NJA 1984 s. 889

Genom att använda fotokopior av tiokronorssedlar har en bilförare kunnat tillägna sig bensin ur en bensinautomat. Gärningen har bedömts som stöld.

(Jfr 1980 s 224)

Eksjö TR

Allmän åklagare yrkade vid Eksjö TR ansvar å S.I. enligt följande:

1.

S.I. har vid olika tillfällen under tiden d 15 jan-d 13 febr 1983 genom användande av 52 fotokopior av tiokronorssedlar stulit bensin till ett värde av sammanlagt 520 kr ur en bensinautomat på Gulfs bensinstation vid Eksjövägen 4 i Ingatorp. Vid ett tillfälle under samma tid har han, i syfte att stjäla bensin ur samma automat stoppat i 6 likadana sedelkopior utan att erhålla någon bensin. Med hänsyn till tillvägagångssättet har S.I. härigenom vid varje tillfälle då tillgrepp skett gjort sig skyldig till stöld samt vid ett tillfälle till försök till stöld.

2.

Snatteri vid något tillfälle under tiden d 7-11 febr 1983 avseende en väggaskkopp och ett väggaskfat, vilka föremål hade ett sammanlagt värde av 274 kr.

3.

Förberedelse till stöld. S.I. har, med uppsåt att stjäla bensin på sätt angivits i åtalspunkt 1, d 14 febr 1983 i sitt logementsskåp på I 12/Fo 17 förvarat 17 fotokopior av tiokronorssedlar.

Åklagaren yrkade förverkande av i beslag tagna fotokopior av tiokronorssedlar.

Ansvar yrkades vidare å S.I. för försök till svikande av försvarsplikt, lydnadsbrott och förande av bil, för vilken fordonsskatten inte varit betald.

S.I. erkände vad åklagaren lade honom till last. TR:n (ordf rådmannen Jusélius) meddelade dom d 9 juni 1983. I sina domskäl anförde TR:n beträffande åtalspunkterna 1 och 3 följande. Enligt straffrättskommittén (se NJA II 1942 s 395) och Beckman m fl, Kommentar till Brottsbalken I, är de gärningar som upptas i åtalspunkterna 1 och 3 att bedöma ej som tillgreppsbrott utan som automatmissbruk vilket, om fullbordat brott föreligger, bör bestraffas som bedrägligt beteende enligt 9 kap 2 § 2 st BrB. Det uttalas bl a att den som använder en telefonautomat och därvid nedlägger värdelösa föremål i stället för slantar synes ha förfarit på ett sätt som faller under nämnda lagrum samt att man icke torde annorlunda bedöma fall där den nyttighet som förvärvas är en sak. I enlighet härmed kan S.I:s hithörande förfaranden inte anses som stöld, försök till stöld eller förberedelse till sådant brott. Åtalet skall därför ogillas såvitt avser åtalspunkterna 1 och 3.

Då de i beslag tagna 17 fotokopiorna av sedlar på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning bör de, såsom S.I. medgivit, förklaras förverkade.

TR:n fann att övriga gärningar var att bedöma i enlighet med åtalet.

Domslut

Domslut. TR:n dömde S.I.

för snatteri, försök till svikande av försvarsplikt, lydnadsbrott och förseelse mot vägtrafikskattelagen till 60 dagsböter å 20 kr.

Åtalen för stöld, försök till stöld och förberedelse till stöld ogillades.

I beslag tagna 17 fotokopior av tiokronorssedlar förklarades förverkade.

Göta HovR

Åklagaren fullföljde talan i Göta HovR och yrkade bifall till åtalet under åtalspunkterna 1 och 3. I andra hand yrkades, att S.I. fälldes till ansvar för bedrägligt beteende avseende de i åtalspunkten 1 angivna fullbordade tillgreppen av bensin.

S.I. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Åhlén, hovrättsrådet Ström, hovrättsassessorn Palmér, referent, samt nämndemännen Berggren och Karlsson) anförde i dom d 31 jan 1984:

Domskäl

Domskäl. S.I. har erkänt att han tillägnat sig och försökt tillägna sig bensin i den omfattning och på det sätt åklagaren gjort gällande. S.I. har sålunda åsidosatt de villkor som gällde för tankning ur bensinautomaten och har därigenom olovligen tillägnat sig bensinen. Han skall därför fällas till ansvar för stöld och försök till stöld enligt åtalet.

S.I. - som vidgått att han i sitt logementsskåp förvarat 17 fotokopior av tiokronorssedlar - har i HovR:n förnekat att han haft för avsikt att använda kopiorna för stöld ur bensinautomat och bestritt ansvar för förberedelse till stöld (åtalspunkten 3). Med hänsyn till att S.I. dagen innan kopiorna påträffades i hans logementsskåp vid tankning använt sådana kopior, förtjänar hans invändning ej avseende. Han skall därför dömas även för förberedelse till stöld.

S.I. skall därmed, förutom de brott han av TR:n fällts till ansvar för, dömas för stöld, försök till stöld och förberedelse till stöld.

S.I. förekommer inte i kriminalregistret. Av personutredningen framgår att förutsättningar för villkorlig dom föreligger. Den villkorliga domen skall förenas med böter.

Domslut

Domslut. HovR:n ändrar på det sätt TR:ns dom att HovR:n - utöver brotten i överklagade domen - dömer S.I. för stöld enligt 8 kap 1 § BrB, försök till stöld enligt 8 kap 1 och 12 §§ samt 23 kap 1 § BrB och förberedelse till stöld enligt 8 kap 1 och 12 §§ samt 23 kap 2 § 1 st BrB samt bestämmer påföljden till villkorlig dom jämte 60 dagsböter å 20 kr.

HD

S.I. sökte revision och yrkade att HD måtte frikänna honom från åtalet enligt åtalspunkterna 1 och 3.

Riksåklagaren bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Almqvist, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande dom: HD fastställer HovR:ns dom.

HD (JustR:n Erik Nyman, Palm, Broomé, Gad och Lind, referent) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. S.I. har, såsom HovR:n funnit, gjort sig skyldig till de gärningar som avses i åtalspunkterna 1 och 3. I första hand avgörande för frågan, om S.I. gjort sig skyldig till stöldbrott, är om S.I:s förfarande kan anses innefatta olovligt tillgrepp av bensinen.

Genom att S.I. använt sig av fotokopior av tiokronorssedlar har han kunnat sätta sig i besittning av bensinen från bensinautomaten. Innehavaren av bensinstationen har därigenom frånhänts bensinen utan att erhålla den ersättning som var en förutsättning för att bensin skulle lämnas ut. S.I:s handlande innebär därför att han olovligen har tagit bensin som tillhört annan.

S.I. har haft uppsåt att tillägna sig bensinen och gärningen har inneburit skada för innehavaren av bensinstationen. De i 8 kap 1 § BrB angivna rekvisiten för stöldbrott är därmed uppfyllda (jfr NJA 1980 s 224).

S.I. har genom att använda sammanlagt 52 fotokopior vid ett antal tillfällen tillgripit bensin för ett värde av 520 kr. Eftersom det varit fråga om systematiska tillgrepp som genomförts på ett i viss mån förslaget sätt, bör varje tillgrepp bedömas som stöld, oavsett att värdet av den bensin som tillgripits vid varje tillfälle har varit förhållandevis begränsat.

S.I. skall på grund av det anförda dömas för stöld, försök till stöld och förberedelse till stöld i enlighet med åtalet.

HD biträder HovR:ns uppfattning i påföljdsfrågan.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.