MÖD 2009:10

Strandskyddsdispens ----- Det har saknats fog att förena en strandskyddsdispens för en komplementbyggnad/gäststuga med ett villkor att byggnaden inte får inredas med kök då strandskyddets syfte inte motverkas av ett sådant villkor.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-05-06 i mål nr M 1477-08, se bilaga

KLAGANDE

K-O.J.

MOTPART

Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067

104 22 Stockholm

SAKEN

Strandskyddsdispens

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver, med ändring av miljödomstolens dom, länsstyrelsens villkor att komplementbyggnaden inte får inredas med kök.

___________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

K-O.J. har yrkat att Miljööverdomstolen upphäver länsstyrelsens villkor att komplementbyggnaden inte får inredas med kök.

Länsstyrelsen har bestritt yrkandet.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

K-O.J. har anfört i huvudsak följande.

Han har ingen avsikt att begära avstyckning av fastigheten. Dessutom ska enligt kommunens översiktsplan fastigheter som bildas utanför tätbebyggt område vara minst 1500 m2, varför en avstyckning skulle strida mot översiktsplanen. Enligt 3 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) föreskrivs att fastighetsbildning ska ske så att syftet med naturvårdsföreskrifter, t.ex. strandskyddsföreskrifterna, för marks bebyggande och användning inte motverkas. När lämpligheten av en fastighetsbildning ska bedömas, är strandskyddets syften styrande. Om ändamålet med och utformningen av fastighetsbildningen skulle motverka strandskyddets syfte föreligger hinder att genomföra den. Det innebär att dispens inte kommer att beviljas för fastighetsbildning om den innebär inskränkningar i allmänhetens möjlighet att nyttja ett område och/eller försvårar möjligheten att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Det gäller oberoende av om komplementbygganden är inredd med eller utan kök.

Länsstyrelsen har vidhållit sin tidigare bedömning.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Med stöd av 16 kap. 2 § andra stycket miljöbalken får en strandskyddsdispens förenas med villkor. För prövning av frågor om strandskyddsdispens gäller enligt 7 kap. 25 § miljöbalken att en inskränkning i enskilds rätt att använda mark inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska uppnås. Vid bedömningen av villkor för en strandskyddsdispens gäller således att villkor inte får gå längre än vad som krävs för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet (jfr 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken).

Länsstyrelsens villkor att komplementbyggnaden inte får inredas med kök är motiverat av att byggnaden skulle kunna bli en ny huvudbyggnad efter en eventuell framtida avstyckning av fastigheten. Innan en sådan kan komma till stånd krävs emellertid enligt 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988) en prövning av om de allmänna lämplighetsvillkoren är uppfyllda och enligt 2 § andra stycket samma kapitel om en fastighetsbildning med komplementbyggnaden som huvudbyggnad skulle motverka strandskyddets syften.

Den nu aktuella prövningen bör dock, som K-O.J. uppgett, utgå från att byggnaden kommer att användas som gäststuga. Enligt Miljööverdomstolens bedömning motverkas inte strandskyddets syften i detta fall av att komplementbyggnaden utrustas med kök.

Länsstyrelsen har därför saknat fog för att förena dispensen med det aktuella villkoret. Det ska därför upphävas.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Henrik Löv, Rose Thorsén, referent, och Peder Munck samt tf. hovrättsassessorn Henrik Nilsson. Enhälligt.

Föredragande har varit Erik Ludvigsson.

_____________________________________

BILAGA

NACKA TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

K-O.J.

MOTPART

Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067

104 22 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 6 februari 2008, dnr 5211-07-113750, se domsbilaga 1

SAKEN

Strandskyddsdispens på fastigheten XX 7:1

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet.

_____________

YRKANDEN M.M.

K-O.J. har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat att beslutet ska ändras på så sätt att föreskrivet villkor ska upphävas. Som grund för överklagandet har han anfört bl.a. följande. Det finns enligt gällande bestämmelser inget stöd för att föreskriva ett sådant villkor. Villkoret är dessutom otydligt. Av länsstyrelsens beslut framgår inte på vilket sätt ett kök i en gäststuga kan motverka syftet med strandskyddet. Ansökan avser en komplementbyggnad på 44 m2 och inte en huvudbyggnad. Komplementbyggnaden uppfyller långt ifrån de krav som ställs på ett bostadshus, vare sig avseende utformning eller tekniska egenskaper. Den inredning som redovisats i bygglovsansökan uppfyller inte kraven för ett kök utan kan mer anses som ett pentry.

DOMSKÄL

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Dispens kan i vissa fall meddelas för komplementbyggnad, som exempelvis gäststuga. Vid prövningen är lokaliseringen avgörande. Om byggnaden förläggs i nära anslutning till huvudbyggnaden eller om den bildar en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader, kan detta vara ett särskilt skäl för att ge dispens. En förutsättning är dock att kompletteringen inte medför en utvidgning av det privata området på bekostnad av det område som är tillgängligt enligt allemansrätten. En komplementbyggnad ska inte heller lokaliseras så att den kan ge grund för en ny fastighetsbildning (se prop. 1997/98:45 del 2 s. 89 samt Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:1).

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer anses en myndighet, som enligt författning har rätt att medge undantag från ett förbud, också ha rätt att därvid foga vissa villkor, under förutsättning att villkoren ligger inom ramen för de syften som legat till grund för förbudet. Ett beslut om undantag från ett förbud är rättsligt sett ett gynnande förvaltningsbeslut. De villkor som kan vara förknippade med ett sådant beslut utgör delar av detta beslut. De är bindande endast i den meningen att de anger de förutsättningar som gäller för det genom beslutet meddelade tillståndet. Beslutets adressat avgör självständigt och fritt om han kan och vill begagna sig av tillståndet på de angivna villkoren (se RÅ 1990 ref. 12).

Länsstyrelsen har i det aktuella målet beviljat strandskyddsdispens för uppförande av en komplementbyggnad på fastigheten XX 7:1. Den beviljade dispensen har förenats med ett villkor om att byggnaden inte får inredas med kök. Som framgår ovan får en komplementbyggnad vid beviljad dispens inte lokaliseras så att den kan utgöra grund för en ny fastighetsbildning. Om en komplementbyggnad vidare utrustas med kök finns förutsättningar för att den i framtiden kan komma att användas som huvudbyggnad vid en ny fastighetsbildning, vilket i sig kan medföra ytterligare inskränkningar i allmänhetens möjlighet att nyttja ett område samt även försvåra möjligheten att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Mot denna bakgrund gör miljödomstolen bedömningen att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut att förena den beviljade dispensen med angivet villkor. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (MD 2)

Överklagande, ställt till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, ska ha kommit in till miljödomstolen, Nacka tingsrätt, senast den 27 maj 2008. Prövningstillstånd krävs.

Claes-Göran Sundberg Bengt Jonsson

I avgörandet har deltagit rådmannen Claes-Göran Sundberg, ordförande, och miljörådet Bengt Jonsson. Domen är enhällig. Föredragande har varit beredningsjuristen Eva Åkerlund.