tingsrättens bedömning av avtalsförhållanden är således såväl ofullständig som felaktig.

28Biljett Nu har i enlighet med avtalen med TRL förvärvat 15 000 biljetter till en konsert med Roxette som TRL avsett att anordna. Detta faktum är av avgörande betydelse för frågan huruvida Biljett Nu hade rätt att sälja biljetter till Halmstadskonserten.

29Genom pressmeddelandet den 9 juli 2010 meddelade Live Nation förbehållslöst att köpta biljetter gäller. Meddelandet utgjorde en rättsligt bindande utfästelse från Live Nations sida. Utfästelsen var inte benefik och pressmeddelandets lydelse ger heller inget stöd för den av Live Nation påstått benefika innebörden. Tvärtom är meddelandet för mottagaren endast ägnat att uppfattas på så sätt att konserten flyttas på grund av den lokala arrangörens ekonomiska situation. Biljett Nu har inte haft anledning att närmare granska utfästelsens uppgift om hur många biljetter som enligt Live Nations mening sålts (uppenbarligen ”över 9 000” stycken) eller i övrigt ifrågasätta det angivna motivet till flytten. Biljett Nu litade givetvis på vederhäftigheten i utfästelsen som avser ”köpta biljetter”. Någon begränsning i detta avseende kan varken utläsas eller tolkas, oavsett om utfästelsen bedöms vara benefik eller inte. Pressmeddelandet var ägnat att bringa mottagaren uppfattningen att det rört sig om en konsert som flyttats från en plats till en annan, vilket i praktiken också var fallet. De 15 000 biljetterna som Biljett Nu köpt till Anderstorpskonserten var således giltiga till Halmstadskonserten. Det faktum att Biljett Nu inte haft något avtal med vare sig Live Nation eller Nöjet saknar härvid betydelse, eftersom Live Nation blivit bundet av utfästelsen i pressmeddelandet i samma stund som detta publicerades. Live Nations marknadsföringspåståenden var således oriktiga och därmed vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen (2009:486), MFL. Marknadsföringen har varit otillbörlig enligt 8 § MFL då den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Live Nation

30Vid en tolkning av pressmeddelandet den 9 juli 2010 måste det klarläggas vilken information Live Nation och Roxette hade innan den 9 juli 2010 och vad som hänt innan detta datum.

31Live Nation och Roxette har inte haft någon insyn i avtalet mellan TRL och Biljett Nu och Live Nation hade ingen önskan om att Anderstorpskonserten skulle ställas in för att Biljett Nu skulle drabbas av skada. Live Nation och Roxette har således utgått från att Biljett Nu var en normal s.k. förstahandsförsäljare av biljetter för TRL:s räkning. TRL och Biljett Nu har även själva framställt sitt samarbete på detta sätt inför Live Nation och Roxette.

32En förstahandsförsäljare köper inte biljetter av arrangören utan förmedlar biljetter för arrangörens räkning. Live Nation och Roxette har således innan pressmeddelandet den 9 juli 2010 inte haft någon kännedom om Biljett Nus påstådda köp av biljetter av TRL.

33Oavsett hur avtalet mellan Biljett Nu och TRL är utformat var Biljett Nu de facto en förstahandsförsäljare för TRL. Detta framgår bl.a. av att Biljett Nu självt tryckte de aktuella biljetterna, att namnet på den konsument som var förstahandsköpare stod på de biljetter som Biljett Nu tryckte och sålde, att Biljett Nu debiterade en förmedlingsavgift för sin förmedlingstjänst samt av Biljett Nus egna uppgifter i media och på sin hemsida. I vart fall måste Biljett Nu ha insett att Live Nation uppfattat Biljett Nus relation till TRL som en sedvanlig förstahandsförsäljare och ombud och inte som om Biljett Nu ”köpt” biljetter av TRL.

34Även om avtalsförhållandet mellan Biljett Nu och TRL skulle klassificeras som att TRL sålt biljetter som köpts av Biljett Nu så omfattas inte Biljett Nus biljetter av pressmeddelandet. Det är uppenbart att pressmeddelandet var riktat till konsumenter och inte till näringsidkare som Biljett Nu.

35Vid tolkningen av pressmeddelandet ska även beaktas att TRL den 8 juli 2010 sa upp avtalet med Biljett Nu och dessutom skrev ett brev till Biljett Nu med en uppmaning om att Biljett Nu omgående skulle ta ner bokningen av biljetter från sin hemsida och hänvisa kunder till TRL. Det måste således den 9 juli 2010 ha stått klart för Biljett Nu att det aktuella pressmeddelandet inte omfattade dem. Under alla omständigheter har Biljett Nu tagits ur sådan eventuell villfarelse, dvs. att de omfattades av pressmeddelandet, genom meddelandet på Live Nations hemsida den 13 juli 2010.

36Tingsrätten har på ett korrekt sätt konstaterat att Roxettes uttalanden, om att biljetter köpta innan den 9 juli 2010 till Anderstorpskonserten var giltiga till Halmstadskonserten, var en benefik rättshandling som riktades mot enskilda biljettköpare (konsumenter) och inte till näringsidkare som Biljett Nu. Denna benefika rättshandling ska tolkas i enlighet med utfästarens/givarens avsikt. Live Nations avsikt har endast varit att rikta sig till de ca 9 000 enskilda personerna (konsumenter) som köpt biljetter innan den 9 juli 2010 och inte till Biljett Nu. Live Nation har dessutom, om nu avtalet mellan TRL och Biljett Nu mot Live Nations bestridande skulle betraktas som ett köp, inte känt till att så var fallet.

37I pressmeddelandet har tydligt angetts att de biljetter som omfattas är de ca 9 000 biljetter som redan är sålda den 9 juli 2010. Således visste Biljett Nu att Live Nation och Roxette avsåg just dessa ca 9 000 biljetter, som Biljett Nu själv sålt till konsumenterna, och inte den överkvot som Biljett Nu påstår sig ha köpt av TRL. Vidare har Biljett Nu såsom förstahandsförsäljare av biljetter till Anderstorpskonserten vid varje tidpunkt haft kontroll på och vetskap om hur många biljetter till Anderstorps-konserten som sålts till konsumenter. Biljett Nu har självfallet insett att pressmeddelandet därför inte omfattade dess påstådda biljettköp om överstigande 5 000 ytterligare biljetter.

38Live Nation hänvisar här till tingsrättens bedömning att Biljett Nu inte kan betrakta sig som både en konsument som har rätt till tillträde till en konsert och som biljettförsäljare. Detta är två oförenliga roller.

39Att ordet ”flyttas” har använts i pressmeddelandet och meddelandet på Live Nations hemsida innebär, som tingsrätten konstaterat, inte att det i rättslig mening har varit fråga om samma konsert eller att Live Nation varit arrangör för någon av konserterna. Roxette har i pressmeddelandet riktat sig till Roxettefansen, dvs. de enskilda biljettköparna (konsumenterna). Dessa uttalanden har ingen påverkan på de bakomliggande juridiska förhållandena avseende rätten att sälja biljetter eller vem som är rättsligt ansvarig arrangör för respektive konsert. Live Nation hade inte något obligationsrättsligt ansvar gentemot de enskilda biljettköpare som köpt biljetter från Biljett Nu till konserten i Anderstorp. Vidare har Live Nation inte haft någon anledning att i pressmeddelandet förklara de två konserternas bakomliggande juridiska förhållanden närmare.

40Det är felaktigt att det fanns ett villkor av det slag som görs gällande (se punkt 15 ovan) nämligen att TRL inte skulle ha fått ange att Live Nation stod bakom arrangemanget innan TRL erlagt betalning. Något sådant villkor har aldrig uppställts utan vad som angavs var att TRL, som ofta krävs, inte fick ange att artisten Roxette skulle uppträda förrän sedvanlig förskottsbetalning erlagts enligt avtalet.

41Det ska noteras att varken Live Nation, Nöjet eller Roxette har haft en skyldighet att bereda innehavarna av biljetter till Anderstorpskonserten tillträde till Halmstadskonserten.

42TRL:s uppsägning av avtalet med Live Nation har föregåtts av en dialog med Live Nation där TRL konstaterat att det inte skulle gå att finanisera och därmed genomföra Anderstorpskonserten. Biljett Nus påstående om att Biljett Nu skulle kunnat finansiera TRL:s genomförande av Anderstorpskonserten är helt grundlöst. Om uppgiften vore korrekt hade Anderstorpskonserten givetvis genomförts. TRL:s misslyckande i att få ytterligare finansiering till Anderstorpskonserten var anledningen till att denna inte kunde genomföras.

43Live Nation har inte haft ett eget intresse av att TRL skulle ställa in Anderstorpskonserten, tvärtom. Påståendet faller på sin egen orimlighet eftersom Live Nation i så fall aldrig hade tecknat avtal med TRL till att börja med.

44Live Nation bestrider att Biljett Nu låg ute med mer än 4 miljoner kr och Biljett Nus resonemang om riskfördelning. Såvitt känt för Live Nation har Biljett Nu enbart betalat 2 750 000 kr enligt avtal med TRL.

45Genom att Halmstadskonserten genomfördes blev den ekonomiska effekten för TRL och Biljett Nu att de slapp återbetalningskrav från köparna till de drygt 9 000 sålda biljetterna. Genomförandet av Halmstadskonserten innebar således en betydande vinning för Biljett Nu, som slapp återbetalningskrav från biljettköpare utan att kunna få täckning för eventuellt regresskrav mot TRL, som var på obestånd.

46Ticnets försäljning av biljetter till Halmstadskonserten har inte påverkats av Biljett Nus påstådda marknadsföringsinsatser avseende Anderstorpskonserten. Ticnet är en av de största aktörerna på biljettförsäljningsmarknaden som dessutom tillsammans med Live Nation och Nöjet bedrev en massiv marknadsföringskampanj för Halmstadskonserten där samtliga kunder hänvisades till Ticnet. Live Nation har inte något rättsligt ansvar för att kompensera Biljett Nu för de eventuella onyttiga marknadsföringsinsatser som Biljett Nu har drabbats av på grund av TRL:s uppsägning av avtalen med Biljett Nu och Live Nation. Det ska dessutom noteras att de kostnader Biljett Nu yrkar ersättning för avser kostnader som Biljett Nu påstår sig ha drabbats av i egenskap av näringsidkare. Som anförts kan Biljett Nu inte både påstå sig omfattas av pressmedelandet såsom en konsument som har haft rätt till tillträde till konserten och samtidigt yrka ersättning för en skada som Biljett nu påstår sig ha drabbats av i egenskap av näringsidkare. Den skada som Biljett Nu yrkar ersättning för är således överhuvudtaget inte ersättningsgill om Biljett Nu mot all förmodan skulle anses omfattas av pressmeddelandet.

47Det är felaktigt att Biljett Nus betalning till TRL medfört att TRL kunde fullgöra sin förpliktelse att betala till Live Nation i enlighet med deras avtal. Det ska nämnas att full betalning aldrig erlades av TRL enligt avtalet mellan TRL och Live Nation. Det är korrekt att Live Nation fått sedvanliga förskottsbetalningar. Det är branschpraxis att om en konsert inte blir av på grund av omständigheter hänförliga till arrangören förverkas förskottsbetalningarna. En bestämmelse av detta slag fanns även intagen i avtalet mellan Live Nation och TRL. Mot denna bakgrund hade således Live Nation ingen skyldighet att kompensera TRL för erhållna förskottsbetalningar. Det ska åter noteras att varken Live Nation, Nöjet eller Roxette har haft en skyldighet att bereda innehavarna av biljetter till Anderstorpskonserten tillträde till Halmstadskonserten.

48Att Live Nation och Roxette genom pressmeddelandet lät de konsumenter som köpt biljetter till Anderstorpskonserten, utan ytterligare betalning, komma in på Halmstadskonserten är således en benefik handling.

49Att pressmeddelandet är en benefik rättshandling framgår även av pressmeddelandets lydelse. I det aktuella pressmeddelandet står att 3-dagarsevenemanget ”The Race Legends” på Anderstorps Raceway har ställts in på grund av den lokale arrangörens ekonomiska situation. Det framgår även att 9 000 biljetter redan har sålts och att dessa köpta biljetter gäller. Vidare står i pressmeddelandet att ”Vi vet att tusentals Roxettefans från hela världen har köpt biljett och för att inte göra dem besvikna kommer vi att spela på Brottet i Halmstad”. Det kan således utläsas av pressmeddelandets utformning att det är en benefik handling från Roxettes sida att låta de 9 000 redan till konsumenter sålda biljetterna gälla till Halmstadskonserten trots att Anderstorpskonserten hade ställts in.

50Eftersom rättshandlingen är benefik gäller att även om Marknadsdomstolen mot förmodan skulle komma fram till att pressmeddelandet av den 9 juli objektivt sett skulle tolkas som att det även omfattade Biljett Nu, så har vid benefika rättshandlingar avgivarens avsikt tolkningsföreträde. Avgivaren är inte heller bunden vid eventuella förklaringsmisstag i sin rättshandling. Det är ostridigt i målet att det inte var Live Nations avsikt att Biljett Nu skulle omfattas av pressmeddelandet. Live Nation kan inte hållas bundet vid något annan innebörd.

51Live Nation åberopar samma omständigheter i fråga om den påstådda skadans omfattning och skadeståndets beräkning som i tingsrätten (se tingsrättens dom s. 27 under rubriken ”skada” samt ”skadeberäkningen”).

52Om Marknadsdomstolen mot all förmodan skulle anse att Biljett Nu skulle omfattas av pressmeddelandet den 9 juli eftersom Biljett Nu skulle vara att anse som en konsument som har köpt biljetter till Anderstorpskonserten med rätt till tillträde till denna så kan Biljett Nu inte vara berättigat till ersättning för skada som Biljett Nu skulle ha drabbats av till följd av att Biljett Nu i egenskap av näringsidkare inte kunnat sälja biljetterna vidare med ansenliga påslag. Biljett Nu kan inte heller vara berättigat till ersättning för kostnader för marknadsföringsåtgärder som Biljett Nu skulle ha genomfört för att sälja biljetterna vidare, vilka dessutom genomförts före pressmeddelandet den 9 juli, dvs. före den tidpunkt vid vilken Biljett Nu påstår sig ha fått rätt till tillträde till Halmstadskonserten.

53Den enda ersättningsgilla skada som Biljett Nu skulle kunna ha drabbats av om pressmeddelandet av den 9 juli skulle anses omfatta Biljett Nu är skada som har uppstått till följd av att Biljett Nu inrättat sig efter pressmeddelandet den 9 juli.

54Vidare gör Live Nation gällande att skadeståndet under alla förhållanden ska jämkas jämlikt 36 § avtalslagen i enlighet med vad som framgår av s. 29 i tingsrättens dom.

BEVISNING

55I Marknadsdomstolen har på begäran av Biljett Nu videoupptagningar av förhör vid tingsrätten med H. H., U. S., P. B. och N. P. spelats upp och på begäran av Live Nation har videoupptagning av förhör vid tingsrätten med C. P. spelats upp.

56Båda parter har även åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser m.m.

57Enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:846), MFL, får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

58Enligt 37 § MFL ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bl.a. bestämmelsen i 10 § MFL ersätta den skada som uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare.

59Den som påstått att viss marknadsföring ägt rum har enligt fast praxis bevisbördan för detta. Och den som haft ett ansvar för marknadsföringen har bevisbördan för att dess innehåll varit riktigt. Om den som ansvarat för marknadsföringen inte kan visa detta ska innehållet i marknadsföringen anses ha varit ovederhäftigt.

Den påtalade marknadsföringen

60Det är ostridigt i målet att Live Nation har företagit två marknadsföringsåtgärder, dels skickat ett pressmeddelande den 9 juli 2010, dels publicerat ett meddelande på bolagets webbplats den 13 juli 2010.

61I pressmeddelandet den 9 juli 2010 angavs att ”Roxette-konserten den 14 augusti flyttas till Brottet i Halmstad”, att anledningen var ”den lokale arrangörens ekonomiska situation”, att ”över 9.000 biljetter redan sålts” och att ”[k]öpta biljetter gäller och fler biljetter kommer att släppas”. Vidare angavs i pressmeddelandet bl.a., att ” ’Vi vet att tusentals Roxette-fans från hela världen har köpt biljett och för att inte göra dem besvikna kommer vi att spela på Brottet i Halmstad …’ hälsar Per och Marie i Roxette”.

62I meddelandet på webbplatsen den 13 juli 2010 angavs att ”det kommit till Live Nations kännedom att Biljettnu.se fortsätter att sälja biljetter till konserten som är inställd i Anderstorp. Dessa nyinköpta biljetter gäller INTE till Halmstadskonserten.”. Vidare angavs att ”Live Nation vill varna samtliga biljettköpare att det är BARA Livenation.se och Ticnet.se som säljer giltiga biljetter till konserten med Roxette i Halmstad den 14 augusti.”. Det angavs också bl.a. att ”[s]amtliga biljetter som sålts efter att informationen om flytten gått ut, fredagen den 9 juli, via Biljettnu.se är ogiltiga …”.

63Mellan parterna är, liksom vid tingsrätten, ostridigt att de biljetter som sålts av Biljett Nu före den 9 juli 2010 skulle gälla även till konserten i Halmstad. Vidare är, liksom vid tingsrätten, ostridigt att marknadsföringen var ägnad att av en genomsnittskonsument uppfattas på detta sätt, men också på det viset att biljetter som kunde komma att säljas av Biljett Nu efter den nyssnämnda dagen var ogiltiga.

64Biljett Nu har gjort gällande att marknadsföringspåståendena i meddelandet den 13 juli 2010 var vilseledande och otillbörliga i strid med 10 och 8 §§ MFL.

65Till grund för sin talan i denna del har Biljett Nu åberopat att det besked som Live Nation lämnat i pressmeddelandet, om att biljetter köpta före den 9 juli 2010 var giltiga till Halmstadskonserten, utgjort en utfästelse som omfattade ca 6 000 biljetter som Biljett Nu köpt före den dagen men ännu inte sålt vidare samt att dessa biljetter därmed var giltiga och att marknadsföringen till följd härav varit vilseledande. I sin rättsliga argumentation har Biljett Nu gjort gällande att beskedet i marknadsföringen skulle ha karaktär av ett s.k. stödbrev och därmed blivit bindande gentemot Biljett Nu (ang. stödbrev eller s.k. letters of comfort, se nedan punkt 71).

66Live Nation har bestritt att marknadsföringspåståendena i meddelandet den 13 juli 2010 varit vilseledande och har invänt att Biljett Nu inte köpt de aktuella biljetterna utan endast förmedlat dessa till konsumenter. Om Biljett Nu skulle anses ha köpt biljetterna har Live Nation invänt att Biljett Nu inte omfattades av utfästelsen i pressmeddelandet av den 9 juli 2010, eftersom den endast avsåg konsumenter.

Marknadsdomstolens bedömning

67Frågan huruvida meddelandet på Live Nations webbplats den 13 juli 2010 varit vilseledande - dvs. om biljetter som kunde komma att säljas av Biljett Nu efter den 13 juli samma år skulle vara ogiltiga - är som Biljett Nu lagt upp sin talan i Marknadsdomstolen beroende av frågan huruvida det bakomliggande beskedet i Live Nations pressmeddelande den 9 juli 2010 - dvs. att ”[k]öpta biljetter gäller” - utgjort en bindande utfästelse i förhållande till Biljett Nu om att biljetter som detta bolag kunde komma att sälja fr.o.m. den 9 juli 2010 skulle gälla till konserten i Halmstad.

68Av i huvudsak samma skäl som ligger till grund för den fasta praxis som innebär att den som påstår att ett avtal med visst innehåll kommit till stånd också har bevisbördan för detta, bör den som påstår att ett besked som det i målet aktuella, om att ”[k]öpta biljetter gäller” utgör en utfästelse i förhållande till viss kontrahent, ha bevisbördan för att omständigheter som konstituerar en sådan utfästelse förelegat (ang. bevisbördan för att avtal kommit till stånd, se Per Olof Ekelöf, Rättegång Fjärde häftet, Sjunde uppl. s. 107).

69Vid dessa förhållanden måste Biljett Nu ha bevisbördan för att det förelegat sådana omständigheter, att det besked som Live Nation lämnat i sin marknadsföring, om att ”[k]öpta biljetter gäller”, utgjort en bindande utfästelse i förhållande till Biljett Nu, om att biljetter som detta bolag kunde komma att sälja fr.o.m. den 9 juli 2010 skulle gälla till konserten i Halmstad. Att prövningen av detta bakomliggande förhållande också är avgörande för om innehållet i meddelandet som publicerades på webbplatsen den 13 juli 2010 varit vederhäftigt eller inte, medför således inte någon annan

bedömning av bevisbördans placering (jfr MD 2008:8).

70Så som tingsrätten konstaterat, var det olika arrangörer av de två i målet aktuella konserterna. The Race Legends AB (TRL) - med vilket bolag Biljett Nu hade ingått avtal den 16 december 2009 rubricerat ”Samarbetsavtal/Försäljningsuppdrag” och den 12 mars 2010 rubricerat Bilaga till avtal daterat den 16 december 2009 - var arrangör av den inställda konserten i Anderstorp. Och Nöjet Konsertbolag AB (Nöjet) var arrangör av den konsert som genomfördes den 14 juli 2010 i Halmstad.

71Biljett Nu har inte ens gjort gällande att bolaget fört några förhandlingar eller haft någon affärsmässig relation med Live Nation i anledning av konserten i Halmstad, som medför att de uppgifter som Live Nation lämnat i sin marknadsföring utgjort ett s.k. stödbrev med en bindande utfästelse i förhållande till Biljett Nu, om att biljetter som detta bolag kunde komma att sälja fr.o.m. den 9 juli 2010 skulle gälla till konserten i Halmstad (ang. stödbrev jfr NJA 1995 s. 586 och Torbjörn Ingvarsson i SvJT 2013 s. 266 f. och där gjorda hänvisningar).

72Inte heller har Biljett Nu åberopat någon omständighet som medför att Live Nation haft någon rättslig skyldighet att kompensera dem som köpt biljetter till konserten i Anderstorp. Vid dessa förhållanden har inte annat framkommit än att den rättshandling, som innebar att biljetter köpta till konserten i Anderstorp skulle gälla till konserten i Halmstad, så som tingsrätten funnit, var benefik och att den riktades endast till de konsumenter som hade köpt biljetter före den 9 juli 2010 och således inte till näringsidkare såsom Biljett Nu.

73Vid denna bedömning har de besked, angående giltigheten av biljetter köpta efter den 9 juli 2010, som Live Nation lämnat i meddelandet på bolagets webbplats den 13 juli 2010 inte varit vilseledande. Tingsrättens domslut ska därför fastställas.

Rättegångskostnader

74Vid denna utgång har Live Nation rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

75Live Nation har yrkat ersättning med 290 000 kr, allt avseende ombudsarvode. Biljett Nu - som för sin del fordrat ersättning med 235 106 kr, varav 235 000 kr för ombudsarvode - har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

76Det av Live Nation fordrade beloppet framstår som väl högt med hänsyn till målets art och omfattning i Marknadsdomstolen. Vid en samlad bedömning finner Marknadsdomstolen att 235 000 kr får anses utgöra skälig ersättning för ombudsarvode.

På Marknadsdomstolens vägnar

Per Carlson

Ledamöter: Per Carlson, ordförande, Christer Fallenius, Lars Hallén och

Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Helene Karlsson