NJA 1986 s. 525

Enligt 15 § 2 st körkortslagen (1977:477) gällde tidigare att ett körkort blev ogiltigt, om det inte efter ansökan av körkortshavaren förnyades inom viss tid. Efter lagändring, som trädde i kraft d 1 juli 1985, gäller enligt samma lagrum att ett körkort blir ogiltigt först om det inte efter anmaning förnyas. En person som före lagändringen körde bil utan att ha förnyat sitt körkort enligt vad som då gällde har frikänts, eftersom körningen inte var straffbar enligt den lag som gällde när domen meddelades. 5 § 2 st andra meningen lagen om införande av BrB.

TR:n

(Jfr 1983 s 593)

Allmän åklagare väckte vid Ljungby TR åtal mot S.C. för olovlig körning enligt följande gärningsbeskrivning: S.C. har d 31 okt 1983 framfört personbil på E4, Bäck, Ljungby kommun, utan att vara berättigad till det. S.C. har underlåtit att förnya sitt körkort som upphört att gälla d 11 okt 1983.

S.C. vitsordade de faktiska omständigheterna men bestred ansvar.

Domskäl

TR:n (ordf tingsnotarien Lundqvist) anförde i dom d 17 febr 1984:

Domskäl. Närmare hörd över åtalet har S.C. i huvudsak uppgivit: Den aktuella natten stoppades han av polis. Vid kontroll av körkortet visade det sig att hans körkort var ogiltigt. S.C. som inte erhållit något nytt körkortsunderlag visste ej att hans körkort var ogillt. Om körkortsunderlag tillställts honom så måste antingen posten ha slarvat med avierna eller så har dessa slängts av misstag tillsammans med "all reklam". Ingen i S.C:s familj vet sig ha sett några postavier. Det kan tänkas att noteringen i körkortsregistret om utsändande av körkortsunderlag är felaktig enär det ofta förekommer fel i register av denna typ. S.C. som till yrket är polis är van att kontrollera körkort och vet att sista giltighetsdagen är antecknad på körkortet. Han använder så gott som aldrig sitt eget körkort varför han ej noterat när giltighetstiden gick ut.

Åklagaren åberopar som skriftlig bevisning utdrag ur körkortsregistret.

TR:n gör följande bedömning.

S.C. har vid tillfället i fråga framfört fordonet utan att inneha giltigt körkort. Vad S.C. anfört till sitt försvar kan inte fritaga honom från ansvar men i viss mån ursäkta hans handlande.

Domslut

Domslut. TR:n dömde S.C. enligt 3 § 1 st trafikbrottslagen för olovlig körning till 15 dagsböter å 60 kr.

Göta HovR

S.C. fullföljde talan i Göta HovR och yrkade att åtalet skulle ogillas.

Åklagaren bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Sjögreen och Ström) anförde i dom d 19 nov 1984:

Domskäl

Domskäl. I 15 § körkortslagen (1977:477) stadgas bl a, att ett körkort blir ogiltigt om det inte förnyas senast under tionde året efter utfärdandet och att ett sådant körkort får förnyas, om körkortsinnehavaren ansöker om det inom ett år från det att körkortet blev ogiltigt.

Av förarbetena till ifrågavarande bestämmelse (NJA II 1972 s 785) framgår att körkortsutredningen ansåg att färd med motorfordon, utan att förnyelse av körkortet skett, i påföljdshänseende närmast var att jämställa med en sådan ordningsförseelse som underlåtenhet att medföra körkort under färd. Körkortsutredningen föreslog, att den som trots att körkortet ej förnyats förde körkortspliktigt fordon skulle straffas med penningböter. Departementschefen anförde emellertid, att även om av utredningen anförda skäl talade för att den som förde körkortspliktigt fordon under ettårsfristen bestraffades endast för en ordningsförseelse, bestämmelserna vann i klarhet om de utformades på sådant sätt att vederbörande bestraffades för olovlig körning. Departementschefen uttalade därvid, att en olovlig körning under ettårsfristen mången gång torde böra bedömas lindrigare än en olovlig körning därefter. För att en anpassning av straffet efter omständigheterna i varje enskilt fall fullt ut skulle kunna ske, föreslog departementschefen, att den dåvarande straffminimigränsen för olovlig körning, 10 dagsböter, avskaffades.

Av utredningen i målet framgår att S.C:s körkort upphört att gälla d 11 okt 1983 och att han försummat att förnya detsamma samt att han framfört körkortspliktigt fordon d 31 okt 1983.

HovR:n finner - i likhet med TR:n - att S.C. för ifrågavarande förseelse skall dömas för olovlig körning. Med hänsyn till att körningen ägt rum kort tid efter det att körkortet blivit ogiltigt och med beaktande av vad S.C. anfört till sitt fredande samt mot bakgrund av ovan återgivna motivuttalanden bedömer HovR:n brottet som ringa. Dagsbotens belopp för därför jämkas.

Domslut

Domslut. HovR:n ändrar endast på det sätt TR:ns dom att HovR:n nedsätter dagsbotsbeloppet till 10 kr.

Referenten, adj led Rosén, var av skiljaktig mening och fastställde TR:ns dom.

S.C. sökte revision och yrkade frikännande.

Riksåklagaren medgav S.C:s yrkande.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Nordling, hemställde i betänkande om följande dom:

Domskäl

Domskäl. Vid tidpunkten för den i målet aktuella körningen, d 31 okt 1983, gällde enligt 15 § 2 st körkortslagen (1977:477) att ett körkort blev ogiltigt, om det inte efter ansökan av körkortshavaren förnyades senast vid den tidpunkt under tionde året efter utfärdandet eller senaste förnyelsen som trafiksäkerhetsverket bestämt. 15 § 2 st körkortslagen har ändrats genom lag (1985:431) om ändring i körkortslagen, som trädde i kraft d 1 juli 1985. Enligt den nu gällande lydelsen blir ett körkort ogiltigt först om det inte efter anmaning förnyas sedan tio år förflutit från körkortets utfärdande. Enligt övergångsbestämmelserna till lagändringen blev - med vissa undantag som inte är aktuella här - ett körkort som hade blivit ogiltigt på grund av bestämmelserna i 15 § 2 st i dess äldre lydelse giltigt igen d 1 juli 1985.

I 5 § 2 st lagen (1964:163) om införande av BrB föreskrivs som huvudregel att straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs. Om annan lag gäller när dom meddelas och den nya lagen leder till frihet från straff, skall emellertid - enligt vad som vidare föreskrivs - den lagen tillämpas. Härifrån görs i sin tur undantag i fråga om gärning som under viss tid har varit straffbelagd på grund av då rådande särskilda förhållanden.

Som har framgått av det föregående kan enligt nu gällande bestämmelser den som kör bil och som innehar ett mer än tio år gammalt körkort inte dömas för olovlig körning, med mindre han har underlåtit att efter anmaning förnya körkortet. De tidigare gällande bestämmelserna i 15 § körkortslagen kan inte anses ha gällt under viss tid på grund av då rådande särskilda förhållanden.

På grund av det anförda skall åtalet mot S.C. lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD åtalet.

HD (JustR:n Welamson, Erik Nyman, Rydin, referent, Gregow och Solerud) beslöt dom i enlighet med betänkandet.