NJA 1993 s. 681

Ansökan om återställande av försutten tid för att hos arrendenämnd i dess egenskap av skiljenämnd anföra klander mot syn i arrendeförhållande har ansetts skola prövas av hovrätt.

T.L. äger en fastighet i Flyinge, Lunds kommun, vilken har varit utarrenderad till G.R.. Sedan arrendet upphört hölls avträdessyn d 26 mars 1993. Enligt fullföljdshänvisning i syneprotokollet kunde part klandra synen genom att väcka talan mot den andra parten hos fastighetsdomstolen i Malmöhus län inom två månader från delgivning av synehandlingen.

T.L. klandrade synen genom att inom angiven tid väcka talan mot G.R. vid Malmö TR. G.R. yrkade att T.L:s talan skulle avvisas och hänvisade till en i arrendekontraktet intagen klausul, enligt vilken tvister i anledning av kontraktet skulle avgöras enligt lag om skiljemän med länets arrendenämnd som skiljenämnd. Med anledning härav återkallade T.L. sin talan vid TR:n.

T.L. (ombud advokaten P.B.) ingav härefter till HovR:n över Skåne och Blekinge en till HD ställd ansökan om återställande av försutten tid för klander av synen. HovR:n överlämnade handlingen till HD.

HD (JustR:n Knutsson, Heuman, Munck, referent, Lambe och Lennander) fattade efter föredragning d 22 nov 1993 följande beslut: I rättsfallet NJA 1989 s 109 har HD funnit att fristen för klander av syn i arrendeförhållande kan bli föremål för återställande av försutten tid och att detta gäller även när klandertalan skall prövas av arrendenämnd såsom skiljenämnd. I avgörandet konstaterade HD vidare att klander av syn enligt 8 kap 32 § JB skall upptas av fastighetsdomstol och att högsta instans för ärendet i den mening som avses i 11 kap 11 § regeringsformen följaktligen var allmän domstol. Oberoende av om parterna genom skiljeavtal kommit överens om att tillämpa en annan ordning för prövningen ankom det därför på HD att uppta en ansökan om återställande av försutten tid för klander.

Enligt numera gällande regler i 58 kap 13 § RB ankommer det på HovR att pröva en ansökan om återställande av försutten tid bl a i det fallet att ansökningen avser tid för fullföljande av talan i TR mot avgörande av annan myndighet. Till skillnad från vad som gäller exempelvis beträffande klander av en av bodelningsförrättare upprättad bodelning (se 17 kap 9 § ÄktB) har några uttryckliga bestämmelser inte meddelats om att 58 kap 13 § RB skall äga tillämpning i fråga om klander till fastighetsdomstol av syn i arrendeförhållande. Med hänsyn till syftet med regleringen måste likväl en sådan klandertalan vara att jämställa med fullföljd av talan till TR i den nämnda bestämmelsens mening.

Av det anförda följer att det ankommer på HovR att pröva en ansökan om återställande av försutten tid för klander av syn i arrendeförhållande. I konsekvens med det betraktelsesätt som har kommit till uttryck i 1989 års rättsfall bör detta gälla oberoende av om parterna såsom i förevarande fall har överenskommit om en prövning i skiljenämnd. Ansökningen bör alltså överlämnas till HovR:n över Skåne och Blekinge, dit den ursprungligen också ingavs.

HD förordnar att ansökningen skall överlämnas till HovR:n.

(Mål Ö 4004/93)